BRAUCKMANN De Kruyf ELROV ■mI PvAN HOUDT Metaaltechniek bv ^ity Goed en Goedkoop il OUTLET VENRAY BOUWBEDRIJF ÜH SlÉtilÈ -6 Diner? LUIKEN Eeiii[BiieEgjfig UNI HM P CINSTAL PEEL EN MAAS Donderdag 1 januari 2009 - Pagina 29 Janneke Ewalts Paulus Henricus Onze vide, uw eigen ruimte nrtocst KAMER TE HUUR voor werkende man/vrouw Tel. 584237 KOOPZONDAG APK station voor alle merken. Benzine LPG Diesel incl. roetmeting Afspraak niet nodig, klaar terwijl u wacht! De Hulst 23 - 5807 EW Oostrum Tel. (0478) 51 19 33 Service op locatie Tel. 077 320 43 20 www.dekruyfmetaaltechniek.nl gegarandeerd/goed/! NIEUW in Venray Reinigen en boenen van rolluiken. Bel: 06-22978769 KLUSSENBEDRIJF WILBERT V.D. VORLE ZILVERSCHOON 18 VENRAY Tel. 06-20990914 Tel. 0478-588494 www.elrov.nl GRATIS OPHALEN VAN UW OUDE AUTO Tel. 0478 581018 GEBRUIKTE EN NIEUWE ONDERDELEN Gezelligheid bij Bubbels? Altijd! STOM ER IJ gegarandeerd/goed! Container bestellen? Van Leendert bellen! 077 - 320 97 00 Ber Sch den ilderwerken Tegen Latex werk kleuradvies^ prijsopgave e-mail: eddyberden@ home.nl Tel. 06-1343 0801 KOOPZONDAG w meubels M r—..— Hcnsanruastrast 17 Maasheseweg 55 - 5804 AA Venray Tel. 06-10160777 info@bouwbedrijfvanhoudt.nl Voor al uw "groene werkzaamheden", van aanleg tot onderhoud. Ook het adres voor complete aanleg van tuinberegening. Geysterseweg 29 5807 AT Oostrum Tel. 0478-581037 Zorg de Keizer is een multi disciplinair zorgcentrum dat zorg levert op het lichamelij ke, psychische en sociale wel bevinden. De zorgverlening is zowel preventief als curatief van aard. Alle disciplines wer ken samen onder één dak op het keizersveld in Venray. Ze gaan uit van het totaliteitsprin- cipe: de mens is één geheel. "Onze zorgverlening kenmerkt zich door de brede kijk op zorg waarbij de vraag van de cliënt centraal staat. In ons zorgaanbod worden daarom naast de reguliere behandelmethoden ook de moge lijkheden van complementaire behandelmethoden meegenomen. Om dit te realiseren werken we nauw samen met andere zorgver leners uit de eerste en tweede lijn gezondheidszorg, beroepsgroepen en organisaties", aldus Angelique Elens, coördinator van Zorg de Keizer. Zorg de Keizer probeert de zorg betaalbaar te houden voor ieder een. "Als je kijkt naar het bedrijfs leven is het van belang dat werk nemers zich gezond voelen en dat daar aandacht aan wordt besteed. Daar zorgen wij voor. We hebben brede openingstijden waardoor het mogelijk is om ook buiten kantoortijden een afspraak met ons te maken. Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen aanwezig." Elke discipline binnen Zorg de Keizer is een zelfstandig opereren de onderneming. Deze disciplines werken samen als dat nodig blijkt voor een optimale behandeling van het gezondheidsprobleem. Zo kan er snel worden doorverwe zen, waardoor het herstelproces snel verloopt. Zorg de Keizer is wat dat betreft een uniek con cept. Inmiddels zijn er veertien disciplines binnen Zorg de Kei zer gevestigd. Volgend jaar wordt het derde gebouw gerealiseerd om de zorg verder uit te breiden. "Vanaf 1 maart 2009 verzorgen we ook groepsbijeenkomsten die zich richten op preventief bewe gen, zoals Pilates. Binnen Zorg de Keizer maken we gebruik van een digitaal gezondheidsdossier waar mee de zorgverleners onderling, met zorgverleners van buiten het centrum en verzekeraars kunnen communiceren. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de zorg verleners verder geoptimaliseerd." U kunt binnen Zorg de Keizer gebruikmaken van de volgende disciplines: Praktijk voor Coaching en counseling: coach en counselor Aad Welage biedt de mogelijk heid tot individuele coaching of teamcoaching. Inzicht in je eigen denkpatronen, blinde vlekken en beperkende gewoonten geven je de ruimte om nieuwe mogelijkhe den en strategieën te ontdekken. Tijdens een gesprek boor je hulp bronnen aan om vanuit jezelf te veranderen met inzet van je eigen motivatie, betrokkenheid, gevoel en wil. In coachgesprekken maak je direct gebruik van je nieuwe inzichten. Naast individuele coaching bestaat ook de mogelijkheid om teams binnen de werksituatie te coachen. Het kan gericht zijn op de communicatie binnen teams en/of het verbeteren van de samenwerking. Coaching helpt je nieuwe inzichten te verkrijgen en daardoor een ander gevoel over de zaak. Dat is het uitgangspunt voor nieuwe keuzes en betere communicatie met anderen. Het zorgt voor meer plezier in je werk. In de sessies onderzoek je je eigen visie en doelen. Met deze uitgangs punten leer je anders kijken naar jezelf en ontdek je wat je nodig hebt. Er ontstaat nieuwe ruimte om de zaken anders aan te pak ken. Je leert feedback te geven en te ontvangen op basis van weder zijds vertrouwen en respect. Diëtist en orthomoleculair the rapeut De Keizer De diëtist en orthomoleculair therapeut, Petra Kersten, is een specialist op het gebied van voeding en voedselpa- tronen. Zij is een deskundige die op de persoon toegesneden voe dingspatronen ontdekt, bestudeert en zo nodig aanpast. Zij kan door het adviseren van een bepaald eetpatroon (dieet) de lichamelijke gezondheid bevorderen. Daar naast heeft een diëtiste kennis van gedrag rondom de voeding en kan zij de patiënt/cliënt begeleiden en motiveren bij het volgen van het dieet. U maar ook uw kinde ren, kunnen bij de diëtiste terecht voor hulp bij overgewicht, huid problemen, darmproblemen en alle klachten waarin voeding een rol kunnen spelen. Dokterspraktijk de Keizer: De orthomoleculair arts, Rob Elens, is een specialist op het gebied van klachtenbehandeling en preventie m.b.v. voeding en supplementen. Met de huidige reguliere genees kunde wordt vaak het belang van Dfc KEIZER goede voeding en de lichaamsei gen geneeskracht vergeten. W behandelen door ondersteunende en inzichtgevende gesprekken, stimulering van het lichaamseigen vermogen tot herstel en aanvul ling van mogelijke tekorten. Graag willen we u in de gelegenheid stellen elk medisch probleem met ons te bespreken. Veelal gaat het om problemen zoals hart- en vaat ziekten, "burn-out", chronische vermoeidheid, gedragsproblemen zoals ADHD, stemmingproblemen, geen energie hebben, fibromyalgie en eczeem. Tevens kunt u gedetail leerde informatie krijgen over de zin en onzin van het gebruik van multi vitamines en hoe dat nu pre cies zit met omega 3 ,6 vetzuren en cholesterol. In onze behande ling geven we de voorkeur aan middelen die niet toxisch zijn, die geen schade aanrichten aan gezond weefsel. Voor sommige gevallen is de reguliere genees kunde in onze ogen noodzakelijk en zullen we een reguliere behan deling voorstellen. Fysiotherapie de Keizer: De fysiotherapeut Alex Jans-beken is gespecialiseerd in het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Door de persoonlijke begeleiding en afstemmen van de zorgvraag is de cliënt/patiënt het bepalend punt in de behandeling. Niet alleen het bewegend functione- ren, omgaan met en verminderen van de beperkingen, inzichtelijk maken van de oorzaak van de klachten maar ook het vergroten van de kwaliteit van leven staan op de voorgrond. Hierbij is een effectieve samenwerking tussen patiënt/cliënt en therapeut nodig om een zo optimaal mogelijke behandeling te geven wat resul teert in een tevreden patiënt/cli- ent. Logopedie de Keizer: Logope diste Magreet Meek, leert je beter communiceren Logopedie houdt zich bezig met preventie, onderzoek en behandeling van stoornissen/ beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Naast behandeling worden er adviezen en informatie gegeven. De logope dist werkt vaak samen met andere deskundigen. Een stoornis in de communicatie kan gunstig beïn vloed worden door bijvoorbeeld een medische, paramedische of een andere aanvullende behande ling. Binnen Zorg de Keizer zijn verschillende disciplines verte genwoordigd. Spreken is bij mensen het meest gebruikte communicatie middel. Door middel van spreken en luisteren begrijpen wij elkaar. Bij het spreken gebruiken wij de stembanden, neus, kaken, tong, gehemelte, wangen en lippen. Daarnaast moeten we kunnen horen, onthouden en begrijpen. Communiceren/ spreken is dus een ingewikkeld proces. Een logo pedist houdt zich bezig met alle aspecten van de (non)verbale communicatie en biedt hulp aan zowel kinderen als volwassenen. Medisch Fitness de Keizer: Sport- instructeur Janny Barents biedt Medisch Fitness wat tot doel heeft de gezondheid van de deelnemer te herstellen, te bevorderen en te onderhouden. De cliënt heeft vaak een doel voor ogen, met een individueel programma helpen we de cliënt dit doel te bereiken. Het verbeteren van de algemene conditie, uithoudingsvermogen, gevoel van fitheid, kracht, hart/ long conditie, coördinatie, het verlagen van lichaamsgewicht, maar ook het verbeteren van zelfvertrouwen, humeur, stress- beheersing en self management, komen binnen bereik van ieder een. In nauwe samenwerking met zonodig oefentherapie-Caesar, de fysiotherapeut, osteopathie en de podotherapeut helpen we de cli ent, post-operatief, na blessures of andere invaliderende problemen te revalideren met een individueel programma gericht op zijn/haar doelen. Oefentherapie-Caesar de Keizer: De oefentherapeut Cesar, Rosa Vlaar, maakt u bewust van uw hou ding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Ook krijgt u inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. Samen met uw oefentherapeut gaat u op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Uw oefentherapeut begeleidt en traint u in het aannemen van een gezondere houding. U wordt zich bewust van negatieve gewoontes en leert deze te doorbreken. U werkt onder begeleiding van uw oefentherapeut aan het herstel van de balans tussen spanning en ontspanning en brengt uw lichaam weer in goede conditie. U ontdekt hoe u uw houding en manier van bewegen kunt verbeteren. Zo leert u hoe u zelf met uw klachten kunt omgaan en hoe u kunt voorkomen dat uw klachten terugkeren. De oefentherapeut stemt de behande ling af op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u oefeningen en houdings- en bewegingsadviezen krijgt die u kunt toepassen in uw dagelijks leven. Zowel uw werk omgeving, uw thuissituatie als uw hobby's en het sporten komen aan de orde. Door de adviezen van uw oefentherapeut toe te passen, leert u om gezonder te bewegen. Zo kunt u weer optimaal functio neren tijdens al uw dagelijkse acti viteiten. Osteopathie De Keizer: De oste- opaten Geert Franssen en Maarten Linders gaan uit van de totaalbena dering van de klacht. Een van de belangrijkste principes van osteo pathie is dat het lichaam als een totaliteit bekeken wordt. De oste- opaat onderzoekt niet de klacht, maar de mens. Daar waar klachten zijn, ligt zelden de oorzaak van de klacht! De bewegingsbeperkingen in het lichaam leidt de osteopaat naar de oorzaak van de klacht. De osteopaat zal door middel van corrigerende handgrepen het pro bleem aanpakken. Podologie de keizer Shoe-fit: De podologen behandelen men sen met voetklachten en/of klach ten aan het bewegingsapparaat die voortvloeien uit een afwij kend functioneren van de voeten. Ze behandelen klachten met als doel het opheffen, verminderen of compenseren van stoornis sen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat die voortkomen uit afwijkingen in de stand van de voet. De behandelin gen binnen de podologie bestaan uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals schoen- en zool- correcties en het adviseren van patiënten om voetaandoeningen (èn aandoeningen aan het bewe gingsapparaat die vanuit de voet kunnen ontstaan) te voorkomen en te bestrijden. Psychiatrie- en psychotherapie de Keizer: Bij de psychiater, Lucy Klerks, staat het probleem van de cliënt centraal. Samen met hem/ haar gaat zij kijken wat er aan de hand is en welke behandeling het beste aansluit. Indicaties voor behandeling zijn o.a. depressie, burn out, angstklachten, (sociale) fobie, persoonlijkheidsproblema tiek, relatie- en/of gezinsproble- matiek, arbeidsgerelateerde pro blematiek. De behandeling bestaat uit psychotherapeutische gesprek ken, die voornamelijk cliënt gerichte en cognitief gedragsthe rapeutische kenmerken bevat. Indien nodig zal ook medicatie voorgeschreven kunnen worden. Ook is het mogelijk om specifieke traumatherapie te krijgen in de vorm van EMDR (Eye Movement Desentisation and Reprocessing). Tevens heeft ze goede samen werkingsverbanden met andere directe collega's en instellingen. Haar affiniteit ligt bij adolescen ten en volwassenen. Psychologie de Keizer: De psy choloog van Zorg De Keizer, Aad Welage, is werkzaam als eerste lijnspsycholoog. Een eerstelijns psycholoog werkt, net als de huis arts, dicht bij u in de buurt en is direct bereikbaar voor iedereen, met of zonder verwijzing van de huisarts. De eerstelijnspsycholoog is gespecialiseerd in het kortdu rend behandelen van veel voorko mende klachten en problemen. In ieders leven vinden gebeur tenissen plaats die een mens ver warren of zelfs het leven op zijn kop zetten. Iedereen heeft wel eens een moment van bezinning nodig. In alle rust enkele gesprek ken hierover voeren met een psycholoog kan veel helderheid geven en nieuwe perspectieven bieden in uw persoonlijke en soci ale leven. Als psycholoog doe ik actief mee aan het proces. Ik geef wat ik zie en ervaar terug aan de cliënt en ben dan een spiegel voor de ander. Op deze manier kan de cliënt anders naar zijn leven kij ken, waardoor zijn belevingswe reld en gedrag van binnenuit kan veranderen. Ook kan er gewerkt worden aan het doorbreken van oude patronen en het oefenen van nieuw gedrag. Behalve individuele gesprekken kunnen ook gesprekken plaatsvin den met u en uw partner en/of uw gezin. In die gesprekken wor den nieuwe mogelijkheden onder zocht en (als gevolg daarvan) kan nieuw gedrag worden aangeleerd. Kinderoefentherapie de Keizer Kinderoefentherapeuten Ingrid Huybrechts, Janneke van Ooste ren en Elmy Janssen behandelen kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar met problemen op het gebied van de sensomotoriek, sensomo- torische integratie en houding en beweging. Dit gebeurt op een speelse manier, rekening houdend met de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind. Onder sensomotoriek wordt de koppeling tussen sensoriek (zin tuigen) en motoriek (bewegen) verstaan, waardoor prikkels kun nen worden opgedaan en er een samenwerking ontstaat met bewe gen (bv.een bal vangen, schrijven en het evenwicht bewaren). De kinderoefentherapeuten hebben specifieke kennis en ervaring, waardoor naar het totale kind wordt gekeken en indien nodig kan worden doorverwezen naar andere disciplines Preventiecentrum de Keizer Als werkgever doet u er alles aan om de werkomstandigheden voor uw personeel zo aantrek kelijk mogelijk te maken. U weet als geen ander dat gezonde werk nemers onmisbaar zijn voor uw organisatie. Het preventiecentrum Zorg de Keizer onder leiding van Angelique Elens acteert onder het motto: voorkomen is beter dan genezen. Zorg de Keizer draagt bij aan het behoud van de gezond heid van uw medewerkers door preventief te screenen op moge lijke aandoeningen en toekomstig voorspelbare problemen. Hierin kijken we naar het lichamelijk maar ook naar het psycho- sociaal functioneren van de werknemer Door een screening aan te bieden die past bij de individu ele werknemer weten wij welke gezondheidsrisico's de werkne mer heeft en kunnen we hier op inspelen. Op Zorg de Keizer kunnen we doorverwijzen naar andere zorgverleners binnen ons centrum. Hierdoor is professio nele behandeling op korte termijn mogelijk. i Hoera, een dochter; una hija! 15/12/2008 ELINE Johanna, Inés Els van Waaijenburg Cuadra Gómez Daniel Cuadra Gómez Pavanestraat 72, 5802 LM Venray Mama's buk is nu weer klein, zal ze wat verloren zijn? Diëgo kijkt, Cheyenne lacht. Eindelijk is ons zusje gebracht. Nu mogen wij ieder laten weten, dat zij Nyanda zal gaan heten. Cheyenne en Diëgo NYANDA Geboren op 22 december 2008 Zij weegt 3730 gram bloot en is 51 cm groot Haar trotse papa en mama zijn Alwin v/d Burg en Marijke Bons Overloonseweg 4 5821 EE Vierlingsbeek Wilt u komen kijken naar ons kleintje Geef ons van te voren een seintje 0478-795024 06-53339262 Ik ben ALEX Lukas van der Putten 18 december 2008 Zoon van Noortje Simons en Loek van der Putten Broertje van Robin en Daniël Zilverschoon 3 5803 MA Venray Knuffeltantes Marieke Amatkarijo Mica Egberink Geboren! KLAAR Leonie Hanna 20 december 2008 Niels Vullings Jet Vullings Prins Bernhardstraat 22 5802 BH Venray Petekindje van Irene Berlijn en Bianca Pelders Wij zijn blij met de geboorte van onze zoon SVEN 26 december 2008 Zoon van Bart en Paulien van Lipzig-Drabbels Look 2 5803 HT Venray Tel. 0478-585427 SNOEIEN OF VERWIJ DEREN van moeilijke bomen of jaarlijkse snoeibeurt van uw tuin, hagen snoeien, verticulteren. Bedrijfstuin/- terrein onderhoud. Info@VenrayGroen.nl of bel tussen 17.30-18.15 uur 0478-550000 Herman Ja- kobs Spurkterdijk 18 Oos trum HONDENRENNEN PAARDENBOXEN extra zwaar; slaaphokken Nergens goedkoper. Tevens dierenhotel. Molenzicht Deume Tel. 0493-313821 HOUTWORM, BOKTOR en ander ongedierte. Vink bellen, tel. 0478-532011 TIJDELIJKE HUISVES TING www.woonhotelvenray.nl Tel.: 06 53156181 Goede voornemens 2009 Hardlopen onder supervisie In avond of overdag www.runforhealth.nl MASSAGE een weldaad voor lichaam en geest. NIEUW: spatader therapie www.feelmassagestudio.nl 06-23784374 REPARATIE EN ONDERHOUD van bromfietsen Bovag/RDW erkend. Poot Merselo Tel. 546482 StoMVUli WifriiiJcrWiTrk VwUf 120 organisaties die op jou wachten www.vrijwilligerswerkvenray.nl GEZOCHT wegens enorme groei 5 leuke collega's pt/ft (gezondheid en welzijn) 06-48764812 Sn.rpml VrlJMIoermTlk Vinvf 120 organisaties die op jou wachten www.vrijwilligerswerkvenray.nl SLANK, FIT EN GEZOND ook in 2009 HERBALIFE Gerry van Gemert 06-30560747 voor info bel: 0478-587739 THEATERCAFÉ-DINER Natuursteen Import Export Meterik Wand, Vloer en Buiten Tegels Lage prijzen voor A-kwaliteit 200 Soorten Hardsteen in elke bewerking Afdekplaten en Petjes voor het afwerken van muren en poeren Wastafels, waskommen en douchebakken Complete tafelsets Alleen op Afspraak! Tel: 06-30587998 06-52631701 Sint Jansstraat 43, Meterik www.natuursteenmeterik.nl Ook tijdens onze op 4 januari a.s. kunt u volop profiteren van onze grote seizoensopruiming met MEGAPRIJZEN in eethoeken, bankstellen, salonkasten, tv-kasten, slaapkamers enz Wij zijn open van 10.00 tot l7.00 uur. UW COMPLETE WONINGINRICHTER VAN HOUT JANSSEN Hoofdstraat 25 Liessel Tel. 0493-341277 of www.vanhoutenjanssen.nl www.vera.nl Industrieterrein De Hulst Venray-Oostrum 0478-581486 Machine en apparatenbouw Aluminium en RVS laswerk Staal-en constructiewerk Voor de beste prijs-prestatie ROL www.vera.nl Industrieterrein De Hulst venray-Oostrum 0478-581486 TEGELZETTERS- BEDRIJF H. MARTENS. Voor vakkundig tegel werk. Bel voor advies en vrijblijvende prijsopgave: tel. 0478-580681. H Smakterweg 25 a VENRAY LEILINDES: voorge vormd zware maat 100 ,--euro. DAK PLAN- TAAN voorgevormd, zware maat 150,-- euro. Grote SIER APPEL BOOM 75,-- euro. Zater dags van 10.00 tot 12.00 uur, Spurkterdijk 18, Oostrum. Andere tijden in overlg. E-mail: info@- venraygroen.nl Bubbels, de nieuwste horeca gelegenheid beneden de bioscoop. Dagelijks geopend vanaf 17.00 u. Nieuwjaarsdag vanaf 15.00 u Snel Betrouwbaar Dagservice Reiniging Gordijnen, dekbedden, waterbedhoezen 's morgens voor 11.00 u gebracht is 's middags na 17.00 uur gereinigd Julianasingel 3, 5802 AS Venray Tel. 0478-557200 www.vera.nl Industrieterrein De Hulst venray-Oostrum 0478-581486 Zeeuwse klei-aardappelen NICOLA en BINTJE. Diverse groente en fruit. Custers, Oirloseweg 7 - Oirlo. Tel. 0478-571282. Te Koop gevraagd Ge bruikte en antieke meu belen Hebt u kasten, klokken, bankstellen, eethoeken enz. enz. Bel: 0478-503531 of 06-12145812 Goemans Maashees. Ruime' winterko 4 januari a.s. van 10.00 uur tot 17.00 uur. Wij zijn dan al begonnen met onze GRANDIOZE seizoensopruiming met ongelooflijk veel aanbiedingen in alle prijsklassen. UW COMPLETE WONINGINRICHTER VAN HOUT JANSSEN Hoofdstraat 25 Liessel Tel. 0493-341277 of www.vanhoutenjanssen.nl Voor al uw voorkomende werkzaamheden. Levering van alles soorten glas en spiegelglas. Vensterdecoratie en zonwering voor binnen en buiten Voor particulier en bedrijven E. Hout Allegrostraat 12, 5802 G tel. 0478-569958 mob. 06-21261944 Venray E \K groenvoorziening 8c hoveniersbedrijf Marian ten Holder Klaproos 4 5803 HC Venray pcinstal@planet.nl 0478 589 868 06 481 934 95 Computerproblemen? Uw adres voor: hardware software; complete systemen; installatie en reparatie; virus, trojan en spyware verwijdering; aanleg internet netwerk cursus PC (beginners) www.2dehandskantoormeubelen.nl De veelzijdigheid van Zorg de Keizer .üijü'.NlIie Diëtist orthwodmlAit thrnprul Dokterspraktijk Psychiatrie cn Psychotherapie Psycholoog Coaching cn counseling •;7:' 'ujAi'

Peel en Maas | 2009 | | pagina 29