Maart: ontwikkelingswerker Wiljo Fleurkens overlijdt. VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'VENRAY' BLIKT TERUG EN VOORUIT De redactie van Peel en Maas heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste gebeurtenissen die in het afgelopen jaar in de gemeente Venray plaatsvonden. Een korte samenvatting van de eerste drie maanden van 2008 vindt u op deze pagina. Januari De politie kijkt in Noord- en Midden-Limburg terug op een redelijk rustige jaarwisseling. De politie verricht in Venray vijftien aanhoudingen. In Venray wordt tevens een auto in brand gesto ken. Eetcafé de Uitmarkt in Venray is landelijk het best gewaardeerde eetcafé onder de bezoekers van Iens.nl, een restaurantgids op internet. Gasten geven het eten gemiddeld een 9,5. Dit staat te lezen in de Cafékrant. "Leuk voor ons, leuk voor Venray, Leuk voor Limburg", reageert uitbater Geert Pelzer. "Maar ik blijf er nuchter onder. Een dergelijke waardering is subjectief. We moeten toch iede re dag opnieuw proberen de klant tevreden te stellen." krijgen een verdubbelde capaci teit (twee maal twee rijbanen) om opstoppingen te voorkomen. Er komt een onderzoek om ook de capaciteit van de Leunseweg te vergroten. Jos Waals blijft aan als burge meester tot 1 september 2009. De burgemeester vertelt dit tijdens een vertrouwelijk overleg met de gemeenteraad. Waals besluit, in overleg met zijn wethouders, om aan te blijven tot 1 septem ber 2009. Daarmee maakt hij zijn derde ambtstermijn in Venray vol. Waals zelf is blij met deze regeling en zijn besluit. "Dit maakt het voor mij mogelijk om met heel veel plezier en ambitie aan de ambities van Venray te werken", aldus Jos Waals. De politie onderzoekt de dief stal van een koppel opvallende grijskop casarca's uit een vogel weide aan de Horsterweg in Cas- tenray. Ook wordt een metalen voederbak weggenomen. Er dreigt een tekort van 3 mil joen euro te ontstaan bij de poli tie Limburg-Noord. Dat maakt korpsbeheerder Bruls in Venray Marcel Meulen is de nieuwe directeur van Wonen Venray. Hij volgt daarmee Liesbeth van Beek op die directeur is geworden van Wonen Weert. Meulen is 46 jaar en afkomstig uit Weert. In Venray richten medewerkers van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) een vijftal kazemat ten langs de Peel-Raamstelling in voor vleermuizen. De bunkers kunnen na de werkzaamheden voor deze dieren gaan fungeren als overwinteringsplaats. De kaze matten maken deel uit van de Peel-Raamstelling, die eind jaren dertig van de vorige eeuw werd aangelegd om het zuidoosten van Nederland tegen het Duitse nazi regime te verdedigen. Venray heeft het gemeentear chief nu helemaal op orde. De archiefstukken van de periodes 1815-1941 en 1942-1990 zijn onlangs overgedragen aan de gemeentearchivaris waardoor ze formeel openbaar zijn. Dit geldt echter niet voor alles. Het college besluit voor sommige delen de openbaarheid te beperken. Het betreft gevoelige informatie uit de worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Monique Jenniskens uit Venray wordt tweede, derde is Juliette Direks uit Leunen. Het kunstwerk op het Dorps plein in Oirlo is vernield. Een van de beelden wordt van de sokkel getrokken en een andere beeld is uit zijn verband gerukt. Het kunst werk 'Zo verscheiden, toch een' is gemaakt door Mieke van Uden uit Geijsteren en symboliseert de samenhang van de Oirlose gemeenschap. Splitsing van de gemeente Meerlo-Wanssum is, gelet op de raakvlakken die er met zowel Ven- ray als Horst aan de Maas zijn, een mogelijkheid. Maar een fusiepro ces wordt in dat geval zeer lastig. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek dat onderzoeksbu reau Van Naem Partners heeft uitgevoerd in opdracht van de Meerlo-Wanssumse raad. Duidelijk is dat de gemeente Meerlo-Wans- sum niet zelfstandig kan blijven. Het college van Venray wil bij een herindeling graag samengaan met Meerlo-Wanssum. De gemeen te ziet veel overeenkomsten met Februari: genieten van carnaval. biedt. Het komt regelmatig voor dat op parkeerplaatsen, maar ook in woonwijken, mensen slapen in een auto, busje of vrachtwa gen. Dit kan leiden tot overlast en onveiligheidsgevoelens bij de buurtbewoners. In Venray ontstaat commotie over een door Maessen Bedrijven aangelegde ovale asfaltlaag op industrieterrein De Blakt. Volgens Maessen is er echter niets aan de hand. Op De Blakt heeft hij een ovale asfaltbaan aangelegd van ongeveer 500 meter lengte en 15 meter breed. "Op die plek gaan we binnenkort een hal bouwen voor een logistiek bedrijf", laat Maessen weten. Maessen geeft wel toe dat hier mogelijk met Pasen en Pink steren races gehouden gaan wor den. "We hebben een vergunning voor De Peel aangevraagd. Kan het daar niet doorgaan, dan vragen we een evenementenvergunning aan voor De Blakt." Maart Josephine Hendrix van basis school De Meulebeek uit Oostrum wint de regionale voorleeswed- strijd in Horst. Zij leest een stukje voor uit het boek 'Hoe overleef ik de Brugklas' van Francine Oomen. Pim Dupont van basisschool De Landweert, Sophie van Berne van de Petrus' Bandenschool en Fieke Arts van De Meent uit Leunen plaatsen zich niet voor de regio nale finale. In nieuwsblad Peel en Maas besteedt de gemeente Venray in een apart katern aandacht aan de gewenste fusie met Meerlo- Wanssum. Burgemeester Waals van Venray: "Het is niet niks als twee gemeenten besluiten zich zelf op te heffen om samen een nieuwe gemeente te vormen. Zo'n besluit neem je niet alleen met je verstand, maar ook met je gevoel. Daarom willen we de achtergron den belichten door inwoners van Meerlo-Wanssum én Venray zelf aan het woord te laten." Harry Maessen is hevig teleur gesteld in het besluit van de gemeente om hem geen evene mentenvergunning te verlenen voor de Paas- en Pinksterraces. "Het betekent een flinke strop. Dit zijn de twee belangrijkste autora ces van het jaar waarvoor ik de licenties heb. Die zullen nu naar iemand anders gaan. Het zal moei lijk zijn ze weer terug te krijgen." Maessen houdt vol dat de asfalt- baan in De Blakt niet illegaal is. "Wij mogen daar asfalt storten om de infrastructuur aan te leggen. Dit strookt met het geldende bestem mingsplan." Totaal onverwacht overlijdt op 42-jarige leeftijd Wiljo Fleurkens. Fleurkens, geboren en getogen in Veulen, was sinds 1995 actief als ontwikkelingswerker in Ghana. De projecten die hij realiseerde waren voornamelijk kleinschalig. Wiljo Fleurkens was vooral actief als initiator van de lokale bevol king. Toon van Hoof uit Vredepeel neemt afscheid als voorzitter van de LLTB-afdeling Venray. De varkenshouder werd in 1983 landbouwbestuurder bij de toen malige afdeling Merselo-Vrede- peel. Van Hoof kijkt terug op een mooie en leerzame periode. Hij wordt in zaal Roelenzia in Yssel- steyn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Met een fantastisch jubileum concert zet muziekvereniging Ons Genoegen uit Oirlo het 100-jarig jubileum glans bij. In Schouwburg Venray is het twee keer volle bak met een gevarieerd programma onder leiding van dirigent Geert Jacobs van Ons Genoegen. Burgemeester Jos Waals doet aangifte bij de politie van een ille gale kartrace op circuit De Peel. Het circuit is al enkele maanden gesloten na een rechterlijke uit spraak. Naast extra toezicht wor den nu aanvullende maatregelen Verpakkingsfirma Nelipak neemt in Schouwburg Venray de Loek Nelissenprijs in ontvangst. Het bedrijf werd opgericht door wijlen Loek Nelissen sr., de naam gever van de prijs. De leiding is nu in handen van zijn zoon Frank. De uitreiking wordt overschaduwd door het overlijden van oud-direc teur Toine Horbach. Hij wordt eerder op de avond onwel bij de schouwburg en overlijdt later in het ziekenhuis. Frank Nelissen draagt de prijs dan ook op aan Horbach. "Deze prijs is voor hem." De publieksprijs is voor maat schap Peeters-Bonten uit Heide. Aan het eind van een zeer gezel lige en vlotte prinsenproclamatie wordt Twan van Bussel uitgeroe pen tot prins van De Piëlhaas. Van Bussel, 41 jaar en eigenaar van Feestcafé De Koets, kiest tot zijn adjudanten John Deriks en Jack Michiels. Prins Twan d'n Urste heeft als motto: 'Dit jaor draeje wee jan 't rad en tappe weej mit ollie uut 'n ander vat'. Door een onbekende schaatser is het ijs van de ijsbaan vernield. Met een schaats is een van de buizen kapot gehakt waardoor koelvloeistof vrij is gekomen. Het euvel wordt snel verholpen. Het laboratoriumpark Science Link staat op losse schroeven. Het prestigieuze project op bedrijven terrein De Hulst II zit plotseling zonder projectontwikkelaar nadat Van der Looy Projectmanagement zich heeft teruggetrokken na bedreigingen door dierenactivis ten. Het bureau uit Weert meldt dat de kritiek van dierenactivisten 'dreigende en onacceptabele vor men' begint aan te nemen. Op alle gemeentelijke wegen in het buitengebied zonder fietspad gaat de maximumsnelheid omlaag naar 60 kilometer. Nu mag er bui ten de bebouwde kom nog overal 80 kilometer gereden worden. De gemeente Venray start in 2008 met de invoering.Venray wacht niet op de omliggende gemeenten. Het verkeer dreigt over een aan tal jaren vast te lopen op enkele plaatsen in Venray. De verkeers groei wordt vooral veroorzaakt door de A73. De Maasheseweg (afslag Venray-Noord) en Deurne- seweg (afslag Venray) zijn de ver bindingen tussen de autosnelweg en Venray-centrum. Beide wegen bekend. Volgens Bruls gaat het om boekhoudkundige verschillen van inzicht tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en politie die tot problemen kunnen leiden. Desondanks blikte Bruls tevreden terug op 2007. "Het korps heeft goed gepresteerd ondanks de hoge werkdruk. Alle prestatieaf spraken hebben we grotendeels gehaald." De website van de Venrayse kerkdorpen is een groot succes. Jaarlijks trekt dorpenvenray.nl meer dan 130.000 bezoekers. De site is een paar jaar geleden opge zet door het dorpsradenoverleg voor de tien dorpen. Laten sluit- ten ook de Venrayse wijken zich erbij aan. De site wordt gratis ter beschikking gesteld aan plaatselij ke verenigingen en organisaties. Kinderen uit Venray en omstre ken die aangewezen zijn op spe ciaal onderwijs in Venlo, hoeven binnenkort niet meer elke dag uren in een taxi of busje te zitten. Het ziet ernaar uit dat in Venray binnen enkele jaren De Droom van Venray gerealiseerd wordt: een nieuwe voorziening voor kinde ren van 0 tot ongeveer 12 jaar die hen wil helpen 'eruit te halen wat erin zit'. De ontwikkeling van hun talenten staat centraal. Tweede Wereldoorlog en van de politie. In Venray worden tijdens de lan delijke gedichtendag ruim 3500 kaarten met gedichten uitgedeeld bij het ziekenhuis, huisartsen, fysiotherapeuten, apotheken, in de thuiszorg, het Schuttersveld, Beukenrode en uiteraard in de bibliotheek. De zestien eerste kaarten worden officieel door de adjunct-directeur van BiblioNu, Marian van Leth, aangeboden aan cultuurwethouder Patrick van der Broeck. Lonsdale-jongeren zijn lang niet zo rechtsextremistisch als wordt gedacht. Volgens crimi noloog Anton van Wijk, die een onderzoek heeft uitgevoerd naar het gedrag van Lonsdalers (onder andere in Venray), zijn deze jonge ren minder gevaarlijk en racistisch dan algemeen wordt aangenomen. De Lonsdale-jongeren kwamen de laatste jaren regelmatig in nieuws, in Venray onder andere door een confrontatie met allochtone jon geren. Mieke Janssen uit Swolgen wint de metamorfosewedstrijd Van ramp tot vamp van nieuwsblad Peel en Maas. Tijdens een gezellige bijeenkomst in De Witte Hoeve Meerlo-Wanssum en verwacht dat beide gemeenten elkaar goed aan kunnen vullen. De fusie zou vol gens de provincie per 1 januari 2010 een feit moeten zijn. Februari Op de Parade in Den Bosch worden twee neven van 32 en 38 jaar uit Venray aangehouden. De mannen mishandelen in een café twee zussen van 16 en 19 jaar uit Heesch. De oudste raakt zelfs even buiten bewustzijn. Het straatnaambord van de Mul ders Franshof in Merselo wordt officieel onthuld. Mulders Frans is de bijnaam van Frans Michels. Mulders verwijst naar zijn beroep: molenaar. Michels was in de Twee de Wereldoorlog actief in het ver zet en kwam in 1944 op 22-jarige leeftijd tijdens een actie om. De Raad van State moet de vergunning vernietigen voor de experimentele teelt van genetisch gemanipuleerde maïs op een veld 'ergens' in de gemeente Venray. Milieuorganisatie Greenpeace eist dat tijdens een rechtszitting bij de Raad in Den Haag. Volgens Green peace zijn de schadelijke effecten van het experiment onvoldoende PEEL EN MAAS Donderdag 1 januari 2009 - Pagina 21 onderzocht en daardoor deugen de veiligheidsmaatregelen ook niet. De gemeente wijst het verzoek van R. Martens uit Horst af om een nertsenbedrijf te vestigen aan de Wusterweg in Castenray. De ondernemer uit Horst heeft in Venray al twee nertsenfarms: aan de Lollebeekweg in Castenray en aan de Moostdijk in Ysselsteyn. De gemeente vindt dat het nieuwe bedrijf niet past in het landschap pelijk open gebied aan de Wuster- weg. De horecagelegenheden moe ten doordeweeks om 02.00 uur de deuren sluiten. Op vrijdag en zaterdag mogen de cafés openblij ven tot 04.30 uur. Dat besluit de gemeenteraad. Dit betekent niet dat iedereen tevreden is. Vooral de ongeorganiseerde horeca wil dat de openingstijden vrij blijven en dat het sluitingsuur van half vijf in de weekeinden weer van tafel gaat. De mogelijke fusie tussen Ven ray en Meerlo-Wanssum levert wei nig stof tot discussie op. De zeven raadsfracties zien een samenvoe ging van beide gemeenten wel zit ten. De raad kan het ook waarde ren dat het Venrayse college zich tot nu toe buiten de 'herindelings- strijd' heeft gehouden. Het woord is nu aan de burgers van de zes dorpen van Meerlo-Wanssum. Thierry Dupont (16) uit Venray kan zijn geluk niet op. De gehan dicapte tiener, zijn linkerbeen moest vorig jaar na een ernstig auto-ongeluk worden geampu teerd, wordt verrast met een wel heel speciaal cadeau: een professi onele handbike. Met dank aan de Stichting Kinderdroomwens en de Apeldoornse vriendengroep Ik Wil Opvallen. Pim Dupont van basisschool De Landweert wint de lokale voor- leeswedstrijd. Op de tweede plaats eindigt Sophie van Berne van de Petrus' Bandenschool. De derde plaats is voor Josephine Hendrix van De Meulebeek uit Oostrum en vierde wordt Fieke Arts van De Meent uit Leunen. Hondenbezitters moeten hun trouwe viervoeter goed in de gaten houden in het bos van het St. Annaterrein. Dat is de boodschap die Anneke en Peter Bandsma zo snel mogelijk naar buiten willen brengen om te voorkomen dat in het bosgebied nog meer honden vergiftigd worden. Voor hun Pablo komt de waarschuwing helaas te laat. De vijfjarige labrador van de familie Bandsma overlijdt nadat hij in het natuurgebied een vergiftig de kippenpoot heeft gegeten. Luchtmachtbasis De Peel wordt in de toekomst het centrum voor de luchtverdediging binnen ons land. Hiervoor zal in de loop van volgend jaar een defensiebreed kenniscentrum op de basis wor den geopend. Het centrum dient als opleidingscentrum, maar ook zullen daar toekomstvisies op het gebied van luchtverdediging wor den ontwikkeld. Het startschot wordt gegeven van het project Centrum op de schop. De nutsbedrijven kunnen als eerste hun werk doen en de riolering in het Schoutenstraatje wordt vervangen. Het 'echte' werk begint in augustus, direct na afloop van de Venrayse kermis. De inwoners van Ysselsteyn keren zich massaal tegen de komst van vijfhonderd Poolse en andere buitenlandse arbeiders op het mob-complex aan de Timmer- mannsweg. Dat blijkt tijdens een drukbezochte bijeenkomst in zaal Roelanzia. Wethouder Hans Teu- nissen verklaart dat de gemeente het mobilisatiecomplex alleen gaat aankopen van Defensie als er voldoende draagvlak voor is. Dat blijkt niet het geval. De overgrote meerderheid stemt tegen. Het Jongeren Ontmoetings Cen trum (JOC) op het Duitse kerkhof in Ysselsteyn krijgt de beschikking over een replica van de kamer van Anne Frank. Het gaat deze replica gebruiken in een voorstelling waarin het verleden wordt samen gebracht met actuele thema's. Het initiatief wordt uitgevoerd door stichting Brink, met daarin het JOC, de Ysselsteynse muziek- en toneelwereld en professionals. Castenray krijgt van de gemeen te Venray 1000 euro subsidie voor het kunstwerk 'De Schansenma ker'. Dit kunstwerk wil Castenray plaatsen als afronding van een groot aantal werkzaamheden in het dorp. Er is gekozen voor De Schansenmaker vanwege de rela tie met de Castenrayse historie: van Schanseknuppels voor Schan seknuppels. In de gemeente Venray is het voortaan verboden te overnach ten in voertuigen. Op aandringen van de politie heeft het college in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) een extra artikel opgenomen dat dit voortaan ver- genomen zodat het circuit niet meer bereikbaar is. De Bakelse Dijk en het bospad worden afge sloten en bij de ingang van het cir cuit worden containers geplaatst. De Nationale Boomfeestdag staat in het teken van het thema 'Boom zoekt kind'. De kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 van basisschool De Hei in Heide zijn dit jaar uitgenodigd om de boomfeestdag een officieel tintje te geven. Samen met de leerlingen van de basisschool plant wethou der Patrick van der Broeck de eer ste boom aan de Nachtegaalweg in Heide. Burgemeester Waals vermoedt dat er na de vertoning van dé film van Geert Wilders rellen uit breken. "Jonge moslims zullen de straat opgaan. Ze grijpen de film aan voor rellen." Waals vindt dat Wilders de film gerust mag maken. Bouchaid Sadaane, voorzitter van de Limburgse Islamitische Raad, is het met de burgemeester eens. "Wilders mag wel duizend films maken. We zijn er in Nederland klaar voor. Laat maar komen", zegt hij strijdvaardig. De recherche van het poli tiedistrict Venray denkt met de arrestatie van dertien verdachten tien woninginbraken in Venray en enkele gewapende overvallen te hebben opgelost. De meeste verdachten zitten nog vast en het onderzoek is nog volop bezig. De politie sluit meerdere arrestaties dan ook niet uit. De treinen van Veolia Transport Limburg rijden steeds beter op tijd. Op de Maaslijn tussen Roer mond en Nijmegen rijdt sinds 10 december 87,8% van de treinen op tijd. Op tijd betekent in dit geval dat er een maximale vertra ging is van drie minuten. De gemeenteraad krijgt zijn zin. Het zo omstreden verhoogde gehandicaptentarief van de regio taxi wordt teruggedraaid. De coa litiepartijen CDA, PvdA en Lokaal Aktief dienen een motie in die op raadsbrede steun kon rekenen. Vanaf 1 mei 2008 geldt weer het tarief van 0,35 euro per zone. Dit goedkope tarief blijft minimaal twee jaar in stand. Wethouder Najja van Venray treedt per 1 mei aan als directeur van Wonen Horst. Hij stopt dan ook als wethouder leefbaarheid en communicatie bij de gemeente Venray. De nieuwe functie biedt hem de mogelijkheid om te wer ken op het sociaal maatschappe lijk vlak op een bedrijfsmatige en ondernemende manier. Piet Koning, dirigent van het Herenkoor Leunen, ontvangt tij dens de heilige mis in de kerk van Leunen uit handen van pastoor Müller de pauselijke onderschei ding Pro Ecclesia et Pontifice. Koning is al meer dan zestig jaar lid van het koor. Tevens is hij sinds 1974 als dirigent nauw betrokken bij het herenkoor in Leunen. Eer der leidde Piet Koning onder meer ook het dameskoor en het toen malige jongerenkoor in Leunen. Venray moet hard aan zijn imago gaan werken. Want als je de inwoners van de gemeente Meerlo-Wanssum moet geloven, is er in Venray veel mis. Zeker in ver gelijking met de gemeente Horst aan de Maas, die onder de bur gers van de kleine Maasgemeente veel populairder is. De enige die tijdens de eerste burgeravond over de herindeling regelmatig in de bres springt voor Venray, is burgemeester Joep Hahn. Hahn probeert de pro-Horst-houding van de burgers af en toe wat pro beerde te nuanceren. Zonder veel succes, want de mening van de inwoners van Meerlo-Wanssum is overduidelijk: ze willen niet fuse ren met Venray! Marcel Meulen, de nieuwe directeur van Wonen Venray, heeft geen vrolijk verhaal te vertellen. In 2007 heeft de woningstichting geen enkele huurwoning kunnen bouwen. Het gevolg is dan ook dat de wachtlijst - die al onacceptabel lang was - opnieuw is opgelopen: van 2,5 naar 2,8 jaar. Terwijl met de gemeente Venray juist is afge sproken dat de wachtlijst in 2010 moet zijn teruggebracht tot hoog uit anderhalf jaar. De gezamenlijke ondernemers verenigingen in de regio Meerlo- Wanssum-Venray willen dat de gemeente Meerlo-Wanssum met de gemeente Venray fuseert. In een brief aan het college van B en W en de gemeenteraad van Meer- lo-Wanssum doen de onderne mersverenigingen een 'nadrukke lijk beroep' op de politiek om een fusie aan te gaan met de gemeente Venray. Het onderzoek naar de moord in maart 2006 op Kathleen Cremers (30) uit Venray wordt heropend. Dat bepaalt het gerechtshof in de behandeling van het hoger beroep van Erik E., de echtgenoot van Kathleen Cremers. Hij werd in november door de rechtbank in Roermond schuldig bevonden aan de moord en veroordeeld tot vijftien jaar cel wegens doodslag. Het openbaar ministerie had twin tig jaar geëist wegens moord. Erik E. heeft altijd ontkend. Februari: de beste voorlezers van Venray. Het Venrayse jaar 2008 in beeld

Peel en Maas | 2009 | | pagina 21