Het Meerlo-Wanssumse jaar 2008 in beeld PEEL EN MAAS Donderdag 1 januari 2009 - Pagina 13 'MEERLO-WANSSUM' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'MEERLO-WANSSUM' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'MEERLO-WANSSUM' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'MEERLO-WANSSUM' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'MEERLO-WANSSUM' BLIKT TERUG EN VOORUIT Oktober: gouverneur Frissen bezoekt Swolgen. Juli Door een ongeluk met een heftruck zit een deel van Tien- ray kortstondig zonder gas. Door nog onbekende oorzaak rijdt een heftruckbestuurder aan de Zwa- nenweg een reduceerhuisje van energieleverancier Essent omver waardoor er een groot gaslek ont staat. Bewoners van zes wonin gen zijn een tijdlang geëvacueerd. Uit veiligheid sluit gasleverancier Essent de gastoevoer naar een deel van Tienray af om de lekkage te kunnen repareren. Het Meerlo-Wanssumse plan om de overlast van jetski's op de Maas in te perken, is door de provincie Limburg geweigerd. De gemeente wilde het te water laten en uit het water halen van de waterscooters op diverse plekken aan de oever van de Maas gaan legaliseren, maar dat mag niet van de provincie. Omwonenden klagen al jaren over geluidsover last, veroorzaakt door op de Maas scheurende waterscooters. Meerlo-Wanssum doet niet mee aan de wedstrijd 'groenste gemeente van Nederland'. De gemeente ziet met het oog op de fusie van de gemeente op 1 janu ari 2010 van deelname af. "Begin dit jaar zagen we in dat er priori teiten gesteld moesten worden", zegt wethouder Carla Brugman (PK, Ruimte). "Veel tijd om dit soort extra dingen op te pakken, hebben we niet meer. Bovendien vind ik het belangrijker om elke euro die beschikbaar is, ook daad werkelijk voor groen te gebrui ken. Het is jammer dat we niet meedoen, want we hadden denk ik een goede kans gemaakt." De gemeente Meerlo-Wanssum verkoopt de dienstwoning aan de Dorpbroekstraat 2 in Meerlo voor een bedrag van 221.250 euro kos ten koper. In het pand woonde tot voor kort havenmeester Huub Lucassen. Het gebouw maakte onderdeel uit van de gemeente- werf, maar staat sinds een aantal maanden leeg. Op het voormalige kloosterter rein in Tienray worden twee villa's, zestien (half-)vrijstaande wonin gen en 27 geschakelde woningen gebouwd in een 'parkachtige set ting'. Op termijn worden even eens vier vrijstaande woningen gerealiseerd op de voormalige begraafplaats. Dat blijkt uit het ontwerpbestemmingsplan 'Kloos tertuin Tienray'. Het oorspron kelijk plan om zorgwoningen en appartementen op het oude kloosterterrein te ontwikkelen, is daarmee van de baan. Op 77-jarige leeftijd overlijdt in Grave Swolgenaar Harrij Peeters. Peeters was al enige tijd ziek. Hij was Swolgenaar in hart en nieren en zeer actief binnen de Swolgen- se gemeenschap. Zo was hij meer dan een halve eeuw koster, orga nist en dirigent van de parochie van de H. Lambertus te Swolgen. Bovendien was hij destijds een van de leiders van Jong Nederland en oprichter van het legendari sche Jongenskoor Swolgen. De pinbox van de Rabobank komt bij de ingang van het gemeentehuis in Meerlo te staan. Het college van B en W stemt in met de nieuwe locatie van de pin automaat. Circa twaalf vierkante meter gemeentegrond wordt tegen het standaardtarief van 11 euro per jaar in gebruik gegeven aan de Rabobank. "De locatie is goed afgewogen", vertelt wethou der Carla Brugman. "We hebben in het centrum alle mogelijkheden goed bekeken. Dit was de beste keus. Bovendien is hierover regel- matig overlegd gevoerd met de omwonenden." Augustus De gemeenteraden van Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray nemen een positief besluit over een geza menlijk herindelingsadvies. Burge meester Waals is tevreden: "Beter dan dat we het advies door het vuur hadden moeten slepen. In een raadsconferentie willen we erachter komen wat de gemeen teraadsleden zich van de nieuwe gemeenten voorstellen." Volgens Waals moeten de twee gemeenten ook een nieuw gezicht gaan uit stralen: "Er zullen nieuwe doelen geformuleerd moeten worden. Met nieuw elan zullen de gemeen ten toekomstgericht moeten gaan samenwerken." Dit wordt onder streept door burgemeester Hahn van Meerlo-Wanssum: "Er moeten nieuwe vormen van samenwer king komen waarvan de hele regio kan profiteren." Het college van Meerlo-Wans- sum verleent medewerking aan Geelen Beton voor een permanen te opslagplaats aan de westzijde van de Geijsterseweg in Wans- sum. Het bedrijf heeft het perceel hiervoor al acht jaar in gebruik. Geelen zegt dat de behoefte aan opslagruimte op dit perceel struc tureel is. Alleen met een nieuw bestemmingsplan kan de nu ille gale opslagplaats gelegaliseerd worden. De jaarlijkse Mariafeesten in Tienray staan in het teken van 'het' jubileum. Het is 150 jaar geleden dat Maria aan Bernadette ver scheen in Lourdes. En dat jubile um viert men in het Nederlandse Klein-Lourdes natuurlijk ook. De eretitel Klein-Lourdes kreeg Tien ray van paus Pius IX in 1877. Een zeer grote, uitslaande brand legt interieurbouwbedrijf Keijsers in Horst in de as. De brand in het 5000m2 grote pand aan de Son- gertweg ontstaat door nog onbe kende oorzaak in de spuiterij van de fabriek van Keijsers Interieur- bouw. Inwoners van de dorpen Tienray en Melderslo klagen over stank- en roetoverlast. De kerk van Swolgen staat in de steigers. "Om het laatste deel van het dak te herstellen", laat pas toor Ruud Verheggen weten. "We hebben de afgelopen jaren steeds blok voor blok nieuwe leien aan gebracht op het dak. Dit is vanwe ge subsidie steeds in delen gedaan. Nu is dus het laatste dakdeel aan de voorkant van de kerk aan de beurt." Tegelijkertijd worden ook de dakgoten meegenomen en de bovenkant van de steunberen. Tijdens een plechtige dienst in de Blitterswijckse parochiekerk is pastoor Huub van Horne officieel geïnstalleerd als pastoor van de parochies Blitterswijck en Wans- sum en als administrator van de parochie Castenray. Aansluitend is er in het parochiehuis voor alle parochianen van de drie parochies gelegenheid om met pastoor Van Horne kennis te maken en hem te feliciteren met zijn benoeming en installatie. Wie in Meerlo DoeMa zegt, weet dat het gaat om de eigentijd se jeugdvereniging DoeMa voor jongens en meisje van 5 tot 18 jaar. DoeMa is het middelpunt van een grote districtsactiviteit die in Meerlo wordt gehouden door de overkoepelende organisatie Uto pia. Niet minder dan twaalf afde lingen van Jong Nederland doen mee met zo'n vijfhonderd kinde ren. Doel is om samen een gewel dige happening te beleven onder het motto 'Op jacht naar de schat van Aquatopia'. Het is een drukte van belang op De Jonkhof. De champagne vloeit rijkelijk en er wordt getoost. Of beter gezegd: twee keer getoost. Want niet alleen stappen Ard Hen- drix en Angela Kleeven samen in het huwelijksbootje, ook wordt hun spiksplinternieuwe groeps- verblijf De Jonkhof aan de St. Wilbertsweg in Geijsteren offici eel geopend door burgemeester Joep Hahn en baron de Weichs de Wenne. September De gemeente Meerlo-Wanssum heeft weer wat meer lucht gekre gen. In de begroting van 2009 is 143.000 euro meer ruimte ont staan. Dit blijkt uit de doorreke ning van de meicirculaire met de laatste cijfers van de algemene uit kering van het Rijk. Eind juni tij dens de behandeling van de Voor jaarsnota waren de gevolgen van de meicirculaire nog niet bekend. De gemeenteraad rekende toen al op een meevaller. De rijksuit kering valt in totaal 318.000 euro hoger uit. Daar tegenover staat een nadeel van 175.000 euro op de salariskosten. De realisering van een nieuw sportpark voor de dorpen Meerlo en Wanssum zit danig in het slop. De onvrede bij de verenigingen en de vrijwilligers neemt hand over hand toe. Vooral de besluite loosheid van het college en de als maar voortdurende onzekerheid is iedereen een doorn in het oog. Vrijwilligers en bestuursleden dreigen ontmoedigd af te haken als de impasse nog langer voort duurt. In een brief uiten J. Lensen, voorzitter stichting De Broekberg, H. Janssen, voorzitter stichting Bergsbos, en J. Hurenkamp hun grote ongerustheid. De rechtbank in Roermond houdt de zaak tegen de 38-jarige Frank L. uit Eindhoven voor onbe paalde tijd aan. De man wordt ervan verdacht op 2 februari dit jaar in Meerlo zijn vrouw zwaar te hebben mishandeld. Hij zou haar hebben geslagen en haar keel heb ben dichtgeknepen. Omdat er nog stukken moeten worden toege voegd aan het dossier, behandelt de rechtbank de zaak niet inhou delijk. De rechtbank in Roermond ver klaart het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk in de hen nepzaak Meerlo. Na een slepende procedure worden de 46-jarige verdachte W. en zijn advocaat Jan Boone in het gelijk gesteld. De rechtbank oordeelt dat de rech ten van de verdachte zodanig zijn geschaad, dat niet anders kan worden besloten dan het OM niet ontvankelijk te verklaren. Met dit oordeel is een einde gekomen aan deze slepende strafzaak. Het college reageert in een brief op de groeiende onvrede die bij verenigingen en vrijwilli gers is ontstaan. Het college wordt besluiteloosheid verweten omdat er nog steeds geen beslissing is genomen over het nieuwe sport park van Meerlo en Wanssum. De gebruikers zetten allemaal in op een nieuw sportpark aan De Hel ling. 'De problematiek van de bui tensportaccommodaties heeft de hoogste prioriteit voor ons college en voor de gemeenteraad', schrijft burgemeester Hahn namens het college in een brief aan de stich tingen De Broekberg en Bergsbos. Het college ontkent dat wethou der Minken gezegd zou hebben: 'Er is geen geld, dus kan ik niets doen'. Blitterswijck ligt de laatste tijd onder een waas van stank, ver oorzaakt door het bedrijf Walkro. Omwonenden van het champig- nonteeltbedrijf klagen al jaren over stankoverlast. Momenteel is de lucht echter niet te harden. Directeur Thed Vestjens geeft aan dat de stank is ontstaan door een gescheurde silokap. Tevens is er een storing in de beluchters van de silo. Vestjens belooft dat de mankementen eind september zijn opgelost. Voor de omwonen den is de maat echter vol. Herman Loonen: "Een dergelijk bedrijf hoort niet in de directe omgeving van een dorp." Corry Post wordt feestelijk ont haald door de Stichting voet- en fietsveer Blitterswijck-Wellerlooi. Zij is de 250.000ste passagier op de veerboot en dat wordt op pas sende wijze gevierd. Corry Post krijgt bloemen, een pakket met streekproducten en een oorkonde waarop staat dat ze levenslang gratis gebruik mag maken van het veer. De gemeente Meerlo-Wanssum sloot onlangs een wandelpad in het bosgebied ten zuiden van sportpark De Broekberg af om een dassenburcht te beschermen. Enkele bomen werden gekapt en met de stronken werd een blok kade voor voetgangers, mountain- bikers en crossers opgeworpen. Maar wat blijkt nu? De stronken zijn doorgezaagd en het wandel pad is weer open. Tot woede van de gemeente Meerlo-Wanssum, die inmiddels aangifte van vernie ling heeft gedaan bij de politie. De gemeente Meerlo-Wanssum viert op 1 juli 2009 haar veertig jarig bestaan. Tevens wordt 2009 het laatste zelfstandige jaar van de kleine Maasgemeente, die op 1 januari 2010 wordt opgesplitst. Twee mijlpalen in de historie van Meerlo-Wanssum die niet ongemerkt voorbij mogen gaan, stelt fractievoorzitter Rob van der Heijden (CDA) tijdens de raadsvergadering. "Wij moeten eens goed gaan nadenken over hoe we invulling gaan geven aan deze twee zaken." Burgemeester Joep Hahn en de andere politieke partijen zijn dat volmondig met hem eens. Over concrete plannen wordt nog niet gesproken. De dorpsraad van Tienray is in z'n nopjes met het plan van de gemeente Meerlo-Wanssum om het pleintje voor het voormalige hotel-restaurant-café De Groene Lantaarn in het hart van het dorp op te knappen. Het plein wordt heringericht en krijgt een sfeer vollere uitstraling. Ook wordt het verbindingsweggetje tussen de Bernadettelaan en de Swolgen- seweg afgesloten voor gemoto riseerd verkeer. Het pleintje blijft wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Er worden ook extra zitbankjes geplaatst. Oktober Dagvoorzitter Toon Knoops kan 360 deelnemers begroeten tijdens de Dag van de Ouderen in de Meerlose sporthal. Burgemeester Joep Hahn vertelt tijdens die bij eenkomst onder meer over wat de consequenties zijn van de fusie die afgelopen zomer zijn beslag heeft gekregen. Buuttereedner Pierre Cnoops en de zanggroep de Balkers uit Sevenum oogsten met hun optreden veel succes en voorzitter Arie Snellen van de heemkundevereniging van de gemeente Meerlo-Wanssum houdt een schitterend betoog. De St. Jozefschool in Swolgen heeft een nieuwe naam. De school heet voortaan basisschool De Klimboom. Net als bij een klim- boom leren kinderen op deze basisschool te klimmen in hun kunnen en kennen, hun eigen mogelijkheden en beperkingen kennen, samen steeds een trapje verder te komen, de moed niet op te geven maar door te zetten en te spelen en plezier te hebben met elkaar. De naam past daarnaast ook prima bij een school die aan de rand van het bos is gelegen. Gouverneur Frissen start 'De week van de wijk' in Swolgen. De gouverneur bezoekt deze week een aantal dorpen en steden in Limburg om ze beter te leren ken nen. De ochtend begint al om 09.00 uur met de DOP-presentatie van de dorpsraad. Ook burger meester Hahn is hierbij aanwezig. De gemeente Meerlo-Wanssum staat in het teken van integrale toegankelijkheid. Het Platform Gehandicapten zet in het kader van de landelijke toegankelijk- heidsweek twee activiteiten op touw: een debatavond over toe gankelijkheid en een scootmobiel- tocht. Bert Jacobs uit Meerlo, een bescheiden en betrokken man, overlijdt op 62-arige leeftijd in ziekenhuis VieCuri in Venlo. Bert Jacobs was zeventien jaar lang bestuurslid en secretaris van het Platform Gehandicapten Meerlo- Wanssum en tevens lid van de zanggroep Mallemoer. De pinautomaat voor het gemeentehuis in Meerlo blijft staan. Wél gaat wethouder Carla Brugman (PK, Ruimte) met de Rabobank overleggen of het moge lijk is om rondom de pinbox wat aanpassingen te doen om 'het er wat mooier uit te laten zien'. Dat belooft ze de politiek na een dis cussie die wordt aangezwengeld voor fractievoorzitter Frans Kerst- jens van GP'94. Door het CDA van de fusie gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum (gedeeltelijk) en Sevenum is een akkoord bereikt over een nieuw interim- bestuur dat de partij moet voorbereiden op een sterke gemeente met een sterke CDA-partij. Leon Litjens, wethouder in Horst aan de Maas: "Deze krachtenbundeling is een signaal naar de burgers dat het CDA de belangen van alle inwo ners in de nieuwe gemeenten seri eus wil behartigen." Meerlo-Wanssum krijgt in het laatste jaar van zijn bestaan in financiële zin wat meer lucht. Vooral dankzij een hogere alge mene rijksuitkering uit het gemeentefonds van 418.000 euro, slaagt de gemeente erin om de begroting van 2009 met een posi tief saldo van 260.000 euro af te sluiten. Andere meevallers ten opzichte van de voorjaarsnota zijn de vermindering van de perso- neelkosten in verband met de her indeling (75.000 euro) en hogere opbrengsten van de drie procent stijgende onroerendezaakbelas- ting (25.000 euro) en het riool recht (27.000 euro). Tijdens het feest van het Kem- merekoor wordt het nieuwe lied 'Geijsteren' aangeboden aan Sjeng Kleeven, de oudste inwoner van het dorp. Het is het geschenk van het Kemmerekoor aan het dorp bij gelegenheid van zijn veertigste verjaardag. Er komen naar het zich laat aanzien minder woningen in het bouwplan Op de Beete in Blit- terswijck dan gehoopt. Een klein deel van de geplande woningen tussen de Beeteweg en de Berken straat kan voorlopig niet worden gebouwd omdat projectontwik kelaar Maessen Bedrijven BV en loonbedrijf Gebr. Hendrickx Zn aan de Berkenstraat in Blitters- wijck het niet eens zijn geworden over de aankoop van het bedrijf. Inmiddels zijn de onderhandelin gen tussen beide partijen gestaakt. November In het gemeentehuis van Meer- lo vindt de allerlaatste begro tingsbehandeling plaats van het zelfstandige Meerlo-Wanssum. De bijna veertigjarige gemeente heeft ongetwijfeld het meest turbulente jaar uit haar bestaan achter de rug. Het uiteenvallen van Meerlo-Wans- sum is ook de raadsleden niet de koude kleren gaan zitten. Het eigen belang van ieder dorp pre valeerde in de herindelingstrijd boven het gezamenlijke belang van de gemeente, die toch veertig jaar een hechte eenheid was. De gemeenteraad heeft nog een kleine verrassing voor de burgers van Meerlo-Wanssum in petto. In het laatste jaar als zelfstandige gemeente wordt de onroerende- zaakbelasting (ozb) niet verhoogd. Daarnaast komt er 250.000 euro extra beschikbaar voor de speer punten. Het college had vanwege de meevallers van het Rijk de voorgenomen ozb-verhoging al verlaagd van 3 naar 2 procent. De gemeente heeft terecht een verzoek om maatregelen tegen paardenhouderij Litjens in Wans- sum afgewezen. Dat beslist de Raad van State. De eigenaren van de naastgelegen dagopvang De Lindehof hadden de gemeente om maatregelen gevraagd, omdat ze al lange tijd last hebben van stank door de opslag van mest in een open schuur. Litjens verzamelt daar de mest van zijn paarden op een kar op nog geen tien meter afstand van de dagopvang aan de Meerloseweg. Volgens de eigena ren van De Lindehof is dat in strijd met de regels. De jongeren van de SOS-jonge- rengroep gaan de veelbesproken pinautomaat van de Rabobank voor het gemeentehuis in Meerlo opleuken. Dat is het resultaat van overleg tussen wethouder Carla Brugman (PK) en een van de directieleden van Rabobank Venray. De nieuwe automaat, een soort container, vervangt de oude muurautomaat die vanwege een eerdere ontploffing wordt opge heven. De nieuwe pinbox staat pal voor het gemeentehuis in Meerlo en dat is veel inwoners een doorn in het oog. De fractievoorzitters van de gemeenteraden van Horst aan de Maas, Meerlo- Wanssum en Sevenum kiezen voor Horst aan de Maas als werknaam voor de fusiegemeente. De keuze voor een definitieve naam wordt overge laten aan de raad van de nieuwe gemeente, die per 2010 aantreedt. Dit besluit is met meerderheid van stemmen genomen. De Raad van State bepaalt ander maal dat de vestiging van een ver huurbedrijf van evenementenwa gens aan de Gun in Swolgen in strijd is met de regels. Omwonen den maken al jaren bezwaar tegen de vestiging van het bedrijf in een voormalige champignonkwekerij. Het zit er intussen al jaren.De gemeente Meerlo-Wanssum en de provincie Limburg zullen zeer cre atief moeten zijn om nog een rege ling te vinden waarmee het bedrijf Nabben Verhuur op de omstreden locatie kan blijven zitten. De Gemeente Partij '94 (GP'94) wordt op 1 januari 2010 opgehe ven. Dat besluit de ledenvergade ring van GP'94. Met pijn in het hart, zegt fractievoorzitter Frans Kerstjens. "Maar het is niet anders. We hebben alle mogelijkheden bekeken. Zelfstandig verdergaan in zowel Horst als Venray en de partij opsplitsen, of samenwerking zoeken met andere lokale partijen uit Horst, Sevenum of Venray. We hebben een aantal opties de revue laten passeren. Maar eigenlijk was het iedereen al vrij snel duidelijk dat onze partij in alle gevallen haar eigen identiteit zou verliezen. We zouden als opgesplitste partij in twee verschillende gemeenten niet voldoende kunnen opkomen voor de belangen van de inwoners uit de zes dorpen." PK Meerlo-Wanssum gaat niet zelfstandig verder na de herin deling op 1 januari 2010. Dat is een van de uitkomsten van de ledenvergadering. Voorzetting van de partij in de twee 'nieuwe' gemeenten Venray en Horst aan de Maas heeft volgens fractievoor zitter Theo Francken 'weinig zin', aangezien de huidige gemeente wordt opgesplitst en sommige raadsleden en commissieleden van de partij in de gemeente Horst aan de Maas komen te wonen en andere in de gemeente Venray. "De partij valt uiteen, maar alle raadsleden van de PK willen wel politiek actief blijven. Dat heeft me wel positief verrast." In Tienray vindt de opening plaats van het Eetpunt Tienray. Het eetpunt is een initiatief van de KBO-afdeling Tienray in samen werking met Synthese. De maaltij den worden geleverd door Maal tijdservice Noord-Limburg. Op de openingsdag zijn 41 personen van de partij. Wethouder Dickie Min- ken-Jansen serveert de eerste kop soep aan de oudste deelnemer: Lien Emonts-Bartels (89 jaar). Hoe worden de bezittingen gesplitst? Hoe gaan we om met het splitsen van grondexploitaties? Hoe verdelen we de geldleningen, aandelen en de eventuele risico's? Hoe verdelen we het personeel? Het is slechts een kleine greep uit de vragen waarop in het door de colleges van de gemeenten Ven- ray, Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum afzonderlijk van elkaar vastgestelde dossier 'Splitsing van de gemeente Meer- lo-Wanssum' een antwoord wordt gegeven. De conclusie luidt kort samengevat: het grondgebied en de bruidschat worden nagenoeg gelijk verdeeld, maar Horst aan de Maas krijgt net een beetje meer. Een delegatie van het Havenbe drijf Rotterdam bezoekt op ver zoek van burgemeester Joep Hahn (Meerlo-Wanssum) en burgemees ter Waals (Venray) de haven van Wanssum. Het Havenbedrijf Rot terdam juicht verdere groei van containeroverslag langs de grote rivieren toe. Deze groei is in Wans- sum mogelijk en past binnen de plannen van de gebiedsontwikke- ling Ooijen-Wanssum. December Hoewel de gemeente Meerlo- Wanssum over een jaar in tweeën wordt gesplitst, houdt het Toeris tisch Platform voorlopig nog niet op te bestaan. Dit maakt de voor zitter van het platform, Jan Bartels, bekend tijdens de jaarvergadering. "Zo lang er in Horst aan de Maas en Venray niets vergelijkbaars is, willen we deze groep bij elkaar houden. Als collectief sta je ster ker, je hoeft je niet als solist te pre senteren op de gemeentehuizen in Horst en Venray." Wethouder Leon Litjens van Horst aan de Maas sluit niet uit dat toeristische ondernemers in Meerlo, Swolgen en Tienray na de samenvoeging met Horst aan de Maas meer toeristenbelasting gaan betalen. Maar veel belangrij ker dan de hoogte van de toeris tenbelasting vindt hij de vraag wat ondernemers ervoor terugkrijgen. Litjens doet deze uitspraken op de jaarvergadering van het Toeris tisch Platform Meerlo-Wanssum. Het college van de gemeente Meerlo-Wanssum kiest ervoor om de nieuwe buitensportaccom modatie Noord te ontwikkelen op de locatie t Hoogveld in Blit- terswijck. In zijn besluit heeft het college naar eigen zeggen ruim telijke, financiële en maatschap pelijke aspecten afgewogen. Het college had, naast t Hoogveld, de keuze uit de bestaande loca ties De Broekberg in Wanssum en Bergsbos in Meerlo en een nieuw te ontwikkelen locatie aan de Hel ling, gelegen tussen Meerlo en Wanssum. De keuze van het colle ge stuit op veel verzet uit Meerlo en Wanssum. Als SV United onderdak krijgt op sportpark 't Hoogveld in Blit- terswijck, dan zal BVV'27 fuse ren met de voetbalvereniging uit Meerlo en Wanssum. Dat zegt BVV-voorzitter Hans Speijcken. "Want we moeten samen het nieu we sportpark realiseren. Daarvoor hebben we elkaar hard nodig. Met twee aparte verenigingen op een accommodatie, dat werkt nu een maal niet." BVV'27 roept al jaren dat uitbreiding van 't Hoogveld de beste oplossing is. De soap rond de nieuwe visvij ver aan de Nieuwe Baan in Tien- ray lijkt eindelijk ten einde. Het huurcontract tussen de gemeente Meerlo-Wanssum en hengelsport vereniging De Vriendenkring wordt getekend. Ook neemt De Vriendenkring de kosten voor het verplaatsen van het hekwerk rondom de vijver voor zijn reke ning nemen. "Ja, zo af en toe heb ben we gelukkig ook wat goeds te melden", verklaart wethouder Carla Brugman (Ruimte, PK) in de commissievergadering Ruimte. "We hebben een goed gesprek gehad en de lucht is geklaard. Volgende week tekenen we het huurcontract en klinken we met de glazen." De 36-jarige man uit Blitterswij- ck die als vermist werd opgeven, is terecht. De man wordt buiten bewustzijn aangetroffen en over gebracht naar het ziekenhuis te Venlo. Het alarmeringssysteem SMS-Alert wordt in een straal van 10 km verstuurd en onge veer 2200 mensen ontvangen het bericht. Joep Hahn stopt niet per 1 maart 2009 als burgemeester van de gemeente Meerlo-Wanssum, maar per 1 januari 2010. Hij heeft 'ja' geantwoord op het vraag van de raad om pas na de herindeling met pensioen te gaan. Gouverneur Frissen van de provincie Limburg laat de raad en Hahn weten bereid te zijn om Hahn met ingang van 1 maart 2009 aan stellen als waarne mend burgemeester in de kleine Maasgemeente. Een oversteekplaats op de Pon- jeestraat in Wanssum. Daarvoor gaat wethouder Carla Brugman (PK, Ruimte) op verzoek van de politiek pleiten bij de provincie Limburg. Ook zal ze gaan bekijken of het mogelijk is om de nieuwe wijk die ontstaat tussen de Burge meester Ponjeestraat, Krekelkamp en Blitterswijckseweg ingericht kan worden als 30 km-zone. Vooral het CDA maakte tijdens de raadsdiscussie over het bestem mingsplan voor het nieuwbouw- plan hard voor de aanleg van een veilige oversteekplaats - met mid denberm - op de Burgemeester Ponjeestraat. Op dinsdag 13 januari 2009 praat de raad in een extra vergade ring over de locatiekeuze van het college van B en W voor sport park Noord. Naar aanleiding van de vergadering van de gemeente raad van 15 december besloten de fractievoorzitters om een extra raadsvergadering te plannen om te praten over de locatie voor het toekomstige sportpark Noord. Oktober: Sjeng Kleeven leest de tekst van het lied Geijsteren. November: feestelijke opening Eetpunt Tienray.

Peel en Maas | 2009 | | pagina 13