Stevig applaus voor Hans Teunissen Nieuwe opzet commissies Vrijstelling nieuwe veehouderijen Nieuwe burgemeester Gilissen blaast meteen hoog van de toren LETSELSCHADE? VAN DER PUTT 19 Advocaten VERLINDEN JUWELIER Afscheid van drie wethouders Maandag aan het einde van de raadsvergadering is afscheid genomen van de drie vertrek kende collegeleden. Lei Hei dens (CDA), Hans Teunissen (PP2) en Elly van Dijck (PvdA) zijn respectievelijk tien, vijf en anderhalf jaar wethouder geweest in Venray. Op woens dag 13 januari is de afscheids receptie in het gemeentehuis van 17.00 tot 19.00 uur. Hans Teunissen, die als laatste het woord neemt, krijgt een opval lend lang en doordringend applaus van alle aanwezigen in de raadzaal. Hij was dolgraag doorgegaan als wethouder, zeker na de zetelwinst (van twee naar vier zetels) van zijn partij. Maar het CDA beslist anders. Gerda van Stelten, fractieleider van het CDA, spreekt van 'een hard gelag'. Volgens haar liggen partijpolitieke argumenten ten grondslag aan het besluit om PP2 niet op te nemen in de coalitie. En heeft het niets met het functione ren van Teunissen te maken. Van Stelten noemt de vertrekkende wethouder makkelijk benaderbaar. "Hij spreekt de taal van de bur gers", aldus Van Stelten. Teunissen, die zichtbaar geen gemakkelijke avond beleeft, ondergaat stoïcijns de complimenten. Bert Linskens (PvdA) zegt dat een wethouderspost niet te ver gelijken is met een normale baan. "Daarin word je beoordeeld op je kwaliteiten en je persoon. Voor een wethouder spelen ook andere omstandigheden een rol." Gerrit Verkoeijen (Samenwerking) vindt het afscheid 'wrang'. Hans Gilis- sen heeft Teunissen een paar jaar geleden ontmoet in Griendtsveen, bij een bijeenkomst van Peelge- meenten. "Hij viel me op als een bestuurder die volop gaat voor de gemeente Venray. Hij is nog jong, maar toch al een veteraan. Hij kan nog een boeiende politieke toe komst tegemoet gaan", vindt de burgemeester, die het gedwongen afscheid eveneens betreurt. Gilis- sen had geen bemoeienis met de samenstelling van de coalitie."Men- sen van jouw kaliber kunnen we in Venray goed gebruiken", luidt zijn oordeel. In december 2004 wordt Hans Teunissen door wijlen Ger- rit Lemmens gepolst om wethou der van Lokaal Aktief te worden. Als opvolger van de opgestapte Frits Ruyten. "Het waren vijf zware jaren", zegt hij. "Ik heb leuke, maar ook duistere kanten van de demo cratie gezien. Mede door de vele, soms hartverwarmende, reacties kijk ik met trots en tevredenheid terug." Lei Heldens neemt na tien jaar vrijwillig afscheid. "Hij heeft een geweldige staat van dienst. Lei heeft alles meegemaakt en de stor men en moeilijke tijden met rust doorstaan", zegt Gilissen, die een limerick voorleest met de titel 'Lei is een kei'. Met de zin 'Lei spande Harrie voor zijn karrie', verwijst de burgemeester naar de prominente rol die Harrie Maessen speelt bij het aantrekken van bedrijven. Hel- dens zegt met een vreemd gevoel voor de laatste keer het woord te voeren in de politieke arena. "Er waren veel hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Het vak van wethouder is niet altijd even mak kelijk. Er is ook geen opleiding voor. Je moet al je vaardigheden in de strijd gooien. Maar ik ga met een goed gevoel weg. Ik heb een fantastische tijd gehad." Elly van Dijck is anderhalf jaar parttime wethouder geweest. De PvdA'ster keert terug in de gemeenteraad en gaat meer uren maken bij haar werkgever Viecuri. Het wethouderschap smaakt naar mee. "Nu even niet", zegt ze. "Maar zeg nooit nooit." Gilissen prijst Van Dijck om haar enthousiasme. "Je hebt goed werk voor Venray gedaan." Naast een brievenopener krij gen de drie scheidende wethou der een exemplaar van het boek 'Wegwijzers voor politici'. Het is geschreven door hoogleraar poli ticologie Andries Hoogerwerf die tot ver in de oudheid de zienswijze van belangrijke politieke denkers onderzocht. Volgens Gilissen vol doet een goed politicus aan vier dingen: moed, wijsheid, gematigd heid en barmhartigheid. De letselschade-advocaat helpt u vaak kosteloos om uw schade te verhalen! Wist u dat een letselschade-advocaat u meestal kosteloos kan bijstaan?! De afdeling aansprakelijkheid en letselschade van Van der Putt advocaten bestaat uit drie gespecialiseerde advocaten, die allen lid zijn van de Vereniging van Letselschade-Advocaten LSA: mr. P.C.M. ten Brummelhuis mr. A.J.F. van Dok mr. W.H.M.J. Pelckmans Wanneer u meer informatie wilt over uw rechten, neemt u dan vrjbljvend telefonisch contact op met Henri Pelckmans of Arthur van Dok. Wij kunnen u in een gra tis intakegesprek vertellen wat de mogelijkheden zijn. Van der Putt Advocaten Patersstraat 15-17 5801 AT Venray Tel: 0478-556677 Fax: 0478-556678 E-mail: info@putt.nl Internet: www.putt.nl HOPELIJK BLAAST HU NIET S/NEL PË AFTOCHT NOU.. VOLSEN5 m U/EET HIJ VA/M TOETE/M NOCH BLAZEN-'.' PEEL EN MAAS Nieuwe wethouder schrikt niet terug voor lastige klus Na 28 jaar keert Samenwer king Venray terug in het colle ge. Ike Busser (55) treedt in de voetsporen van Paula Rutten- Tielen en Grad Schols, die als wethouders geruime tijd het gezicht bepaalden van de loka le partij. Driemaal is scheeps recht. Na mislukte pogingen in 2002 en 2006 schuift Samen werking nu wel aan achter de collegetafel. Busser, al zestien jaar raadslid en fractieleider, heeft geen gemakkelijke por tefeuille met onder meer de verbouwing van het gemeente huis en financiën. De gemeen telijke schatkistbewaarder wacht enkele lastige jaren met veel tegenwind nu het Rijk de kraan dichtdraait. Zijn CDA-voorgangers Van der Broeck en Heldens kunnen vrij wel jaarlijks opgewekt sluitende begrotingen en overschotten melden. Als de voortekenen niet bedriegen, dan ontvangt Venray vanaf 2012 jaarlijks 7 miljoen minder aan rijksinkomsten. Waar moet al het geld vandaan komen? Dit voorjaar komt het college met bezuinigingsvoorstellen. In het coalitieakkoord wordt al een tipje van de sluier opgelicht. Minima beleid en sociale uitkeringen blij ven buiten schot. Als eerste wordt gesnoeid in de openbare ruimte: wegen, groen, bomen en bermen. Ook dit behoort tot de portefeuil le van Busser. In tijden van crisis is de post financiën een hete aard appel die geen enkele wethouder graag op zijn bordje heeft. Dat geldt echter niet voor Busser. "Nee, ik wil het best hebben. Er komen inderdaad forse bezuinigingen op ons af. Ik zal goed bewaken of we binnen de begroting blijven. Dat geldt uiteraard ook voor mijn collega's. Bij ieder voorstel kijken we of het financieel wel past." De nieuwbakken wethouder wil voor komen dat Venray afglijdt naar de situatie van begin jaren negentig, toen de gemeente onder curatele stond van het Rijk. Als artikel 12- gemeente liggen de wegen in het buitengebied er dan belabberd bij. "Zover komt het zeker niet", zegt hij beslist. "We moeten onderhoud welbewust uitstellen. In plaats van een acht, wordt het straks een zeven of een zes. Maar het zal nooit een onvoldoende worden. Bovendien breken er ook wel weer betere tijden aan." Afgesproken is dat als laatste redmiddel de onroerendezaakbe- lasting (ozb) in beeld komt. Bus- ser wil het nuanceren. Venray zit vrij laag met de belastingdruk. Er is dus ruimte om de ozb te verho gen. "Dan doen we alleen als bij voorbeeld de afvalstoffenheffing daalt. Zodat de totale lastendruk voor de burgers toch op nul blijft. Ook in slechte tijden willen we alleen indexeren met het inflatie cijfer." Ike Busser is minder blij met de renovatie van het gemeentehuis in zijn portefeuille. Het kan poli tiek een heet hangijzer worden. Want grootscheepse renovaties van monumentale panden vallen doorgaans veel duurder uit. Ven- ray beleeft een paar jaar geleden al een voorproefje met de uit de hand gelopen verbouwing van de publieksbalie. Toen ging het om 2 miljoen euro. Slechts een schijntje van de 26,8 miljoen euro die de totale renovatie mag kosten. Samenwerking stemt des tijds tegen. De lokale partij geeft de voorkeur aan nieuwbouw op een andere plek. "Dat kan voor veel minder dan 26,8 miljoen euro", zegt hij. Afgelopen najaar bij de begrotingsbehandeling doet Samenwerking het voorstel nog eens 10 procent te besparen. Eerder is de investering al ver laagd van 30 naar 26,8 miljoen euro. Doordat achteraf blijkt dat uitbreiding toch overbodig is en alle ambtenaren gehuisvest kun nen worden binnen de bestaande muren. Busser hekelt de ver keerde aanpak. "In plaats van op het eind, had allereerst naar de werkplekken gekeken moeten worden." Een dure fout, die nu hersteld is. Hij hoopt dat de klus voor 24 miljoen euro geklaard kan worden. "Juist in deze tijd geldt de noodzaak van een uiterst sobere en doelmatige verbouwing. Onno dige toevoegingen moeten we schrappen. Ik denk dat er nog wel wat van het bedrag afkan. Nee, ik vind het geen link project, maar het bevat zeker risico's. De kunst is er tijdig bij te zijn en de raad te informeren. Dat is toch de les van de vorige keer." Terug naar woensdag 18 november. Samenwerking valt bij de verkiezingen terug van vijf naar vier zetels. Het CDA als grote winnaar leidt de coalitiedans. Van de drie beoogde partners PP2, PvdA en Samenwerking moet er ééntje afvallen. Het lot treft PP2. Samenwerking mag deze keer wel meedoen. Een beloning voor de constructieve oppositie. "In 2002 waren we er ook al dichtbij. Toen hebben we hoog spel gespeeld en verloren. Achteraf niet slim", vindt Busser, die toen twee wethouders claimde. In 2006 komt Samenwer king helemaal niet in beeld omdat de coalitie CDA-PvdA-Lokaal Aktief doorgaat. "We zijn heel blij dat het nu wel gelukt is.We hadden goede argumenten, maar het was toch spannend. Ook voor mezelf. Ik ben het niet gewend om dingen niet zelf in de hand te hebben", zegt Busser, die de teleurstelling bij PP2 begrijpt. "Ik kan me voor stellen hoe zij zich voelen." ARGWAAN Op 1 december begint de for matie die bijna drie weken later eindigt in een coalitieakkoord. De eerste dagen zijn benut om de lucht te klaren. Samenwerking was als oppositiepartij toch jarenlang de natuurlijke vijand van CDA en PvdA. "Er heerste wat argwaan. We hebben in een goede sfeer dingen uit het verleden uitgesproken. Dat ging vrij snel waarna we aan de slag zijn gegaan met het pro gramma." Als slotstuk komt de por tefeuilleverdeling in beeld. Samen werking heeft een voorkeur voor Maatschappelijke Diensten. Maar deze post gaat opnieuw naar de PvdA. "Daar hecht die partij aan. Daar wil de PvdA zich op profile ren." Samenwerking kan leven met de werkverdeling en het program ma. "Veel van onze standpunten zijn erin terug te vinden. Ik heb een portefeuille die interessant, breed genoeg en niet alleen intern gericht is. De verdeling is veel evenwichtiger dan in de vorige periode." Ike Busser runt al veertien jaar een eigen bedrijf. Als interim manager heeft hij al heel wat las tige klussen voor de kiezen gehad. "Mijn bedrijf komt op een laag pitje te staan. Maar ik houd het wel aan. In de politiek weet je het immers nooit." Ondanks zijn ruime ervaring is het wethouderschap een ultieme uitdaging. "Als raadslid weet je nooit wat zich binnen de boezem van het college afspeelt. Dat is nieuw voor mij. Het zal even wennen zijn. We maken een frisse start met een nieuwe burge meester, twee nieuwe wethouders en straks een nieuwe secretaris. Ik heb de indruk dat we goed mat chen. En ook de raad is behoorlijk vernieuwd." Zijn werkervaring zal zeker van pas komen. "Als je als interim-manager ergens binnen komt, word je slechts vijf procent van het probleem verteld. Al snel kom je erachter dat de zaak veel complexer ligt. Ik ben het gewend om het stap voor stap op te los sen. Maar ik ben nog nooit iets tegengekomen dat ik niet aankon. Daar houd ik me maar aanvast." Donderdag 7 januari 2010 - Pagina 5 Een werkgroep van raads leden gaat zich buigen over een andere opzet van de com missievergaderingen. Voor de zomervakantie komt er een voorstel. De nieuwe coalitie houdt vooralsnog vast aan vier commissies, die aanslui ten bij de portefeuilles van de wethouders. Wethouder Busser (Samen werking) heeft bestuurlijke ver nieuwing in zijn portefeuille. Een onderdeel dat de laatste jaren in het slop is geraakt. Daar wil Bus- ser verandering in brengen. In plaats van een vaste bezetting per commissie, kunnen de fracties voortaan putten uit een pool van commissieleden. Afhankelijk van de onderwerpen, kan iedere par tij een raadslid plus twee andere leden inzetten. "We streven ook naar andere werkvormen", licht Ike Busser toe. "Te denken valt aan een infomarkt of een Lagerhuisde bat. Waarbij iemand een stelling deponeert waarover een leven dige discussie ontstaat." Busser is er geen voorstander van de commissies verder te poli tiseren. "Nee, het politieke debat zal in de raad blijven plaatsvinden. Commissies zijn bedoeld voor overdracht van informatie en het geven van advies." De wethouder streeft er wel naar de politiek in een eerder stadium bij het beleid te betrekken. In plaats van uitge werkte voorstellen, zullen de wet houders veel eerder hun oor te luister leggen bij de commissies. Zoals wethouder Van der Broeck onlangs deed bij de invoering van het belparkeren. Politici kunnen dan al vroegtijdig de richting aan geven, in plaats van alleen maar ja of nee te zeggen tegen een voor stel. "Het college heeft de neiging de zaken naar zich toe te trek ken", vindt Busser. "Het is beter, al in het begin van de beleids vorming advies in te winnen bij de politiek." De wethouder denkt daardoor het commissiewerk inte ressanter te maken. De werkgroep krijgt als opdracht mee de betrok kenheid van burgers bij het poli tieke besluitvormingsproces te vergroten. De vergadercyclus van zes weken voor raad en commis sies blijft intact. Zorgboerderij De Haam in Veulen bestaat in 2010 vijf jaar. Reden voor een feestje afgelopen dinsdag. De initiatiefnemers van De Haam, Gerdy en Annerie Jans sen, hadden voor alle cliënten een feestelijke middag in petto. Met een goochelaar, muziek en een hapje en een drankje werd het eerste lustrum gevierd bij de eer ste zorgboerderij in Noord-Lim burg. Wiel Ploegman van de Raad van Bestuur van Proteion Thuis kwam dinsdag ook zijn felicitaties overbrengen en onderstreepte het belang van de zorgboerderijen voor de oudere mensen in deze regio. "Vijf jaar geleden zijn jullie in Veulen als eerste zorgboerderij begonnen. Inmiddels zijn de vele zorgboerderijen in de regio een begrip." Gerdy en Annerie Janssen zijn nog steeds tevreden dat ze vijf jaar geleden met de eerste zorg boerderij in Noord-Limburg zijn begonnen: "Het aantal cliënten is in die jaren flink gegroeid, tot zo'n 50 in totaal. Iedere dag maken daarvan vijftien mensen gebruik van ons aanbod aan activiteiten." Op de foto Wiel Ploegman van Proteion die een bloemetje en een envelop had voor de initiatiefnemers van zorgboerderij De Haam, Gerdy en Annerie Janssen Geen kostenverhaal bij verplaatsing met overheidssubsidie De gemeente Venray brengt geen kosten voor ruimtelijke ontwikkeling in rekening bij intensieve veehouderijen die met rijkssubsidie worden verplaatst. Onlangs heeft de gemeente, onder druk van het CDA, de tarieven voor agra rische bedrijven al flink ver laagd. Sinds 1 juli 2009 geldt de nieu we wet ruimtelijke ordening. Een onderdeel hiervan is de grond- exploitatiewet, waardoor de gemeente de kosten voor boven- wijkse voorzieningen en ruimte lijke ontwikkelingen kan verhalen op de bouwers. Voor agrariërs viel het kostenverhaal erg nadelig uit. Zozeer zelfs, dat nieuwe ontwikke lingen in het buitengebied uitble ven of stagneerden. De gemeente maakt nu ook een uitzondering voor twee bedrijven die, door een middel van een verplaatsingsre geling, naar Venray komen. Het gaat om een pluimveebedrijf uit Venlo dat zich vestigt aan de Rof- fert in Oirlo. En een varkensbedrijf dat vanuit Ospel verhuist naar de Teeuwenhofweg in Leunen. Beide nieuwkomers hoeven geen bij drage te betalen van 0,50 euro per vierkante meter voor de ruim telijke ontwikkeling. De bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen, eveneens 0,50 euro per vierkante meter, wordt wel geheven. De twee bedrijven worden met provinciale subsidie verplaatst in het algemeen belang. De gemeente vindt het tegenstrijdig om enerzijds over heidssubsidie te verlenen voor ver plaatsing ten gunste van de natuur, en anderzijds geld te vragen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de nieuwe locatie. Deze bijdrage is veelal bestemd voor compensatie van natuur. De gemeente wil ook een uitzondering maken voor ver plaatsende bedrijven die gevestigd zijn aan de rand van een kerkdorp. In de laatste commissievergade ring deed Samenwerking al het voorstel om bouwplannen met een 'maatschappelijk nut' van de heffing te ontzien. De gemeente wil de grondexploitatiewet zo rechtvaardig mogelijk toepassen. Carnavalskleding Feestartikelen SHOWROOM GEOPEND: Dagelijks van 12 tot 17 uur Vrijdags van 12 tot 19 uur Zaterdags van 10 tot 17 uur RAADHUISSTRAAT 38 te VENRAY SHOPPEN DOE JE ONLINE www.partylook.nl Ike Busser: gemeentelijk schatkistbewaarder Feestje bij De Haam

Peel en Maas | 2010 | | pagina 5