"Ik voel me als Jantje in luilekkerland" 'Gilissen moet Venray weer glans geven' Meer bezoekers Liberty Park Nieuw college van B en W "School is veel meer dan onderwijs alleen" SCHEIDEN DAT DOE JE SAMEN PEEL EN MAAS PEEL EN MAAS Donderdag 7 januari 2010 - Pagina 3 Julicher Meijer ADVOCAAT DUUR? PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Keizersveld 19 5803 AM Venray Postbus 1 5800 AA Venray Tel. 0478-582727 Fax 0478-510916 Redactie Ron Koenen Henk Lammen Christ van den Munckhof Henk Willemssen redactie@vandenmunckhof.nl Advertenties: Arie Snellen e-mail: asnellen@ vandenmunckhof.nl telefoon: 0478-58 27 27 Tarieven op aanvraag e-mail: advertentie@ vandenmunckhof.nl Aanleveren advertenties: Uiterlijk dinsdag 18.00 uur. Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Verspreidingsbureau Periodiek - Tel. 0478-582877 uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur. Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur. Abonnementen: 20,95 (postcode 58..) 36,75 (overige binnenland) Ambitieuze Patrick van der Broeck gruwelt van routineklussen Begin 2006 is Patrick van der Broeck nog gewoon CDA- raadslid met een baan bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Vier jaar later is hij het collegelid met de meeste dienstjaren in Venray. Zo snel kan het gaan in de politiek. Als locoburgemeester en met een vernieuwde portefeuille staat de 43-jarige Oirlonaar te trappelen om aan zijn tweede termijn te beginnen. "Ik heb er erg veel zin in. Het is een buitengewoon aantrekkelijke portefeuille. Ik gruwel van routinematig werk. Dan word ik lui en vervelend. Geef mij maar iets wat moeilijk is." het is Van der Broeck ten voe ten uit. Open, ambitieus, enthou siast, altijd aanspreekbaar, een harde werker die geen lastige klus schuwt. Maar hij is ook rusteloos, kan moeilijk de maat houden en verliest zich daardoor snel in zijn werk. Schrijvers van ingezonden brieven in Peel en Maas worden regelmatig gebeld. "Die mensen zit iets dwars. Dan nodig ik ze uit, ik wil het graag uitspreken." Als jongste wethouder wekt hij in het voorjaar van 2006 verba zing binnen de boezem van B en W. Zijn voorheen de collegeleden alleen via hun secretaresses (las tig) bereikbaar, Van der Broeck geeft zijn mobiele nummer aan iedereen die het maar hebben wil. "Tussen zeven uur 's ochtends en elf uur 's avonds kun je me altijd bellen", zegt hij erbij. Een doorbraak. 'Zou je dat wel doen?', krijgt hij van bezorgde collega's te horen. Hij heeft er geen moment spijt van. Integendeel. "We zitten hier verdomme niet voor onszelf", reageert hij even fel. "Ons vak is mensenwerk. Ik heb die voeding van anderen juist nodig. Ik wil weten wat er in de buitenwereld gebeurt. Anders kan ik mijn werk niet goed doen." NOOIT NEE Patrick van der Broeck laat zich ook overal zien. Of het nu in de weekeinden of 's avonds is. Bij een of andere huldiging of een buurtinfo over het opknappen van een dorpsweg in een achteraf- zaaltje. De wethouder zegt vrijwel nooit nee en is erbij. Dat kost toch enorm veel tijd en energie? "Ja, dat klopt. Maar als je veel energie geeft, krijg je ook veel terug. Daar heb ik een balans in gevonden. En mijn gezin is het gewend dat ik veel van huis ben. Alhoewel ik voor 2010 één goed voornemen heb. Ik wil iedere avond tussen half zes en half acht thuis zijn. Zodat we rond etenstijd twee uur tjes voor onszelf hebben. Dat is er de laatste jaren te vaak bij inge schoten." Er is vanaf 1 januari nog meer veranderd. Van der Broeck is nu fulltime wethouder. In de afge- lopen periode had hij een part time baan voor vier dagen in de week. Op vrijdag was hij nog beschikbaar voor de DLG. Vanaf nu kan hij zich volledig storten op de gemeente. De combinatie van twee banen zat hem soms wel dwars, geeft hij achteraf toe. Het eerste grote project dat hij na zijn aantreden oppakt is 'Centrum op de Schop'. Er lig gen al stapels rapporten, maar tot uitvoering is het nooit gekomen. Met veel elan begint hij aan de klus. Niet voordat alle betrokke nen vanaf de start mogen mee praten. En dat zijn er nogal wat in en rond het winkelhart. Van der Broeck moet intern weerstanden breken om de nieuwe werkwijze erdoor te drukken. Maar het lukt. "Het proces is net zo belangrijk als de inhoud. Praten met mensen, overleggen met werkgroepen, het draagt allemaal bij tot een beter resultaat", is zijn vaste overtuiging. Door zijn enthousiaste aanpak krijgt hij de mensen mee. Hele maal als ze zien dat het werkt. In zijn voormalige collega's Hassan Najja en Hans Teunissen heeft hij medestanders. "We zijn allen van een nieuwe lichting." SNELLE DOORSTROMING Inmiddels is er veel veranderd. Binnen vier jaar voltrekt zich een complete wisseling van de wacht in de bestuurlijke top: burgemees- ter, gemeentesecretaris en wet houders zijn vervangen. Ook de gemeenteraad is nu bijna voor de helft vernieuwd. Een snelle door stroming is een landelijk verschijn sel. "Aan de ene kant jammer dat er zo veel ervaring verloren gaat. In Venray vertrekken er ook veel tegelijk. Dat heeft wel als voordeel dat je snel een nieuw team kunt vormen." Amper vier jaar geleden wist hij niet wat hem te wachten stond. "Eén ding wist ik wel zeker: ik wilde woord houden. Uitvoeren wat ik beloof. Andere doelen heb ik me niet gesteld. En achteraf? Dit is de mooiste werkzame tijd van mijn leven. Eén groot feest. Ik voel me als Jantje in luilekkerland. Een bevoorrecht mens, die dit werk mag doen. Ik kan iets betekenen voor anderen, voor de samenle ving. Dat geeft vreugde en levens- plezier." Hij heeft het meeste contact met Hans Teunissen. Vooral omdat hun beide werkkamers, op de eer ste verdieping van de bestuurs- vleugel, aan elkaar grenzen. PP2, de partij van Teunissen, is buiten de coalitieboot gevallen. Van der Broeck neemt grotendeels de portefeuille (volkshuisvesting, pla nologie, stedenbouw) over. "Hart stikke rot voor hem. Hans was een enorm fijne collega, mijn maatje." Uit zijn vorige portefeuille heeft hij milieu, ruimtelijke kwaliteit, kunst, cultuur en sport behou- den. Daar is accommodatiebeleid aan toegevoegd. Dit was een heet hangijzer voor de PvdA-wethou- ders Jansen en Emonts. Emonts struikelt er zelfs over terwijl Jan sen er zijn eerste kleerscheuren mee oploopt. "Accommodatiebe- leid lastig? Met heel veel plezier pak ik het op", reageert Van der Broeck. "Ik wil het juist graag heb ben. Omdat het hoort bij kunst, cultuur en bij sport. Dat kun je niet los van elkaar zien. Als je met mensen over sport praat, gaat het toch vaak over accommodaties. En dan moest ik telkens zeggen: sorry, daar ga ik niet over." Van Elly van Dijck heeft hij de dorps- en wijkraden, onder de noemer leefbaarheid, overgeno men. Alweer een onderwerp wat hem aan het hart ligt. Het bete kent wel veel avonden in wijk centra en gemeenschapshuizen doorbrengen. Ook dat blijkt geen probleem. Zijn politieke ambities spreekt hij niet echt uit. "Met deze por tefeuille heb ik de komende vier jaar meer dan genoeg uitdaging. Ik heb zeker ambities. Die liggen in het openbaar bestuur. Maar ik zal nooit Tweede Kamerlid worden. Burgemeester? Ach, wie weet. Maar als ik over vier jaar nog genoeg te doen heb in Venray, blijf ik hier. Ver vooruit kijken is toch lastig. Politiek is een onzeker bestaan." Gouverneur Leon Fris sen heeft maandagochtend Hans Gilissen geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Venray. Volgens Frissen heeft de gemeente in de afgelopen periode wat van zijn glans ver loren. "Door even te wrijven zal die glans weer snel terug komen. Burgers willen een goed bestuur dat vertrouwen en gezag uitstraalt." Frissen noemt de inwoners van Venray ingetogen, nuchter, ondernemend en bescheiden. Eigenschappen die volgens de gouverneur ook op Gilissen van toepassing zijn. "Hier heerst nog de pioniersmentaliteit. Een voor beeld voor de regio. Dat spreekt me aan. De gemeente maakt nu een verbinding tussen Maas en Peel", aldus Frissen, die pleit voor extra aandacht voor de diversiteit van de dertien dorpen. "Samen, maar toch apart. Om het in carna valstermen te zeggen: het is niet alleen de Piëlhaas." De gouverneur prijst Venray om zijn economische bedrijvigheid. "Het bruist hier van de activitei ten. Met de haven van Wanssum en het vliegveld van Weeze in de nabijheid, is het een unieke vesti gingsplaats. De regionale econo mie ontwikkelt zich razendsnel. Daar horen doortastende bestuur ders bij." Volgens Frissen loopt de gemeente Venray graag voorop. "Ze wil wel eens versnellen met het gevaar uit de bocht te vlie gen." Waarmee hij verwijst naar de komst van het nieuwe racecir cuit, waarbij de gemeente door de Raad van State is teruggefloten. Frissen noemt de nieuwe burge meester een 'diplomatieke ver binder' die altijd zichzelf blijft. Hij hoopt dat Gilissen oog heeft voor de menselijke waardigheid. "Dat is van groot belang. Daar hoort ook lotsverbondenheid bij. Ik wens dat iedereen in Venray een mooie tijd tegemoet gaat in deze prach tige gemeente." Hans Gilissen spreekt van een frisse nieuwe start, waarbij hij ver wijst naar het sneeuwlandschap. "Alleen mag de temperatuur nog wat oplopen. Ik weet dat er hoge verwachtingen zijn. Ik hoop ze waar te maken en verheug me op een fijne samenwerking. Lang leven Venray!" 's Avonds bij de beëdiging van de nieuwe wethouders en de gemeenteraad zegt Gilissen dat het in de huidige tijd niet meevalt in het openbaar bestuur. "De druk is hoog, de samenleving is gecom pliceerd en er zijn veel proble men", schetst de kersverse burger vader. "Wij kunnen niet toveren. En dat leidt tot teleurstellingen. Burgers zullen moeten accepte ren dat we gewoon mensen zijn die het beste voor hebben met de gemeenschap", aldus Gilissen, die pleit voor saamhorigheid en verdraagzaamheid. "Dan kunnen we er iets prachtigs van maken in Venray." Vernieling kunstwerk In de ochtenduren op nieuw jaarsdag is een kunstwerk in de Grotestraat in Venray met geweld vernield. Het kunstwerk, dat bestond uit twee bijzondere bron zen beelden, is met veel geweld omgeduwd, waarna de beelden zijn gedemonteerd en gestolen. Het gaat om een kunstwerk van Liesbeth Rutten dat door Berden Mode Venray vanwege het 40-jarig jubileum afgelopen zomer aan de Venrayse gemeenschap is aange boden. Dorpsraad Oostrum vergadert De Stichting Dorpsraad Oostrum houdt dinsdag 12 janu ari een openbare vergadering in D'n Oesterham in Oostrum. Aan vang 20.00 uur. Op de agenda staan onder meer de notulen van de openbare vergadering d.d. 10 november 2009 en een evaluatie van de kerst. In 2009 kwamen bijna 110.000 bezoekers naar het Liberty Park in Overloon. Daarmee groeide het bezoe kersaantal ongeveer vijftien procent ten opzichte van het jaar ervoor. De toename past in het landelijke beeld want in heel Nederland trokken met name grotere musea meer bezoekers. Dat kwam vooral omdat mensen vaker in eigen land op vakantie gingen. Ook de uitbreiding van het muse um in 2009 met de Blockbus ter droeg bij aan meer bezoe kers. De directie van museum hoopt de stijgende lijn in het aantal bezoekers in 2010 te kunnen doorzetten. Hiervoor bereidt het museum drie nieuwe tentoonstel lingen voor. De extra werkzaam heden moeten vooral opgevangen worden door uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Er is nieuw beleid ontwikkeld om vrijwilli gers een professioneel onderdeel te laten worden van het muse umpersoneel. Dat moet leiden tot een breder pakket rondleidingen, onder meer voor het basisonder wijs. En bovendien kunnen zo ook meer voertuigen uit de eigen col lectie worden gerestaureerd, als basis voor toekomstige exposities. Op dit moment werkt het muse um met ongeveer twintig vrijwilli gers. Voor de groei van de vrijwilli- gerorganisatie zoekt het museum mensen die zich door de week willen inzetten voor het museum. Meestal gaat het dan om twee of drie dagdelen, bijvoorbeeld voor rondleidingen maar ook voor res tauratie of administratief beheer van de collectie. In een van de nieuwe tentoon stellingen staat de atoomaanval op Nagasaki centraal. Met deze aanval werd de Tweede Wereldoorlog be ëindigd. Toch leidde het gebruik van atoombommen tot felle discussie, niet in de laatste plaats bij de geestelijke vader daarvan, de Italiaan Ferni, die in 1938 nog de Nobelprijs had gekregen. Voor deze bijzondere expositie wordt samengewerkt met een Japans museum. Het is de bedoeling dat er bij de opening in juni ook overlevenden van de aanval op Nagasaki aanwezig zullen zijn. Nieuws uit Venray en omgeving leest U in Geen uurtarief, maar vooraf vaste prijs Gratis intakegesprek De ScheidingsWeg Jan Loonen krijgt geen steun van oppositie Maandag bij de wethoudersver kiezing kregen drie van de vier wethouders royale steun van de gemeenteraad. Van de 26 aanwe zige raadsleden kreeg Patrick van der Broeck (CDA) 25 stemmen, een stem was blanco. Ike Busser (Samenwerking) en Twan Jansen (PvdA) konden ieder op 23 stem men rekenen, twee raadsleden stemden tegen en een lid stemde blanco. Jan Loonen (CDA) moest het, zonder steun van de oppositie, van zeventien stemmen doen. De CDA'er incasseerde acht tegen stemmen en opnieuw stemde een raadslid blanco. Elianne Sweelssen (SP) wilde voor de verkiezing van het CDA weten of Loonen zijn Statenzetel opgeeft. Fractieleider Gerda van Stellen reageerde ont kennend. "Als het nodig is, draait hij zes dagen per week." De SP vroeg een korte schorsing aan waarna de oppositie (VVD, SP, PP2 en inVENtief) besloot niet op Loo- nen te stemmen. Sweelssen vindt het niet gewenst dat een wethou der, die fulltime in dienst is van de gemeente Venray, tevens Statenlid is. Ook vreest de oppositie een vermenging van functies. Jan Loonen dient zijn tweede termijn als lid van de Provinci- ale Staten - na overleg met zijn fractie en partij - gewoon uit. Tot maart 20l1, wanneer de volgende provinciale verkiezingen zijn. De vergaderingen in Maastricht zijn doorgaans op vrijdag. Loonen geeft aan dat het dit jaar nog om zeven Staten- en zeven commis sievergaderingen gaat. De CDA- er begrijpt de bezwaren van de oppositie niet. Hij vindt het juist een voordeel dat hij komend jaar Het nieuwe college van B en W van Venray.Van links naar rechts: wethouder Ike Busser, wethouder Jan Loonen, burgemeester Hans Gilissen, wethouder Patrick van der Broeck en wethouder Twan Jansen. op twee fronten met belangrijke dossiers voor Venray (zoals Flo- riade en Ooijen-Wanssum) bezig kan zijn. Wethouder Twan Jansen: dictaat SPOV is onacceptabel Het voortbestaan van de basisscholen in dorpen en wijken is de komende peri ode het heetste hangijzer in de portefeuille van Twan Jansen. De PvdA-wethouder maakt een doorstart met de post Maat schappelijke Diensten, die hij in november 2008 overneemt van zijn opgestapte partijge noot Mathieu Emonts. Jansen wil en kan niet beloven dat alle scholen in 2014 - aan het eind van deze collegeperiode - nog open zijn. "Er komt snel, nog in dit halfjaar, een brede maat schappelijke discussie. Want een school is veel meer dan onderwijs alleen. Het raakt de gehele gemeenschap, daar moet ook het schoolbestuur SPOV van doordrongen zijn." De SPOV heeft al eerder later doorschemeren dat het instand houden van alle basisscholen in de gemeente een utopie is. Het wachten is op de onheilstijding die als een zwaard van Damocles boven kleine dorpen als Vrede- peel en Heide hangt. Jansen hoopt en verwacht dat de SPOV met open vizier aan het gesprek deel neemt. "Het is onacceptabel als het schoolbestuur een dictaat op tafel legt. Daarmee sla je iedere discussie dood. De SPOV mag conclusies trekken, maar wel op basis van argumenten." De gemeente kan een belang rijke rol spelen. Want het is toch vooral een financieel verhaal. Om een school open te houden, kan de gemeente bijvoorbeeld het salaris van een leerkracht overne men. "Dat is inderdaad een moge lijkheid. Als de gemeenteraad dat beslist", zegt Jansen, die zijn ogen niet sluit voor de realiteit. "De bevolkingskrimp gaat in rap tempo. De leerlingenprognoses wijzen het uit. Het is niet gun stig. Er moeten snel beslissingen worden genomen. En die kunnen pijnlijk zijn." Voordat het zover is moeten eerst alle voor- en nade len op tafel komen. De politiek hecht zwaar aan de kwaliteit van onderwijs. "Op een kleine school als Vredepeel wordt met veel enthousiasme op een behoorlijk goed niveau onderwijs gegeven", vindt Janssen, die zelf jarenlang in het basisonderwijs werkte. Vlak na zijn aantreden oogst de PvdA'er complimenten van vriend en vijand voor zijn voortvarende aanpak. Jansen lijkt vastgelopen dossiers van zijn voorganger weer vlot te trekken. Het draait vooral om accommodaties van verenigingen. Een jaar later zwelt de kritiek alweer aan. Het CDA is uiterst kritisch terwijl oppositie- partij Samenwerking zelfs al het vertrouwen opzegt. Uitgerekend met deze partijen zit de PvdA nu in de coalitie. Het accommodatie- beleid is overgegaan naar CDA'er Van der Broeck. Toch staat Jansen er niet bij te juichen. "Nee, ik had er graag mee doorgegaan. Je kunt er als bestuurder je tanden inzet ten. Het zijn vaak complexe zaken met maatschappelijke belangen. Het ligt politiek gevoelig en ook de betrokken verenigingen laten zich horen. Het CDA heeft altijd veel kritiek gehad. Geef ze maar de kans om te laten zien dat het anders en beter kan." WENSEN Twan Jansen vindt dat er in afge lopen jaar toch veel is gebeurd. De nieuwe sporthal is op tijd en bin nen het budget gebouwd. "Waarbij alle wensen van de gebruikers zijn meegenomen. De uitbreiding van de gymzaal van St. Christoffel is uit het slop gehaald en Euterpe lijkt nu toch te gaan verhuizen naar het Dingus-pand." Over de Bouledro- me, de overdekte jeu-de-boules- banen, is nog geen duidelijkheid. Een nieuwe hal in natuurgebied Vlakwater ziet Jansen absoluut niet zitten. Het onderbrengen in tennishal De Schaapskooi lijkt eveneens alweer van de baan. Wel licht komt er nabij de tennishal nieuwbouw voor de Bouledrome. "Het zijn stuk voor stuk koppijn dossiers. Ik heb het afgelopen jaar veel tijd gestoken in deze lastige problematiek", aldus Janssen, die alle knelpunten terugvoert op het multifunctioneel centrum (mfc) dat er niet kwam. Onder aanvoe ring van het CDA is het mfc weer van tafel gehaald. Terwijl het juist bedoeld is om in een klap veel accommodatieproblemen op te lossen. "We hebben het mfc te snel weggegooid. Daardoor hebben we alle sores over onszelf afgeroepen. De gemeenteraad heeft de nade lige gevolgen zwaar onderschat." Ook zijn er fouten gemaakt. Zoals de aankoop van jongeren- café 't Podium als nieuw jonge rencentrum. In 2012 moet er een nieuw onderkomen zijn voor de jongeren. "'t Podium is een bodem loze put", verzucht de wethouder. "Er is zoveel tijd, geld en energie ingestoken. Maar het gebouw is niet geschikt is en de gekozen constructie, met een commerciële huurder, werkt niet." Van zijn collega Elly van Dijck heeft hij het masterplan Brukske overgenomen. Een miljoenen project om de achterstandswijk een kwaliteitsimpuls te geven. Het project heeft veel vertraging opgelopen door alle gesteggel tus sen de gemeente en Wonen Venray over de verdeling van de kosten. Er komt nu eindelijk schot in de zaak. Het nieuwe centrum van de wijk wordt als eerste aangepakt met de brede school als speer punt. Maar de meningen lopen nog uiteen hoe breed die school moet zijn. Met of zonder wijkge- bouw en gymzalen? Daarom wor den de komende dagen vier bij eenkomsten in de wijk gehouden. "In maart komt er duidelijkheid. Het heeft even geduurd, maar ik die de discussies als een investe ring in de diepte. Er is tot nu toe alleen met de formele partijen gesproken. Nu gaan we recht streeks bij de wijkbewoners zelf vragen hoe zij erover denken", aldus Jansen, die ook de wonings tichting weer bij het project wil betrekken. "Want ook Wonen Ven- ray heeft een maatschappelijke belang. Wonen Venray is immers de grootste woningbezitter in de wijk." De komende jaren moet Brukske een metamorfose onder gaan. De eerste stappen zijn al gezet, zoals de start van de reno vatie van de twee grote galerijflats een de Bachstraat en Mozartstraat. "Er gaat inderdaad veel gebeuren. Dat is ook nodig, want Brukske heeft alles in zich om af te glijden naar een probleemwijk. Dat moe ten we voorkomen, mede door de uitstraling en het imago te verbe teren. Daarbij hebben we de wijk bewoners hard nodig, want zij geven juist enorm graag in deze wijk te wonen." Twan Jansen (61), de nestor van het college, sluit waarschijnlijk als wethouder zijn werkzame leven af. "Ach, dat weet je nooit zeker. Je kunt immers struikelen over een bananenschil", weet de door de wol geverfde politicus. Mocht hij geen wethouder meer zijn gewor den, dan had hij niet automatisch zijn baan bij de gemeente Venray teruggekregen. "Nee, dat blijkt een misvatting. Dat vangnet is er niet meer. Ik zou dan weer gewoon moeten solliciteren. En dat had ik ook gedaan, in Venray of ergens anders. Want ik voel me nog te jong om thuis te zitten." FRANK SCHAEFFERS Renovatie Bitumineuze daken Lood- en zinkwerken •Velux vensters v 0478-511094 Stationsweg 124B ^^^Venray-Oostrum^^^ Tel: 0478 - 52 10 70 www.julicher-meijer.nl Leunseweg 6a, Venray Wij lossen uw probleem op! Vraag naar de voorwaarden INFORMATIE ADVIES PROCEDEREN Dejuiste weg in de goede richting Hans Peeters i.s.m. Ria Oomen 077 3523359 of 06 53264978 Praktijk voor kindercoaching WWW.SCHEIDINGSWEG.NL 06-17580746

Peel en Maas | 2010 | | pagina 3