Gemeente wil kavels Vredepeel niet verkleinen Thanatopraxie bij Goemans Uitvaartzorg Open dagen Laco De Sprank Science Symposium met topwetenschappers IJsbaan open Borden gestolen Voetbalicoon overleden Jaarwisseling zonder grote incidenten Mooi de Mooiste Communiekleding mode centrum fPiüüW TlLcdffit Jubilarissen fanfare Horst Niets! Uüt Gunhoek - PEEL EN MAAS ook voor üw tuin St Lambertusplein 12 Tel. 077-3986464 Meerlo PEEL EN MAAS Donderdag 7 januari 2010 - Pagina 7 Ruimte voor Ruimte Lim burg Beheer is er in de afgelo pen twee jaar niet in geslaagd vijf ruime bouwkavels aan de Twistweg in Vredepeel te ver kopen. Om de sloop van stal len te bekostigen, mogen er woningen gebouwd worden op kavels van duizend vier kante meter. Sinds november 2007 staan de kavels in Vredepeel tevergeefs te koop aangeboden. Ruimte voor Ruimte Limburg Beheer heeft nu aan de gemeente verzocht om van de vijf kavels, zeven kavels van ieder 750 vierkante meter te mogen maken. Mogelijk dat er voor deze kavels meer belangstel ling is. De gemeente heeft zijn bedenkingen en denkt niet dat het leidt tot een grotere verkoop- kans. Dat blijkt wel uit de zeven kleinere bouwkavels (gemiddeld driehonderd vierkante meter) die de gemeente zelf in Vredepeel probeert aan de man te brengen. Onlangs is op verzoek van de dorpsraad besloten de grondprijs tijdelijk - tot 1 juli 2010 - te ver lagen van 230 naar 190 euro per vierkante meter. Dit heeft tot nu toe nog weinig effect gehad. Verkleining van de Ruimte voor Ruimte-kavels zal bovendien lei den tot meer concurrentie van het bouwplan van de gemeente. De gemeente geeft daarom geen toestemming. Mocht echter uit onderzoek blijken dat er meer vraag is naar kavels van 750 vierkante meter, dan wordt het opnieuw bekeken. De gemeente meent vooralsnog dat er in dit seg ment al voldoende aanbod is. Per 1 januari 2010 is het in Nederland wettelijk toegestaan om thanatopraxie bij overledenen toe te passen. Direct na invoering van de nieuwe wet kunnen nabe staanden onder meer bij Wilbert Goemans terecht voor deze nieu we vorm van dienstverlening. Thanatopraxie is het tijdelijk conserveren van het menselijk lichaam na het overlijden. Het con serveren van overledenen wordt in de volksmond balsemen genoemd. Toch is er een groot verschil tus sen balseming en thanatopraxie. Bij thanatopraxie gaat het duide lijk om kortdurende conservering; de lichaamsontbinding wordt hooguit enkele weken vertraagd. Thanatopraxie maakt een waar dig afscheid mogelijk. Het zien en herinneren van de overledene zijn belangrijk voor het rouwproces. Het wordt door nabestaanden als moeilijk te verwerken ervaren als zij hun dierbare niet meer kun nen zien. Dat kan gebeuren als bij voorbeeld de ontbinding versneld wordt door de lichaamsconditie, het ziekteproces of omgevingsfac toren. Dankzij thanatopraxie krijgt de overledene weer een natuur lijke uitstraling. Familie en vrien den kunnen in alle rust bij hun geliefde zijn zonder dat de aanblik afschrikt. Kiezen nabestaanden voor opbaring thuis om hun dier bare bijvoorbeeld zolang mogelijk in vertrouwde omgeving te heb ben? Koeling is dan niet nodig en apparatuur hoeft niet geplaatst te worden, waardoor ook het 'geruis' van bijvoorbeeld een koeling niet hoorbaar is. Thanatopraxie is een specialisti sche behandeling die alleen door professionals uitgevoerd mag wor den. De exacte invulling van de kwaliteitseisen laat de wet over aan de beroepsgroep. Die heeft daarvoor bindende regels opge steld. Een goed functionerend kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat de waardigheid en professionali teit van de behandeling gewaar borgd zijn. Thanatopraxie mag alleen uitgevoerd worden door gediplomeerde thanatopracteurs. Wilbert Goemans Uitvaartzorg kan thanatopraxie aanbieden. "Met thanatopraxie kunnen we nabe staanden een dienstverlening bie den die positief kan bijdragen in de dagen na het overlijden en het rouwproces wat er op volgt. Het is altijd pijnlijk wanneer een over ledene niet langer opgebaard kan worden omdat het lichaam niet meer toonbaar is. Met een koeling opbaren kunnen we nooit garan ties geven of het goed blijft gaan, met Thanatopraxie kunnen we dit gelukkig wel." Voor meer informa tie kunt u contact opnemen met Wilbert Goemans Uitvaartzorg, telefoon 0478-588889. Veel mensen hebben keer op keer een excuus om niet te gaan sporten en alles wat ze nodig hebben is een duwtje in de rug. Laco sportcentrum De Sprank geeft graag dat laatste zetje tijdens de open dagen van zondag 10 t/m zondag 24 januari 2010. De deuren staan tijdens de open dagen open voor iedereen die graag op een verantwoorde Themacafé Venray Op donderdag 21 januari 2010 houdt MEE Noord- en Midden Limburg weer een themacafé in De Evenaar in Venray. Het thema café is een café waar mensen met een licht verstandelijke beperking bij elkaar komen om te praten over onderwerpen die hen bezig houden, deze keer is dat 'Contact gezocht!'Samen is vaak leuker dan alleen. Daarom staat het leggen van contact tijdens dit themacafé centraal. De bezoekers kunnen elkaar tijdens deze avond beter leren kennen. Iedereen neemt iets persoonlijks mee, zoals een grappige foto of iets dat met hun hobby te maken heeft. Er worden toneelstukjes opgevoerd om het thema in te leiden, maar bezoekers komen vooral zelf aan het woord. Het themacafé is eens per twee maanden en is bedoeld voor alle mensen met een licht verstande lijke handicap vanaf 18 jaar. Aan melden is niet nodig en de toegang is gratis. De bijeenkomst in De Eve naar, Merseloseweg 96, begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Wilt u meer informatie over het themacafé? Neem dan contact op met Manon Clarke van MEE Noord en Midden-Limburg, telefoonnum mer 077 396 15 15. Het themacafé is een initiatief van MEE Noord- en Midden- Limburg. MEE is een onaf hankelijke clientondersteuner voor iedereen met een beperking. De deskundigen van MEE informeren, adviseren en ondersteunen, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. Ook ouders, hulpverleners en andere belangstellenden kun nen bij MEE terecht. manier in de buurt wil fitnessen of zwemmen tegen een aantrekke lijke prijs. Op een gezonde manier bewegen om in conditie te blijven of gewoon voor de gezelligheid, alleen en in groepsverband. Met zwemprogramma's voor kinderen en volwassenen, en verschillende fitnessprogramma's. Voor ieder een heeft Laco sportcentrum De Sprank tijdens de open dagen een speciaal programma. Aanmel den voor een gratis vrijblijvende sportieve kennismaking tijdens de open dagen kan nu al via www. laco.eu. Op deze website kun nen geïnteresseerden meer lezen over de mogelijkheden, hoe het programma van de open dagen eruitziet en welke acties er zijn. Aanmelden kan natuurlijk ook bij Laco sportcentrum De Sprank zelf. Speciaal voor iedereen die zich tussen 10 en 24 januari bij Laco inschrijft als lid zijn er aan trekkelijke kortingen die kunnen oplopen tot 30%. Nieuwe leden betalen geen instapgeld en spor ten de rest van de maand januari gratis. Bij inschrijving voor Laco Knuffelzwemmen of Laco Zwem ABC ontvangen de kinderen de Laco Kadobon t.w.v. 10 euro. En iedereen die een 12-bezoeken- kaart koopt tijdens de open dagen krijgt twee bezoeken extra. Dus 14 bezoeken voor de prijs van 10. Meer informatie over de acties staat op de website. Man aangehouden in Venray Maandagmiddag heeft de poli tie op de Kaardebol een Ven- raynaar (58) aangehouden op verdenking van mishandeling van een 51-jarige Venrayse. Het slachtoffer zag een man op de Smakterveldweg zijn hond schop pen en sprak de man aan op zijn gedrag. De verdachte reageerde agressief op de woorden van de vrouw en sloeg haar meerdere malen. De vrouw vluchtte vervol gens naar een woning, waarvan de bewoners de politie belden. Tegen de verdachte is proces-ver baal opgemaakt. Slachtofferhulp is ingeschakeld. Vrijdag 8 januari wordt het vierde Science Symposium gehouden op het Raayland Col lege in Venray. Speciale gast is prof. dr. J. Engelen (geboren te Maasniel), die een lezing ver zorgt over de ontwikkelingen bij CERN, het onderzoekscen trum in Genève waar hij van 2004 tot 2009 wetenschappelijk directeur en plaatsvervangend directeur-generaal was. Momenteel is hij, naast het hoogleraarschap aan de Univer siteit van Amsterdam, voorzitter van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO),dat via subsidies duizenden toponderzoekers aan universiteiten en instituten financiert, en geeft sturing aan de Nederlandse weten schap. Vorig jaar september maakte een heliumexplosie na oververhit ting van een slecht soldeercontact de net geopende LHC-superdeel- tjesversneller onklaar. Sindsdien is er gerepareerd, getest, herontwor- pen en vervangen. Inmiddels gaan er weer protonenbundels door de 27 kilometer lange onderaardse tunnel (100 m onder de grond), en sinds 29 november is de deel tjesversneller in Genève zelfs offi cieel de krachtigste deeltjesbotser ter wereld. In de lezing wordt een overzicht gegevenvan een adembe nemend wetenschappelijk avon tuur: bouw en eerste exploitatie van de 'Large Hadron Collider'. Het tot dusver ongrijpbare Higgs-deel- tje, en nog veel meer, wordt ermee Tijdens het traditionele nieuw- jaarstreffen Reundje Muziek van fanfare Eendracht Meerlo, zater dagavond, zijn zes jubilarissen in het zonnetje gezet. Naast lovende woorden van het bestuur kregen ze bloemen van beschermvrouwe mevrouw Heijs én de bijhorende speldjes, die werden opgespeld Is het een carnavalsgrap? Zo vat de gemeente Horst aan de Maas de diefstal van een groot aantal komborden zeker niet op. Her en der in de gemeente zijn deze week komborden gestolen, onder meer in Sevenum, Swolgen en Meerlo, waar elf borden - inclu sief die van SOS Meerlo-Wanssum en die van de vriendschapsban den van de voormalige gemeente Meerlo-Wansum met de Poolse gemeente Wasosz, van de aardbo dem zijn verdwenen. De gemeen te Horst aan de Maas heeft van de diefstal aangifte gedaan bij de Het is zo langzamerhand een tra ditie geworden. Als in het noorden van ons land de ijsverenigingen om het hardst knokken om de eerste schaatsmarathon op hun ijsbaan te laten verrijden, dan worden ze in Meerlo ook meteen actief. De vrij willigers van SV United gaan aan de slag om het trainingsveld op sportpark Bergsbos om te toveren in een heuse ijsbaan. De ijsbaan is sinds dinsdag gereed. De kleedlo kalen zijn verwarmd en geopend. De schaatsbaan is verlicht en dat houdt in dat er ook 's avonds tot 21.30 uur geschaatst kan worden. De openingstijden zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30 uur - 21.30 uur, woensdag van 13.00 uur-21.30 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 uur -18.30 uur. Kinderen tot en met groep 8 van de basisschool betalen 1,50 euro alle andere schaatsers betalen 2,50 euro. In de komende week zijn er verschillende activi teiten gepland. Zo is er op vrijdag avond weer het traditionele 'dis- coschaatsen'. Om 19.00 uur start de discotheek met swingende muziek. Ook is er diezelfde avond het 'lichtjes'schaatsen, met ster renflitsers, vuurkorven zullen voor een gezellige sfeer rondom het ijs zorgen. Zondag zijn er schaats wedstrijden voor de jeugd. Opgave hiervoor kan tot uiterlijk 9 januari in de kantine. Aansluitend zullen verschillende scholen weer strij den om de SV United- schaatswis- selbeker, die op dit moment in het bezit is van basisschool de Klim- boom uit Swolgen. Iedereen is van harte uitgenodigd. Voor vragen en of inlichtingen kan men terecht op telefoonnummer 0478-691667. opgespoord. Naast het verhaal van Jos Engelen verzorgt Patrick Wal- ravens een 'Science show'. Met zijn experimenten, onder meer explosies en goocheltrucs op zui ver wetenschappelijke basis, geeft hij handvatten voor diverse natuur kundige, biologische en chemi sche onderwerpen. Wellicht dat er ook enkele 'hersenkrakers' over blijven, om je te blijven afvragen 'hoe de natuur in elkaar zit'. Drs. Fleur Zeldenrust vertelt over haar onderzoeksactiviteiten met betrek king tot de biofysica van de herse nen: een enorme machine zonder gebruiksaanwijzing. Vooral de laat ste jaren wordt grote vooruitgang geboekt op dit zeer interessante, maar ook ingewikkeld onderzoek sterrein. Tot slot vertellen twee leerlingen uit vwo 6, Bart Alders en Arjan Loenen, over hun master class die ze gevolgd hebben op de Technische Universiteit te Eindho ven, waar ze gewerkt hebben aan een oplossing voor het berekenen van tarieven bij het 'rekeningrijden' (als mogelijk middel tegen het file probleem). Tijdens het symposium zijn in de hal van het A-gebouw van het Raayland College artike len verkrijgbaar, ontworpen door kunstenaars en ontwerpers die zich hebben laten inspireren door natuurkunde, wiskunde en logica. De resultaten zijn zeer verrassende puzzels, spellen en objecten, soms ingewikkeld, soms eenvoudig, maar altijd intrigerend en mooi in hun verschijningsvorm. Ook betaalbaar voor leerlingen. door burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas. De 80-jari- ge Mart Mooren werd gehuldigd vanwege het feit dat hij al zestig jaar lid is van fanfare Eendracht Meerlo, trompettist Piet Timmers werd in het zonnetje gezet vanwe ge zijn vijftigjarig lidmaatschap en Maria Verbeek, Jan Jenneskens en Henk Cleven werden gefeliciteerd omdat ze veertig jaar bij de fanfare zijn. Voorzitter Noud Janssen werd door bestuurslid Piet Wagemans toegesproken en bejubeld voor zijn grote inzet. Noud Janssen is al vijfentwintig jaar bestuurslid. Burgemeester Van Rooij prees de vrijwilligers van de fanfare die De jubilarissen op een rij. Foto: Patricia Levens. de pijlers vormen van de vereni ging. Het Reundje Muziek werd verzorgd door Fanfare Eendracht Meerlo, de slagwerkgroep Meerlo, het jeugdorkest Meerlo-Wanssum en de Muziekshoppers. Waar zijn de komborden geble ven? politie. Maar de borden moesten toch vernieuwd worden na de herindeling per 1 januari 2010? "Nee, het besluit om de huidige borden te vervangen of over te 'stickeren' was nog niet genomen. De borden kosten naar schatting 500 euro per stuk, het gaat dus om een behoorlijk schadebedrag. De borden zijn professioneel ver wijderd, het lijkt zeker niet op een carnavalsgrap", zegt woordvoer der Hayke Hendrix. Op 3 januari 2010 is een gewaar deerd lid van voetbalvereniging Holthees op 71-jarige leeftijd over leden: Gerrit Volleberg ('Becken- bauer'). Gerrit is geboren op 14 januari 1938 in Venray, waar hij in zijn jeugd voetbalde op Boschhui zen. Daar voetbalden hij met zijn eigen straat tegen andere straten. Wat later kwam er bij de Paters kerk een voetbalveld, waarop Ger- rit ging voetballen. Hij hield dat drie jaar vol, twee jaar als voetbal ler en een jaar als keeper. Na deze periode stopte hij een aantal jaren, totdat zijn broer Teng (die aan de Vliegenberg in Holthees woonde) hem vroeg of hij niet in Holthees wilde komen spelen. Gerrit voet balde bij die vereniging jarenlang in het eerste elftal en later bij de veteranen. In de tijd dat Gerrit in de lagere elftallen van Holthees speelde, kreeg hij ook zijn bij naam: Beckenbauer. Waarschijnlijk omdat hij het liefste laatste man speelde en vanwege zijn spelin zicht. Gerrit was een echt voet- baldier en speelde naast veldvoet- bal ook in de zaal, bij de Pielhaas en later ook nog bij de Hentobar. Het moment dat hem het meest heeft geraakt, is de jubileumwed strijd die werd gespeeld vanwege zijn 1000ste wedstrijd in dienst van Holthees. Dit was vooral bij zonder omdat zijn moeder er toen nog bij was en hij met vier van zijn broers samenspeelde (Teng, Harry, Joop en Piet). Het was een onderlinge wedstrijd van spelers met wie Gerrit voetbalde. Gerrit is verder twee keer gehuldigd bij zijn club Holthees-Smakt. In 1986 werd hij gehuldigd omdat hij 25 jaar lid was (zilveren speld) en in 2001 omdat hij 40 jaar lid was (ereteken in goud). Toevallig viel dat samen met het 50- en 65-jarig bestaan van de voetbalclub. Gerrit zelf beweerde dat hij drie jaar lan ger lid was en de halve eeuw dus al vol had gemaakt. Behalve voet baller was Gerrit ook nog enkele jaren grensrechter bij het eerste elftal. Nadat hij bij de veteranen stopte als voetballer, werd hij de vaste grensrechter van het eerste elftal. Behalve als Holthees tegen een Venrays team moest spelen, want tegen zijn 'tweede' club wilde hij liever niet vlaggen. Zon dags was hij steevast supporter bij de thuiswedstrijden van Holthees. Het eerste, tweede of derde elftal: het maakte hem niet uit, Gerrit kwam kijken. Moest Holthees uit, dan ging hij graag in Venray voet ballen kijken of een belangrijke wedstrijd in de buurt. En was er bij de club nog een karweitje te klaren, dan stond de clubman Ger- rit paraat. Expositie over Meerlo-Wanssum Heemkundevereniging Meerlo- Wanssum heeft een tentoonstel ling georganiseerd waarin gepro beerd is de verschillen te laten zien aan het begin en aan het einde van het 40-jarig bestaan van de gemeente Meerlo-Wanssum. De tentoonstelling is gratis toeganke lijk, staat in het voorportaal van sporthal 't Brugeind in Meerlo en is in de maand januari tijdens de openingsuren van de sporthal te bezichtigen. Wat gebeurt er als U niet adverteert De nieuwjaarsnacht in Limburg is zonder grote inci denten verlopen. De politie spreekt wel van een drukke nacht. Agenten moesten in heel Limburg in actie komen bij vuurwerkoverlast, branden, vernielingen en vechtpartijen. Met name overmatig drankge bruik leidde in enkele geval len tot lastige situaties voor de hulpdiensten, maar het kwam gelukkig niet tot fysiek geweld of verhindering van het uit voeren van hun taak, aldus de politie. Vanaf middernacht tot 7.00 uur in de ochtend vonden 107 inciden ten plaats. Dankzij voldoende poli tiecapaciteit en alertheid waren de incidenten die plaatsvonden snel onder controle. In totaal wer den 22 personen aangehouden. Dertien van de aangehouden per sonen komen in aanmerking voor snelrecht. Zij krijgen allen een dagvaarding voor de zitting die plaatsvindt in de periode van 7 tot en met 14 januari. Twee van de tweeentwintig personen zijn aan gehouden in verband met gebruik van geweld tegen politieambtena ren. Vijf mensen zijn aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. In Horst ontstond brand in een woning. Voor zover dat op dit moment bij de politie bekend is raakte niemand gewond door vuurwerk. Kort na middernacht is een 26-jarige man uit Ethopie in Tienray aangehouden voor bedrei ging van een 50-jarige man. De ver dachte liep met aangestoken vuur werk in zijn hand te zwaaien toen de 50-jarige dit van hem afpakte vanwege het gevaar. Daarop pakte de verdachte de man bij zijn keel en bedreigde hem. Nadat de 26- jarige was aangehouden, werd hij agressief en schopte een spiegel van de politieauto. Tijdens de rit naar het bureau bleef de man zich verzetten. Rond 4.00 uur vond op de Putterstraat in Horst een uit slaande woningbrand plaats. Toen de politie arriveerde, bleek dat de bewoonster met haar twee kin deren boven lagen te slapen. Het Mooiland presenteert zich Van 4 januari tot 12 februari presenteert Mooiland, het cen trum voor landbouw-, natuur- en milieueducatie voor de regio Venray en Horst, zich in de twaalf bibliotheekvestigin gen van BiblioNu. Mooiland wil betrokkenheid bij de eigen leefomgeving bevor deren door educatie, recreatie, informatie en door samenwerking met alle organisaties die in onze regio actief zijn op het gebied van landbouw, natuur en milieu. Mooiland is een makelaar in plat telandsbeleving voor iedereen in de regio, maar het accent ligt op het basisonderwijs. Mooiland sti muleert en helpt scholen bij het vormgeven en verzorgen van land bouw-, natuur- en milieueducatie. In de vestigingen Horst en Venray is een uitgebreide presentatie met een quiz voor de groepen 5 t/m 8. Als klas ga je aan de gang met zeven ingewikkelde vraagstukken over de thema's landbouw, natuur en milieu, die opgelost kunnen worden door te grasduinen in de enorme berg informatie die de bibliotheek herbergt. De biblio theek vult hiervoor een aantal schappen met boeken over deze thema's. De klas die het beste scoort, wint een geheel verzorgde dagtrip door de regio. vermoeden is dat er beneden in de woning iets mis is gegaan met kerstboomverlichting. De bene denverdieping is behoorlijk uitge brand. Moeder en kinderen wer den op tijd wakker en konden de woning verlaten. Zij zijn naar de huisartsenpost geweest omdat ze rook ingeademd hadden. In Grubbenvorst werd een 28- jarige man uit Venray aangehou den op verdenking van poging tot doodslag/zware mishande ling. De politie kreeg even voor 04.00 uur een melding van een steekpartij op de Sevenumseweg. In de woning trof de politie de man liggend op de grond in de gang aan. Getuigen verklaarden dat de man die op de grond lag een ander met een mes gesto ken had. Daarop is de 28-jarige aangehouden. Het bleek dat een 33-jarige man uit Grubbenvorst door de verdachte was gestoken nadat er ruzie was ontstaan in de relationele sfeer. Na een ontstaan handgemeen stak de verdachte het slachtoffer met een mes. Het slachtoffer was aanspreekbaar en bij kennis en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte werd maandag voorge leid. Rond 4.45 uur kwam er een melding binnen dat er een per sonenauto tegen een boom was gebotst op de Henri Dunantstraat in Venray. De politie trof echter geen bestuurder en of inzittende meer aan. Door de aanrijding was de boom afgebroken en heeft de personenauto flinke schade opge lopen. De auto is afgesleept en de politie stelt een onderzoek in. bedoek oiue slfc www.gunlKjek.ii] Vennty De Hoveniers wnt-mm Dans Mozaïek In De Kemphaan worden op de maandagavonden 18 en 25 januari van 20.15 tot 21.15 uur kennis makingslessen van Dans Mozaïek gehouden. De lessen vinden plaats op de vloer. De deelnemers erva ren hoe door een serie van bewe gingen de fysieke werking ontdekt kan worden. Door nieuwsgierig heid, zacht en in het eigen tempo leert men de wereld van de inner lijke gewaarwording verkennen. De werking ervan laat zich zien in het leven aan een natuurlijke uitstraling van vrijheid, gemak, flexibiliteit en gratie. Aanmelden kan bij Anna Maria van Gemert via telefoon (0478)583272 of via e-mail info@annamariavangemert. nl. Zie ook www.annamariavange- mert.nl. Bij voldoende belangstel ling start Dans Mozaïek daarna als een wekelijkse cursus. Expositie Elly Smits De Udense kunstenares Elly Smits laat vanaf 5 januari tot medio april een selectie van haar werk zien in de Rooijerie aan de Grote Markt in Venray. Smits heeft haar kunstopleiding gevolgd in Eindhoven en Tilburg. Ze is inmid dels ruim 25 jaar bezig met het maken van schilderijen, beelden en tekeningen. Daarnaast geeft zij teken- en schilderworkshops aan bedrijven en particulieren, maar vooral aan kinderen. Mooi de Mooiste Mode mode en schoenen voor dames, heren, tieners en kinderen GemeeniÊ Meerlo-Wanssum in vrtemfcehap verhonden mm

Peel en Maas | 2010 | | pagina 7