2008 2009 PEEL EN MAAS Donderdag 1 januari 2009 - Pagina 22 VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUl April De inwoners van Meerlo-Wans- sum laten tijdens de dorpspeiling hun stem duidelijk horen. Liefst 77 procent kiest voor Horst aan de Maas en 23 procent geeft de voorkeur aan Venray. De opkomst is ondanks het slechte weer met 48 procent redelijk goed. Meer dan de helft van de inwoners is tevens voor een opsplitsing van de gemeente. Burgemeester Hahn reageert: "De uitslag verrast me niet. Een kant van de gemeente heeft een duidelijke voorkeur voor Horst. Het is een zware taak hieruit conclusies te trekken." Venray' gaat, krijgt iedereen die wil de kans om mee te praten via internet of in een van de advies groepen. Wethouder Teunissen (Lokaal Aktief) krijgt van de politiek voor lopig groen licht om door te gaan met de plannen voor het mobili satiecomplex in Ysselsteyn. Het college wil het militaire complex - dat op 31 december 2008 wordt afgestoten door Defensie - kopen en inrichten als grootschalige opvanglocatie voor vijfhonderd Oost-Europese arbeidskrachten gedurende tien jaar. Het is nog niet zeker of er voor de zomer een definitief besluit wordt geno men. De weerstand in Ysselsteyn pen de collectie aan de gemeente voor een bedrag van 10.000 euro. De gemeente wil de collectie gebruiken voor tentoonstellingen en cultuureducatie. Ook worden de foto's geplaatst op de website Rooynet.nl. De collectie verwierf met name bekendheid door publi caties in Peel en Maas en tentoon stellingen in het Venrays Museum. Ger Gubbels is de winnaar van het Venrays Dictee. De leraar van het Dendron College in Horst is met negen fouten de beste. Roger Keyzers uit Cuijk, vorig jaar win naar, wordt tweede met twaalf fouten. De pas 17-jarige Alan Moss uit Venray, leerling van het Raay- Het college van Meerlo-Wans- sum kiest voor een splitsing van de gemeente. Geijsteren, Wans- sum en Blitterswijck komen bij Venray en Meerlo, Tienray en Swolgen worden bij Horst aan de Maas gevoegd. Alhoewel college en raad tegen een splitsing zijn, is dit nu toch besloten. "We kunnen niet om de burgeravonden en de dorpspeiling heen. Dit is de beste oplossing", aldus burgemeester Joep Hahn. Venray doet het goed als het gaat om afvalscheiding. Dat blijkt uit de afvalcijfers over 2007. Uit deze cijfers blijkt dat alle ver pakkingsstromen goed worden gescheiden. Venray voldoet hier door met 68% ruimschoots aan de landelijke afvaldoelstelling van 60%. Sinds 2006 kunnen inwo ners van Venray vrijwel al hun verpakkingsafval inleveren bij de verschillende milieuparken. Bij een groot aantal supermarkten kunnen inwoners ook nog blik en petflesjes inleveren. De dorpsraad van Blitterswijck vindt dat de politiek niet moet instemmen met het fusievoorstel van het college van B en W. Dat kiest voor een splitsing van de gemeente. Geijsteren, Wanssum en Blitterswijck komen, als het aan het college ligt, bij Venray, terwijl de andere drie dorpen (Meerlo, Tienray en Swolgen) bij Horst aan de Maas worden gevoegd. Maar daarmee komt het college niet tegemoet aan de wens van Blit- terswijck, aldus de dorpsraad. Het college besluit het project Science Link te beëindigen en steekt in op een concept voor een alternatief bedrijvenpark dat hoogwaardige werkgelegenheid gaat bieden. Wethouder Heldens geeft aan het te betreuren dat de stekker uit het project Science Link gaat, maar zegt veel vertrou wen te hebben in het alternatief. "De kansrijkheid van Science Link was ernstig in het geding geko men door acties van dierenactivis ten." De immer kritische politiek heeft louter waardering voor de aanpak van het project Centrum op de schop. De renovatie van het Venrayse winkelcentrum lijkt bijna het levenswerk te worden van wethouder Van der Broeck (CDA). Vol enthousiasme is hij vorig jaar aan de slag gegaan. Omdat het over de 'huiskamer van is groot. Inwoners van Venray krijgen straks de gelegenheid de huidige straatstenen uit het winkelcen trum te kopen. De stenen worden vervangen. "Ze worden verkocht aan de aannemer voor hergebruik. En ze brengen nog goed geld op ook", zegt wethouder Van der Broeck in de commissie Stedelijk Beheer. "Als inwoners uit nostalgie stenen voor in hun tuintje willen, dan kan dat voor een zacht prijsje. Dit is met de aannemer afgespro ken. Met de realisatie van speeltuin 't Speelvlak in Vlakwater sleept Junior Kamer Venray de tweede prijs in de wacht tijdens de uitrei king van de JCI Nationale Project Awards. Een aantal jaren geleden won de Venrayse club van onder nemende jongeren al de eerste prijs voor het opknappen van een weeshuis in Roemenië. Elk jaar reikt de Nederlandse tak van Juni or Chamber International awards uit voor de allerbeste projecten van het afgelopen jaar. De gemeenten Venray en Horst aan de Maas staan volledig ach ter de splitsing van de gemeente Meerlo-Wanssum in twee keer drie kernen op basis van de histo rische dorpsgrenzen. De colleges van B en W van Venray en Horst schrijven dit in een brief aan de gemeenteraad en het college van Meerlo-Wanssum.In dat geval komen Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren bij Venray en Meerlo, Swolgen en Tienray bij Horst. De colleges van Venray en Horst aan de Maas geven in de brief aan dat de gedane toezeggingen, ook in het geval van splitsing, worden nagekomen. Turkse jongeren delen rode rozen uit aan centrumbewoners van Venray. Het is een initiatief van de Haci Bayram-moskee in de Eindstraat. De roos is volgens de Turkse moskee de allermooi ste bloem en staat symbool voor de profeet Mohammed die in de rozenweek is geboren. Het doel van de actie is "om mensen de mooiheid, barmhartigheid, respect en tolerantie van het islamitische geloof te laten zien", zo meldt het aan de roos bevestigde kaartje. De gemeente Venray koopt een grote foto- en negatievencollectie van Jan van der Putten. De erfge namen van Van der Putten verko- land College, wordt derde met vijf tien fouten. Burgemeester Jos Waals is te gast in Nieuwspoort (Den Haag), waar tal van Noord-Limburgers een aspergediner nuttigen. Asper gekoningin Femke Huysmans uit Broekhuizen reikt minister Gerda Verburg een medaille uit namens aspergebroederschap Confrerie d'Asperge Limbourgondië. De hele avond staat in het teken van de asperge. Waals benadrukt bij die gelegenheid de importantie van de aspergeteelt in Nederland. In de gemeente Venray zijn dit jaar elf mensen koninklijk onderscheiden. Zij werden allen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het gaat om mevrouw Remmers-Adriaenssen, Pauline Herens-Barendsen, Jean Claessens, Wim Crooijmans, Ans Bistervels-de Deckere, Carola Hoedemakers-Deurenberg, Hay Heldens, Frans Janssen, Nel Steegh-Janssen, Huub Muijsers en Lei Swinkels. Wandelsportvereniging De Natuurvrienden uit Merselo houdt onder grote belangstelling een landelijke jubileumtocht bij gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de KNBLO-NL. De wandelaars kunnen kiezen uit ver schillende wandeltochten of een puzzeltocht. Gezamenlijk het aantal wonin ginbraken terugdringen. Dat is wat de zeven gemeenten in het politiedistrict Venray samen met de politie, het Openbaar Ministe rie, de woningbouwcorporaties en bouwwereld willen bereiken met het project Waak voor inbraak. Zij hebben een actieplan samenge steld, bestaande uit dertien acties, om dit te realiseren. Een van deze acties is het gratis verstrekken van SelectaDNA, een nieuw middel tegen woninginbraken. De weergoden zijn Koningin nedag in Venray goed gezind. Op een enkel kleine bui na blijft het vrijwel de hele morgen en mid dag droog. De vele bezoekers van hartje Venray kunnen dan ook met volle teugen genieten van het gevarieerde programma. Zang, muziek, dans, demonstraties en natuurlijk de traditionele kinder- markt. De eerste actie in het project 'Waak voor inbraak' gaat van start in Brukske. Meer dan honderd medewerkers van de politie bel len bij elke woning in de wijk aan om een gratis inbraakpreventie pakket aan te bieden. Mede door steun van de provincie Limburg is de gemeente Venray de eerste gemeente in Nederland die aan de slag gaat met het kunstmatig DNA. SelectaDNA is een nieuw middel tegen woninginbraken, dat in Nederland nog niet eerder is ingezet. Ook in Venray vindt de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Na de plechtigheid in de Grote Kerk is er een stille tocht naar het oor logsmonument aan het Kerkpad, waar onder meer kransen werden gelegd. Tijdens de plechtigheid voeren verschillende personen het woord. Het thema van de dodenherdenking is 'Vrijheid en Solidariteit'. Huub van Horne wordt de nieuwe pastoor van de parochies Castenray, Blitterswijck en Wans- sum. Van Horne is 51 jaar, gebo ren in Panningen en is pastoor in de Zuid-Limburgse dorpen Mechelen en Epen. Eerder was hij onder meer kapelaan in Gennep en pastoor in Grevenbicht en de Heerlense wijk Welten. Dat maakt deken Smeets bekend. De brandweer van Venray gaat op zoek naar zes vrijwilligers. De brandweer kampt al langer met een structureel tekort aan vrijwil ligers. Het blijkt in de prakrijk vaak lastig om vrijwilligers te vinden én te behouden. Vóór de zomer start de brandweer daarom met een wervingscampagne. SVVenray streeft ernaar een zaal voetbalhal te bouwen op sport park De Wieën. De sporthal, met horeca en tribunes, komt naast clublokaal De Boggerd en biedt uitzicht op het hoofdveld. Voorzit ter Sjef Keijzers onthult het plan tijdens de extra ledenvergadering over de fusie van SV Venray met TV/Sportijn. Een keerzijde van de samenvoeging is dat beide vereni gingen op twee aparte accommo daties actief zijn: De Wetteling en De Wieën. De verhuizing van Albert Heijn naar De Brier staat op losse schroeven. De gemeente is in gesprek met Ahold om de super markt voor het Venrayse centrum te behouden. Mogelijk kan het worden ingepast in het bouwplan De Gouden Leeuw. De verhuizing naar bedrijventerrein De Brier, aan de zuidkant van Venray, is alleen mogelijk indien er in het winkel centrum geen geschikte locatie voorhanden is. Het college wenst geen megasupermarkt op bedrij venterrein De Brier. In de vroege uurtjes worden ruim 200 moeders in Venray en omstreken verrast met een lekker moederdagontbijtje. Kiwanisclub de Rooyse Ladies organiseert dit jaar voor de derde keer dit ont bijtje om de moeders in het zon netje te zetten. De opbrengst van de verkoop van deze ontbijtjes is voor het goede doel: Kindervakan tiewerk Venray. De voorjaarsnota laat voor de komende jaren een gunstig finan cieel beeld zien. De meerjarenbe groting is tot 2012 sluitend. Dit stemt wethouder Van der Broeck (CDA) tot tevredenheid. "We staan er financieel goed voor. Er is een stevige reservepositie en we hoe ven ook de komende jaren geen lastenverzwaring voor de burgers door te voeren." Toch hebben de mooie cijfers een keerzijde. Want miljoenenprojecten als het mas- terplan Brukske en de renovatie van het raadhuis zijn nog niet in de meerjarenbegroting opgeno men. Marcel Deenen is tijdens een showprogramma in discotheek Zenith uitgeroepen tot 'Wijkagent van het jaar'. Deenen ontvangt uit handen van korpsbeheerder Bruls naast een glaskunstwerk ook een cheque van 10.000 euro, die hij in 'zijn' wijk Brukske kan besteden. Een brand in een appartement van verzorgingshuis Het Schutters veld is vrij snel onder controle. De brand ontstaat na een kortsluiting in een koelkast op de kamer van de bewoonster. Het alarmsysteem treedt meteen in werking, waarna de bedrijfshulpverleners van het verzorgingshuis de bewoonster uit haar kamer weten te halen. De omliggende kamers worden even eens geëvacueerd. Moeten buitenlandse werkne mers kleinschalig of grootschalig opgevangen worden? Dat is de vraag die tijdens de extra infor matieavond over de huisvesting van gastarbeiders in Ysselsteyn centraal staat. De dorpsraad van Ysselsteyn kiest voor kleinscha lige opvang en is net als de buurt Moostdijk/Timmermannsweg tegen een grootschalige, centrale huisvesting van buitenlandse werknemers op het mobilisatie complex in Ysselsteyn. Het nieuwe bouwplan voor het St. Annaterrein wordt door de politiek met gemengde gevoelens ontvangen. Er komen 276 wonin gen - 171 appartementen en 105 grondgebonden woningen - voor al voor het duurdere segment. Het vorige plan uit 2001 telde 350 woningen. Doordat er nu minder appartementen en meer huizen komen met een (ruim) tuintje, is er zeven hectare extra nodig. Na een jarenlange impasse ligt er nu een geheel nieuw plan. De Kunstwerkplaats is in rep en roer. Zonder medeweten van de deelnemers is Jos Faessen, coör dinator beeldende kunst, per 1 mei op straat gezet. Het bestuur meldt dat er te grote verschillen van inzicht zijn. De deelnemers hebben het bestuur tevergeefs om opheldering gevraagd. Ze zijn woedend over het ontslag van Faessen, die door het overgrote deel van de kunstenaars op han den wordt gedragen. Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA, Onderwijs) brengt een werkbezoek aan basisschool Petrus' Banden in Venray. Petrus' Banden is een van de dertig scho len in Nederland die de werk wijze teamonderwijs op maat (TOM) volgen. De staatssecretaris praat tijdens het bezoek onder meer met de staf van de Venrayse school. Ook krijgt zij een rondlei ding door het gebouw. In enkele dorpen komen steeds vaker vernielingen voor. Vooral de grootste dorpen Oostrum, Yssel- steyn en Leunen hebben te kam pen met vandalisme door jonge ren. Ysselsteyn heeft al langere tijd hinder van baldadige jeugd. In het verleden vonden de meeste ver nielingen plaats tijdens de nacht van oud op nieuw. Het lijkt nu meer structureel te worden. De laatste weken zijn er vernielingen rondom het schoolgebouw en bij de nieuwbouw van de St. Oda- school. Elly van Dijck (PvdA) wordt beëdigd tot nieuwe wethouder van Venray. Elly van Dijck volgt Hassan Najja op die per 1 mei is vertrokken. Hij is de nieuwe direc teur van Wonen Horst. De Stichting Restauratie en Behoud van de St. Jozefkapel in Smakt ontvangt tijdens de jaar lijkse prijsuitreiking van de Wil- helmina Sangers Cultuurprijs een bedrag van 4.800 euro voor de res tauratie van de kapel en de kunst schatten. Enkele jaren geleden zijn uit de kapel twee schilderijen gestolen. De stichting is momen teel aan het bekijken of het moge lijk is om van deze schilderijen reproducties te laten maken. De voltallige gemeenteraad stemt in met de samenvoeging van de gemeente Venray met de drie dorpen Geijsteren, Wanssum en Blitterswijck van de gemeente Meerlo-Wanssum. Er valt ook wei nig te kiezen voor de raadsleden die hun ongenoegen niet onder stoelen of banken steken. Ze vin den dat het proces allesbehalve democratisch is verlopen. De herindeling is volgens de politiek vooral in besloten achterkamertjes bekokstoofd. Voor de gemeentera den was het slikken of stikken. De gemeente Venray wordt niet opgeheven door de herindeling. Dit in tegenstelling tot de gemeen ten Meerlo-Wanssum, Horst aan de Maas en Sevenum die alle verdwij nen. Venray blijft als enige voort bestaan omdat slechts drie dorpen (Geijsteren, Wanssum en Blitters- wijck) van Meerlo-Wanssum bij de gemeente worden gevoegd. Voor Venray betekent het slechts een gebiedsuitbreiding. Na dertig jaar krijgt Venray een nieuwe raadzaal. Het plan is om voor de huidige hoofdingang een nieuwe politieke arena te bouwen. Behalve de raadzaal met publieke tribune komen er vergaderruim ten voor de fracties. De hoofd ingang verhuist naar de zijkant, aan de zijde van de Grote Kerk, waar de ingang van de voorma lige trouwzaal de nieuwe entree wordt. Het modeconcern Hennes Mauritz (H&M) komt naar Venray. De Zweedse kledinggigant sluit hierover een overeenkomst met Beleggingsmaatschappij Van den Munckhof. H&M is al enige tijd in Venray op zoek naar een geschik te locatie. Door de verhuizing van Van den Munckhof is in het cen trum een groot aantal vierkante meters beschikbaar gekomen als winkelruimte. De muren aan beide zijden van het Kerkpad krijgen in 2009 een flinke opknapbeurt. De gemeente trekt 171.500 euro uit voor de restauratie van de monumen tale muren die plaatselijk in zeer slechte staat verkeren. Onlangs zijn noodreparaties uitgevoerd, waarbij losgeraakte stenen zijn vastgezet om gevaarlijke situaties te voorkomen. In heel Nederland wordt weer de jaarlijkse straatspeeldag gehou den. Ook in Merselo, waar de weergoden de kinderen, op wat enkele regendruppels na, goed gezind zijn. De peuters en de kin deren van de basisschool (tot en met groep 8) vervelen zich abso luut niet op straat. Wethouder Heldens (CDA) vindt dat er een einde moet komen aan 'al die negatieve verhalen' over bouwplan de Gouden Leeuw. "Ik heb grote moeite met de nega tieve teneur rond dit project", zegt Heldens in de commissie Ste delijke Ontwikkeling. Volgens de wethouder schrikt dit potentiële kopers en een belegger, die een gedeelte van de woontoren wil opkopen, juist af. Mei: 'Waak voor inbraak' van start Gonnie Frederix (60), voorzitter van de Stichting Avondvierdaagse Venray, is tijdens een feestelijke bijeenkomst in de schouwburg van Venray koninklijk onderschei den. Daar werd de feestweek geopend ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stichting Avondvierdaagse Venray. Frederix is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Juni Muziekvereniging Ons Genoe gen uit Oirlo ontvangt van loco burgemeester Lei Heldens de koninklijke erepenning bij gele genheid van het 100-jarig jubile um. Deze onderscheiding wordt slechts zelden verleend. In de gemeente Venray kreeg alleen het Venray's Mannenkoor dit ereteken bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 1959. Hoog bezoek op de Toverbal. Profvoetballer Dirk Marcellis uit Horst, die dit jaar doorbrak bij PSV, geeft een persconferentie voor de kinderen. Marcellis is uitgenodigd door Loes Ponjee uit groep 6, die samen met Mike een spreekbeurt verzorgt over PSV. Natuurlijk gaat de klas ook nog even met Dirk op de foto. De jubileumeditie van Avond vierdaagse Venray start vanaf het Schouwburgplein. Stichting Avondvierdaagse Venray houdt deze jaarlijkse wandelvierdaagse voor de Venrayse basisschool- jeugd, die vier avonden achter elkaar - afhankelijk van leeftijd - 3, 5, 10 of 15 kilometer lopen, al vijf tig jaar. Yvonne Raaijmakers, directeur van schoolbestuur SPOV, luidt de noodklok in de commissie Maat schappelijke Diensten.De gemeen te Venray krijgt de komende jaren te kampen met een sterke daling van het aantal basisschoolleerlin gen. Het bureau Pronexus voor spelt binnen zes jaar een afname van 4.193 naar 3.590 leerlingen. Een verlies van 14 procent. Onder zoeksbureau ACE, dat door de provincie Limburg is ingehuurd, voorziet zelfs een daling van 17 procent. Raaijmakers noemt het dramatisch. "Dit is zelfs nog ernsti ger dan in Parkstad." In Merselo lijkt een tegenbe weging te ontstaan die zich afzet tegen de dorpsraad en de stich ting Natuur en Rust. Deze beide organisaties procederen tegen het nieuwe racecircuit in Vredepeel. Enkele dorpsbewoners roeren zich de laatste tijd en ageren tegen de dorpsraad die niet het hele dorp zou vertegenwoordigen. Volgens de voorstanders hebben de meeste dorpsbewoners geen enkel probleem met het circuit. De stichting Stadspark spreekt haar waardering uit voor het nieu we bouwplan van het St. Annater- rein. De stuifduinen, het naaldbos en het groene middengebied blij ven intact evenals de monumenta le gebouwen.Toch heeft Stadspark nog enkele dringende wensen. De stichting pleit voor behoud van de schouwburg, paviljoen St. Jan en de huisjes van Sancta Maria. Stads park zet zich sinds 1996 in voor het behoud van het waardevolle erfgoed op het monumentale St. Annaterrein. Het onlangs gepre senteerde bouwplan voorziet in 276 woningen, waarvan 171 appartementen. De eindexamenkandidaten van het Raayland College spoelen alle stress van de laatste weken weg tijdens het traditionele galabal van de Venrayse school. Er vertrekt een ludieke stoet vanaf sporthal De Wetteling naar discotheek Zenith, waar het feest tot in de late uurtjes duurt. Bij een uitslaande brand in een kippenboerderij aan de Horster- weg in Castenray komen 60.000 kippen door verstikking om het leven. De stal is verloren. Er doen zich geen persoonlijke ongeluk ken voor en er komen geen scha delijke stoffen zoals asbest vrij. De politie heeft in Oostrum vrijwel ieder weekeinde de han den vol aan de uitgaansoverlast bij megadiscotheek Zenith en het NS-station. Vernielingen, diefstal, mishandelingen en vechtpartijen zijn schering en inslag. Wijkagent Roel Coppus meldt in de dorps raadvergadering dat de politie de hulp heeft ingeroepen van Pro rail en de spoorwegpolitie om de overlast te bestrijden. De gemeente Venray verleent geen vergunning voor autospeed- wedstrijd op zondag 27 juli en een autospeedweekend op 16 en 17 augustus op de Blakt. Bur gemeester Waals wil niet dat de races doorgaan. "De aanvraag is onvoldoende concreet over de geluidsbelasting voor de nabij gelegen woningen en woonwij ken en de maatregelen die wor den genomen. Daarnaast passen autoraces op de Blakt niet in het bestemmingsplan", aldus Waals. De in Venray geboren en geto gen Pim Timmermans (59) is in Curaqao vermoord. Timmermans runde in Willemsstad het beken de restaurant Larousse. Kort na sluitingstijd doken drie mannen op die de dagopbrengst van het restaurant opeisten. Een van de drie overvallers loste vervolgens drie schoten die de oud-Venray- naar dodelijk troffen. Pim Timmer- mans vertrok ongeveer twintig jaar geleden vanuit Venray naar de Nederlandse Antillen. André van Goch ontvangt de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice vanwege zijn vele verdiensten voor kerk en maatschappij. Van Goch was onder meer zestien jaar kerkmeester van de St. Petrus'Banden parochie, bestuurslid van de Stichting Caril lon, Stichting restauratie kerkto ren St. Petrus' Bandenkerk en van de Stichting behoud en restauratie beeldenschat St. Petrus'Banden- kerk. Verder was hij voorzitter van de oudervereniging H. Maria- school in Oostrum en betrokken bij de oprichting van Samenwer king Venray. 'Alle Welpies helpen' van De Welpies dendert binnen op num mer negen in de Single Top 100. Dit is de verkooplijst van singles samengesteld door GFK Mega Charts. Het EK-lied, dat is geprodu ceerd Jules Reivers en Roel Gom- mans uit Venray en is ingezongen door Léon Aarts uit Venray, is de hoogste nieuwe binnenkomer. Twee leden van schutterij 't Zandakker Gilde St. Jan ontvengen een onderscheiding tijdens het Bondsschuttersfeest in Venray. Guus Stiphout (60) en Piet van Lierop worden beiden benoemd tot lid in de Orde van Oranje- Nassau, vanwege hun langdurige inzet voor de schutterij. Strandbad Parc de Witte Ven nen in Oostrum is uitgeroepen tot de beste buitenzwemlocatie van Nederland door de Kampi oen, het blad van de ANWB. Eige naren Henk en Lidy Verberk zijn trots: "Eindelijk loon naar wer ken. Wij hebben vooral de laatste jaren flink geïnvesteerd om het strandbad nog beter en mooier te maken." Het college van stemt in met het bomenplan voor het pro ject Centrum op de schop. Het bomenplan voorziet in het aan planten van nieuwe bomen en het verplanten en het vervangen van bestaande bomen. De soor ten die onder andere gebruikt worden zijn honingbomen op de Grote Markt, tulpenbomen op het Schouwburgplein en platanen op het Henseniusplein. Na 35 jaar komt er deze week een einde aan de verbintenis tus sen basisschool De Foekepot en schooldirecteur Ger Claessens. Ger gaat het rustiger aan doen, weliswaar met weemoed maar ook met een goed gevoel: "Ik heb lang nagedacht over deze beslis sing, maar toen het besluit een maal genomen was, had ik er ook vrede mee". Het Venrayse jaar 2008 in beeld

Peel en Maas | 2009 | | pagina 22