Het Meerlo-Wanssumse jaar 2008 in beeld PEEL EN MAAS Donderdag 1 januari 2009 - Pagina 12 'MEERLO-WANSSUM' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'MEERLO-WANSSUM' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'MEERLO-WANSSUM' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'MEERLO-WANSSUM' BLIKT TERUG EN VOORUIT 'MEERLO-WANSSUM' BLIKT TERUG EN VOORUIT De redactie van Peel en Maas heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste gebeurtenis sen die in het afgelopen jaar in de gemeente Meerlo-Wanssum plaatsvonden. Een korte samen vatting van de eerste zes maanden van 2008 vindt u op deze pagina. Januari Het inwonertal van de gemeente Meerlo-Wanssum groeit licht. Op 1 januari 2008 telt de gemeente 7672 inwoners, elf inwoners meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit het statistisch overzicht van de gemeente Meerlo-Wanssum. De politie onderzoekt een gewa pende overval op een supermarkt aan de Burgemeester de Weichs- havenstraat in Wanssum. De twee overvallers weten met een buit van enkele duizenden euro's op een scooter te ontkomen. De poli tie is op zoek naar getuigen. Februari Het is deze maand 150 jaar geleden dat Maria voor de eerste keer verscheen aan Bernadette Soubirous in de grot van Lourdes. Dit jubileum wordt ook in Neder land gevierd, in Klein Lourdes Tienray om precies te zijn. Tienray kreeg al in 1877 van de paus de eretitel Klein Lourdes. Voor zijn inzet gedurende 25 jaar voor de kerkmuziek kent de Nederlandse Sint-Gregoriusvereni- ging de oorkonde behorende bij de eremedaille in zilver aan Jacques Verschuren uit Venray toe. Pastoor Ruud Verheggen van de parochie in Meerlo speldt Jacques de ere medaille op. Jacques Verschuren begon als dirigent in opleiding in 1984 in parochie H. Joannes de Doper te Meerlo. Sinds 1993 is hij dirigent van het gregoriaans koor in de Meerlose parochie. op 87-jarige leeftijd. Maart De gemeente Venray neemt het archiefbeheer van de gemeente Meerlo-Wanssum over. De aanpas singen van de archiefbewaarplaats in Meerlo-Wanssum zouden hoge kosten met zich meebrengen. De gemeente Venray beschikt al over goede bezoekersfaciliteiten, een goedgekeurd archief en heeft een professionele archivaris in dienst. Dit zijn drie eisen die de Provinci ale Archiefinspectie stelt aan een gemeentearchief. Woningbouw, een opknapbeurt voor het karakteristieke dorps plein en het gemeenschapshuis, behoud van de sportaccommoda tie en van BVV'27, de aanleg van een fietspad tussen Blitterswijck en Meerlo, een voor iedereen toe gankelijke picknickplaats aan de Maas en een verbetering van de Eerder overhandigde de gemeente Venray het Meerlose actiecomité al een cheque van 250 euro. Ven- ray had vijfhonderd euro beloofd als de fusie door zou gaan. Het comité heeft een beroep op de twee gemeenten gedaan op het moment dat ze elke op eigenwij ze promotie maakten voor hun gemeente als beste partner bij een fusie voor Meerlo-Wanssum. Wethouder Dickie Minken-Jan- sen (PvdA) opent de wandelroute 'De Acht van Tienray' door het informatiebord te onthullen. Dit informatiebord is geplaatst bij het voormalig klooster Hotel St. Joseph. Met de realisatie van de wandelroute is de gemeente een historische wandelroute rijker. De gemeente heeft bij de realisatie van deze wandelroute dankbaar gebruikgemaakt van de kennis en inzet van twee inwoners: Harrie Raaymakers en Wiel Nabben. Het 5,5 meter hoge Paaseiland beeld van kunstsmid Juul Baltus- sen uit Westerbeek staat op de rotonde Brugstraat-Stayerhofweg- Burgemeester Ponjeestraat in Wanssum. De onthulling en plaat sing gebeurt tegelijk met de fes tiviteiten rondom het derde lus trum van SOS Meerlo-Wanssum. Wethouder Dickie Minken-Jan- sen (PvdA) opent een nieuwe wandelroute in Swolgen. Deze wandelroute, die is vernoemd naar Jan van Swolgen, voert de bezoe kers niet alleen langs de mooie plekken in het dorp Swolgen, maar laat ze ook kennismaken met het groen en de rust van het buitengebied. De gemeente heeft bij de realisatie van deze lroute gebruikgemaakt van de kennis en inzet van de heemkundevereni- ging en de Stichting Kruisen en Kapellen. Ook de dorpsraad heeft zijn steentje aan de wandelroute bijgedragen. Voor de 86-jarige Engelse radio- schapshuis De Zandhoek wordt gesloopt en dat Wanssum een nieuw gemeenschapshuis op een andere plek krijgt. Het hui dige gebied in de kern van het dorp zou in dat geval een nieuwe bestemming krijgen. De gemeen te Meerlo-Wanssum is dit plan momenteel samen met Wonen Venray verder aan het uitwerken. De Zandhoek kampt al jaren met problemen. Het gemeenschaps huis, dat in 2002 fors werd ver bouwd en uitgebreid, veroorzaakt ondanks tal van maatregelen nog altijd geluidsoverlast voor de omgeving. Het heeft de gemeente Meerlo- Wanssum behoorlijk wat kopzor gen gekost om tot een sluitende begroting voor het jaar 2009 te komen. Alleen door een forse greep te doen in het reservepot je, diverse budgetten te schrap pen en een aantal posten recht streeks uit de algemene reserve te bekostigen, is Meerlo-Wanssum er met grote moeite in geslaagd om het aanvankelijke tekort van ruim 500.000 euro ten opzichte van de begroting van vorig jaar weg te poetsen. Tennisclub De Gagel wil op korte termijn vier van haar zes gra- velbanen vervangen door zoge heten 'all-weatherbanen' waarop ook in de winter gespeeld kan worden. Penningmeester Geert Peters houdt tijdens de raads vergadering een warm pleidooi voor de aanleg van de banen, die volgens hem niet zonder subsi die van de gemeente gerealiseerd kunnen worden. De vereniging kan zelf 50.000 euro ophoesten, maar heeft volgens Peters voor de aanleg van de vier nieuwe banen naar schatting tussen de 100.000 en 125.000 euro nodig. De gemeente Meerlo-Wans- sum heeft het personeelsbestand ingekrompen. Door de aanstaande herindeling neemt het verloop toe en wordt het steeds lastiger de vacatures in te vullen. Door het schrappen van drie tot vier Tijdens de informatieavond over het bouwplan Op de Beete doen enkele inwoners hun beklag over de slechte staat van de stoep in de omgeving van het bouwplan. Meerlo-Wanssum gaat fuseren met Venray of Horst aan de Maas. De gemeente wordt niet opge splitst. Dat is de belangrijkste conclusie die je kunt trekken uit het eerste openbare debat dat in de bomvolle raadzaal van het gemeentehuis in Meerlo wordt gehouden over de toekomst van de gemeente Meerlo-Wanssum. Duidelijk is dat de coalitiepartijen PK Meerlo-Wanssum en Partij van de Arbeid en oppositiepartij GP'94 vinden dat aan een splitsing te veel nadelen zijn verbonden. Alleen als tijdens de burgeravonden blijkt dat er door de bevolking zwaar wegende argumenten naar voren worden gebracht, willen PvdA, PK Meerlo-Wanssum en GP'94 even tueel terugkomen op hun huidige standpunt. Een gemeentelijke opsplitsing moet een optie blijven. Dat vinden de dorpsraden in de gemeente Meerlo-Wanssum, die, na het eer ste openbare debat over de toe komst van de kleine Maasgemeen te, hun boosheid en teleurstelling niet onder stoelen of banken ste ken. Zij vinden onbegrijpelijk dat een ruime meerderheid van de politiek de optie splitsing in dit stadium van tafel veegt. Het voet- en fietsveer Blitters- wijck-Wellerlooi is weer in de vaart. De veerboot gaat nu het zevende jaar in en de schippers verwachten in mei of juni 2008 de 250.000ste passagier over te zetten. Nee, hij lokt ze niet met een fluit. Stefan Rongen gebruikt een gewone klem om de ratten te vangen. En op plekken waar het zonder gevaar kan, strooit hij ver gif. Inmiddels heeft Rongen al een kleine veertig ratten gevangen in zijn tuin en worden in de buurt van de Ringovenhof in Tienray steeds meer ratten waargenomen. De gemeente Meerlo-Wanssum heeft inmiddels een gespeciali seerd bedrijf opdracht gegeven om maatregelen te treffen tegen de rattenplaag in de wijk. Venray moet hard aan zijn imago gaan werken. Want als je de inwoners van de gemeente Meerlo-Wanssum moet geloven, is er in Venray veel mis. Zeker in ver gelijking met de gemeente Horst aan de Maas, die onder de burgers van de kleine Maasgemeente veel populairder is. De enige die tij dens de eerste burgeravond over de herindeling regelmatig in de bres springt voor Venray, is bur gemeester Joep Hahn. Hahn pro beert de pro-Horst-houding van de burgers af en toe wat probeert te nuanceren. Zonder veel succes, want de mening van de inwoners van Meerlo-Wanssum is overdui delijk: ze willen niet fuseren met Venray! De gezamenlijke ondernemers verenigingen in de regio Meerlo- Wanssum-Venray willen dat de gemeente Meerlo-Wanssum met de gemeente Venray fuseert. In een brief aan het college van B en W en de gemeenteraad van Meerlo-Wanssum doen de onder nemersverenigingen een 'nadrukkelijk beroep' op de politiek om een fusie aan te gaan met de gemeente Venray. De inwoners van Meerlo-Wans- sum laten tijdens de dorpspeiling hun stem duidelijk horen. Liefst 77 procent kiest voor Horst aan de Maas en 23 procent geeft de voorkeur aan Venray. De opkomst is ondanks het slechte weer met 48 procent redelijk goed. Meer dan de helft van de inwoners is tevens voor een opsplitsing van de gemeente. Burgemeester Hahn reageert: "De uitslag verrast me niet. Een kant van de gemeente heeft een duidelijke voorkeur voor Horst. Het is een zware taak hieruit conclusies te trekken." Het college van Meerlo-Wans- sum kiest voor een splitsing van de gemeente. Geijsteren, Wanssum en Blitterswijck komen bij Venray en Meerlo, Tienray en Swolgen worden bij Horst aan de Maas gevoegd. "We kunnen niet om de burgeravonden en de dorpspeiling heen. Dit is de beste oplossing", aldus burgemeester Joep Hahn. De dorpsraad van Blitterswijck vindt dat de politiek niet moet instemmen met het fusievoorstel van het college van B en W. Dat kiest voor een splitsing van de gemeente. Geijsteren, Wanssum en Blitterswijck komen, als het aan het college ligt, bij Venray, terwijl de andere drie dorpen (Meerlo, Tienray en Swolgen) bij Horst aan de Maas worden gevoegd. Maar daarmee komt het college niet tegemoet aan de wens van Blit- terswijck, aldus de dorpsraad. De gemeenten Venray en Horst aan de Maas staan volledig ach ter de splitsing van de gemeente Meerlo-Wanssum in twee keer drie kernen op basis van de histo rische dorpsgrenzen. De colleges van B en W van Venray en Horst schrijven dit in een brief aan de gemeenteraad en het college van Meerlo-Wanssum.In dat geval komen Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren bij Venray en Meerlo, Swolgen en Tienray bij Horst. De colleges van Venray en Horst aan de Maas geven in de brief aan dat de gedane toezeggingen, ook in het geval van splitsing, worden nagekomen. De gemeente Meerlo-Wanssum wordt definitief gesplitst. Wans- sum, Geijsteren en Blitterswijck gaan naar de gemeente Venray en Meerlo, Swolgen en Tienray wor den bij de gemeente Horst aan de Maas gevoegd. Dat besluit de raad van Meerlo-Wanssum unaniem. Na opnieuw een lange vergadering kiest de gemeenteraad voor het nieuwe collegevoorstel. Belang rijkste punt: de oude Maasarm die over enkele jaren gereactiveerd wordt, zal niet als basis benut wor den voor het opsplitsen van de gemeente. Burgemeester Hahn reikt in het gemeentehuis vier lintjes uit. Chris Volleberg, Henk Peters, Herman Broere en Jac Clabbers worden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Twan Wijnhoven, eigenaar van forellenkwekerij Keijzersberg aan de Boltweg in Blitterswijck, kan weer rustig slapen. De onderne mer is namelijk tot een akkoord gekomen met de Rabobank en dat betekent kort samengevat dat het erop lijkt dat de familie in de molen kan blijven wonen. "De opluchting is groot, want we hebben toch enkele maanden in grote onzekerheid geleefd", ver telt Twan Wijnhoven. "Nu kunnen we tenminste weer vooruitkijken, als gezin en als bedrijf." Hij moet nog wel zorgen voor een aanvraag voor wijziging van het bestem mingsplan buitengebied. Huub van Horne wordt de nieu we pastoor van de parochies Cas- tenray, Blitterswijck en Wanssum. Van Horne is 51 jaar, geboren in Panningen en is momenteel pas toor in de Zuid-Limburgse dorpen Mechelen en Epen. Eerder was hij onder meer kapelaan in Gennep en pastoor in Grevenbicht en de Heerlense wijk Welten. Dat maakt deken Smeets bekend. Met veel enthousiasme is de SOS-jongerengroep Meerlo-Wans- sum in een stralend zonnetje gestart met het opfleuren van vier abri's in Swolgen, Tienray en Meerlo. Onder aanvoering van Ilse Grob werd in Meerlo de bushalte in de dorpskern aan de Hoofd straat het eerst aangepakt. De ont werpen voor de Meerlose abri zijn gemaakt door kinderen en jonge ren met een beperking van het Logeerhuis Meerlo van 't Raayke in Tienray. Juni: plaatsing Paaseilandbeeld in Wanssum. De basisscholen in Swolgen, Tienray, Meerlo, Wanssum en Blit- terswijck doen mee aan het pro ject Streetwise van de ANWB, een programma voor praktisch en aan sprekend verkeersonderwijs voor de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. ANWB Streetwise bestaat uit drie onderdelen: 'Blik en klik', 'Hallo auto' en 'Trapvaar- dig'. De ondernemingsraad (OR) van Meerlo-Wanssum is tegen een splitsing van de gemeente. Split sing is volgens de OR geen goede keuze en kent voor personeel en organisatie uitsluitend nadelen. In een brief aan de gemeenteraad uit voorzitter Georgo Gruijters namens de OR zijn grote zorgen. Hij vraagt de politiek met klem om bij de verdere besluitvorming over de toekomst van de gemeen te Meerlo-Wanssum de belangen van het ambtenarenkorps zwaar te laten meewegen. Het St. Antonius Abt Gilde in Blitterswijck neemt tijdens de feestdag van de patroonheilige St. Antonius Abt in stijl afscheid van gildepriester Hans te Boekhorst. Te Boekhorst was gedurende tien jaar gildepriester. Zijn vertrek naar Heythuysen wordt door het gilde betreurd. Splitsing van de gemeente Meerlo-Wanssum is, gelet op de raakvlakken die er met zowel Ven- ray als Horst aan de Maas zijn, een mogelijkheid. Maar een fusiepro ces wordt in dat geval zeer lastig. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek dat onderzoeksbu reau Van Naem Partners heeft uitgevoerd in opdracht van de Meerlo-Wanssumse raad. Duidelijk is dat de gemeente Meerlo-Wans- sum niet zelfstandig kan blijven. Het college van Venray wil bij een herindeling graag samengaan met Meerlo-Wanssum. De gemeen te ziet veel overeenkomsten met Meerlo-Wanssum en verwacht dat beide gemeenten elkaar goed aan kunnen vullen. De fusie zou vol gens de provincie per 1 januari 2010 een feit moeten zijn. De mogelijke fusie tussen Ven- ray en Meerlo-Wanssum levert weinig stof tot discussie op. De zeven raadsfracties zien een samenvoeging van beide gemeen ten wel zitten. De Venrayse raad kan het ook waarderen dat het Venrayse college zich tot nu toe buiten de 'herindelingsstrijd' heeft gehouden. Het woord is nu aan de burgers van de zes dorpen van Meerlo-Wanssum. En veilige Dorpstraat, de realisa tie van een servicepunt in de kern van het dorp en woningbouw. Dat zijn de drie speerpunten in het dorpsomgevingsprogramma (DOP) van Geijsteren, dat tijdens de commissievergadering Leef baarheid en Bestuur door DOP- voorzitter Bram Derikx officieel aan de politiek wordt gepresen teerd. Het toekomstplan voor Geijsteren bestaat uit een bijna veertig pagina's boekwerk. Het lukte ze niet. De wethou ders Leo Beterams (PK) en Dickie Minken (PvdA) slagen er tijdens de raadsvergadering niet in om de oppositiepartijen GP'94 en CDA te overtuigen. De oppositie blijft verbolgen over het extra budget van 80.000 euro dat nodig is voor het aanstellen van een externe manager die het hele proces rondom het zogeheten Leefplein in Meerlo in goede banen moet leiden. Want regeren is vooruit zien, zo stellen de woordvoerders van zowel CDA als GP'94, die het voorstel van de hand wezen. Ook beide coalitiepartijen PvdA en PK zijn niet erg te spreken over de gang van zaken. De bewoners van de Postbaan en Beemdweg in Wanssum gaan niet in hoger beroep bij de Raad van State in Den Haag. Wel gaat de buurt massaal planschadeclaims indienen bij de gemeente Meerlo- Wanssum. Dat verklaart woord voerder Jan Lensen. De rechtbank in Roermond wees half december 2008 de bezwaren van de bewo ners tegen onder meer de vrijstel ling en de verleende bouwver gunning aan projectontwikkelaar Theo Vissers uit Wanssum van de hand. De Chemiewinkel van de Tech nische Universiteit Eindhoven is in opdracht van de dorpsraad van Blitterswijck bezig met een onder zoek naar de gang van zaken in het hoofdpijndossier Op de Beete in het Maasdorp. Met de studie wil de dorpsraad vooral antwoord krijgen op de vraag waarom het bouwplan op het terrein van de voormalige verffabriek Beerkens Paint maar niet van de grond wil komen. Hay Bexkens (59) uit Tienray is tijdens de jaarvergadering van hengelsportvereniging HSV De Vriendenkring benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Tienraynaar ontvangt de onder scheiding vanwege zijn jarenlan ge inzet voor De Vriendenkring. Maar ook voor biljartvereniging Het Pleintje in Tienray, voorheen De Groene Lantaarn, is hij sinds 1987 in de weer als bestuurslid en vanaf 1992 als voorzitter en/of penningsmeester. De inwoners van Meerlo-Wans- sum ontvangen een vier pagina's tellend krantje waarin de gemeen te Horst aan de Maas uit de doe ken doet hoe ze denkt over een fusie met Meerlo-Wanssum, waar om de twee gemeenten bij elkaar passen en hoe zij de (gezamen lijke) toekomst ziet. Zoals bekend dingt zowel Venray als Horst aan de Maas naar de hand van de klei ne Maasgemeente. 'Oom Nico'. Zo noemden de kinderen die hij hielp met onder duiken hem vaak. Nico Dohmen, die er in de Tweede Wereldoor log samen met kraamverzorgster en verzetsstrijder Hanna van der Voort onder meer voor zorgde dat tussen 1942 en 1944 123 joodse kinderen uit handen van de Duit sers bleven, overlijdt in Hilversum verkeersveiligheid op de Oude Heerweg. Het is slechts een kleine greep uit de wensen en ideeën die staan beschreven in het Dorpsont wikkelingsplan (DOP) Blitterswij- ck, Gedeputeerde Lebens (CDA) neemt het eerste exemplaar van het DOP in ontvangst. De kinderen uit de buurt Merelhof-Brugstraat in Wanssum kunnen hun hart ophalen in een nieuwe speeltuin. Want nieuw mag je het heropende speelter rein De Merelhof toch wel noe men. Burgemeester Hahn verricht de opening van De Merelhof, in het bijzijn van heel wat kinderen en sponsoren. Want die hebben er mede voor gezorgd dat het speel terrein er piekfijn uitziet. De gemeente Meerlo-Wans- sum, het Toeristisch Platform Meerlo-Wanssum en het Platform Gehandicapten Meerlo-Wans- sum gaan samen de schouders zetten werken onder het project 'Toerisme voor iedereen'. Doel van het project is om de toeristi sche sector beter toegankelijk te maken voor senioren en mensen met een beperking. Het project wordt gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van het Toeristisch Platform als opening van het toe ristisch seizoen 2008. Bernadette: dat is de naam van een nieuw gebakje, dat door de dorpsraad officieel wordt gepre senteerd in hotel-restaurant St. Joseph in Tienray. Bernadette is niet zomaar een gebakje, maar een echt Tienrays gebakje, bedoeld als 'Tienray promotion'. Het idee en het eerste ontwerp van dit maag delijk witte promotiegebakje met chocolade linten is afkomstig van dorpsraadlid Truus Knoops-Ker- sten en verder vormgegeven door chef-kok Gert-Jan van hotel-restau rant St. Joseph. De een is de 'baas' van Meerlo- Wanssum de ander de 'baas' van Blitterswijck. Burgemeester Joep Hahn en dorpsraadvoorzitter Toon van Heesch krijgen het tijdens de informatieavond over het bouw plan Op de Beete even hevig met elkaar aan de stok. Van Heesch verwijt gemeente, provincie en Maessen Bedrijven ondeskundig heid en vooral een veel te pas sieve houding, en dat schiet Hahn helemaal in het verkeerde keelgat. Dat het bouwplan, dat al ruim tien jaar niet van de grond wil komen, de gemoederen in het Maasdorp bezighoudt, is al een hele tijd geen nieuws meer. De bouw van zeven levens- loopbestendige woningen in het bouwplan Op den Dries in Blit- terswijck begint naar verwachting eind 2008. Dat vertelt wethouder Carla Brugman aan het eind van de discussieavond over het bouw plan Op de Beete in Blitterswijck. Het is de inwoners van Blitters- wijck een doorn in het oog. De rommelige aanblik van het bouw terrein Op de Beete in het hart van het dorp. Vooral het trottoir langs de Oude Heerweg en Beeteweg moet snel opgeknapt worden. Frans Gielen (56) lijkt met zijn gezin aan een ramp te zijn ont snapt. De Meerlonaar woont al 10,5 jaar in het door de cycloon Nargis zo zwaar getroffen zuide lijk deel van Birma, maar arriveert net voor de natuurramp bij zijn moeder in Meerlo voor een korte vakantie. Samen met zijn vrouw en zoon volgt hij het laatste nieuws uit zijn in het afgelopen weekend zo zwaar getroffen land op de voet. De organisatie van de negende editie van de Kunstmanifestatie Geijsteren kan terugkijken op een zeer geslaagd evenement. Veel bezoekers en kunstenaars compli menteren de organiserende stich ting en haar immer enthousiaste voorzitter Mieke van Uden voor de geweldig organisatie en kwali teit van de Geijsterse kunstmani festatie. Burgemeester Jos Waals is een man van verrassingen. Dat ervaren het comité Glas in Nood in Meer- lo en het bestuur van de Stichting Kunstmanifestatie Geijsteren. Jos Waals tovert twee grote cheques tevoorschijn van elke tweehon derdvijftig euro, voor het comité Glas in Nood, en de organisatie van de kunstmanifestatie. En dat ondanks het feit dat Meerlo niet met de gemeente Venray fuseert: een sportieve geste. Café-restaurant De Maashoeve in Wanssum is failliet. Dat beves tigt Bas Roosen, die drie jaar geleden samen met zijn vriendin Bianca van Geneijgen het voor malige restaurant De Kooy aan de Maas in Wanssum overnam en in het opgeknapte pand vol enthou siasme een nieuw café-restaurant begon. Ruim drie jaar later is hun droom in duigen gevallen. "Ik heb twee weken terug zelf het faillisse ment aangevraagd", zegt Roosen. "De slechte zomer van vorig jaar en brand- en stormschade heb ben ons de nek omgedraaid. Onze financiële buffer was te klein." De bom onder het voorstel voor de bouw van een vernieuwd, multifunctioneel sportpark in Swolgen is weg. Het bestuur van tennisvereniging 't Löbke heeft namelijk besloten om toch weer aan te schuiven bij het overleg van de werkgroep Zuid. Dat is het resultaat van enkele besprekingen die wethouder Dickie Minken (PvdA) had met de voetbalclubs TOP'27 en Swolgense Boys (inclu sief korfbalclub SKC'2000) en de tennisclub, die eerder besloot uit het overleg te stappen vanwege de financiële risico's. Ze waren al enige tijd in gebruik, maar nu zijn ze eindelijk ook offi cieel open: de vier jeu-de boules- banen achter de kerk in Wanssum. De banen voldoen volgens Hay Janssen, een van de kartrekkers van het project, aan alle eisen. "Het zijn echte wedstrijdbanen, gelegen op een prachtige locatie midden in het dorp. Met wat pas sen en meten is het ons gelukt om een baan extra aan te leggen, want het oorspronkelijke plan bestond uit drie wedstrijdbanen. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar ik ben erg trots op het resul taat." De gemeente Horst stelt vijf honderd euro beschikbaar voor de actie Glas in Nood in Meerlo. telegrafist Jack Trend gaat een droom in vervulling met de ont hulling van een monument ter nagedachtenis aan het overlijden van zes van zijn collega's tijdens een vliegtuigcrash op 13 juni 1944 te Meerlo. Trend is de enige overlevende van dit vliegtuigonge luk. De bommenwerper, een Lan caster, was op weg naar een olie raffinaderij in Gelsenkirchen en werd door een Duitse nachtjager naar beneden gehaald. SV United wil niet naar het sportpark in Blitterswijck, BVV'27 peinst er niet over om naar de nieuwe locatie aan de Helling in Wanssum te verkassen. De stand punten van beide sportverenigin gen liggen zover uit elkaar, dat ze gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat samenwerken om te komen tot een accommodatie in 'noord' op dit moment geen zin heeft. Om die reden hebben beide clubs in overleg met de gemeente Meerlo-Wanssum besloten voorlo pig pas op de plaats te maken. Sraar Beterams uit Wanssum is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vindt plaats tijdens de receptie die wordt georganiseerd ter ere van het 25-jarig voorzitterschap van Beterams van Stichting Jeugd Jongerenwerk Wanssum. Beterams is al jaren actief in allerlei functies voor de gemeenschap. De kans bestaat dat gemeen- banen ontstaat er 150.000 euro meer ruimte in de begroting. Daar tegenover staat dat steeds vaker gebruik moet worden gemaakt van externe inhuur. Aanvankelijk was hiervoor 450.000 euro uit de algemene reserve gehaald. Dit levert forse kritiek op, vooral van oppositiepartij GP'94. De financiële situatie van Meer- lo-Wanssum blijkt niet zo slecht te zijn als velen in eerste instan tie dachten. De algemene reserve daalt dit jaar van 4 naar 3 miljoen euro en eind 2009 zal er nog 1,4 miljoen euro in de spaarpot zitten. Zo blijkt uit de laatste cijfers. "We zijn zeker niet failliet", zeg burge meester Hahn tijdens de raadsver- gadering."We hebben nog genoeg in te brengen bij onze buurge meenten." Na de bekendmaking van de voorjaarsnota sloeg bij enkele raadsleden de schrik om het hart. De cijfers zijn inmiddels weer wat positiever gekleurd. De weergoden helpen een handje mee om ook dit jaar weer een groot succes te maken van het Wereldfestival in Meerlo. Opzwepende percussieklanken en kinderstemmen, sieraden maken in een Afrikaanse hut, een babyroofvogel die op kinderhoof den gaat zitten en lekker hapjes, iedereen geniet met volle teugen van de sfeer tijdens het Wereldfes tival. Een recordaantal van bijna vijfduizend bezoekers passeert de poort.

Peel en Maas | 2009 | | pagina 12