Venrayse Ondernemers Dit zijn de zeven genomineerden Wie wint de Venrayse Ondernemers Prijzen 2008? McDonald's Venray John van Gestel BV Geelen Beton Wanssum BV Tra PEEL EN MAAS Donderdag 1 januari 2009 - Pagina 7 r 11 i£cn Achtste Ondernemers Evenement op donderdag 8 januari Op 8 januari 2009 worden voor de achtste keer de Ven rayse Ondernemers Prijzen uitgereikt. Dat gebeurt tijdens het inmiddels uitverkochte Ondernemers Evenement, dé nieuwjaarsbijeenkomst voor ondernemers uit de gemeen ten Venray en Meerlo-Wans- sum. De Venrayse Ondernemers Prijzen zijn bedoeld om het ondernemerschap in de regio te stimuleren. Een speciaal comi té organiseert het evenement namens de gezamenlijke Venrayse en Meerlo-Wanssumse onderne mersverenigingen. Elk jaar wor den twee prijzen uitgereikt: de Loek Nelissenprijs, die wordt toe gekend door een jury onder voor zitterschap van burgemeester Jos Waals, en de Rabobank Publieks prijs, die wordt toegekend door de bezoekers van het Venrayse Ondernemers Evenement. Het thema van dit jaar is "Cradle to Cradle". De kern van Cradle to Cradle ligt in het concept; afval is voedsel.Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen wor den of milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan com pleet.... en afval is voedsel. Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voor ziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende gene ratie te beperken. De Cradle-to- Cradle (C2C) filosofie gaat verder en wil voorzien in onze eigen noden, maar ook de toekomstige generaties van meer mogelijkhe den voorzien. Het motto daarbij is probeer goed te zijn in plaats van minder slecht! De drie basisregels van Cradle to Cradle zijn: Afval voedsel Zon is de energiebron Respect voor Diversiteit De bedrijven die door de onder nemersverenigingen zijn voorge dragen voor de Venrayse Onder nemers Prijzen hebben allen op een of andere wijze het C2C principe binnen hun organisatie toegepast. Inmiddels hebben de ondernemers zich voor de jury gepresenteerd en zullen de zeven genomineerden op 8 januari het aanwezige publiek laten zien op welke wijze zij met C2C omgaan. Het Venrayse Ondernemers Eve nement en de prijzen zijn finan cieel mogelijk gemaakt door de deelnemende Venrayse en Meerlo- Wanssumse ondernemersvereni gingen, hoofdsponsor Rabobank Venray en sponsor Gemeente Venray. De deelnemende onder nemersverenigingen zijn Agri Business Groep Venray e.o., Busi ness Vision Venray, Industriële Club Venray e.o., LLTB Venray e.o., Koninklijke Horeca Nederland afd. Venray, Mkb Venray, Ondernemers verenigingen Meerlo-Wanssum, OOZO Oostrum, Venray Centraal, VZO afd. Heide, Leunen, Merselo, Veulen,Vredepeel,Ysselsteyn. PROGRAMMA Het Venrayse Ondernemers Eve nement begint om 19.30 uur met de ontvangst van de gasten. Om 20.00 uur is de openingspresenta tie, waarna Sjors Vogelaar, voorma lig hoofdredacteur van Dagblad De Limburger de presentatie over neemt en de zeven genomineer den zichzelf presenteren. Nadat het publiek gestemd heeft voor de Rabobank Publieks prijs bestaat het tweede gedeelte uit een enterainmenprogramma dat uiteindelijk uitmondt in de bekendmaking van de prijswin naars. Na afloop volgt een nieuw- jaarstoast in de foyer van de schouwburg. Bouwbedrijf John van Gestel BV Betonvlechtwerken John van Gestel BV ISO Betonbouw John van Gestel BV John van Gestel b.v. Hoofdstraat 44a 5808 AV Oirlo tel. +31 (0)478-640067 fax +31 (0)478-571533 gsm +31 (0)6-53182906 johnvangestelbv@home.nl Maatschappelijk verant woord ondernemen is inge burgerd in de bedrijfsfiloso fie van McDonald's. Naast het gescheiden ophalen van afval en het recyclen van verpak kingsmateriaal doet Venray nog meer. Frank Faassen, eige naar van diverse filialen van McDonald's in Noord-Limburg: "Het beheersen van afvalstro men is enorm belangrijk. Daar willen we mensen bewust van maken." McDonald's is al sinds 1992 op landelijk niveau een voorstan der van maatschappelijk verant woord ondernemen (MVO). Al jaren maakt McDonald's gebruik van een recyclingsysteem. Een eigen vuilophaaldienst haalt het verpakkingsmateriaal geschei den op. "Dat is echter niet alles," zegt Frank Faassen, eigenaar van het Venrayse filiaal. "Op landelijk niveau doen we nog veel meer. Zo wordt het restafval dat door klanten in de vuilnisbakken wordt gegooid, gebruikt voor het maken van energiekorrels. Deze worden gebruikt voor het opwekken van energie. De producten die niet zijn verkocht, worden hergebruikt in veevoeder. En de friteuseolie die over is, daar wordt biodiesel van gemaakt. Deze landelijke initi atieven passen we al enkele jaren toe." McDonald's wil een voorloper zijn op het gebied van MVO. Er worden dan ook continu nieuwe initiatieven bedacht. "Vaak gooien klanten halfvolle bekers cola in de afvalcontainer. Dit vocht, ook vocht van ijsblokjes trouwens, vormde een groot probleem. Daar om staan er sinds kort lekbakken bij de prullenbak. Daar moeten de klanten hun ijsblokjes en drank ingooien, voordat de beker wordt weggegooid. Op jaarbasis spreken we van een groot volume vocht dat op deze wijze wordt geschei den." Faassen is van mening dat McDonald's een voortrekkersrol vervult. "McDonald's is een voor uitstrevend bedrijf. Het is ook een bewuste keuze deze MVO initia tieven in te zetten. We moeten een voorbeeld zijn voor andere res taurants, waar nu nog vaak al het afval in een en dezelfde container verdwijnt." Venray onderscheidt zich met diverse initiatieven van andere McDonald's vestigingen. Faas- sen, voorstander van een scho ner milieu: "Een groot probleem vormt het zwerfafval. Mensen die de lege Big Mac doosjes in de berm, op straat of in het bos gooi en. Deze afvalstromen zijn heel storend. Ook voor ons, want het is ons logo dat op het afval prijkt. In samenwerking met de scouting in Venray vindt nu een maandelijkse opruimronde plaats. De gemeente levert hesjes en prikkers, en de leden van de scouting zorgen voor een schoon Venray. Daarnaast zijn we nu bezig met nog een ini tiatief. Mensen die onze drive-in bezoeken, eten vaak in de auto. Zodra alles op is, wordt het afval naar buiten gegooid. Dat willen wij graag voorkomen. We willen de vervuiler hiervoor beboeten en verantwoordelijk stellen. Een heel simpele en leuke methode is hiervoor bedacht. Nog voor de nominatieavond in januari zullen we dit bekendmaken." Faassen wil zich blijven inzet ten voor een schoner milieu. "Vol gend jaar gaan we de vestiging in Venray verbouwen. Daarbij zullen volop energiebesparende mid delen worden ingezet. Het cradle to cradle principe zal zeker terug komen in de materialen en het interieur. Op deze manier willen we alles net een stapje beter doen dan de rest." De holding van John van Gestel blijft groeien. Na de eerdere oprichting van het gelijknamige bouwbedrijf en het betonvlechtbedrijf, is Van Gestel sinds kort ook directeur van Isobetonbouw BV. Een nieuw bedrijf met een revolu tionair product: een woning van piepschuim. John van Gestel begon in 1978 zijn eigen bouwbedrijf. Door een dip in de woningmarkt kwam daar al na vijf jaar een einde aan. Toch kroop het bloed waar het niet kan gaan. Tien jaar later begon hij opnieuw een eigen zaak, eerst met een compagnon, vanaf 2001 zelfstandig onder de naam Bouw bedrijf John van Gestel BV Tijdens zijn werkzaamheden in de beton- bouw had Van Gestel geregeld te maken met betonvlechtbedrijven. "Daar werkt een betonbouwer heel nauw mee samen. Er is veel overleg, meestal zelfs zonder tus senkomst van de hoofdaannemer. Als ik het meeste toch zelf moet regelen, wil ik er ook aan verdie nen. Zo ontstond in 2005 Beton- vlechtwerken John van Gestel BV." GOEDE REPUTATIE John van Gestel is altijd pleitbe zorger van vernieuwing geweest. "Andere aannemers staan bekend om de bouw van bijvoorbeeld scholen, woningen of kantoorpan den. Ik heb naam in de wereld van de vrieshuizen. In deze branche heb ik trouwe contacten en een goede reputatie opgebouwd." Die goede reputatie heeft hij ook bij grote bouwbedrijven, zoals Heijmans en Dura Vermeer. Daarnaast is hij vaste aannemer bij de projecten van Harry Maessen. "Als bedrijf zijn we onder meer betrokken geweest bij de bouw van de nieuwe terminal van Eind hoven Airport en 't Raodhoes in Blerick. Op dit moment werken we aan een evenementenhal van 41.000 m2." Tijdens een beurs in Düssel- dorf begin dit jaar kwam John van Gestel in contact met een Itali aanse standhouder. "Piepschuim, daar draaide het in zijn stand om. Prachtig, echt waar. In zijn stand waren betonskeletten ingepakt in piepschuim. Het principe: pane len van piepschuim vormen de dragende wanden, vloer en pla fond en deze worden opgevuld met beton. Deze constructie is waterdicht, brandwerend, ijzer sterk, aardbevingproof en zeer goed voor het energiegebruik. Piepschuim isoleert: het houdt de warmte binnen en de kou buiten. En in de zomer andersom. Een gasaansluiting is niet nodig." Van Gestel heeft van de Italia nen het patent gekregen om het procédé en de machines in Neder land, België en Duitsland te verko pen. Hij verwacht dat piepschuim 'hot' zal worden in de bouwwe reld. "Nederlanders zijn conserva tief wat dat betreft. Toch heb ik er het volste vertrouwen in. Piep schuim heeft veel voordelen: goed koop, isolerend, energiebesparend en natuurlijk recyclebaar. Is alle opzichten is piepschuim een echt cradle to cradle product." Het totaalconcept, dat is waar het om draait bij Gee- len Beton in Wanssum. In dat concept speelt innovatie een belangrijke rol. Het bedrijf doet er veel aan om beton zo milieuvriendelijk te produ ceren en toe te passen. De nieuwste ontwikkeling is het gebruik van olivijn als toeslag materiaal in betonmengsels. "Het gebruik van olivijn draagt bij aan de vermindering van cO2. En de binding van CO2, dat is een echte hype," stelt Wim Pingen. Wim Pingen is technisch direc teur bij Geelen Beton in Wanssum, het betonbedrijf dat in handen is van algemeen directeur en eige naar Gène Geelen. Geelen nam al eerder het familiebedrijf in Pos- terholt, betonfabriek J. Geelen BV, over. De eigenaar van dit suc ces-volle productiebedrijf van pre fab betonvloeren kocht in 1987 tevens het grootste deel over van het voormalige Encko Beton in Wanssum. INGENIEURSBUREAU Geelen Beton kent twee dui delijk te onder-scheiden pro ductgroepen: systeemvloeren en bouwelementen. De vestiging in Wanssum houdt zich bezig met de productie van de vloeren en de verkoop, werkvoorbereiding en productie van bouwelementen. De overige werkzaamheden vin den in Posterholt plaats. Volgens Wim Pingen is het totaalconcept de reden voor het succes van Geelen Beton. "Wij bie den veel service aan onze aanne mers. Omdat we ons voornamelijk richten op grote, moeilijke projec ten, is dit echt een toegevoegde waarde. Vooral onze eigen ingeni eursbureau is een unieke aanvul- ling op onze overige diensten." Grote projecten waarbij Geelen Beton is betrokken, zijn de zieken huizen in Boxmeer, 's-Hertogen- bosch en Almere, en de tandheel kundige faculteit in Amsterdam. INNOVATIE Vernieuwen is een structureel aandachtspunt binnen Geelen Beton. Enerzijds wordt fors geïn vesteerd in vakmanschap, ander zijds in machines. "Met onze inno vatieve manier van werken lopen we vijf jaar voor op de concurren tie. Dat merken we onder meer aan de vele buitenlandse bedrij ven die onze fabriek bezoeken. Eigenlijk houden we bij al onze investeringen rekening met het milieu. Oók als de aanschaf van een bepaalde machine daardoor duurder is. Op de lange termijn komt het de continuïteit van ons bedrijf alleen maar ten goede." Geelen Beton gebruikt sinds 2004 gerecycled polystyreen als isola tiemateriaal. "Op jaarbasis gebrui ken wij 40.000 m3 gerecycled materiaal. Ook het restmateriaal wordt opnieuw gebruikt. Dit is écht cradle to cradle." Olivijn Het recyclen van piepschuim is echter niet de enige reden voor de nominatie. Sinds kort experimen teert en onderzoekt Geelen Beton het gebruik van olivijn in beton- mengsels. "Begin 2008 kwam Thijs Pingen via een krantenartikel op dit idee. Olivijn is een vulkanisch mineraal. Het komt in grote hoe veelheden in de natuur voor. Het grote voordeel van dit materiaal is dat het CO2 bindt. Nu zijn we bezig om te onderzoeken hoeveel CO2 wordt geabsorbeerd en hoe wij het materiaal zo doelmatig mogelijk kunnen toepassen. Wij verwachten dat olivijn beton kan vervangen, in ieder geval als gevel bekleding van buitenmuren." a

Peel en Maas | 2009 | | pagina 7