5 x ii jaar MIEN KESSELS VADER EN PRINS JOHN gouden knol voor TONNy theunis vrollie- middaq nakse dakrame venray jeuken en de PEEL EN MAAS Donderdag 7 januari 2010 - Pagina 17 WEEj HALDE VAN PRINSEN- TROcLAMATIE VENRAY JEugDpRINS MEID Ut GAOLDE PAERD Carnavalsvereniging De Ruuk uit Blitterswijck viert dit jaar een jubileum. Al 5 x 11 jaar zet de ver eniging Blitterswijck op zijn kop. In de aanloop naar en tijdens car naval, maar ook tijdens Koningin nedag zetten de Ruuk en Ruukin- nen alles in het werk om gezellige activiteiten te organiseren in het Roekeland. Dit jaar komt daar een jubileumweekend bij: op zaterdag 16 en zondag 17 januari. De roeken, in het dialect de 'ruuk', zijn kraaiachtige vogels. Maar daar is de vereniging niet naar vernoemd, niet direct althans. Ze is vernoemd naar het Roekenbosch in de buurt van Blitterswijck. In 1956 is een aan tal dorpsgenoten bijeen gekomen om een eigen carnavalsvereniging op te zetten, net zoals in omringende dor pen was gebeurd. De eerste prins was Pierre (Beterams) d'n Urste met Vorst Jan (Tax) van de Smele en de 'raod van 11' (zie foto). "Qua programma is er de afgelopen 55 jaar weinig veranderd", zegt voor zitter Jan-Willem Franssen, die in 1994 zelf prins van het Roekeland was. "Nog steeds hebben wij op zaterdag de receptie van de prins, op zondag de receptie van de jeugdprins, op maandag de optocht en op dinsdag de boerenbruiloft. 's Avonds worden er bals georganiseerd. We hebben zelfs nog dezelfde kleding als vroeger, met de grijze, gestreepte broeken. Door de jaren heen zijn er wel activitei ten bijgekomen of aangepast aan de wensen van de Ruuk en Ruukinnen. Deze week, zaterdag 9 januari, is het prinsenbal, volgende week ons jubile umweekend (16-17 januari), gevolgd door de liedjesavond (23 januari) en de revue (29-30 januari). De week voor carnaval is altijd de jeugdboeren- bruiloft en dan is het weer zo ver. We horen zelfs van zusterverenigingen van de Venrayse Vorstenraad, waar we sinds één jaar mee vergaderen, dat we veel activiteiten organiseren vergele ken met andere verenigingen." Door de jaren heen zijn er ook din gen veranderd bij de Ruuk. "Vroeger werd de carnaval op een vrijdagavond met een kratje bier en een aantal tele- foontjes geregeld. Met een paar tele foontjes werd het gemeenschapshuis de 'Roekenburcht' en het plaatselijk orkest gereserveerd. Nu komt er orga nisatorisch veel meer bij kijken. We hebben meer mensen nodig om alles in goede banen te leiden. In totaal hebben we nu tachtig leden. Sinds een jaar of tien kan iedereen lid van de vereniging worden, maar onze ver eniging bestaat voornamelijk uit oud prinsen, oud-raadsleden, oud-boeren bruidsparen, enz. Zo houd je binding met de mensen. Lid zijn van de Raad van Elf is niet vrijblijvend. Iedereen in de Raad van Elf moet plaatsnemen in een commissie. En de raad is geen vriendengroep, er worden mensen uit alle lagen van de bevolking gekozen. Dat werkt niet belemmerend, integen deel, we hebben zelfs vier reservele den voor de Raad van Elf. Dat houdt de club levend." Blitterswijck heeft een actief ver enigingsleven. In totaal werken er ongeveer honderd vrijwilligers mee aan het carnaval. Zij zijn vaak ook weer actief bij muziek- of sportvereni gingen. Jan-Willem Franssen: "Je komt overal dezelfde mensen tegen. Er is een grote mate van samenwerking. Je ziet dat de jonge generatie, waar ik mezelf ook toe reken, overal opkomt. De fanfare, het Gilde en de voetbal vereniging hebben ook jonge voorzit ters. Wij houden wel vast aan tradities, maar durven te zoeken naar nieuwe invullingen en mogelijkheden. Die tra ditiegetrouwe instelling onderscheidt ons als carnavalsvereniging ook van sommige andere verenigingen. Onze kracht is dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. We doen het alle maal voor één ding: de dorpsgemeen schap." Het jubileum wordt op zaterdag 16 januari ingeluid met een reünie voor alle oud-prinsen, boerenbruidsparen en oud-leden onder begeleiding van joekskapel Niks op de Sök, die al jaren met veel succes de muziek verzorgt voor de Ruuk. Die avond is er een feest met de band N'RGY. Zondag 17 januari begint 's ochtends met een hoogmis, 's middags is de jubileum receptie, weer onder begeleiding van Niks op de Sök, en een speciaal optre den van de feestband DaMaZoe. Mien Kessels krijgt op 17 janua ri de Orde van Verdienste van vas- telaovesvereniging De Zagewet- ters in Merselo. Deze orde wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die zich op allerlei gebied ingezet en verdienstelijk hebben gemaakt voor het dorp en de gemeenschap Merselo. Mien is geboren en geto gen in Merselo. Zij is geboren op 7 maart 1939 in Daland en afkomstig uit een groot gezin met nog twee broers en zes zusters. Mien was in haar jonge jaren vanaf 1955 ruim negen jaar bestuurslid van de Boerinne Jeugd Bond en tevens actief als sportleidster. Daarnaast was zij vanaf de oprichting in 1981 onder meer ruim negen jaar bestuurslid van de Stichting Merselose Muziekfees ten. Mien is als werkend lid al jaren verbonden aan 't Raokeliezer Mérsele en maakte deel uit van verschillende commissies zoals het comité 50 jaar Parochiefeest Merselo, comité 100 jaar Schip van de Kerk en het comité 16 oktober - 50 jaar bevrijding. Tevens was zij medegrondlegger van het geschiedenisboek Merselo Wandeling door de geschiedenis. Ook heeft Mien vanaf 1982 ruim 20 jaar geacteerd in het Merselose Toneel Gezelschap van de vrouwenbond met als hoogtepunt het jaarlijks kerstoptreden. Naast het al genoemde verenigingswerk en werk voor het gezin is Mien nog op veel andere terreinen actief. Zo heeft zij in het verleden gecollecteerd voor het Prinses Beatrixfonds en de Hartstichting en is zij al ruim vijftien jaar contactpersoon van het Prinses Beatrixfonds. Momenteel maakt zij nog steeds deel uit van de werkgroep Gezamenlijke collecte Merselo. Ver der is Mien verbonden aan het bestuur van De vrienden van fanfare St.Oda en is zij ruim 25 jaar contactpersoon van de Stille Omgang voor deelname aan de jaarlijkse bedevaart naar Amster dam. Daarnaast is zij van oudsher bin nen de parochie actief. In het verleden via de zogeheten Kiendsheidsactie en de Kwartjesactie. Momenteel poetst zij nog steeds jaarlijks het koper in de kerk. De officiële uitreiking vindt plaats op zondag 17 januari 2010 vanaf 14.41 uur in café den Tommes. Afgelopen zaterdag is op het prin senbal uitgeroepen tot prinsenpaar van de Ysselsteynse Piëlreuzen: prins Frank I en prinses Lisette. Prins Frank den Urste (Swinkels) is getrouwd met Lisette (Stevens) en samen hebben ze drie kinderen: Nicole, Roy en Joëlle. In het dagelijks leven hebben Frank en Lisette samen een aspergebedrijf. En in zijn vrije tijd is Frank een zorgzame vader en geniet hij van alles wat met auto- en motor sport te maken heeft. Prins Frank I en prinses Lisette heb ben als leus: 'Piëlreuzen en Piëlreu- zinnen, ut makt allemaol niks uut, mit dizze carnaval gaon weej same vol gas veuruut'. De kinderoptocht in Venray is dit jaar op zondag 14 februari. Het thema voor dit jaar is Weej halde van. De Hazekeutel hoopt dat dit thema een stimulans is voor kinderen, scholen en ouderverenigingen om door de stra ten van Venray te trekken. Neem ook een kijkje op website www.hazekeu- tel.nl. Foto:Aerts Fotografie Leunen. Rens, afgelopen maandagavond is uit geroepen tot jeugdprins. Met recht een prinsheerlijke familie. Zij gaan Veulen dit jaar voor met de leus: Beej os ien 't Vaöle duut jong en ald mit, ók mit karneval zien weej 'n dörp mit pit. De receptie vindt plaats op zater dag 16 januari vanaf 20.11 uur in De Perdsstal in Veulen. Afgelopen zondag is de nieuwe prins van vastelaovesvereniging Ut Dartele Veulen uitgekomen. De 56e heerser is Henk Hellegers. Prins Henk II is werkzaam bij Houbensteyn als manager vleesvarkenshouderij. Henk is voorzitter van de dorpsraad van Veulen en zet zich op vele fronten in voor de gemeenschap. Hij is getrouwd met prinses Ria en samen hebben ze drie zonen, van wie de jongste telg, Alle vrouwen uit Ysselsteyn, Blitterswijck, Oostrum, de Hei, de Smakt, Merselo, Wanssum, Oirlo, Leunen, Castenray en Veulen zijn welkom op de derde Vrolliemiddag, op zondag 31 januari van 13.00 tot 17.30 uur in café De Evenaar aan de Merseloseweg in Venray. De vrouwen dienen deze middag gekleed te gaan in de kleuren rood, geel en groen. Diverse vaste artiesten treden op. De groep Bling Bling heeft ook dit jaar weer een act in elkaar gezet en Antje uut Nederwieërt zorgt ervoor dat de beentjes van de vloer gaan met De Nach is nog zo lank en Sierre Madre. Verder zijn er optredens van De Stappers, David Jansen, Maximaal, Tamara en Thei en Marij. Dit festijn staat onder leiding van dj Heidie. Kaartjes zijn te bestellen via telefoon 06-15465496 of via e-mail vrolliemiddag@gmail.com. Zie voor meer informatie http://vrolliemiddag. hyves.nl/. Sinds jaar en dag draagt café 't Podium een steentje bij aan de Ven rayse carnavalstraditie met het Nakse Dakramefestival. Dit jaar wordt dit buutreednersfestival gehouden op zondag 7 februari vanaf 17.00 uur. De zaal gaat om 16.00 uur open. De afgelopen jaren heeft het Nakse Dak ramefestival zichzelf stevig op de kaart gezet door een steevast goede programmering met daarin veelal de kampioenen buutreednen en ton- proaten uit het heden en verleden. De programmering is, net als andere jaren, een goed bewaard geheim. Voor de vierde keer in de geschiedenis van het Nakse Dakramefestival zorgt de Rooyse Hofkapel voor de muzikale omlijsting. Kaarten voor deze editie van het Nakse Dakramefestival zijn te koop bij café 't Podium in de Kruis straat in Venray. Via www.podiumven- ray.nl zijn tevens kaarten te verkrijgen. Telefonisch reserveren is mogelijk via (0478)581143. Café 't Podium is op vrijdag vanaf 17.00 uur en zaterdag vanaf 20.00 uur geopend. Afgelopen zondag is bij de Spur- riemök in Oirlo de nieuwe prins bekendgemaakt. Na een spannende verkiezingsstrijd kwam tevoorschijn prins Ron d'n Urste en prinses Liset. Prins Ron (Sanders) is een zoon van Jan en Riet. Hij is getrouwd met zijn prinses Liset. Samen hebben ze drie kinderen: Aniek, Stan en Roel. Prins Ron werkt bij garagebedrijf Gommans en de Wit in Ysselsteyn als chef. Prin ses Liset werkt parttime bij het Groe ne Kruis in Horst. Samen gaan zij deze carnaval voorop met als lijfspreuk: Dizze carnaval draag ik de muts mit vère, en kunne mej de auto's gestole werre. Ook het nieuwe jeugdtrio werd bekendgemaakt: jeugdprins Stef d'n Urste samen met jeugdvorst Suraj en jeugdnarrin Meggy. Jeugdprins Stef is een zoon van Geert en Anja Ker sten en woont samen met zijn ouders en zijn broers Giel en Jannes aan de Meerloseweg. Zijn hobby's zijn voet bal en waveboarden. Deze carnaval zal hij de Oirlose jeugd voorgaan met zijn lijfspreuk: Fiëste, lol make en gek doen dat zit ien mien bloed, dus dizze carnaval mit jeugdprins Stef kumt hië- lemaol goed. De foto's zijn gemaakt door Marieta Vlemmix uit Horst. Dit jaar reikt carnavalsvereniging 't Knölleke uit Leunen de Gouden Knol, haar hoogste onderscheiding, uit aan Tonny Theunis.Theunis werd geboren in 1962, is getrouwd met Mirjam en samen hebben ze twee zonen. In het dagelijks leven is Theunis werkzaam bij Janssen Pluimveebedrijven BV in Meerlo. Al op zevenjarige leeftijd deed Tonny mee aan de optocht in Leu nen en 25 jaar later doet hij dat nog steeds. Op 17-jarige leeftijd aanvaarde hij zijn eerste bestuursfunctie bij de KPJ. Verder hielp hij mee met het opzetten van de site van 't Knölleke ook de jeugdsite. Hij filmt en fotogra feert al vijftien jaar diverse activitei ten van 't Knölleke. Voor SV Leunen zette hij mede de site op. Ook is hij bij die club jeugdleider, coach en lid van het jeugdbestuur. Bij Scouting Don Bosco was hij zeven jaar leider. Vrij williger is of was hij jarenlang voor: De Leunse Fuif, Stichting Jong Leunen Leeft, Veest, Stichting Leo, Stichting Leo 10, Babypop en Stichting Leunse Zommerfieste. Voor FC De Steeg heeft hij ook diverse malen het zogeheten haantjestoepen mede georganiseerd en al tien jaar verzorgt hij film en Tonny Theunis. foto's voor het Puppies Huisorkest. Ook heeft hij zich ingezet voor acti viteiten van de lagere school, korf balclub, tennisclub, joekskapel Noa- venant en joekskapel Krom dur den Bocht. De uitreiking vindt plaats op zondag 10 januari om ongeveer 14.30 uur tijdens de liedjesmiddag. 16 februari 2010 in de onecht met elkaar verbonden. Als afsluiting wer den twee leden onderscheiden. Erik Elbers voor zijn speciaal geleverde diensten en Wendy Groetelaers voor haar inzet als bestuurslid en tevens het secretariaat. Op 24 januari houdt prins John I receptie om 14.11 uur in café-zaal Wilhelmina in Swolgen. De nieuwe prins van carnavalsver eniging De Piëlhaas in Venray wordt tijdens de prinsenproclamatie op zaterdag 9 januari aan het publiek gepresenteerd. Tijdens deze avond wordt eerst afscheid genomen van prins Harm d'n urste en zijn adjudan ten Ruud en Coert. Er wordt een veel zijdig programma met dans, muziek en amusement geboden. De rode draad wordt verzorgd door een jong Venrays talent en ook het optreden van de oud-prinsen uit Geleen zal zeker in de smaak vallen. De groep Meensekiender bestaat uit vijf arties ten die met hun optredens door de provincie toeren. Voor Jeuken en de Meid is het een drukke dag. Ze gaan hun liedje promoten om zo uiteinde lijk in de eindronde van het LVK te komen. De Stappers weten al dat ze in de finale staan van het TVK. Natuurlijk zijn ook David Jansen en Maximaal er om weer echt in de vastelaovessfeer te komen. Bij de VVV/ANWB zijn kaar ten te koop. Deze avond wordt gehou den in Schouwburg Venray, aanvang 20.00 uur. Iedereen die een entree- kaart heeft, kan meedoen aan de prin sentoto. Zondag 17 januari vindt in de foyer van Schouwburg Venray de jeugd- zitting van De Hazekeutels plaats. De avond staat in het teken van het aftreden van jeugdprins Sjoerd I en zijn adjudanten Tim Bergmans en Davey Janssen en het uitkomen van de nieuwe jeugdprins en het nieuwe jeugdboerenbruidspaar, de nieuwe vorst en de uitreiking van de Orde van de Hazekeutel. Er treden verschil lende artiesten op. De entree is voor iedereen gratis. De foyer is open vanaf 14.33 uur. Het programma begint om 14.11 uur. John Thijssen is uitgeroepen tot prins John I van De Bokken in Swolgen. De 56ste prins is bijna 26 jaar en werkt bij Eurogreen Hulder BV in Tegelen, waar hij verant woordelijk is voor aankoop en ver pakken van plantgoed bestemd voor supermarkten. John Thijssen speelt in het eerste elftal van SV Swolgense Boys en hij komt uit een echte car navalsfamilie. Vader Jan was prins in 1983 en opa Lowie in 1957. Tevens was Lowie Thijssen een van de oprich ters van CV D'n Bok en in 1989 werd hij verkozen tot erelid van de ver eniging. Beiden zijn ook bestuurslid geweest. Het motto van prins John I is: 'Veul of wennig bier, wej make alien mar plezier'. Twan en Lea Smeets zijn het nieuwe boerenbruidspaar van D'n Bok. Zij worden op carnavalsdinsdag Het liedje van Jeuken en de meid! is op zaterdag 9 januari te horen zijn in de halve finale van het LVK op L1 radio van 10.00 tot 12.00 uur. De commissie Liedje gaat in café 't Upke een actie houden om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen voor deze Venrayse inzending van het LVK. Er staat een grote bus waarin men de ingevulde bonnen kan deponeren. Martien en Anne-Mieke zijn aanwe zig zijn om de cd te signeren en natuurlijk brengen ze ook hun liedje 't stromt ien meej live ten gehore. Tijdens en voorafgaand aan de prin senproclamatie op zaterdag 9 janu ari is er vanaf 16.00 uur in de foyer van de schouwburg gelegenheid om ingevulde bonnen te deponeren in de daarvoor bestemde bus. Iedereen die een bon invult maakt kans op gratis kaartjes voor het bijwonen van een opname van het programma Kinde ren geen Bezwaar. Dus, vul de bon in en kom 9 januari tussen 10.00 en 15.00 uur naar 't Upke, of anders na 16.00 uur inleveren in de bus bij de ingang van de schouwburg. Carnavalsvereniging Ut Dartele Veulen uit Veulen reikt dit jaar de carnavalsonderscheiding Ut Gaolde Paerd uit aan Ron Alexander. Ut Gaol de Paerd wordt op dinsdag 16 febru ari om 20.11 uur uitgereikt door vorst Teun in De Paerdsstal in Veulen.

Peel en Maas | 2010 | | pagina 17