Gemeente Venray Het college van B en W en de medewerkers van de gemeente Venray wensen u een gelukkig, gezond en succesvol 2009 Venray zo*| mooi! I textiel Reconstructie deel Brukske Voorzichtig met vuurwerk Dank voor 37 jaar dienst brandweer Geen trekking VIP-loterij Inzameling www.venray.nl PEEL EN MAAS Donderdag 1 januari 2009 - Pagina 19 Gemeentehuis Openingstijden In de week van 5 januari start een aantal werkzaamheden aan de Ouverturestraat, Serenadestraat, Etudestraat en Aubadestraat. De werkzaamheden worden integraal uitgevoerd en voorzien in het uitdunnen van diverse groenstroken, herstraten van de wegen, aanleggen van een extra infiltratieriool en het afkoppelen van regenpijpen van woningen op vrijwillige basis. Aan de totstandkoming van het project is een aantal bewonersavonden voorafgegaan. Voor het vrijwillig afkoppelen heeft een individuele inventarisatie plaatsgevonden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en starten met het uitdunnen van de diverse groenstroken. Het totale project is medio juli 2009 gereed. Het project is in een aantal werkvakken verdeeld. Deze werkvakken worden achtereenvolgens afgesloten. Hierdoor is parkeren in deze vakken tijdelijk niet mogelijk. Voor meer inhoudelijke informatie over het project, kunt u kijken op www.venray.nl Actueel> Projecten> Reconstructie deel Brukske. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de projectleider Jan van Dijk, via telefoonnummer 0478-52 33 33. In verband met de jaarwisseling is het gemeentehuis op 1 en 2 januari gesloten. De studiezaal is tot en met 2 januari gesloten. •v? Venray, focus op mensen Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Fax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet www.venray.nl Publieksdiensten Maandag van 12.00 tot 20.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Telefonisch bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Gemeentearchief Alarm Dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Centraal alarmnummer 112 Informatiecentrum Hulpaanvraag geen spoed politie 0900 - 88 44 Maandag van 12.00 tot 20.00 uur, Hulpaanvraag geen spoed brandweer 077 - 356 56 56 dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Week 01 Vuurwerk is mooi en hoort helemaal bij oud en nieuw, maar het wordt pas echt een feest als iedereen zich houdt aan de regels die daarvoor gelden. Ondanks alle waarschuwingen vooraf, ontstaan er jaarlijks nog steeds te veel ongelukken. Oorzaken zijn problemen bij het afsteken van vuurpijlen, gevaarlijk illegaal vuurwerk, zelfgemaakte vuurwerkbommen en een onder schatting van de risico's bij het afsteken. Het afsteken van (sier)vuurwerk lijkt onschuldig, maar niets is minder waar. Tips voor afsteken Daarom toch nog een keer enkele tips voor het afsteken van vuurwerk: - Lees de gebruiksaanwijzing - Houd voldoende afstand (minstens 6 meter) - Gebruik altijd een aansteeklont - Steek vuurwerk niet uit de hand af - Steek vuurpijlen af uit een verzwaarde fles of een PVC buis - Let op de mensen om je heen als je afsteekt (jaarlijks wordt een groot aantal omstanders slacht offer van ongelukken met vuur werk) - Strijkers zijn 'in', maar ze zijn niet voor niets verboden (met strijkers gebeuren jaarlijks de meeste ongelukken omdat ze onvoor spelbaar afgaan en vaak al in je hand ontploffen) - Steek weigeraars niet opnieuw aan maar maak ze nat en gooi ze weg - Houd bij een onverhoopte brandwond de wond minstens tien minuten onder lauw stromend water. Wijzen op regels Door als ouders uw kinderen te wijzen op de regels en de gevolgen van misbruik, kunt u helpen er ook dit jaar een geslaagd feest van te maken. Vuurwerk afsteken mag vanaf 10.00 uur 's ochtends op 31 december tot 2.00 uur 's nachts op 1 januari. Kijk voor meer informatie op de website www.knalrelaxed.nl. Jos Waals, burgemeester 2008 begon beroerd. Met 14 vrien den hebben we zeer feestelijk oud en nieuw gevierd bij Toine Horbach. Op 4 januari was Toine er niet meer, verdriet dus. Ook Bert van Haren is er niet meer ondanks het feit dat we nog genoten hebben in Turkije. Ook dat heeft mij veel verdriet gedaan. Op de dag van je geboorte staat vast dat je dood gaat, maar als je ouder wordt, wordt dat manifester. Ik hoop eigenlijk dat iedereen die mij dierbaar is op 31 december 2009 weer oud en nieuw viert, maar die kans is klein. Ik hoop ook dat ik opa wordt, die kans is ook aanwezig. En ik hoop in 2009 veel plezier te hebben. Plezier in de herindeling waarbij Wanssum, Geijsteren en Blitterswijck bij Venray komen. Plezier in het besturen, want politiek en bestuur zijn heel boeiend, zeker als je weet hoe de hazen lopen en als je weet dat sommige hazen tijdig het hazenpad kiezen. En ik hoop u in 2009 te ontmoeten. Op straat, op de fiets, bij een evenement of ge woon bij een kop koffie om even bij te praten. Een goed jaar gewenst. Lei Heldens, wethouder economische ontwikkeling In 2008 zaten veel projecten in de realisatiefase. We zijn doorgegaan met De Gouden Leeuw, Servaas- hof en Aan den Heuvel. Ook op de bedrijventerreinen gaan de ontwik kelingen gestaag, denk daarbij aan De Hulst, De Blakt en Smakterheide. Met het project Centrum op de schop hebben we het winkelgebied al een stuk aantrekkelijker gemaakt voor de regio. Niet alleen voor funshop- pers, maar ook op het gebied van horeca. In 2009 gaan we deze ont- V.l.n.r. Patrick van der Broeck, Twan Jansen, Elly van Dijck, gemeentesecretaris Piet Lucassen, Jos Waals, Lei Heidens en Hans Teunissen wikkelingen doorzetten. Ik weet niet of de kredietcrisis hier invloed op heeft. Voorlopig ontvang ik in ieder geval nog steeds positieve signalen en bedrijven zijn nog steeds bereid te investeren. Als overheid onder steunen wij nieuwe initiatieven om zo de economie te stimuleren. Elly van Dijck, wethouder bestuurlijke vernieuwing en leefbaarheid Op 26 mei ben ik als wethouder begonnen. Binden en boeien en mensen bij zaken betrekken, dat is mijn kernboodschap. Met die instelling heb ik de afgelopen periode m'n oor te luister gelegd bij dorps- en wijkraden en tijdens collegebezoeken, recepties, etc. Ik heb gehoord wat inwoners van Venray willen en waarover ze zich zorgen maken. Burgerparticipatie is belangrijk en dat moet ook meer bij mensen tussen de oren komen. Het is niet de vraag óf, maar hoe we mensen betrekken. Op dat gebied zijn al belangrijke stappen gezet. Dat is echter niet genoeg, dus daar moeten we in 2009 nog hard aan werken. En dat doen we samen met u! Patrick van der Broeck, wethouder financiën, cultuur, openbare ruimte en milieu Het jaar 2008. Tja, als ik daar op terugblik is er natuurlijk één project waar ik heel blij mee ben: het Centrum op de schop. Een project waar tientallen Venraynaren hard aan hebben gewerkt en dat nu keurig volgens planning wordt uitgevoerd. Voor 2009 hoop ik dat wij als college nog een slag kunnen maken op het gebied van de Monumentenwet: minder regels en meer hulp voor de eigenaren van de monumenten. Ook wordt er in 2009 een sportplatform opgericht en wordt er nóg meer gesport in Venray! Twan Jansen, wethouder welzijn Op het terrein van Maatschappelijke Diensten was 2008 een druk jaar. We zijn succesvol bezig met een proef voor nauwere samenwerking met UWV en CWI. Bij het jeugd- en jongerenbeleid werken we hard aan de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin en sluiten we aan op een landelijk signaleringssysteem voor probleemkinderen. Voor de minima zijn een aantal aanvullende regelingen gemaakt. De inspraak is nu goed geregeld via de cliënten raad Wwb en de klankbordgroep Wmo. We hebben in samenwerking met verenigingen gezocht naar een oplossing voor hun huisvestingspro bleem. En tenslotte is het subsidie systeem samen met de gebruikers op een nieuwe manier ingericht. Al met al: veel gedaan, maar ook: nog veel te doen! Hans Teunissen, wethouder planologie en algemene zaken In 2008 hebben we veel zaken gerealiseerd. In bijna alle dorpen zijn nu toekomstgerichte uitbreidings mogelijkheden voor woningbouw. In het huisvestingsbeleid voor buitenlandse werknemers hebben we gekozen voor decentrale klein schalige vormen van huisvesting. Daarnaast is het globaal steden bouwkundig plan St. Anna terrein gepresenteerd en zetten we versneld in op het creëren van bouwmoge lijkheden voor huurwoningen. Ook is de proef met betrekking tot de versnelde vergunningverlening voor lichte bouwaanvragen geslaagd, deze werkwijze zetten we in 2009 voort. Verder gaan we het bestem mingsplan buitengebied afronden, invulling geven aan het St. Anna ter rein en zorgen voor stedenbouwkun dige kwaliteitsverbetering van het centrum (Noord-West hoek). Boven dien willen we meer grip krijgen op de ontwikkeling van sociale huurwoningen. Vrijwilligers van de brandweer Venray bedankten Martien Arts maandag 22 december voor jarenlange dienst bij de brand weer. Martien moet vanwege zijn leeftijd, hij wordt in maart 60 jaar, stoppen met de repres sieve dienst (de uitrukken). Wel blijft hij nog tot zijn pensioen het technische onderhoud van de kazerne verzorgen. Beroepsbrandweermensen mogen dit werk beoefenen tot hun 60e. Landelijk gezien zijn er maar weinig mensen die zoveel jaar repressieve dienst volmaken. Vandaar dat de vrijwilligers van de brandweer Venray dit moment niet zomaar voorbij wilden laten gaan. Als waardering voor 37 jaar inzet, organiseerden zij een laatste 'inzet' waarbij Martin als bevelvoerder voor de laatste keer kon uitrukken. Loopbaan In 1971 begon Martien als vrijwillige brandweerman. Dat deed hij naast zijn vaste baan bij Bouwmij Janssen. Vijftien jaar later trad hij in dienst bij de gemeente Venray als timmerman speelvoorzieningen en bleef hij vrijwillig brandweerman. Op 1 januari 1990 is Martien beroeps geworden. Hij werd de technische man op de kazerne en tevens bevelvoerder dagdienst in de rang van brandmeester. Dat betekende dat hij alleen overdag mocht uitrukken en de vrijwillige brandweer voor de avonduren moest loslaten. Op zoek Het brandweerkorps van Venray bestaat uit vier blusgroepen van in totaal ruim veertig vrijwilligers en enkele beroepskrachten. Dit is echter niet genoeg. De brandweer Venray is nog op zoek naar extra vrijwilligers. Bent u hierin geïnteresseerd en wilt u meer weten? Kijk dan eens op www. venray.nl/brandweer. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Personeelszaken van de gemeente Venray. In verband met de kerstvakantie heeft er deze week geen trekking van de VIP-loterij plaatsgevonden. De eerstvolgende trekking is op dinsdag 6 januari. Op woensdag 7 januari zamelt De Cirkel oude kleding en textiel huis aan huis in. U kunt uw textiel ook gratis inleveren bij het milieustation, bij acties van de scholen of bij de Winkel van Sinkel, Bontekoestraat 2 in Venray. week 01 adv.indd 19 29-12-2008 17:41:21

Peel en Maas | 2009 | | pagina 19