/A WOLFF ïijUhg kortingen A.S. ZONDAG mode centrum (Pteiii# Tlfeicdllcfii '^Theater dp bezdek" in Asteria Venray r h q n q p Bandoetere MET TOT Nieuw college Feestje bij De Haam Djumbo bezoekt De Bongerd En verder: DlNNERSHOW PRO Koopjeszondag Modecentrum Frans Theelen Horst St. Lambertusplein 12 tel.077-3986464 Rongen dé specialist voor tegels, sanitair' en Honderdeenendertigste jaargang - week 1 - donderdag 7 januari 2010 Kunst Cultuur 10 Gemeentelijke mededelingen 15-16 Sport 19-20 Kerkelijke diensten 22 Grotestraat 23 - Venray - Tel. 0478-581526 <D Winkels worden getest op bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid Zijn de Venrayse winkels toegankelijk voor mensen met een rollator of krukken? Past een scootmobiel of kinderwa gen door het gangpad? Kan iemand die slecht ziet, zelf zijn groenten wegen? Is de vloer niet te glad en kun je met een rolstoel in het pashokje? Het Gehandicaptenplatform Ven- ray zal de komende tijd alle Venrayse winkels bezoeken en beoordelen op onder meer deze vragen. Het doel: bewust wording van winkelpersoneel en bedrijfsleiders. De binnenstad van Venray is bin nenkort helemaal vernieuwd. Dit betekent niet alleen mooie plei nen en mooie bestrating van het winkelgebied, maar ook een win kelcentrum zonder obstakels dat voor iedereen toegankelijk is. Alle winkels zijn dus goed bereikbaar, tót de deur. Maar hoe is het in de winkels zelf? Het Gehandicapten platform Venray gaat nu ook de toegankelijkheid en bereikbaar heid binnen de winkels testen. "We zullen de komende tijd alle winkels in Venray bezoeken", beaamt Margriet Halverhout van het Gehandicaptenplatform Venray. "Dit doen we in tweetal len, waarbij altijd minimaal één van onze vijf ervaringsdeskundi gen aanwezig is. We hebben een checklist gemaakt met een groot aantal punten waar we de winkels op beoordelen. Op deze lijst staat bijvoorbeeld de breedte van de gangen, afwezigheid van obstakels zoals displays in de gangpaden, de gladheid van de vloer, vriendelijk heid van het personeel en de licht inval. We vullen deze checklist ter plekke in, samen met de bedrijfs leider of iemand van het winkel personeel. Als het niet uitkomt op het tijdstip dat we binnenkomen, maken we een afspraak voor een volgende keer. Op deze manier willen we in gesprek gaan met deze mensen. Het is meestal niet zo dat een winkel totaal verbouwd moet worden, het is vaak inzicht krijgen in bepaalde zaken die van belang zijn voor mensen met een beperking of voor bijvoorbeeld ouders met een kinderwagen." Venray heeft door de vele zorg- instituten behoorlijk wat mensen die een beperking hebben. "Hier door zijn er procentueel gezien in Venray meer mensen met bijvoor beeld een rolstoel, rollator, scoot- mobiel of krukken dan in veel andere gemeenten", weet Margriet Halverhout. "De meeste winkels hebben dus wel al ervaring met gehandicapten en doen het fantas tisch. Toch zijn er vaak kleine din gen die verbeterd kunnen worden en die voor gehandicapten heel belangrijk zijn. In veel gevallen moeten de winkels daar even op worden gewezen, noem het maar een eye-opener. Natuurlijk zijn er ook bedrijven die het verkopen boven alles stellen en daarbij ver geten dat wij óók hun klant willen zijn en dat onze euro's dezelfde zijn als die van anderen. We willen heel erg graag met deze bedrijven in contact komen om samen tot een goede oplossing te komen. We houden hierbij natuurlijk rekening met het karakter van de winkel. Ik verwacht dat de meeste winkels ons ook graag te woord willen staan en aan het project zullen meewerken. Nadat we alle winkels hebben bezocht, zoeken we de media op. We benadrukken dan de winkels die heel goed sco ren, maar ook de winkels die heel slecht scoren of niet willen mee werken. We hopen dat dit voor veel winkels een extra stimulans is om wel mee te werken. Het pro ject is uniek doordat we alle win kels in Venray bezoeken. Dit zijn er naar schatting zo'n kleine 200. We beginnen deze maand met het centrum en iedere ervaringsdes kundige krijgt vervolgens zijn of haar eigen wijken en kerkdorpen. We zullen ook Wanssum, Blitters- wijck en Geijsteren bezoeken. Er is dus voor ons veel werk 'aan de winkel', maar dat doen we graag." Youp Het zou koren op de molen van Youp van 't Hek zijn geweest. De cabaretier, die deze week op de planken stond van Schouw burg Venray, zou van het hele gedoe gehakt hebben gemaakt. Zeker weten! Met zijn wenk brauwen gefronst en met een zure blik op zijn gezicht zou hij zijn publiek in geuren en kleuren hebben verteld over het politieke feestgedruis en het foutenfesti- val dat zich maandagavond voor zijn ogen afspeelde. De eerste raadsvergadering van het jaar 2010 was er een om in te lijsten voor cabaretiers, dat is zeker. De microfoons haperden, de raads- griffier was enige tijd zoek, van het toeteren van de sousafoons kreeg je oorpijn, het tellen van de stemmen bleek weer eens moei lijk en de ene (welgemeende?) felicitatiegolf volgde de andere in rap tempo op. Tel daarbij op het luidkeels gehinnik van het blonde opperhoofd van het CDA, pratende raadsleden met slag room op de lippen, een fotogeile gemeentesecretaris, die vanaf de ambtenarentribune aan kwam sprinten om samen met het spik splinternieuwe college van B en W op de foto te kunnen, en die we als persmuskieten natuurlijk van die foto af hebben gesneden, en een gebrek aan cadeautjes voor de scheidende wethouders, en je hebt voldoende ingrediën ten voor een politieke topthe atervoorstelling. Alle toeters en bellen waren voor Youp aanwe zig om over het politieke feest gedruis een prachtige oneman- show te maken. Met als klapstuk een citaat van de welbespraakte fractievoorzitter van het CDA. De aanvallen van de oppositie op het coalitieakkoord pareerde zij simpel met vijf woorden: "Ach, je moet wat zeggen." Laat ik dat nou heel vaak den ken als ik politici hoor praten. Zo, de toon is weer gezet! Hannes Betaald parkeren op koopzondagen Op koopzondagen in Venray geldt vanaf dit jaar betaald parke ren. Tot nu toe kon er op koop zondagen altijd gratis geparkeerd worden. Het betaald parkeren op zondag geldt van 12.00 tot 18.00 uur. Het college heeft tevens besloten dat voortaan op Konin ginnedag het parkeren gratis is. Jaarlijks regende het bonnen op 30 april, omdat veel mensen - ook van buiten Venray - dachten dat het gratis was. Dit leidde telkens tot veel klachten en ergernis bij parkeerders. Hans Gilissen (52) is maan dagavond officieel geïnstalleerd als burgemeester van Venray. De installatie vond plaats voorafgaand aan de raadsvergadering en werd opgeluisterd door een twintigtal muzikanten die allemaal, net als de burgemeester, sousafoon of tuba spelen. Het orkest, bestaande uit muzikanten uit heel de gemeente Venray, speelde het officieuze Ven rayse volkslied 'Rooj mien döarp ien de Pieël' aan het begin van de eerste officiële raadsvergadering. In die vergadering werden de nieuwe leden van de gemeente raad beëdigd. Ook de wethouders Patrick van der Broeck (CDA), Jan Loonen (CDA), Ike Busser (Samen werking Venray) en Twan Jansen (PvdA) werden in die vergadering benoemd en beëdigd. In nieuws blad Peel en Maas leest u deze week meer over de eerste raadsver- Hans Gilissen moest vooraf gaand aan de raadsvergadering meteen muzikaal aan de bak. gadering van 2010 én de beëdiging en installatie van Hans Gilissen. Een kwart miljoen euro is vol doende om binnen vijf jaar alle accommodaties van verenigin gen en sociaal-culturele instellin gen goed toegankelijk te maken voor mensen met een beper king. Dat blijkt uit de enquête die de gemeente eind vorig jaar heeft gehouden. Het CDA wilde graag de huidige situatie in beeld gebracht zien, omdat er twijfels rezen over een juiste besteding van de 250.000 euro subsidie. Zeven verenigingen, alle met meer dan vijf leden met een beperking, willen graag als eerste in aanmerking komen voor een bijdrage. De Atletiek- en Triatlon vereniging Venray wil een aan gepast toilet in een kleedruimte. De KBO's van Blitterswijck en Merselo willen een aanpassing van de toegangsdeur van respec tievelijk het gemeenschapshuis en verenigingsgebouw De Vloet. Ouderenvereniging Ons Genot uit Landweert vraagt subsidie voor een toilet en de toegangsdeur van wijkgebouw 't Stekske. Sport vereniging SV United wil op het sportpark in Wanssum een hel- lingbaan aanleggen plus een bete re toegangsdeur. De vereniging voor ouderen Noord-West wil dat de ingang van wijkgebouw Den Hoender beter toegankelijk wordt. Hetzelfde geldt voor ouderenver eniging Ons Genoegen voor wijk gebouw Op 't Nipperke aan de St. Odastraat. Deze zeven vereni gingen kunnen de bouwaanvraag met het subsidieverzoek bij de gemeente indienen. De 250.000 euro wordt gehaald uit de reserve WMO. In de commissie Maat schappelijke Diensten uitte het CDA in november kritiek op de aanpak. De gemeente had name lijk niet in beeld hoe de toestand is van de verenigingsgebouwen. Het CDA wilde voorkomen dat het geld verkeerd wordt besteed. Raadslid John Michels pleitte ervoor om eerst alle accommo daties te inventariseren en dan de volgorde van aanpak vast te stel len. Zodat de aanpassingen, die het meest noodzakelijk zijn, ook voorrang krijgen. De gemeente heeft toen een enquête gehouden om zo de gege vens boven tafel te halen. Van de 230 verstuurde enquêtes zijn er 57 teruggekomen. Hiervan geven 28 verenigingen aan dat een aanpassing van het clubge bouw nodig is, waarvan zeven ver enigingen meer dan vijf leden met een beperking tellen. De gemeen te concludeert uit de opgevraag de gegevens dat het budget van 250.000 euro voldoende is om alle knelpunten aan te pakken. ASTERIA 62,50 Contactlenzen op jonge leeftijd? Geen probleem! CAMPS OPTIEK Kabelkrant Venray ook in nieuwe dorpen Sinds maandag 4 januari is Kabelkrant Venray ook te zien in Geijsteren, Wanssum en Blit- terswijck. Daarmee is Kabelkrant Venray in bijna de hele gemeente Venray te zien. Alleen de dorpen Smakt, Veulen en Vredepeel, waar geen kabelnetwerk ligt, blijven van Kabelkrant Venray verstoken. De uitbreiding van het zendgebied is het gevolg van de mediawet waarin de kabelexploitant, Ziggo, verplicht is om het signaal van lokale omroe pen in de desbetreffende gemeen te door te geven. Dat geldt dus ook voor het radiosignaal van Omroep Venray, dat nu ook via de kabel in deze dorpen te ontvangen is. De uitzending gaat in deze dorpen ten koste van Omroep Reindonk. Dit jaar komt er ook meer duidelijk heid over de mogelijkheden voor Kabelkrant Venray om in het digi tale pakket van Ziggo te worden opgenomen. Ziggo heeft voor deze regio een aantal kanalen frequen ties vrijgemaakt binnen het digitale pakket. Over de uitvoering en de kosten zijn partijen nog in overleg. Kabelkrant Venray blijft voor de digitale kijkers overigens gewoon beschikbaar omdat de kijkers kun nen omschakelen naar het analoge net, kanaal 22+ (frequentie 480). JEANS MODE CASUALS KINDERBROEKJES 29,95 2 stuks 50,- De Bleek 62/64 Venray Tel. 0478-582628 TAPIJTCENTRUM 3 koopavonden Mooi de Mooiste Mode algemene info Tel. 0475-4-91384 www.mooidemooistemode.nl-www.mc-theelen.nl TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN TegelsSanitair en Tegelwerken Rongen is IP leverancier van een uitgebreide collectie topmerken Onze showroom bestaat 10 jaar. Kom langs voor speciale acties! n! Keizersveld 22 Venray Tel: (0478) 55 04 10 feJBUfe vyww.rongenvof.nl TEGELZETTERSBEDRITF RONGEN MAAS berden Gehandicaptenplatform Venray start bijzonder project Muzikaal welkom Voldoende geld voor aanpassing accommodaties w H T E L U bent van harte welkom voor een gezellige avond met zang en dans door een professioneel érntër- gezelschap. Zij serveren Ueen heerlijk verrassingsdiner. Maasheseweg BDa Venray Tel. D47B-51 1 Iê6 www.asteria.nl DlNNERSHDW Entertainment en 4 gangen- diner incl. consumpties (exclusief buitenlands gedistilleerd) v Data 2D ID: 30 januari, 27februari, 21 maart, 10 april, 1 mei en 5 juni □K LEUK VDDR GRDTE GRDEPEN (D EDWIN S. BIANCA 's maandags gesloten Grotestraat 48 Venray Tel. 582409 www.wolffjeansvenray.nl ^^venray de voor- waarden speciaal optiek Passage 5 Venray 10478 58 34 40 79% www.tapijtcentrum.nl Grote Markt 21 Venray, Tel. 0478-516708 VAN 13.00 TOT 17.00 UUR mode en schoenen voor dames, heren, tieners en kinderen

Peel en Maas | 2010 | | pagina 1