Snelrecht voor vandalen CH!PZ komt naar Venray EEN NIEUW KUNSTGEBIT KOST U BIJ ONS ECHT NIETS pJondZorg Wie van de vijf? Voor alles wat een huishouden nodig heeft! Albanië snakt naar hulp Onderzoek Grenzeloos Winkelen vVi Gunhoek ook voor üw tuin V E N R A Julicher Meijer SCHEIDEN DAT DOE JE SAMEN EN 0478-514468 PEEL EN MAAS Donderdag 1 januari 2009 - Pagina 3 Vervolg voorpagina Er zal door de agenten niet wor den gewaarschuwd, maar ze zullen het vuurwerk meteen in beslag nemen. Jongeren worden boven dien naar bureau Halt gestuurd. Daar moeten de ouders het wel mee eens zijn, anders krijgen de jeugdige overtreders een proces verbaal. Overtreders boven de 18 jaar krijgen direct een proces verbaal. Het Openbaar Ministerie bepaalt vervolgens de sanctie." Volgens Bert van Dooren van bureau Halt komen er ongeveer 125 tot 150 jongeren bij bureau Halt Midden- en Noord-Limburg terecht voor overtredingen met vuurwerk. "Een effectmeting heeft laten zien dat het schrijven van een werkstuk over vuurwerk het beste werkt. De jongeren leren zo nog meer over de geva ren van vuurwerk en ze hebben bovendien vaak een hekel aan het schrijven van een werkstuk. Als er illegaal vuurwerk is afge stoken of andere zwaardere delic ten zijn gepleegd, dan moeten de jongeren daarnaast nog 2 tot 14 uur werken, als taakstraf. Het zou ideaal zijn als dat bijvoorbeeld in een brandwondencentrum zou kunnen, maar dat hebben we hier niet in de regio. Daarom laten we deze jongens - 98% van de vuur werkovertreders zijn jongens - meestal in een bejaardentehuis of een verzorgingstehuis werken. Deze methode heeft effect: slechts 2% van de jongens wordt na deze taakstraf nog een keer opgepakt voor een vuurwerkincident." Er worden ieder jaar zo'n 125 tot 150 jongeren in Noord- en Midden-Limburg opgepakt vanwe ge overtredingen met vuurwerk. Bert van Dooren: "Ik vind dat het in onze regio meevalt, zeker als je bedenkt dat we aan België gren zen. Daar kun je het hele jaar door bijvoorbeeld strijkers kopen. Dat het in onze regio meevalt, is veelal te danken aan de preventieve maatregelen die wij nemen. We gaan alle basisscholen en enkele middelbare scholen af om voor lichting te geven. Bij de meeste scholen komt er iemand van ons langs om te vertellen wat er wel en niet mag en waarom deze regels er zijn. Ook laten we filmpjes zien van gevallen waar het niet goed is afgelopen. Aan de scholen die we niet persoonlijk bezoeken, geven we een lespakket zodat de eigen docenten op een goede manier voorlichting kunnen geven. Ook geven we een brief mee voor de ouders van de leerlingen. Daarin staat waarom we deze voorlich ting hebben gegeven en hoe ze tijdens de jaarwisseling toezicht kunnen houden op het afsteken van vuurwerk. Daarnaast leggen we folders bij de verkooppunten van vuurwerk neer. Daar zit de echte doelgroep en we vinden het belangrijk om ze nog eens extra aan te spreken." Ook bij Van de Ligt Allicht lig gen folders van bureau Halt. "Maar dat is niet het enige wat we doen om de veiligheid te waarborgen", verduidelijkt Eric van de Ligt. "Ons personeel geeft in veel gevallen veiligheidstips over het afsteken van vuurwerk. Ook hebben we aansteeklonten en pijlstandaards. Dit maakt het allemaal nog iets vei liger. Daarnaast wil ik benadrukken dat 85% van de ongelukken met buitenlands vuurwerk gebeurt. Nederlands vuurwerk is relatief zwaar, maar het aansteekmoment is langer dan in onze buurlanden. Dat maakt het vuurwerk extra veilig. Als je logisch nadenkt en je goed aan de voorschriften houdt, kan er eigenlijk niets misgaan en kun je met gerust hart een veilig en gezellig nieuwjaar vieren." Naast de controle op het tijdstip van het afsteken van vuurwerk controleert de politie ook het vuurwerk zelf. John Geraeds: "Het vuurwerk moet voorzien zijn van de aanduiding 'geschikt voor par ticulier gebruik'. Al het vuurwerk moet voldoen aan de eisen van het vuurwerkbesluit. Zo mag je bijvoorbeeld niet in het bezit zijn van strijkers. Ook mag je tijdens de verkoopperiode niet meer dan 10 kilogram vuurwerk in je bezit hebben." Intratuin Venray merkt veel van deze controles. "De controle gaat vrij ver. Je mag maar een bepaalde hoeveelheid vuurwerk op voor raad hebben en klanten mogen niet te veel vuurwerk in één keer meenemen. Ook mogen we geen vuurwerk aan jongeren onder de zestien jaar meegeven. Dit wordt allemaal steekproefsgewijs gecon troleerd. We hebben een goede, betrouwbare leverancier en weten dus dat we goede spullen afleve ren. Verder zorgen we dat alles in orde is, dus die controles zijn voor ons geen probleem." De groep CH!PZ komt op zon dag 11 januari naar Dans Par tycentrum Janssen aan de Raad huisstraat in Venray. Vooral onder kinderen is CH!pZ geliefd. Met hits als Cowboy en 1001 Nights heeft de groep hoog in de hitlijs ten gestaan. Bij elk liedje hoort ook een clip met een dansje. Cen trum Janssen haalt CH!PZ naar Venray om een dansworkshop te geven. Alle vier de leden zijn aanwezig en gaan de kinderen een dansje leren op een van hun eigen liedjes. Daarna verzorgen zij een optreden. Verder is er na het optreden een meet greet waar bij de kinderen de groepsleden Cilla, Rach-L, Kevin en Peter een handje kunnen geven. De middag wordt gehouden om het bewegen en dansen onder de kinderen te stimuleren. Op deze bijzondere manier kunnen kinderen ken nismaken met dansen en zo ont- dekken dat bewegen op muziek leuk is! Om hier een steentje aan bij te dragen heeft centrum Jans sen tijdens deze dag een speciale actie om kinderen ook na deze middag nog veel dansplezier te geven. Wie zich deze middag inschrijft, krijgt het entreegeld terug. Kaarten zijn te koop bij cen trum Janssen. Aanvang optreden 12.30 uur. bedoek oriie die: w\vw.gLuili(jek.nl Venrn De Ho veniers en implantaat gedragen protheses Wij nemen Uw eigen risico voor onze rekening Verkiezing Venraynaar van het jaar op tv op oudejaarsavond De vijf genomineerden voor de titel man of vrouw van het jaar 2008 zijn bekend: Stefani van der Broek, Ad van Zwol, Jan de Bruijn, Charles de Vilder en Willy Dou- wes. Dat maakte presentatrice Stella Gommans tijdens de eerste uitzending van Peel en Maas TV tij dens de kerstdagen bekend. Wie de winnaar is, wordt duidelijk in de uitzending op oudejaarsavond. De prijs wordt in deze uitzending uitgereikt door burgemeester Jos Waals. De gemeente Venray heeft speciaal voor de verkiezing Ven- raynaar van het jaar een wisselprijs in het leven geroepen. Daarvoor is bij kunstenares Liesbeth Peters- Rutten uit Leunen het kunstwerk 'De Evenwichtige' aangekocht. Na de eerste uitzending konden men sen op de kandidaten stemmen via sms of via de website www. peelenmaas.tv. Er werd massaal gestemd via beide media. De eerste lokale tv-uitzendin- gen van Peel en Maas TV zijn een initiatief van Van den Munckhof bv, AWA Productions en Ambaum Media Communicatie. De tweede uitzending van Peel en Maas TV start op oudejaars avond om 19.00 uur. Het pro gramma wordt herhaald om 21.00 en 23.00 uur. Op nieuwjaarsdag Presentatrice Stella Gommans (midden) samen met de vijf genomineerden op de foto. Van links naar rechts: Jan de Bruijn, Stefani van der Broek, Stella Gommans, Ad van Zwol, Charles de Vilder en Willy Douwes. zijn de uitzendingen om 01.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 en 23.00 uur. Voedselbank Venray extra belangrijk in de donkere dagen --r Iedere donderdag is het druk in protestantse kerk Het Zonnelied in Brukse. Dat is namelijk de dag dat Voedsel bank Venray mensen helpt die het met hun inkomen -tijde lijk- echt niet redden. Tijdens de kerst en de donkere dagen zetten vrijwilligers zich in om ook de bezoekers van de voed selbank een beetje een feeste lijke tijd te bezorgen. (Door Sanne Claessens) De Voedselbank Venray bestaat pas sinds december 2005 en bleek al snel hard nodig. Inmiddels zijn er bijna negentig huishoudens in Venray en omstreken die gebruik maken van de diensten van de voedselbank. Nog altijd heerst er een soort taboe rondom de orga nisatie. "Er is nog altijd van sprake van schaamte en onwetendheid, maar veel mensen vergeten dat werkelijk iedereen in de situatie terecht kan komen dat er hulp nodig is van anderen. Mensen die ineens met lege handen komen te staan door gebeurtenissen waar ze geen grip op hebben. Je weet nooit wat er achter een voordeur speelt", vertelt Lydi Goedee, een van de tien vrijwilligers. Iedere week halen de vrijwilli gers zelf de spullen op bij winke liers in Venray en naaste omgeving. Het gaat meestal om producten die normaal weggegooid zouden worden omdat de verkoopdatum bijna is verstreken, maar soms ook om partijen met mislukte etiket- ten of andere foutjes. Gelukkig weten steeds meer bedrijven en particulieren de weg te vinden naar de voedselbank, maar zonder subsidie van de gemeente is de organisatie ook volledig afhanke lijk van deze sponsoren en andere donaties. De voedselbank voorziet haar bezoekers niet alleen van voedsel, zoals veel mensen den ken. "In principe kunnen we alles gebruiken en zijn we overal blij mee. Kleding nemen we bijvoor beeld niet aan, maar voor de rest willen we onze bezoekers voor zien van alles wat een huishouden nodig heeft", aldus Lydi. Het blijft belangrijk dat mensen weten wat de voedselbank doet en hoe zij de vrijwilligersorga nisatie kunnen helpen. Yvonne Martens zal bijvoorbeeld extra pr- werkzaamheden gaan verrichten om een meer helder beeld te cre- eren van wat de voedselbank doet voor mensen. "Niet alleen voedsel is belangrijk, maar zoveel meer. Denk maar eens aan een pak was middel, hartstikke duur, maar wel belangrijk. We leven in een con sumptiemaatschappij waar zoveel verloren gaat," aldus Yvonne. Dat is ook precies een van de grote voordelen van de voedselbank, die mensen vaak niet meteen zien. "Op deze manier werken we enorm mee om verspilling tegen te gaan. Alles wat bij bijvoorbeeld aan het einde van de dag overhou den in Venray, gaat naar Deurne waar ze een dag na ons pakket ten uitdelen", vertelt vrijwilligster Irene Peeters. In deze tijd van het jaar zijn de meeste mensen het gewend om zichzelf en hun naas ten een beetje extra te verwen nen en er een feestelijk gebeuren van te maken. Uitgebreid dineren, cadeautjes uitwisselen en ont spanning. Voor de bezoekers van de voedselbank is dit vaak geen realiteit. Wonen Venray draagt de voedselbank een warm hart toe en besluit dit jaar voor de twee keer een handje te helpen door ruim negentig grote boodschappentas sen goed te vullen met kerstspul letjes en deze te overhandigen. "Wij vinden de voedselbank een enorm goed initiatief, erg betrok ken bij de maatschappij. Net als wij. Op deze manier hopen we de kerst voor de bezoekers van de voedselbank een beetje feeste lijker te maken", aldus Ine Rutten van Wonen Venray. Niet alleen (grotere) organisaties en bedrijven kunnen de kerstda gen iets opfleuren, maar iedereen kan zijn steentje bijdragen. Je kunt bijvoorbeeld je eigen kerstpakket afstaan. Een klein, simpel gebaar, waar je anderen erg blij mee kan maken. Je kunt je kerstpakket inle veren op drie locaties in Venray: Zandhoek 17 in Oirlo, Veldstraat 27 in Merselo en Ravelstraat 6 in Venray. De medewerkers nemen de pakketten graag in ontvangst, waarna ze verdeeld zullen worden over alle bezoekers van de voed- selbank. Ook in het nieuwe jaar kan Voedselbank Venray weer veel De vrijwilligers van de Voedsel bank Venray doen belangrijk en vooral goed werk. steun gebruiken. Op dit moment kan de voed- selbank kosteloos gebruikmaken van de ruimte van Het Zonnelied, maar helaas lopen de vrijwilligers vaak tegen andere hoge muren aan. "We hebben maar één busje tot onze beschikking waarmee we alle spullen moeten ophalen. Soms rijden we met onze eigen auto's ook nog op en neer. Alles moet daarnaast in één dag geregeld wor den omdat we geen toegang heb ben tot opslagruimte. Een vaste locatie is van groot belang, net zoals bijvoorbeeld een bus met een koeling erin die van de zomer goed van pas zou komen", aldus vrijwilliger Tom van der Koelen. De donaties die op dit moment binnenkomen dekken de kosten voor zaken als stroom, benzine en de verzekeringen, maar daarmee houdt het ook wel op. De vrijwilli gers van Voedselbank Venray zien het allen als grote uitkomst wan neer ze een vaste locatie zouden hebben en beter vervoer, zodat ze nog veel meer kunnen betekenen voor mensen die hun hulp nodig hebben. Indien u denkt hen hierbij te kunnen helpen, of wanneer u vragen hebt, neem dan contact op via telefoonnummer 06-50860418. Donaties zijn altijd van harte wel kom: Stichting Voedselbank Ven- ray e.o. Bankrekeningnummer 11.65.20.949 (Rabobank). Harrie Fijneman zet zich al jaren in voor de armen in Albanië. Hij richt zijn pijlen nu op het onder steunen van de wederopbouw van de verwoeste St. Nicolaaskerk in Shkoder. Deze stad heeft vol gens de Venraynaar erg veel leed ondergaan sinds 1945, toen het communistische bewind onder meer begon met het doden van priesters en religieuzen, die trouw bleven aan het katholicisme. Shko- der heeft meer dan 110.000 inwo ners. De meerderheid is nu katho liek, mede dankzij de migratie van duizenden vanaf de bergen naar de buitenranden van de stad. De katholieke gelovigen vragen drin gend om de wederopbouw van de St. Nicolaaskerk. In april zijn de werkzaamheden begonnen. Voor de afbouw ontbreekt nog 40.000 euro, aldus Fijneman. Ook kerk banken, beelden, etc. zijn welkom. Ook is nog zo'n 4000 euro nodig voor het transporteren van de kerkbanken van de St. Jozefkerk in Tegelen naar Shkoder. Mensen die Harry Fijneman en de mensen in Albanië willen helpen, kunnen contact met hem opnemen via telefoonnummer 584578. Echtscheiding? Alimentatie? Omgang? Tel.: 0478 - 52 10 70 www.julicher-meijer.nl Leunseweg 6a, Venray Staat het Maastrichtse cen trum nog steeds op nummer één in de top tien van meest bezochte winkelcentra? Geven Duitse consumenten nog meer uit in Nederlandse winkelcen tra dan twee jaar geleden? Of zijn juist meer Nederlanders in Duitsland inkopen gaan doen? Deze en nog veel meer vragen zullen begin volgend jaar wor den beantwoord. Onder de noemer Monitor Grenzeloos Winkelen wordt in de eerste twee maanden van 2009 namelijk voor de derde maal het regio-overschrijdend winkelge drag onderzocht. Eerder gebeurde dit al in 2005 en 2007. Deze moni tor neemt het koopgedrag onder de loep in Limburg en alle aan grenzende regio's (in binnen- en buitenland). Onderzocht wordt in welke mate consumenten in Lim burg en de aangrenzende regio's buiten hun eigen regio winkelen. Omdat dezelfde meting al in 2007 plaatsvond, ontstaat zicht op de veranderende bestedingspatronen tussen regio's. Ook wordt duide lijk of bezoekmotieven zijn gewij zigd en hoe het nu staat met de beoordeling van de binnensteden en buitensteedse winkelcentra. Bovendien zal ook de impact van nieuwe winkelconcentraties als het Retailpark, de Huis- en Tuin- boulevard (beide in Roermond) en Woonmaxx Venray duidelijk wor den. Nog vóór de zomer van 2009 worden tijdens een presentatie de resultaten bekendgemaakt. De Monitor Grenzeloos Winkelen is een initiatief van Kamer van Koop handel, Provincie Limburg en de gemeenten Roermond, Weert, Venlo,Venray, Sittard-Geleen, Heer len en Maastricht. De uitvoering is in handen van BRO adviseurs en Multiscope. Het onderzoek vindt wederom plaats via internet. Geen uurtarief, maar vooraf vaste prijs Gratis intakegesprek De ScheidingsWeg Discogangers aangehouden In de nacht van woensdag op donderdag zijn in een discotheek Zenith in Venray vier personen aangehouden. Het gaat om drie mannen en een meisje. Een 17- jarig meisje uit Nijmegen en een 20-jarige man uit Utrecht kregen ruzie nadat de man de vrouw onzedelijk betast had. Beiden begonnen elkaar te schoppen en te slaan waarna ze beiden uit de discotheek werden gezet. Zowel de man als de vrouw werd aange houden wegens het verstoren van de openbare orde. Een 19-jarige man uit Helmond werd opgepakt omdat hij ervan werd verdacht, na een woordenwisseling, een vrouw geschopt en geslagen te hebben. Hij werd overgedragen aan de politie. Ook een 18-jarige man uit Utrecht werd door de politie aangehouden op verdenking van mishandeling. De man liep met een bebloed hemd door de disco theek. De mishandeling werd niet gezien door agenten of beveili gers. Ook waren er geen getuigen. Hij werd na verhoor weer in vrij heid gesteld. Dorpsradenoverleg vergadert De Stichting Dorpsradenoverleg Venray houdt op maandag 5 janu ari vanaf 20.00 uur een vergade ring in gemeenschapshuis Gelder- koel aan de Heidseweg in Heide. Op de agenda staat onder meer de presentatie van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening en de her ziening van het bestemmingsplan buitengebied, Klankbordgroep WMO en Platteland in uitvoering. De vergadering wordt afgesloten met een nieuwjaarsborrel. Venraynaar opgepakt In Helmond heeft de politie een dertigjarige man uit Venray gear resteerd, die nog een gevangenis straf moest uitzitten. De Venray- naar liep in de nacht van zaterdag op zondag tegen de lamp tijdens een verkeerscontrole. De man reed zonder rijbewijs en ook had hij zijn auto niet verzekerd. Directiewisseling CWI Venray Per 1 januari 2009 is Don Thijs- sen de nieuwe vestigingsmanager van het CWI Venray. Bovendien wordt de naam, als gevolg van de fusie tussen het CWI en het UWV, gewijzigd in UWV Werkbedrijf. Thijssen volgt Ed Alberda op die na een dienstverband van 42 jaar met pensioen gaat. Ton Zwaans wordt adjunct-vestigingsmanager. UWV Werkbedrijf blijft gevestigd aan de St. Jozefweg 1 te Venray. Éë%rT een abonnement waard PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Keizersveld 19 5803 AM Venray Postbus 1 5800 AA Venray Tel. 0478-582727 Fax 0478-510916 Redactie Ron Koenen Henk Lammen Christ van den Munckhof Henk Willemssen redactie@vandenmunckhof.nl Advertenties: Arie Snellen e-mail: asnellen@ vandenmunckhof.nl telefoon: 0478-58 27 27 Tarieven op aanvraag e-mail: advertentie@ vandenmunckhof.nl Aanleveren advertenties: Uiterlijk dinsdag 18.00 uur. Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Verspreidingsbureau Periodiek - Tel. 0478-582877 uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur. Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur. Abonnementen: 20,95 (postcode 58..) 36,75 (overige binnenland) Patersstraat 16, 5801 AV Venray www.centrum-mondzorg.nl INFORMATIE ADVIES PROCEDEREN A DVO C ATEN Dejuiste weg in de goede richting Hans Peeters i.s.m. Ria Oomen 077 3523359 of 06 53264978 Praktijk voor kindercoaching

Peel en Maas | 2009 | | pagina 3