Oppositie neemt akkoord stevig op de korrel Vaak het veld in De schop kan de grond in 3 De Zorggroep scoort goed Eerst persleiding verplaatsen, dan betalen ondZorg ff ff ff ff PEEL EN MAAS Donderdag 7 januari 2010 - Pagina 6 Veel verwijten aan CDA over 'arrogante' rol in coalitievorming Jan Loonen komt uit een wethoudersfamilie Het is geen verrassing dat het CDA Jan Loonen (45) naar voren schuift voor de vakante wethouderspost van Lei Hel- dens. Economische aangele genheden en grote projecten, zoals de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, zijn onder werpen waar de Venraynaar in de Provinciale Staten al zeven jaar mee doende is. "Het zijn veel onderwerpen die naar buiten toe gericht zijn en de gemeentegrenzen overstijgen. Dat ligt me wel. Ik ben een echte regionalist en zal vaak het veld intrekken. Wethouder zijn betekent zeker niet van negen tot vijf achter een bureau zitten. Ik ben een teamplayer maar het is ook een vrije job, je bent een klei ne eigen baas." En dat was Loonen de laatste jaren als zelfstandig agrarisch advi seur. In 2003 kwam hij glansrijk in de Provinciale Staten met bijna 5000 voorkeurstemmen. In 2007 werd hij herkozen met ruim 4400 stemmen. De volgende Statenver kiezingen zijn over ruim een jaar, in maart 2011. Loonen wil zijn tweede termijn graag uitdienen. "Ja, ik heb het er ook met mijn fractie overgehad. Anders moet er voor een jaar nog iemand nieuw worden ingewerkt. Het is maar voor een korte periode." Boven dien overlapt het werk elkaar en snijdt het mes dus van twee kan ten. "Ik heb er hard aangetrok ken dat voor Ooijen-Wanssum 10 miljoen euro is vrijgemaakt." En bovenal vindt Loonen dat hij ook aan zijn kiezers verplicht is zijn termijn af te maken. Jan Loonen lijkt erfelijk belast met het wethouderschap. Opa Baltussen uit Overloon, van zijn moederskant, was lange tijd wet houder in Vierlingsbeek. Zijn vader Johan Loonen was van 1970 tot 1982 'boerenwethouder' in Venray. Het was tussen zijn zesde en achttiende levensjaar. Hij is thuis op de boerderij in Heide met het vak opgegroeid. "Ik kan me nog herinneren toen mijn vader wethouder werd. De fanfare van Leunen kwam voor het huis een serenade brengen. Ja, ik weet niet beter. Mijn vader had ook veel andere bestuursfuncties, zoals bij de LLTB en het Zuiveringschap. Hij was dan ook weinig thuis. En als hij er wel was dan stond hij vaak aan de telefoon, in de gang." Vooral tijdens etenstijd rinkelde de telefoon geregeld. "Toch, heb ik dat als kind nooit als vervelend ervaren." Jan is de jongste van zes kinde ren. Zijn twee oudste broers run nen in die periode het melkveebe drijf. Na 28 jaar keert er weer een Loonen terug in het Venrayse col lege. "In mijn achterhoofd heeft het altijd wel gespeeld," zegt hij. Vlak voor verkiezingen krijgt hij de vraag van het CDA of hij in is voor het wethouderschap. Hij reageert bevestigend. "Nee, daar heb ik niet zolang over na hoeven denken." Het sollicitatiegesprek met een CDA-commissie valt gunstig uit. Na Patrick van der Broeck wordt Loonen de tweede wethouder. Over de portefeuille is dan nog amper gesproken. Als agrarisch adviseur is hij gespecialiseerd in planologie en ruimtelijke orde ning. Die post gaat naar Van der Broeck. "Ik heb geen echte voor keur uitgesproken. Ik ga ervan uit dat er rekening wordt gehouden met iemands expertise." En die kan Jan Loonen ook ruimschoots kwijt is zijn nieuwe job. Het bevat grotendeels de portefeuille van zijn voorganger Heldens. Alleen de arbeidsmarkt is eraan toegevoegd. "Dat hoort ook bij economische zaken", vindt hij. In deze tijd van economische crisis staat het Grondbedrijf zwaar onder druk. Het was vele jaren een aardige melkkoe voor de gemeen tekas. Maar de woningbouw stag neert en grote bouwprojecten, zoals in Brabander, dreigen stil te vallen. Twintig jaar geleden sleur de het Grondbedrijf de gemeente zelfs bijna in de afgrond. Jan Loo nen denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen. "Toch is het zorgelijk. We moeten een pas op de plaats maken. Voor een gemeente is het toch moeilijk opereren als project ontwikkelaar. Want je bent altijd te laat. Ik pleit voor terughoudend heid." Na De Blakt zit er ook geen uit breiding van het industriegebied meer in, althans niet in Venray. Het bedrijventerrein bij de haven in Wanssum komt als eerste in beeld. "Ik wil meer werk maken van het opwaarderen van de bestaande industrieterreinen. Dat is ook hard nodig, want er staat nogal wat leeg." De werkloosheid zal in Venray dit jaar verder oplo pen. Loonen ijvert voor een gun stig ondernemersklimaat. "Want ondernemers moeten de ruimte krijgen om te kunnen onderne men. De gemeente kan er veel aan bijdragen dat bedrijven goed func tioneren, zoals zorgen voor goede verbindingen over weg, water en spoor." De rondweg in Wanssum, het Maasproject Ooijen-Wanssum, de Floriade en het opkrikken van toerisme en recreatie zijn enkele speerpunten. "Ik hoop en ver wacht dat de Floriade in 2012 een groot succes wordt. Venray heeft nooit werk gemaakt van recreatie en toerisme. Dat gaat nu veran deren, mede door de komst van de drie nieuwe dorpen. Langs de Maas zijn er veel mogelijkheden. Bovendien heeft Venray nu een aantrekkelijk, opgeknapt winkel centrum. Er valt nog veel te doen en het mag straks niet ophouden bij de Floriade." Bij vrijwel alle grote projecten heeft Venray te maken met de omliggende gemeenten. Dat zijn er na de herindeling in Noord-Lim burg minder geworden. Loonen erkent de meerwaarde van hechte regionale samenwerking. Daarbij was het 'landjepik' tussen Venray en Horst over Meerlo-Wanssum een dissonant. Jan Loonen wil er niet veel woorden meer aan vuil maken. "Je moet niet te veel ach terom kijken, anders struikel je", is zijn motto. De nieuwe wethouder wil ook verder kijken dan de pro- vinciegrenzen.Venray heeft nauwe banden met de regio's Nijmegen en Eindhoven. De aanleg van de A73 heeft Venray geen windeie ren gelegd. "En kijk maar eens wat Roermond er door de snelweg op vooruit is gegaan", zegt Loo- nen, die wijst op het belang van de Deurneseweg als verbinding tussen Eindhoven en het Duitse voorland. Jan Loonen is al 25 jaar actief binnen het CDA en ook maat schappelijk betrokken, getui ge zijn vele bestuursfuncties. Onlangs stopte hij als voorzitter van de Agribusinesgroep. Hij is nu nog penningmeester van de Grote Kerk, voorzitter van de Wildbehee reenheid en bestuurslid van Mooi- land. "Met Mooiland zal ik moeten stoppen, want het krijgt subsidie van de gemeente. Integriteit is als bestuurder heel belangrijk", weet hij uit ervaring bij de provincie. De Grote Kerk krijgt indirect, via de geestelijke bedienaren, ook subsidie. "Ik zal goed bekijken wat wel en niet kan. Maar ik vind niet dat een bestuurder nergens meer bij kan zijn en alleen maar thuis op de bank mag zitten. Ik zou dan ook geen lid van de voetbalclub kunnen zijn, want die krijgt ook subsidie. Een bestuurder moet juist midden in het maatschappe lijk leven staan. Om te weten wat er speelt en leeft." Groen licht voor bouwplan Burgemeester Ponjeestraat in Wanssum De Raad van State is akkoord met de bouw van ruim 60 woningen aan de Burgemeester Ponjeestraat in Wanssum. De raad keurde het bestemmings plan daarvoor goed, ondanks bezwaren van omwonenden en een naburige pluimveehou derij. De bouwvergunningen kunnen nu worden afgegeven. Overigens is de gemeente Meerlo-Wanssum wel in de fout gegaan bij de beoordeling van de stankhinder van pluimveehouderij Bovee aan de Krekelkamp. Door de komst van de nieuwe wonin gen kan dit bedrijf niet meer in die richting uitbreiden. Maar volgens de Raad van State is het leed voor Bovee niet zo groot, omdat een toekomstige uitbreiding er nog wel in zit. Dan zal wel de stankuit- laat op een andere plek moeten komen op grotere afstand van de woningen. Vanwege die fout mag de gemeente nu opdraaien voor de proceskosten van bijna 700 euro. De bezwaren van omwonenden zijn door de Raad van State afge wezen. Ze klaagden onder meer over verlies aan uitzicht en waar devermindering van hun wonin gen. De raad erkent dat, maar zegt ook dat het belang van de realise ring van de woningen van groter gewicht is dan het belang van de omwonenden. Ze kunnen wel nog een schadeprocedure aanspannen over de waardevermindering. Vol gens de raad is door de gemeente voldoende aangetoond dat er inderdaad behoefte is aan de nieu we woningen. De gemeente wil voorkomen dat jongeren wegtrek ken naar andere streken. Daardoor zou de leefbaarheid in het dorp verminderen. VREUGDE De uitspraak van de Raad van State wordt door architect en projectontwikkelaar Theo Vissers natuurlijk met vreugde begroet. "Het bestemmingsplan is defini tief, de schop kan eindelijk de grond in. En dat werd tijd ook, want Wanssum wacht al veel te lang op woningbouw. Ik ga zo snel mogelijk met de gemeente Venray in conclaaf, zodat ik snel kan beginnen met het bouwen m CENTRUM Algemene Tandheelkunde Implantologie Prothesen Klikgebit Kroon-/Brugwerk Mondhygiëne Esthetische Tandheelkunde Angstpatiënten Dermalogica Skin Care Patersstraat 16, 5801 AV Venray Tel. 0478-514468 van de woningen in het gebied. De percelen hebben nu definitief een woonbestemming, agrarische activiteiten zijn er niet meer op toegestaan." LIJDENSWEG De bouwvergunningen kun nen worden afgegeven. Een lange lijdensweg lijkt ten einde. Lijkt, want dat er nog heel wat plooien gladgestreken moeten worden, is ook duidelijk. Zeker op financi eel gebied moet Theo Vissers met zowel de gemeente Venray als de gemeente Horst aan de Maas als rechtsopvolgers van de opgehe ven gemeente Meerlo-Wanssum aan de slag om te komen tot een akkoord waarmee alle partijen kunnen leven. "Ik heb door alle politieke, bestuurlijke en ambte lijke dwalingen in de gemeente Meerlo-Wanssum ontzettend veel geld verloren. Denk daarbij aan vertragingsschade en extra juridi sche kosten. Maar ik heb bijvoor beeld ook nog deskundigen in moeten huren om me bij te staan. Net als bij de ontwikkeling van het woningbouwplan Beemdweg- Postbaan in Wanssum zijn ook in de procedure van de Burgemees ter Ponjeestraat ongelofelijke mis sers gemaakt, onder meer bij het opstellen van het stedenbouwkun dig plan en het bestemmingsplan. Dat blijkt nu ook weer." Vissers wijst op de uitspraak van de Raad van State, waarin wordt gewezen op de foute berekening van de geurcontour van Bovee. Daarbij is volgens de raad door de gemeente gebruikgemaakt van onjuiste gege vens. "Dat is weer zo'n onzorg vuldigheid in de hele voorberei ding van het bestemmingsplan. Maar wat ik vooral jammer vind is dat het bestemmingsplan in februari 2009 is goedgekeurd, ik vervolgens een bouwvergun ning heb aangevraagd voor veer- tien woningen en daarover na drie maanden van rechtswege beschikte. Maar, wat schetst mijn verbazing? Toen ik een aanvraag deed voor het verkrijgen van die rijkssubsidie voor de bouw van de starterswoningen, de zogeheten Van der Laan-regeling, een bedrag van 10.000 euro per woning, ging wethouder Derikx er dwars voor liggen. Derikx dacht mij 10.000 euro door de neus te boren, maar vergat daarbij schijnbaar dat deze subsidie rechtstreeks wordt uit gekeerd aan de kopers. Dit is de zoveelste blunder van Derikx. Die man loopt altijd in zeven sloten tegelijk en krijgt blijkbaar nooit natte voeten. En daar loop ik al jaren tegenaan. Om die reden heb ik aan een advocatenkantoor gevraagd om alle aan de gemeen te Meerlo-Wanssum verwijtbare schade in beeld te brengen. Dat bedrag is inmiddels opgelopen tot Een impressie van het bouw plan. (Bron: Theo Vissers) ruim 1 miljoen euro en daarover ben ik zowel met de gemeente Venray als de gemeente Horst aan de Maas in gesprek. En dan gaat het met name over het bouwplan aan de Postbaan en Beemdweg, de Burgemeester Ponjeestraat en de vijftien bouwpercelen die ik in Burgveld Zuid-III in Meerlo heb gekocht als compensatie van alle geleden schade wegens het ver minderen van het aantal wonin gen van zeventien naar vijftien in het woningbouw Beemdweg- Postbaan. Ik hoop er met beide gemeenten snel en op een zakelij ke manier uit te komen. Want ook ik zit helemaal niet te wachten op al dat juridisch gesteggel, ik wil tekenen en bouwen. Daar ben ik immers architect en projectont wikkelaar voor geworden.' Uit een onafhankelijk onder zoek dat eind 2009 onder cliënten van De Zorggroep is gehouden, blijkt dat zij de zorg met een dikke 8 waarderen. Cliënten van Groene Kruis Thuiszorg geven de verzor genden en verpleegkundigen zelfs een 8,6. Dit is ruim boven het lan delijk gemiddelde. Aan cliënten en hun familieleden werd gevraagd of zij tevreden zijn over bijvoorbeeld de zorgverlening, de deskundig heid van medewerkers, de infor matievoorziening en de bereik baarheid. Aan dit onderzoek, dat eens in de twee jaar wordt gehou den, deden 5500 cliënten van De Zorggroep mee. De resultaten zijn vanaf maart 2010 per locatie in te zien via www.kiesbeter.nl. De Zorggroep is de zorgaanbieder in Noord- en Midden-Limburg. Zorg wordt geboden aan jong en oud in diverse verpleeg- en verzor gingshuizen, woonzorgcentra en bij mensen thuis. Groene Kruis is onderdeel van De Zorggroep. De Groene Kruisdiensten beslaan een uiteenlopend gebied: thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, kraam zorg, voeding en dieet, winkels en startpunten en een ledenorga nisatie. Er werken 8600 medewer kers en 2300 vrijwilligers en er is volop ruimte voor leerlingen en stagiaires. Het coalitieakkoord is het allereerste onderwerp waar over de nieuwe gemeente raad discussieert. Binnen drie weken hebben CDA, PvdA en Samenwerking 'Koers naar nieuw evenwicht' in elkaar getimmerd. Met tal van beleidsvoornemens voor de raadsperiode van 2010 tot 2014. De vier oppositiepartijen konden zich maandag direct laten gelden. Ze grepen tevens de kans aan om de opstelling van het CDA aan de kaak te stellen. De nieuwe coalitie zou geen goede vertaling zijn van de verkiezingsuitslag omdat het CDA met twee verliezende partijen in zee gaat, zo klonk het verwijt. Terwijl PP2, de tweede winnaar na het CDA, angstvallig buiten de boot is gehouden. Carla Brugman (PP2) hekelde de titel van het akkoord. Want haar partij kreeg juist het verwijt niet stabiel te zijn. Het wekt PP2 dan ook verbazing dat de coalitie zelf op zoek is naar evenwicht. "Erg veel vage opdrachten en onderzoeken, niet daadkrachtig", oordeelt Brugman, die veel teleur gestelde en verontwaardigde reac ties heeft vernomen over de coa litievorming. "De kiezer voelt zich steeds minder serieus genomen. De verkiezingsuitslag is naar eigen inzicht geïnterpreteerd." PP2 heeft een grote aanhang in de drie nieuwe dorpen Blit- terswijck, Geijsteren en Wanssum. Het steekt de partij dan ook, dat de coalitie de toeristenbelasting vanaf 2011 flink wil verhogen. "De toerist wordt dus als melkkoe gebruikt. Ik begin steeds beter te begrijpen waarom Venray de drie dorpen zo mooi vindt...". Carla Brugman mist de verbouwing van het gemeentehuis in het akkoord. Terwijl het toch de grootste en duurste operatie van de komende periode is. PP2 houdt Samenwer king aan het maximale bedrag van 24 miljoen euro. De lat ligt nu nog op 26,8 miljoen, maar oppositie leider Ike Busser - die nu als wet houder het gemeentehuis in zijn portefeuille heeft - opperde voor de verkiezingen een verlaging naar 24 miljoen. "Daar houden we Samenwerking aan", aldus Brug man, die aankondigde de coalitie positief maar kritisch te zullen volgen. Ook Tino Zandbergen (inVEN tief) hekelde de samenstelling van de coalitie. Hij verweet het CDA 'gekonkel als een wurgslang'. "En PvdA en Samenwerking konke len mee. De oppositie zal ervoor zorgen dat de verkiezingsschande niet wordt vergeten", zei Zandber gen, die het opzij zetten van PP2 'rancune' noemde. Hij verwees naar de vertroebelde verhouding tussen PK (opgegaan in PP2) en CDA in het voormalige Meerlo- Wanssum. PvdA kreeg het verwijt te veel aan het versleten pluche gehecht te zijn, terwijl Samen werking niet meer dan een ver lengstuk zou zijn van het CDA. inVENtief keurde het coalitieak koord op onderdelen af. "Te vaag, veel onduidelijkheden en zware dossiers worden doorgeschoven. Terwijl Venray juist zit te wachten op daadkracht." De dure verbou wing van het gemeentehuis in een stokpaardje van inVENtief. Zand bergen kondigde aan verantwoor delijk wethouder Busser erop af te rekenen. Elianne Sweelssen (SP) had geen goed woord over voor het CDA. "We zijn verbaasd over een coalitie zonder PP2. Het CDA kan het niet maken zich zo arrogant op te stellen." Ook Samenwerking moest het ontgelden. inVENtief en SP citeerden Ike Busser gretig over zijn fikse kritiek op de coa litieakkoorden van 2002 en 2006. De SP hekelde de metamorfose van Samenwerking. "Ze hebben hun beloften en standpunten inge leverd voor een wethouderszetel." Volgens Sweelssen heeft het CDA de verkiezingsuitslag uitgebuit door voor PvdA en Samenwerking te kiezen. "Die hebben allebei ver loren en zullen dus naar de pijpen van het CDA dansen." De SP vindt dat het coalitieakkoord met meer dan 7000 woorden nietszeggend is. Belangrijke onderwerpen als het gemeentehuis en het nieuwe sportpark in Wanssum worden niet of nauwelijks genoemd. Ook de portefeuilleverdeling kan niet de goedkeuring wegdragen van de SP "Het CDA heeft twee zware posten, terwijl de twee andere wethouders een pretpakket heb ben.." Ingeborg de Barbanson (VVD) uitte haar teleurstelling over het akkoord. Ze spreekt van een gemiste kans. "Te traag, te lang nadenken en onderzoeken en geen of weinig concrete voorstel len." Alhoewel de VVD wel goede ideeën en uitgangspunten aantrof. De Barbanson miste een visie op het behoud van de leefbaarheid in de kleine kernen. Een discussie over de kwaliteit van het onder wijs, zien de liberalen niet zitten. "Dat ligt bij de SPOV en niet bij ons." De naderende financiële tekorten komen onvoldoende aan bod. "Wollige taal, geen oplossin gen en vooral geen zicht op de consequenties", vindt De Barban- son, die pleit voor financiële dege lijkheid. De VVD verzet zich tegen een verhoging van de ozb en het inzetten van reserves om financi- ele gaten te dichten. "Wij hebben het coalitieakkoord gewogen en te licht bevonden", aldus De Bar- banson, die desondanks kiest voor een constructieve oppositie. Gerda van Stelten (CDA) had weinig weerwoord. "Ach, je moet toch wat zeggen..." Ze hield de oppositie voor dat veel onderde len concreter worden in het nog op te stellen collegeakkoord. Bert Linskens (PvdA) zei dat de coalitie het nooit goed doet. "Anders kre gen we het verwijt dat het te veel dichtgetimmerd is. Dit akkoord biedt ruimte voor debat waardoor het versterkt kan worden", aldus Linskens, die tegensprak dat het sociale gehalte te laag zou zijn. Net als Linskens vond ook Ike Busser (Samenwerking) dat enke le oppositiepartijen wel erg selec tief citeren. "Waarbij ze dingen uit de context halen. We leven nu in een andere realiteit", aldus Busser, die de gematigde oppositie van zijn partij verdedigde. "We heb ben geleerd ook zonder het mes op tafel iets te bereiken. En de coalitie is nu beter af met ons dan zonder ons." Rechtbank in Den Bosch geeft architect Theo Vissers gelijk Architect Theo Vissers uit Wanssum moet eerst duide lijkheid krijgen over de vraag wie de opdracht gaat verstrek ken tot het verplaatsen van de persleiding onder het beoogde bouwterrein aan de Burge meester Ponjeestraat in Wans- sum. Ook moet alle onzeker heid zijn weggenomen over wie de kosten van de werk zaamheden voor zijn rekening gaat nemen: Frans Bouten of het Waterschap Zuivering schap Limburg. Beide partijen dienen volgens het gerechts hof in Den Bosch tevens de garantie af te geven dat voor het verplaatsen van de leiding geen kosten in rekening wor den gebracht bij de architect. Zodra aan die voorwaarden is voldaan en de schriftelijke toe stemming van het waterschap voor het verplaatsen van de leiding door Bouten aan Vis sers is overlegd, dient de architect binnen twee weken de koopsom aan Frans Bouten te betalen. Het spoedeisend appel bij het gerechtshof in Den Bosch was door Frans Bouten aangespan nen om transport van de koop overeenkomst af te dwingen. "Ik ben blij dat er door de uitspraak van het gerechtshof nu eindelijk duidelijkheid is gekomen", zegt Theo Vissers. "De rechtbank oor deelt in hoger beroep dat ik pas hoef af te nemen als duidelijk is wie de kosten voor het verleggen van de persleiding gaat betalen, ofwel wie de schade gaat betalen als de leiding niet wordt verlegd. Dat moeten Bouten en het water schap samen regelen, ik wacht de uitkomst van die gesprekken wel af. Zolang daar geen keiharde garanties over zijn afgegeven, hoef ik niet over te gaan transport van de koopovereenkomst. Of er nu wel of geen koopovereenkomst was, daar bestaat nu geen enkel misverstand meer over. Ja, ik ben opgelucht. Maar dat lijkt me ook niet gek na alle gebeurtenissen in de afgelopen maanden. Nu wordt eindelijk duidelijk hoe de vork werkelijk in de steel zit. En dat ik wil betalen, dat lijkt me ook dui delijk. Ik heb die grond vijf jaren geleden immers niet voor niks gekocht." KOOPOVEREENKOMST De architect ligt al een hele poos overhoop met Frans Bouten. Vis sers kocht in Wanssum de grond inclusief boerderij met opstallen van de familie Bouten om aan de Burgemeester Ponjeestraat ruim zestig woningen te kunnen bou wen. Ook wil hij de voormalige boerderij van Bouten opsplitsen in twee woningen. Vissers verkon digde steeds weer dat er een gel dige koopovereenkomst is, maar Bouten bestreed dat keer op keer, zelfs tijdens een commissieverga dering in het gemeentehuis. De uitspraak van de rechtbank van Den Bosch laat aan duidelijkheid echter niks te wensen over. Er is wel degelijk een overeenkomst, afgesloten op 20 mei 2008, zo con cludeert het gerechtshof. De tekst van die overeenkomst is geschre ven, en door partijen ondertekend, op een kadastrale tekening. In het contract staat tevens dat als de persleiding verlegd moet worden, de kosten 'te allen tijden' voor rekening en risico komen van de Bouten. Vissers staat volgens het gerechtshof in zijn recht door nog niet tot betaling over te gaan. Ook hoeft Vissers aan Bouten niks te betalen aan bijvoorbeeld vaste las ten en kosten voor vervangende woonruimte, door het uitblijven van de juridische levering van de percelen. "Duidelijke taal, waar geen speld tussen is te krijgen", aldus Vissers. KOOPAKTE INTACT Door de aanwezigheid van de persleiding kan Vissers naar eigen zeggen vier woningen minder bouwen op het terrein. Bouten wil deze schade echter niet aan hem betalen. Dat geschil met het waterschap moet Bouten eerst regelen, oordeelt ook de rechtbank."De levering heeft daar door nog niet plaatsgevonden, maar de koopakte is nog steeds intact. Ik weiger ook niet om te betalen. Ik wil juist snel betalen, maar wel als aan alle afspraken is voldaan. Dat is de rechtbank met me eens. Ik ben blij dat ik door de uitspraak van het gerechtshof van alle blaam wordt gezuiverd", aldus Vissers. De rechtbank oor deelt tevens dat de familie Bouten moet betalen voor de schade die Vissers heeft geleden door het strippen van de stallen. Tegen de regels in verwijderde de pluim veehouder na het tekenen van de overeenkomst uit twee stallen de isolatie en uit alle stallen de stal inrichting. Ook de voersilo's wer den door hem weggehaald. Door het onrechtmatig verwijderen van materialen en installaties is Bouten schadeplichtig geworden jegens Vissers, stelt de rechtbank. De schade is door het gerechtshof voorlopig vastgesteld op 25.000 euro. "Maar dat bedrag ligt natuur lijk veel hoger als Bouten nalatig blijft in het terugbrengen van alle verwijderde materialen", weet Vissers. "Ik heb van het hof het advies gekregen om het oordeel van de voorzieningenrechter in te roepen om tot een definitief schadebedrag te komen. Want het mag duidelijk zijn dat ik alle kos ten vergoed wil krijgen van Bou ten. Hij heeft de zaak bewust ver traagd en heeft willens en wetens gelogen over de overeenkomst die we samen hebben afgesloten. Dat pik ik niet, want het heeft mij heel wat tijd, energie en vooral veel geld kost. Binnenkort krijgt hij, maar ook de gemeente in de per soon van oud-wethouder Derikx, hiervoor een gepeperde rekening gepresenteerd. Oud-burgemeester Joep Hahn is zelfs op mijn kan toor geweest om de koopovereen komst in te zien. Volgens hem was daar geen woord Frans bij. Waar om wethouder Derikx vervolgens de politiek voorloog, is mij voor alsnog een raadsel. Maar de onder ste steen zal boven komen. Ja, dit verhaal krijgt nog een staartje." www.centrum-mondzorg.nl

Peel en Maas | 2010 | | pagina 6