Gemeente Venray Openbare bekendmakingen Vacatures Ophalen huisvuil Rioolrenovatie Merseloseweg Vuurwerkafval zelf opruimen voor kerstbomen Verzamelplaatsen Openingstijden milieustation Deze week Evenementen Inzamelingen PEEL EN MAAS Donderdag 1 januari 2009 - Pagina 20 Gemeentehuis Openingstijden In verband met de feestdagen wordt het huisvuil dat normaal op donderdag 1 januari opgehaald zou worden, ingezameld op zaterdag 3 januari. Tijdens de feestdagen vermaakt iedereen zich met een hapje en een drankje en gezellige versiering. De gemeente Venray vraagt u om het afval dat de feestdagen met zich meebrengt netjes op te ruimen. Dus de kerstbomen graag naar de verzamelplaats, het afval in de afvalbak en het glas in de glasbak. Dat geldt ook voor vuurwerkresten. De gemeente ruimt die op 1 januari op in het centrum van Venray en ook in het centrum van alle kerkdorpen. Maar niet in de overige straten. Daar worden inwoners geacht zelf te zorgen voor het opruimen van het vuurwerkafval. De gemeente vertrouwt op uw medewerking. Verkeerszaken Bouwplannen Kapvergunningen Wet milieubeheer Milieu-effectrapportage Aanmeldingsnotitie Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Fax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet www.venray.nl Publieksdiensten Maandag van 12.00 tot 20.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Telefonisch bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Gemeentearchief Alarm Dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Centraal alarmnummer 112 Informatiecentrum Hulpaanvraag geen spoed politie 0900 - 88 44 Maandag van 12.00 tot 20.00 uur, Hulpaanvraag geen spoed brandweer 077 - 356 56 56 dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Week 01 Vrijdag 19 december werd in de raadzaal van het gemeentehuis in Venray de nationale naturalisatieceremonie gevierd. Tien inwoners van Venray, onder wie vijf jeugdigen, ontvingen uit handen van burgemeester Jos Waals het 'Koninklijk Besluit verlening Nederlanderschap'. In totaal waren 42 volwassen en 24 kinderen uitgenodigd, die allen sinds september 2007 Nederlander zijn geworden door naturalisatie of optie. Het ontvangen van het Nederlander schap is voor betrokkenen een belangrijke gebeurtenis, waarop vaak lang is gewacht. De naturalisatie bijeenkomsten die door het jaar heen worden gevierd zijn daarom altijd feestelijk. De ceremonie van 19 december was extra feeste lijk door de aanwezigheid van de burgemeester en wethouder Elly van Dijck. Ook was er een optreden van Hakuna Matata (een Afrikaanse zang- en dansgroep) en waren er afgevaardigden van moedercentrum EVA aanwezig. Natuurlijk waren er cadeautjes voor hen die het Koninklijk Besluit in ontvangst namen, bloemen voor alle nieuwe Nederlanders en waren er Turkse hapjes. Vanaf 2009 ontvangen genaturaliseerden als welkomst geschenk een paspoort of ID-kaart. Kinderen worden kosteloos bij geschreven in het paspoort van de ouders. Vanaf 29 december zijn er weer verzamelplaatsen voor kerstbomen. In Venray kunt u op zeven locaties, verspreid over de verschillende wijken, tot dinsdag 13 januari kerstbomen brengen. Ook komt er een verzamelplaats in vijf dorpen. Uiteraard kunt u uw kerstboom ook versnipperen en afvoeren in de groene gft-container of inleveren bij het milieustation. Op de hieronder genoemde plaatsen in de Venrayse wijken komen verzamelplaatsen: - Brukske - Landweert - Veltum - Antoniusveld - Centrum Zuid - Centrum Noord - Brabander Grasveld tussen Kiosk en de sporthal, tussen school en sporthal Sporthal De Weert, fietspad Fluitekruid, direct na verharding Pastinaak Weg in de Berg Antoniusveldweg, grasveld Grasveld tegenover politiebureau Grasveld St. Jozefweg/Bevrijdingsweg Driehoek Broekweg/Buizerdlaan Kerkdorpen In vijf kerkdorpen wordt ook een verzamellocatie ingericht. Daar kunt u tot maandag 12 januari uw kerstbomen naar toe brengen. De locaties in de dorpen zijn: - Castenray Bij de glasbak in de Pastoor Verheggenstraat - Heide Heidseweg bij de oude loods van Jansen - Oirlo Onder de Linde aan de Zuidzijde - Smakt-Holthees Parkeerterrein tegenover de kapel - Vredepeel Kerkplein De dorpen Leunen, Veulen, Merselo, Ysselsteyn en Oostrum verzorgen in het dorp zelf een kerstboomverbranding. Op 7 januari starten de riool- renovatiewerkzaamheden aan de Merseloseweg. Het betreft het gedeelte tussen de Kruitweg en de Dempseystraat. Aansluitend wordt het voorterrein van de bibliotheek opgeknapt. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. Tijdens fase 1 is het genoemde deel van de Merseloseweg volledig afgesloten. Er worden vanuit alle richtingen omleidingen aangeven. Fase 2 omvat het gedeelte bibliotheekterrein/ Kruitweg. Het betreffende riool vormt een knelpunt in het bestaande rioolstel sel. Daarom is het noodzakelijk om het riool te vergroten en gedeelte lijk te vervangen. Daarnaast wordt groot onderhoud aan de verharding van de weg uitgevoerd. Ook worden de trottoirs herstraat aan het genoemde deel van de Merselose weg en voor de bibliotheek. Tot slot wordt de deklaag van de asfalt in beide werkvakken volledig vervan gen. De inrichting van de Merselose weg verandert niet. Planning De werkzaamheden zijn in een tweetal informatieavonden aan de direct belanghebbenden en aanwo- nenden gepresenteerd. In de plan ning houdt de gemeente rekening met carnaval. Het gedeelte Mer seloseweg (fase 1) is vóór carnaval gereed. Het gedeelte bibliotheek- terrein/ Kruitweg (fase 2) start in de week na carnaval en is op 1 april gereed. Vanaf dat moment wordt er op de Kruitweg betaald parkeren ingevoerd. Bereikbaarheid centrum De gemeente voert de werkzaam heden bewust in deze periode uit. Ze wil het centrum goed bereikbaar hebben vooruitlopend op de projec ten Centrum op de schop, recon structie Westsingel en reconstructie Deken Thielenstraat. Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de projectleider Jan van Dijk op 0478 52 33 33. De gemeente Venray is op zoek naar een nieuwe medewerker: - Medewerker Bouwtechniek Kijk voor meer informatie op www.venray.nl vacatures. Stukken die ter inzage liggen kunt u, tenzij anders vermeld, tijdens de openingstijden inzien in het informatiecentrum in de Publiekshal van het gemeentehuis in Venray. Verkeersmaatregelen Besluiten - Westsingel - aanleg vrijliggend fietspad - Westsingel - instellen blauwe zone nabij Westsingel 5 - Westsingel - verwijderen verplichte rijrichting - Westsingel - verwijderen bord verplicht fiets/bromfietspad. U kunt de desbetreffende stukken van 31 december 2008 tot en met 10 februari 2009 inzien (zes weken). Wanneer u belanghebbende bent, kunt u tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u -als onverwijlde spoed dit vereist- de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Aangevraagd Bouwvergunningen - Haalakker 25 - vergroten van de woning (nr. ba080521) - Castenrayseweg 15 en 17 - veranderen van twee woningen tot één woning (nr. ba080522) - Moostdijk 3 - bouwen van een overkapping op de vaste mestopslag (nr. ba080523) - Buitenweg 5 - bouwen van een garage/berging (nr. ba080524) - Kempkensberg 30 - vergroten van de varkensstal (nr. ba080525) - Veltumse Kleffen/Haammakerstraat - plaatsen van een projectbord gedurende drie jaar (nr. ba080526) - De Boterpot 7 - vergroten van de rundveestal (nr. ba080527) - Rouwkuilenweg 43 - bouwen van een kelder (nr. ba080528) - Hoenderstraat 98 - vernieuwen van de garage/berging (nr. ba080529). Sloopvergunningen - Deurneseweg 84a - slopen van een varkensstal (nr. slp080073) - Buitenweg 5 - gedeeltelijke sloop van de garage/berging (nr. slp080074) - Hoenderstraat 98 - sloop aan de garage/opslag (nr. slp080075). Reclamevergunningen - Keizersveld 58 - plaatsen van reclame (nr. recl080026) - Maasheseweg 76 - plaatsen van reclame (nr. slp080027). Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Deze aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen zienswijze/bezwaar indienen. Ontwerpbesluiten Voorgenomen buitenplanse vrijstellingen of doorbreking aanhouding Burgemeester en Wethouders zijn voornemens om, met toepassing van artikel 19 lid 1, 2 of 3 van de Wet op de ruimtelijke ordening, medewerking te verlenen aan de navolgende bouw- en/of gebruiksprojecten: - Heidseweg 25 - bouwen van een woning met garage (nr. ba080231) - Smakterbroek - aanplanten van een bosje (nr. ink0806389) - Oirloseheide 1 - bouwen van een varkensstal (nr. ba080285) - Kempkensberg 4 - vergroten van de zeugenstal (nr. ba080311) - Stationsweg ongenummerd - herinrichten BAM- terrein (wonen en bedrijven) (nr. ink0803727). U kunt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken van 31 december 2008 t/m 10 februari 2009 (zes weken) inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u een gemotiveerde schriftelijke zienswijze indienen bij Burgemeester en Wethouders. Op verzoek kunt u ook een mondelinge zienswijze indienen, waarbij u de gelegenheid krijgt over het ontwerpbesluit van gedachten te wisselen. U wordt dan daartoe uitgenodigd voor een gesprek. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Verleend Burgemeester en Wethouders hebben de volgende vergunningen en/of vrijstellingen verleend: Bouwvergunningen - Akelei 40 - plaatsen van een schuifpui (nr. ba080504, verzenddatum 19/12) - Arkstraat 17 - bouwen van bergruimte (nr. ba080505, verzenddatum 19/12) - Langeweg 41 - inbouwen van een kamer in de bestaande ruimte (nr. ba080505, verzenddatum 19/12) - Nieuweind 25 - bouwen van een overkapping (nr. ba080507, verzenddatum 19/12) - Annie Romeinstraat 7 - plaatsen van een dakkapel (nr. ba080511, verzenddatum 19/12) - Akelei 12 - vernieuwen van de aanbouw (nr. ba080518, verzenddatum 19/12) - Oranjestraat 18 - veranderen van de gevels van de carport (nr. ba080520, verzenddatum 19/12) - Merseloseweg 106 - bouwen van stallingruimte (nr. ba080435, verzenddatum 19/12) - Hoogheidseweg 14 - bouwen van een tuinkamer (nr. ba080490, verzenddatum 19/12) - Oomenlaan 6 - vergroten van de woning (nr. ba080465, verzenddatum 19/12) - Koepas 2 - wijzigen van bouwvergunning ba070310 (vergroten loods met twee luchtinlaten) (nr. ba080510, verzenddatum 19/12) - Oude Oostrumseweg 26 - verbouwen van praktijkruimte tot kinderdagverblijf (nr. ba080408, verzenddatum 19/12) - Buizerdlaan 27 - bouwen van een woning aan de Buizerdlaan 27 (nr. ba080480, verzenddatum 19/12). Sloopvergunningen - Prins Hendrikstraat 6 - slopen van de achteraanbouw, achtergevel, dak en binnenwanden (nr. slp080070, verzenddatum 19/12) - Metaalweg 3 - slopen van diverse opstallen (nr. slp080071, verzenddatum 19/12) - Kempkensberg 4 - gedeeltelijke sloop van een varkensstal (nr. slp080039, verzenddatum 19/12). De desbetreffende stukken liggen vanaf heden gedurende zes weken ter inzage. Wanneer u belanghebbende bent kunt u - binnen zes weken na de dag van verzending- een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - als onverwijlde spoed dit vereist - de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Indien u tijdens de avondopenstelling een verleende vergunning wilt inzien, verzoeken wij u vóór 17.00 uur telefonisch contact op te nemen met de afdeling Publieksdiensten. Verleend - Begraafplaats Boschhuizen - voor 400 m2 i.v.m. nieuwbouw beheerdersgebouw, herplant 664 m2 volgens compensatieplan. Verlengd - Begraafplaats Boschhuizen - voor 10.325 m2 bos i.v.m. bouw crematorium, herplant 17.140 m2 i.v.m. natuurcompensatie. U kunt de desbetreffende stukken van 31 december 2008 t/m 10 februari 2009 (zes weken) inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - als onverwijlde spoed dit vereist - de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Ontwerpbesluiten Burgemeester en Wethouders zijn van plan voor de inrichting gelegen aan: - Laagheidseweg 15 Venray - een revisievergunning te verlenen aan A.M.J.M. van der Ven, Laagheidseweg 15 te Venray voor een fokzeugenhouderij, deze aanvraag is tevens aan te merken als melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) (mila080025) - Houbenweg 7 Veulen - een revisievergunning te verlenen aan Mts. Weijs, Hoogriebroekseweg 2 te Castenray voor een vleesvarkensbedrijf (mm080038) - Henri Dunantstraat 31 Oostrum - een oprichtingsvergunning te verlenen aan Aqua Mentha BV, Postbus 3211 te Tegelen voor een onbemand benzinetankstation met twee wasboxen, deze aanvraag is tevens aan te merken als melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) (mila080004). Aan de vergunningen worden voorschriften verbonden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. U kunt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken van 31 december 2008 t/m 10 februari 2009 inzien. Tijdens deze inzagetermijn kunt u schriftelijk een gemotiveerde zienswijze over het ontwerpbesluit bij Burgemeester en Wethouders naar voren brengen. Op telefonische afspraak kunt u ook mondeling uw zienswijze naar voren brengen. Tegen het besluit kunt u later alleen beroep indienen wanneer u belanghebbende bent en tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebt gebracht of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Een beoordeling voor de aanmeldingsnotitie milieu-effectrapportage heeft plaatsgevonden voor: - Beekweg 90, 92 en 94 Vredepeel - VOF van Gennip - Vredepeel, Beekweg 94 te Vredepeel voor het wijzigen van een fokzeugen- en vleesvarkenshouderij en biovergistingsinstallatie met WKK (ink0805216) - Heidse Peelweg 49 Venray - VOF Fleurkens-Janssen, Heidse Peelweg 49 te Venray voor het uitbreiden/ wijzigen van een vleesvarkensstal (ink0804117). Vanwege het ontbreken van bijzondere omstandigheden waaronder de activiteiten plaatsvinden, is er geen noodzaak tot het opstellen van een milieu-effectrapportage. U kunt de desbetreffende stukken van 31 december 2008 t/m 10 februari 2009 inzien. Deze beslissingen zijn niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. 30 december 2008 Burgemeester en Wethouders van Venray Op oudejaarsdag 31 december is het milieustation open van 11.00 tot 16.00 uur. U vindt het milieustation aan de Metaalweg 1d in Venray, telefoonnummer (0478) 63 12 31. t/m 4 jan. - Venray on Ice, Schouwburgplein 7 jan. - Textiel Colofon De gemeentepagina is een uitgave van de gemeente Venray. De redactie stelt deze pagina samen met veel aandacht en zorg. Toch kan niemand aan de inhoud ervan rechten ontlenen. Overnemen van artikelen mag alleen met toestemming van de eindredactie. Redactie Gemeente Venray Eindredactie Team Communicatie gemeente Venray, 52 33 33 Fotografie Mijntje Wismans, Gé Hirdes Basisontwerp LaVerbe, Nijmegen Lay-out Studio Accent, Venray week 01 adv.indd 20 29-12-2008 17:41:23

Peel en Maas | 2009 | | pagina 20