m m Carla Brugman fractievoorzitter Houbensteyn sloopt varkensbedrijven DE GOUDEN LEEUW 18 m JOURNAAL Open huis De Gouden Leeuw Kom ook en neem uw familie mee! PEEL EN MAAS Donderdag 7 januari 2010 - Pagina 8 Politie Venray pleit voor integrale aanpak overlastgevende en criminele jongeren De politie is de jeugdcrimi naliteit in Venray zo beu, dat ze extra gaat investeren in de aanpak en het bestrijden van criminele jongeren. Politiechef John Geraedts pleit voor een integrale aanpak met andere partners, zoals de gemeente Venray en jongerenwerkers. "De regierol is de afgelopen jaren niet goed ingevuld." De politie wil zich gaan focussen op een groep van zo'n dertig, met name allochtone crimi nele jongeren, waaronder een jeugdbende. "De crimina- liteitcijfers in Venray moeten écht omlaag." Hoe is de jaarwisseling in Ven ray verlopen? John Geraedts: "We hebben een drukke jaarwisseling gehad. Het heeft echter niet tot grote orde verstoringen geleid. Als je alles bij elkaar optelt, ben ik niet ontevre den over het verloop van de jaar wisseling. Al moet ik wel zeggen: elk incident is er één te veel." Jullie waren wel beducht dat het uit de hand zou kunnen lopen? "Ja, omdat we met name in de wijken Landweert en Brukske behoorlijke overlast van jongeren hebben gehad. We hebben daarom extra geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat in die wijken geen ellende zou gebeuren bij de jaar wisseling." Wordt de jeugd in Venray cri- mineler? "Ja, maar dat geldt niet specifiek voor Venray, dat is een landelijke trend. Jongeren worden steeds agressiever en gemener. Dat is een maatschappelijk probleem. In Venray hebben we het afgelopen jaar veel last gehad van overlast gevende en criminele jeugdigen. Dat moet écht gaan veranderen. Ik vind dat de integrale aanpak en de samenwerking tussen de gemeen te, jongerenwerkers en politie op een andere wijze gestalte moet krijgen." Kunt u dat toelichten? "Het bestrijden van jongeren die overlast veroorzaken, is geen taak van de politie, maar van de gemeente. De gemeente gaat de regie voeren over de overlastge vende jeugd. Ik ben ook heel blij dat het coalitieakkoord hier heel nadrukkelijk in voorziet en dat de politiek goed in de gaten heeft dat de gemeente de regie moet gaan voeren. En natuurlijk zullen we als politie daar een steentje aan bijdragen. Zeker als er strafbare feiten worden gepleegd." Is de regiefunctie de afgelopen tijd in Venray onvoldoende ingevuld? 'Ja, vind ik wel. Ik ben blij dat dit nu gaat veranderen." Wat is het verschil tussen overlastgevende jongeren en criminele jeugdigen? "Laat me eerst opmerken dat het met de meeste jeugd in Venray goed gaat. Het is niet zo dat de grote groep 'probleemjeugd' is. Overlastgevende jeugd is de jeugd die op straat voorbijgangers intimi deert, die vernielingen pleegt. Dat zijn zaken die niet kunnen, maar dat zit nog een beetje in de over lastgevende sfeer. Criminele jon geren plegen overvallen, op grote schaal fietsendiefstal en woningin braken, bedreigen en intimideren op een vervelende wijze." Die criminele jeugd heeft Ven- ray ook? "Ja, die heeft Venray ook. Ik heb al vaker gezegd: we hebben rond de 30 criminele jongeren, dat aantal wisselt. Een aantal zit in de gevangenis of duikt tijdelijk elders onder." Als jullie toch weten wie die 30 criminele jongeren zijn, waar om lopen ze dan überhaupt nog vrij rond? "Dat is deels een vraag van capaci teit: we hebben niet genoeg men sen om die lui snel aan te pakken. Dat kost tijd. Maar het is ook een gegeven dat we ervoor zorgen dat kwalitatief goede onderzoeken uiteindelijk zullen zorgdragen voor genoeg wettig en overtui gend bewijs." Gaat het om allochtone of autochtone jongeren? "Het zijn overwegend allochtone jongeren die voor de meeste problemen zorgen en crimineel gedrag vertonen. Als het gaat om de overlastgevende jeugd is er sprake van een gemêleerd gezel schap." Doen ze dat georganiseerd? "Het zijn verschillende groepjes die afzonderlijk van elkaar ope reren. Maar we hebben in Venray ook te maken met een criminele jeugdbende en daar zit een bepaal- 'Stroom zonder grenzen' leidt vanuit Frankrijk naar Venray aan de Maas de structuur en organisatie in." Is de politie niet te lief voor jongeren die overlast geven of crimineel gedrag vertonen? "Nee, de politie is niet te lief. Er wordt nadrukkelijk opgetreden en hard waar nodig. Maar alleen hard optreden biedt onvoldoende soelaas, want dan krijg je verhar ding en uiteindelijk leidt dat tot niets. Ik ben van mening dat je aan de voorkant dingen beter moet organiseren. Je moet veel vroeger ingrijpen in de gezinnen. Je moet schoolverzuim nadruk kelijk aanpakken. Je moet het vroegtijdig verlaten van school door jeugdigen beter tackelen. Maar ook heel veel problemen achter de voordeur gelden vaak als opmaat voor crimineel gedrag. Denk aan alcoholisme, echtschei dingen, drugsgebruik en misbruik, huiselijk geweld. Dat zijn allemaal zaken die de ingrediënten vormen voor een criminele carrière." Dat zijn ook zaken waarvoor de politie niet verantwoorde lijk is. "Klopt, het is een verantwoor delijkheid van de gemeente. De gemeente is ook druk doende om het beleid daarop aan te passen, maar dat is een zaak van middel lange termijn. Je kunt niet morgen met een aantal beleidsnotities de zaken omdraaien, want de jeugd problematiek is een complex probleem. Daarom is een inte grale aanpak zo belangrijk. We moeten samen aan een veiliger Venray werken. Daar hoort ook burgerparticipatie bij. Zo moet je wijkbewoners, onder wie dus de ouders, deelgenoot maken en laten meepraten over mogelijke oplossingen." Venray is een plattelandsge meente. De aard van de cri minaliteit lijkt steeds meer bij een grote stad te horen. Hoe kan dat? "Venray is een plattelandsgemeen te met een stedelijke kern. Ik vind dat sommige problemen waar wij mee te maken krijgen, niet thuis horen bij de aard en structuur van de gemeente Venray. Er gebeuren in Venray veel te veel dingen die naar mijn mening niet kunnen en zullen moeten veranderen. Van daar dat we dit jaar nadrukkelijk gaan inzetten om Venray veiliger te maken." U zult toch wel eens tanden knarsend moeten accepteren welke straffen worden opge legd? Straffen in Nederland zijn bepaald niet afschrikwek kend. "Over de strafmaat en de veroor delingen gaat de politie niet. Wij doen ons werk, wij leveren de verdachte aan bij het Openbaar Ministerie en dan is het aan de officier van justitie om de zaak bij de rechter voor te leggen. Maar het zal u niet verbazen dat ik vind dat er wel steviger mag worden gestraft in ons land." Frustreert dat? "Nee, dat frustreert niet, want dan hou je het in dit vak niet lang vol." Het interview met John Geraedts staat ook op www.peelenmaastv.nl. De gemeente Venray ligt vanaf 1 januari 2010 aan de Maas. Dankzij de herindeling met de drie Maasdorpen Blit- terswijck, Wanssum en Geijs- teren. Voor journalist René Poels aanleiding om de bron van de Maas op te zoeken. Een reportage vanuit het Franse dorpje Pouilly en Bassigny tot Geijsteren, de parel van Ven- ray aan de Maas. Vandaag deel 1: de bron. Door René Poels De vriendelijke machtig grijs besnorde Douwe, de Nederland se eigenaar van een vervallen boerderijtje in het Franse dorpje Pouilly en Bassigny, komt pratend naar buiten. Voor het stulpje van Douwe staat de tafel nog gedekt van het ontbijt dat zijn familie onder een stralende zon zojuist heeft verorberd. Zijn kleurrijk leesbrilletje wiebelt op het puntje van zijn neus. Hij vertelt enthou siast de we op het plateau van Langres zijn op enkele honderden meters verwijderd van de bron van de Maas. Dat blijkt ook uit een oud verroest aanwijsbord op een houten lantaarnpaal voor zijn huis, met de tekst: Source de La Meuse (bron van de Maas). Voordat we verder gaan verhaalt hij over de komst een poosje geleden van een aantal sportieve landgenoten. Ze hadden zich enkele jaren voorbe reid om de 935 kilometer lange rivier Maas vanaf de bron tot aan de monding in het Haringvliet te kanoën. "Die gasten dachten hun kano hier te water kunnen laten", lacht Douwe, terwijl zijn pretoog jes achter zijn brilletje boekdelen spreken. "Hier is La Meuse amper twintig centimeter breed!" Kort na het aanhoren van deze anekdo te staan we langs een smalle weg te midden van uitgestrekte weilan den bij de bron van de Maas. Mooder Maas is hier nog maar een heel klein onschuldig meisje. Uit steen borrelt het regenwa ter, dat wordt verzameld op een ondoordringbare laag kalksteen op het plateau van Langres. Vanuit een klein kunstmatig aangelegd reservoir glijdt het water zacht jes over een tien centimeter hoge dam. En dan begint het kleine meisje via een slootje van amper twintig centimeter breedte aan haar grote reis om honderd kilo meters verderop in Noord-Frank- rijk tot wasdom te komen tot een prachtige slanke jonge dame die sierlijk meandert door het fraaie landschap en zich voorbij Luik, ter hoogte van Maastricht, ontwikkelt tot de corpulente Mooder Maas. De rivier die door de eeuwen heen in Limburg veel welvaart en ontspanning bracht, maar ook verwoestend toeslaat na hevige regenval en overstromingen. Al vele duizenden, zelfs mil joenen jaren, geeft de bron in Pouilly en Bassigny water aan de Maas. En toch duurde het tot 31 mei 1980 dat de autoriteiten van Frankrijk, Belgie en Nederland op deze gedenkwaardige plek op het plateau van Langres bijeen kwa men om er twee bronzen maquet tes te onthullen. Op een stenen muur, vlak naast de bron, is in het brons de loop van de rivier gegra veerd met vermelding van enkele belangrijke plaatsen die de Maas aandoet zoals Verdun en Sedan (Frankijk), Namur, Huy en Luik (Belgie) en Maastricht, Roermond, Venlo en Gennep. 'Fleuve sans frontieres', staat op de plaquette te lezen 'Stroom zonder grenzen'. Verder meldt het dat dit Maas- monument ten teken van de Frans Belgisch-Nederlandse vriendschap is opgericht in aanwezigheid van o.a. P Begrand, de burgemeester van de gemeente Chatefeld sur Meuse, waaronder het brondorpje valt, en de Maastrichtse collega A. Baeten. Op een ander kleiner monument staan drie wapens. Op Douwe, de Nederlandse eige naar van een vervallen boerde rijtje in het Franse dorpje Pouilly en Bassigny, wijst de weg. een daarvan staat de Nederlandse tekst Eendracht Maakt Macht. (vol gende week deel 2: de Maas en Jeanne D'Arc. Carla Brugman is door de frac tie van PP2 unaniem gekozen tot fractievoorzitter. Brugman woont in Blitterswijck en werd in 2002 raadslid in de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum. In 2006 werd ze wethouder voor PK Meerlo-Wans- sum. Begin 2009 stapte ze zelf op, nadat de overige fracties in de raad van de gemeente Meerlo-Wanssum het vertrouwen in haar en de twee de PK-wethouder, Leo Beterams uit Meerlo, hadden verloren. Tot vice- voorzitter van de fractie van PP2 - een fusie van PK Meerlo-Wans- sum en Lokaal Aktief uit Venray- is Tiny Grebenjak uit Venray gekozen. Grebenjak was fractievoorzitter van Lokaal Aktief. De overige raads leden van oppositiepartij PP2 zijn oud-wethouder Hans Teunissen uit Venray en de oud-fractievoor zitter van PK Meerlo-Wanssum, Theo Francken uit Wanssum. "Hans Teunissen had te kennen gegeven geen voorzitter van de fractie te willen worden", zegt Carla Brug man. "Vervolgens heeft de fractie mij unaniem tot voorzitter gekozen en Tiny tot vicevoorzitter." Houbensteyn Holding uit Ysselsteyn is bezig met het moderniseren en concentre ren van de diverse bedrijfslo caties. De varkenshouderijen aan Spiekert in Heide (400 zeugen) en aan de Rouwkui- lenweg in Ysselsteyn (1200 zeugen) worden in 2011 afge stoten. Houbensteyn vindt dat beide locaties maatschappelijk ongewenst zijn. Het bedrijf aan de Rouwkuilenweg veroor zaakt een flinke ammoniakuit- stoot over het aangrenzende beschermde natuurgebied Rouwkuilen. Het bedrijf aan Spiekert ligt aan de dorpsrand van Heide en belemmert toe komstige woningbouw. De gemeente Venray en de pro vincie Limburg willen meewerken aan de complete sanering van beide locaties. Omdat door de ont manteling een belangrijke winst wordt geboekt voor zowel mens als milieu. Om het voor Houben- steyn financieel haalbaar te maken, mogen er als tegenprestatie vijf vrijstaande woningen worden gebouwd. Drie aan de Rouwkui- lenweg en twee aan Spiekert. Het bedrijf bij de kruising Groe- neweg-Ysselsteynseweg (800 vleesvarkens) is al gesloopt. Hier wordt nu een ultramodern bedrijf gebouwd voor 1700 zeugen en 900 vleesvarkens. Als eind 2010 de nieuwbouw klaar is, dan begint vanaf 2011 de verhuizing vanaf de locaties aan de Spiekert en de Rouwkuilenweg. "We gaan terug van acht naar zes locaties. Maar de totale bedrijfsomvang blijft gelijk", zegt directeur Martin Houben. "De nieuwe stallen worden volgens de modernste technieken gebouwd. Ze voldoen aan de eisen van wel zijn en duurzaamheid. De lucht wordt veel schoner. Het betekent inderdaad een grote investering. Het is voor ons bedrijf een mega operatie. Maar we kunnen straks ook efficiënter werken, waar door de kostprijs niet stijgt. Dat is belangrijk om te kunnen blijven concurreren met het buitenland", licht Houben toe. De sloop draagt bij tot de ont- stening van het buitengebied. Aan de Rouwkuilenweg gaat het om de sloop van 5473 vierkante meter bedrijfsbebouwing, 2825 vierkan te meter erfverharding en zeven voersilo's. Aan Spiekert verdwijnt 1700 vierkante meter aan bedrijfs gebouwen. De bouw van burger woningen in het buitengebied mag niet volgens het bestemmingsplan. Door middel van een projectbe- sluit kan het ingepast worden in het nieuwe bestemmingsplan, dat in de eindfase verkeert. Na sloop van alle gebouwen, verhar ding en voorzieningen wordt de milieuvergunning ingetrokken. Het agrarisch bouwblok krijgt de bestemming woondoeleinden. Aan de Rouwkuilenweg worden de drie huizen gebouwd tussen de bestaande burgerwoningen met de huisnummers 5 en 7. De rest van de bedrijfslocatie wordt gras- en bouwland. Het verdwijnen van de varkenstallen past in de wens van de gemeente om intensieve veehouderijen bij natuurgebieden te verplaatsen. De aanwezige laan beplanting, bomenrijen en hout singels hebben geen hinder van de nieuwbouw. Aan de achterzijde van de bouwkavels worden eiken geplant en de woningen wor den met beukenhagen van elkaar gescheiden. De Rouwkuilenweg is een lokale verharde weg die alleen toegankelijk is voor bestemmings- en landbouwverkeer. Sluiting van het varkensbedrijf komt ten goede aan de verkeersveiligheid omdat het vrachtverkeer flink afneemt. Volgens de geurcontouren is er op de beoogde bouwlocatie sprake van een 'slecht' tot 'tamelijk slecht' leefklimaat. Dat geldt tevens voor de bestaande woningen. Na de sanering is het predikaat 'matig' van toepassing. Deze verbetering voldoet aan de eisen van een aan vaardbaar woon- en leefklimaat, vindt de gemeente. Het dichtstbij- zijnde agrarische bedrijf bevindt zich straks op 125 meter afstand. Waardoor geen enkele veehoude rij door de woningbouw wordt belemmerd in zijn verdere ontwik keling. De bedrijfslocatie aan de Spie- kert, tussen de huisnummers 12 en 14, ligt aan de oostkant van Heide. Sanering van dit varkensbedrijf past in het streven van de gemeen te om intensieve veehouderijen aan de rand van woonkernen te verplaatsen.Vanaf de kruising met de Lemmenweg zijn de oude, gebolde akkerlanden goed zicht baar. De twee bouwkavels tasten het open landschap niet aan. Op de perceelsgrens met de bedrijfs woning Spiekert 14 staat een beu kenhaag. Op de afscheiding met Spiekert 12 bevindt zich een forse houtwal. Aan de achterzijde, rich ting het open landschap, staat een rij eikenbomen met enkele wal noot- en berkenbomen. Dit blijft als een karakteristiek landschaps element intact en wordt door de aanplant van enkele eiken nog versterkt. De sloop van de bedrijfs gebouwen komt ten goede aan het landschap. Net als aan de Rouw- kuilenweg, is er ook aan Spiekert sprake van een 'slecht' tot 'tamelijk slecht' leef- en woonklimaat. Uit de kaarten van de geurcontouren blijkt dat na de sanering de toe stand verbetert tot 'matig'. Het dichtstbijzijnde bedrijf is straks de varkenshouderij aan de Begijnhof weg 5. De agrarische bedrijven aan de Lemmenweg liggen op mini maal 150 meter afstand. De bouw van de woningen vormt ook geen belemmering voor deze bedrijven. Donderdag 7 januari 19.00 uur t/m vrijdag 18.00 uur Item: SV Venray TV Dinsdag 12 januari 19.00 uur t/m woensdag 18.00 uur Item: Nieuwe prins Venray (herhaling om het uur) Uitzending gemist? Kijk op www.peelenmaastv.nl NIEUW Bezichtiging 18 stadswoningen voor verkoop meer informatie: www.ongekendwonen.nl Beschikbaarheidoverzicht Activiteiten 9 en 22 januari Neem een kijkje in het modelappartement Het De Gouden Leeuw Journaal houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen van het wooncomplex De Gouden Leeuw. Uniek gelegen tussen stad en natuur aan de voet van het Venrayse centrum, op loopafstand van winkels en voorzieningen. "Jeugdcriminaliteit hard aanpakken" De oorsprong van Mooder Maas 'vieii'iii I UI De Gouden Leeuw Bezichtiging woontorenappartementen en stadswoningen zaterdag 9 januari van 13:00 -14:00 uur of op vrijdag 22 januari van 16:00 -17:00 uur Locatie: Project/bouwterrein (Gouden Leeuwplein) naast ingang parkeerkelder Bezichtigen Woontorenappartementen D(koop) Bezichtiging penthouses 10e verdieping op 39 m Woontorenappartementen per direct te betrekken Nieuw: bezichtigen stadswoningen A (koop en huur) Stadswoningen zijn zojuist opgeleverd Ontdek de ruimte en kwaliteit van élk woningtype Bekijk de private ondergrondse stallingsgarage 29 woontorenappartementen en 12 vleugelappartementen Status per 7 december 2009 51% verkocht 18% onder optie 31% nog beschikbaar

Peel en Maas | 2010 | | pagina 8