Dit zijn de zeven genomineerden Venrayse Nijsen/Granico De la Roy Isolatie Design XPS BV Maatschap Custers-Keursten ami? PEEL EN MAAS Donderdag 1 januari 2009 - Pagina 9 Diervoeder- en foodrecy- clingbedrijf Nijsen/Granico uit Veulen koopt restproducten uit de levensmiddelenindu strie in en verwerkt deze tot halffabrikaten voor haar eigen diervoederbedrijf. Op zich niet uniek. Enkele andere diervoe- derbedrijven doen dit immers ook. Wat Nijsen/Granico speci aal maakt, is het assortiment. Met het verwerken van moei lijk verwerkbare producten, is niet gekozen voor de makke lijkste weg. Nijsen/Granico is ontstaan uit Nijsen Mengvoederbedrijf BV, een familiebedrijf dat al zeventig jaar actief is in Veulen. Vanaf 1990 legt het zich, naast het produceren van varkens- en rundveevoeding, toe op het recyclen van restpro- ducten. Dit gebeurt tegenwoordig in twee divisies: food en feed. De food afdeling koopt restproducten in die de afdeling feed verwerkt tot diervoeders. Een gouden vondst, zo blijkt achteraf. Directeur Martin Derks: "Toen we besloten restproducten te gaan recyclen, hebben we heel bewust niet voor de makkelijkste weg gekozen. De verwerking van deegwaren, zoals brood en koek, is immers niet uniek. Wij hebben ons destijds op de technologie gestort en de uitdaging aangenomen om ook moeilijk verwerkbare produc ten te recyclen. Dan doel ik op bij voorbeeld ontbijtkoek, chocolade, snoep en bladerdeeg. Door juist deze producten te verwerken, zijn we uniek in Nederland. Daarin zijn we steeds op zoek naar toege voegde waarde. Er vinden continu innovaties bij ons plaats." INTERNATIONAAL Nijsen/Granico produceert van deze restproducten diervoeders voor de boer. "Wij verkopen recht streeks aan boerenbedrijven, zon der tussenhandel. Wij verzorgen ook zelf de distributie. Ongeveer negentig procent van onze klan ten komt uit een straal van vijftig kilometer rondom Veulen. We zijn dus sterk gericht op de regio. Dat is ook terug te zien in ons perso neelsbestand. Van onze tachtig werknemers wonen er zo'n zestig in een straal van tien kilometer rondom Veulen." Waar de feed afdeling van Nij sen/Granico regionaal georiën teerd is, is dat bij de divisie food wel anders. "Onze food afdeling werkt juist heel internationaal. We halen de restproducten uit onder meer Nederland, België, Duitsland en Frankrijk." CRADLE TO CRADLE Onder het motto 'afval is voed sel' wordt vormgegeven aan het Cradle to Cradle principe, waarbij hergebruik van producten cen traal staat. "Op dit moment zijn we druk bezig met vergistingstromen. Restproducten die niet opnieuw kunnen worden verwerkt, worden gebruikt voor biogas installaties. Met de restproducten kunnen zij gas en elektriciteit opwekken." Tempex contour snijden, oftewel design van piep schuim, is volgens Henny de la Roy de nieuwste trend. Reden om enkele jaren geleden zijn voormalig isolatiebedrijf uit te breiden met een designafde ling. "Piepschuim heeft onein dig veel mogelijkheden. En het mooie is dat het volledig recy clebaar is. Helemaal cradle to cradle dus." Henny de la Roy is directeur van De la Roy Isolatie Design, het bedrijf dat in 1959 werd opge richt door zijn vader. "Hij begon met het isoleren van leidingen. In 1974 kwam daar de handel in iso latiematerialen bij. Dat is eigenlijk waarmee we groot zijn geworden. Begin jaren negentig heb ik het bedrijf overgenomen, eerst samen met mijn broer, later alleen. Mede dankzij de steun van mijn vrouw Astrid heb ik mij als ondernemer kunnen ontwikkelen. In 1998 kreeg ons isolatiemateriaal, tem pex oftewel piepschuim, ineens een nieuwe wending. Tijdens een beursbezoek kwam ik in aanra king met tempex contour snijden. Ik was meteen verliefd." VOLLEDIG RECYCLEBAAR Het snijden van piepschuim was in de beginfase meer hobby. "Ik maakte belettering voor carnaval. In 2007 kreeg ik de beschikking over de grootste contoursnijma chine van Europa. Deze machine maakt het mogelijk piepschuim producten van 5x5x2,5 meter te snijden in alle vormen. Met de aanschaf van deze machine heb ben onze designwerkzaamheden een hoge vlucht genomen." "Piepschuim is echt een prach- tig product. Het bestaat voor 98 procent uit lucht, is volledig recyclebaar en bijna onbeperkt toepasbaar. We werken voor de reclamewereld, standbouwers, de meubelindustrie en maquet tebouwers. Samen met mijn part ner, Hendrik van Dijk uit Gemert, bedenken we unieke toepassin gen van piepschuim. Piepschuim is isolerend en vlamdovend. Dit maakt het tot een multifunctio neel materiaal. Als we de tempex met een hotspray coaten, is het bovendien ijzersterk en slijtvast." De opdrachtgevers van De la Roy zijn niet de minste bedrijven. Onder anderen de Hema, L'Oreal en Mercedes zijn klant. Onlangs was De la Roy aanwezig bij de concertreeks Symfonica in Rosso. Het decor tijdens de concerten van Lionel Ritchie kwam van het Venrayse bedrijf. "Prachig," glim lacht de directeur. Henny de la Roy is trots dat zijn bedrijf is genomineerd voor de Venrayse Ondernemersprijs. "Piep schuim is volledig recyclebaar en het afval wordt hergebruikt. In dat opzicht kon de nominatie eigen lijk niet uitblijven. Piepschuim is een echt cradle to cradle product. Al het afval dat na het snijden ont staat, wordt in eigen huis verwerkt tot brokstukken. Deze brokstuk ken worden opgeslagen in een silo en vervolgens verkleind tot korreltjes. Deze korrels kunnen opnieuw worden ingezet in het proces, maar worden bijvoorbeeld ook gebruikt in zitzakken, schuim- beton of teelaarde. Tot zeven keer kun je de piepschuim herge bruiken. Deze milieuvriendelijke manier van werken past bij ons bedrijf, het is een bewuste keuze." Recycling van cartridges is hip. Er zijn echter maar wei nig bedrijven die zich pro fessioneel toeleggen op de herproductie van cartridges. XPS is wereldwijd één van de grootste en meest gespeciali seerde bedrijven op dit gebied. Met productievestigingen in Slowakije en China wil XPS in 2009 drie miljoen cartridges recyclen. XPS werd in 1994 opgericht door Jan van der Steen. Eigen lijk begon het verhaal bij Xerox, waar Jan van der Steen op dat moment werkzaam was. Xerox wilde de lasercartridge divisie outsourcen en Jan van der Steen greep zijn kans. Hij startte in Ven- ray met het herproduceren van tonercartridges. In 1996 werd de productie verplaatst naar Slowa kije, in 2005 kwam er een vesti ging bij in China. XPS werkt in de business-to-business markt voor diverse grote klanten. XPS heeft geen eigen merk, waardoor het zich optimaal kan focussen op de producten en wensen voor haar klanten. Janneke van der Steen is Global Supply Chain Manager bij XPS. "Het hele proces waarin XPS zich bevindt, mag met recht cradle to cradle worden genoemd. Het is een volwaardige kringloop. Dochterbedrijf Xiclado richt zich volledig op het uit de markt terug halen van lege cartridges. Na inza meling worden deze gesorteerd en volledig tot op componentni veau gedisassembleerd en schoon gemaakt. Vervolgens worden de cartridges weer geassembleerd en garanderen we met XPS cartridges eenzelfde kwaliteit als het origi neel product van HP, Lexmark, Brother of de vele andere merken die we recyclen." Het komt uiter aard voor dat bepaalde onderde len van een cartridge niet meer bruikbaar zijn. "Hiervoor hebben we het 'Zero Waste Concept' ont wikkeld. Dat houdt in dat wij ook het kleine percentage materialen dat wij niet kunnen hergebrui ken op een milieuverantwoorde manier recyclen. Te denken valt aan hoogwaardig aluminium of plastics waarvoor we met part ners samenwerken. Zij kunnen het weer als grondstof gebruiken in hun processen. Op deze manier wordt honderd procent van onze cartridges gerecycled." Het her produceren van cartridges is niet het enige milieuvriendelijke aan XPS. "Enerzijds is de herproduc tie goed voor het milieu. Jaarlijks belanden door de consument nog immer zo'n 350 miljoen cartridges op de vuilnisbelt. Als je bedenkt dat het 450 jaar duurt voordat een cartridge is afgebroken, dan weet je genoeg. Anderzijds is herpro ductie ook om een andere reden zeer interessant. Herproductie is namelijk veel milieuvriendelijker dan het produceren van nieuwe producten. Voor de productie van één nieuwe cartridge is vier liter ruwe olie nodig. Als wij jaarlijks drie miljoen cartridges recyclen, besparen we dus tevens twaalf miljoen liter ruwe olie." Het productieproces van XPS is cradle to cradle. Dat is echter niet het belangrijkste, vindt CFO Michel Beerkens. "We zijn geno mineerd voor ons totaalconcept. Toch zit er meer achter. Groen is bij ons echt onderdeel van de bedrijfsfilosofie. Het is een bepaald denkproces dat leeft bij iedere werknemer. Iedereen wil zijn of haar steentje bijdragen aan een schoon milieu. Het moet voor ons als bedrijfsmatige activiteit wel rendabel zijn. Voor de gemak kelijkste weg hebben we echter niet gekozen, dan hadden we beter nieuwe producten kunnen produceren." Maatschap Custers-Keur sten ontstond op 1 januari 2001. Sindsdien gaan de melk veebedrijven van Jacqueline Keursten en Harold Custers in Oirlo samen verder onder één naam. De samenwerking zorg de voor een groeisprong van het bedrijf. Harold Custers: "De slogan 'afval is voedsel' is in ons bedrijf letterlijk van toe passing." Het gemengd bedrijf van over grootvader Custers vormt de basis voor het huidige melkveebedrijf van Harold en Jacqueline. Harold Custers: "In 2000 heb ik het bedrijf van mijn ouders overgenomen. Hoewel mijn vader zich al steeds meer op de melkkoeien ging rich ten, heb ik uiteindelijk de defini tieve keuze gemaakt alleen met koeien verder te gaan." Jacqueline kende hij tijdens de overname al. Zij vult aan: "Wij hadden thuis ook een melkveebedrijf waar ik in het maatschap zat. Dat bedrijf zou ik overnemen. Toen ik Harold leerde kennen, besloten we beide bedrij ven samen te voegen." Bij het ont staan van het maatschap ging het melkquotum in één klap omhoog van 530.000 kg naar 910.000 kg melk. Er ontstond ruimtegebrek. Harold Custers: "De ligboxenstal, die pas net was gerenoveerd, werd ineens te klein, evenals de melk- stal. Melkrobots boden uitkomst." Met het gebruik van robots waren Harold en Jacqueline Custers zeer vernieuwend. Slechts één pro cent van de melkveehouders had destijds een automatisch melk- systeem. Toch heeft het volgens beide ondernemers veel voorde len. "Naast de hogere arbeidspro ductiviteit is het vooral de dier vriendelijkheid die ons aanspreekt. De koeien kunnen immers zelf kiezen wanneer ze worden gemol ken. Tenslotte is ook de flexibili teit heel prettig. Het melken gaat vierentwintig uur per dag door, waardoor wij minder gebonden zijn aan bepaalde werktijden." Het melkveebedrijf in Oirlo heeft op dit moment een melkquotum van 1.177.000 kg melk, 65 hectare grond, 125 melkkoeien en 80 stuks jongvee. "De koe is een prachtig voorbeeld van cradle to cradle", stelt Harold Custers. "De kernac tiviteit van de melkveehouder is immers het managen en optimali seren van de kringloop voer - koe - mest - bodem - gewas - voer. Mest wordt ge-upcylced tot gras en maïs en restproducten van de voe dingsmiddelenindustrie (pulp, bos tel, stoomschillen, etc) tot melk. Zonder koeien heeft gras geen waarde en zou de voedingsmid delenindustrie met een immense berg organisch afval blijven zitten." Voor Harold en Jacqueline Custers staat duurzaamheid centraal in de bedrijfsvoering. "Dat is allereerst zichtbaar in het dierwelzijn: goed geventileerde stallen, elektrische koeborstels en koematrassen. Ook maken we gebruik van energiere- ducerende maatregelen zoals bij voorbeeld een warmteterugwin- ningsinstallatie. Deze installatie gebruikt de warmte van de melk die vrijkomt bij het koelproces om water op te warmen dat nodig is bij het reinigingsproces. Daarnaast zijn onze toekomstplannen sterk op duurzaamheid gericht. Met zon nepanelen op de nieuw te bou wen koeienstal willen we onze eigen energie opwekken. Verder zal in de toekomst het gebruik van digistaat als kunstmestvervanger onze melkveehouderij energieneu traal maken. De melkveehouderij als upcylcle branche van Neder land: cow to cradle!"

Peel en Maas | 2009 | | pagina 9