Ingezonden Geslaagde kerstbomenactie Lions Peelparel Terug in de schoolbanken Nieuwe organisatie investeert in samenwerking en kwaliteit CDA Herbalife Award 2007 voor Olympia Nieuwbouwcomplex De Loonse Hoven Spetterend horecaprogramma Venray on Ice Iw- Venray Het CDA wenst Uprettige Kerstdagen en een voorspoedig en Gelukkig Nieuwjaar toe Gunhoek ook voor üw tuin PEEL EN MAAS Donderdag 20 december 2007 - Pagina 9 In de rubriek Ingezonden krijgt U als lezer de kans om uw mening te ventileren over actuele nieuwszaken. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te weigeren of in te korten. De lengte van de brie ven wordt beperkt tot maximaal 200 woorden. Brieven zonder naam en adres worden niet geplaatst. Venray on Ice Ik wil een toelichting geven op de totstandkoming van het compromis tussen de marktkoop lieden op de Venrayse markt en de Stichting Venray on Ice. Begin december 2006 werden de markt kooplieden op het Schouwburg plein onaangenaam verrast met de mededeling dat zij de drie weken geen gebruik konden maken van hun vaste standplaats vanwege de komst van de ijsbaan. Deze mede deling kwam voor de betrokken marktkooplieden vrij onverwacht en zonder enig overleg. De situ atie was nog erger omdat men geen gebruik kon maken van de wettelijke termijn van zes weken om tegen deze beslissing in beroep te gaan. De verplaatsing van de marktkramen en vrachtwa gens was rampzalig. De beoogde plaatsen die de marktkooplieden waren toegewezen voldeden niet in de praktijk. Ze waren te klein of niet uitvoerbaar. Het meren deel van de verplaatste markt kooplieden liep financieel flinke averij op. In de nazomer kwam de kwestie, wat betreft het door laten gaan van het winterfestival, weer aan de orde. Het overleg tussen de betrokken marktkooplieden en de Stichting Venray Winterfestival liep vast. De marktkooplieden wilden wel medewerking verlenen, maar niet te kort komen. De reacties uit de Venrayse politiek waren niet mild. De dames van de SP reageer den als twee opstandige pubers. Door smakeloos te reageren wilden zij hun verlangen kracht bijzetten. Eind oktober 2007 wer den we benaderd door Stichting Venray on Ice, die wel begrip had voor onze standpunten.Thans zijn de betrokken marktkooplieden en Venray on Ice tot een compro mis gekomen. Zowel betrokken marktkooplieden, Stichting Venray on Ice, winkeliers en horeca zijn tevreden partijen. Ondergeteken de hoopt op een geslaagd evene ment. Frank van de Pavert, 30 jaar vaste standplaatshouder in Venray Ook dit jaar was de jaarlijkse kerstbomenverkoop van LC Ven ray Peelparel een succes. Tal van bomen werden in een sfeervolle ambiance op het Schouwburg plein verkocht waarbij de gehele opbrengst van de verkoop ten goede kwam aan het goede doel. Dit jaar is de opbrengst ten gunste aan het Raayke in Tienray waarin kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap met spoed hulp nodig hebben (crisis opvang). Tevens biedt het Raayke logeer-, weekend- en vakantieop- vang. Een van de bomen was wel een heel bijzonder exemplaar. Het grootste exemplaar, maar liefst 6,5 meter hoog, werd ver kocht aan drie bedrijven die zich onlangs hebben gevestigd op Kei- zersveld: Inther, Bax Financieel Advies en Eydems Internet. Mar- tijn Herder, Marcel Bax en Eugene Eydems hebben met deze boom 200 euro gedoneerd aan het goede doel van LC Venray Peelparel. Spectaculaire actie Thomas Cook Wie nu een zomervakantie boekt bij Thomas Cook Travel Shop Ven ray krijgt een spectaculair cadeau. U ontvangt gratis een Gaastra Tra vel Bag xxl ter waarde van 149 euro als u uw zomervakantie boekt in de actieperiode 22 december tot en met 27 januari 2008 (zolang de voorraad strekt). Deze superhandige kwalitatieve Travel Bag van Gaastra kunt u onder andere op reis naar uw zomerbestemming uit stekend gebruiken. En naast deze actie kunt u nog meer profiteren zoals van vroegboekkortingen en speciale acties van diverse tourope rators. De Thomas Cook Travel Shop helpt u hier graag bij. De Thomas Cook Travel Shops kenmerken zich door een uitgebreid assortiment, uitstekende service en de laagste prijsgarantie. U kunt bij de Thomas Cook Travel Shops terecht voor o.a. vliegvakanties, campingvakanties, autovakanties, rondreizen, weekendjes weg, last minutes, losse tickets, autohuur en verzekeringen. Voor meer informatie over deze actie, de actievoorwaarden en reisadvies kunt u altijd binnenlopen bij de Tho mas Cook Travel Shop, Kempweg 2c in Venray. De medewerkers Sandy, Danny, Angela en Floor staan van maandag tot en met donderdag van 09-30 tot 18.00 uur, vrijdag van 09-30 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur voor u klaar. Wordt uw site gevonden door uw doelgroep? Haalt u voldoende business uit uw website? Nee? Met Flyers Internet Communicatie haalt u meer uit uw website door: Een aansprekend ontwerp Communicatieadvies Business monitoring Content Management Systemen Zoekmachine marketing Interesse? Neem contact op met Flyers Internet Communicatie Grootdorp 89 5815 AN Merselo-Venray www.flyers.nl 0478-546293 - info@flyers.nl Onlangs hebben negentien medewerkers van Zorggroep Noord-Limburg, Regio Horst-Ven- ray, het diploma Coördinator van Zorg en Diensten in ontvangst genomen. Dit gebeurde in ver pleeghuis Beukenrode in Ven ray. Klanten verwachten steeds meer maatwerk. Om tegemoet te komen aan die, vaak complexe, zorgvraag zijn er binnen de Zorg groep diverse ontwikkelingen in gang gezet. Een ervan is de functie Coördinator van Zorg en diensten. Het draait bij de opleiding om vraaggericht werken. Medewer kers in de zorg zijn gewend om te zorgen voor mensen. De kracht van het werk is juist om het wel zijn van de mensen centraal te stellen en de klant (meer) zelf aan het woord te laten over de zorg die hij of zij wenst. Het gaat erom dat mensen zo lang mogelijk hun oude leven kunnen voortzetten. De coördinator biedt hulp om dit zelfstandig te kunnen doen. 27 cursisten zijn begin 2007 gestart met de opleiding, waarvan er uit eindelijk negentien het felbegeer de diploma in ontvangst mochten nemen. Vitelia voeders is klaar voor de toekomst 0111 Op 1 januari 2008 fuseren de mengvoederbedrijven Boeren bond Ysselsteyn en SaWeCo Oirlo en gaan verder onder de naam Vitelia Voeders. Met een jaarproductie van 550.000 ton diervoeders, een jaaromzet van honderdveertig miljoen euro, zeshonderd leden-klan ten en tachtig medewerkers is Vitelia Voeders de vierde groot ste coöperatieve mengvoeder organisatie in Nederland. Stefan Kuijpers (39) en Eric Michels (43), de twee directeuren van de afzonderlijke mengvoe derfabrieken, gaan gebroederlijk het nieuwe Vitelia Voeders leiden. De in Wanssum geboren Kuijpers kreeg de coöperatieve gedachte thuis met de paplepel ingegeven door zijn vader die zaakvoerder was in Merselo. Hij werkt al jaren in deze sector en is al vijftien jaar in dienst bij SaWeCo. Eric Michels, geboren en geto gen in Ysselsteyn, kreeg de smaak van het mengvoederbedrijf ook al vroeg te pakken toen hij als vakantiehulpje de fabriek in zijn woonplaats mocht poetsen. Hij begon er in 1985 als assistent zaakvoerder, maakte daarna een Stefan Kuijpers en Eric Michels gaan het nieuwe Vitelia Voeders leiden. 'uitstapje' en keerde in 2004 weer terug op het coöperatieve nest in de Peel om de kar te trekken van de Boerenbond Ysselsteyn. De twee hebben er erg veel zin in om de jarenlange zakelijke samenwerking tussen Ysselsteyn en Oirlo om te zetten in een col legiale én directionele samenwer king binnen het nieuwe bedrijf. De fusie is, volgens het duo, een logisch gevolg van de samenwer king in het verleden en de vraag van de klanten naar nog meer pro fessionalisering. "Nu kunnen we bijvoorbeeld een veevoederdeskundige aan trekken die voor de twee aparte coöperaties veel te duur zou zijn", legt Stefan Kuijpers uit. En dat zelfde geldt voor een inkoopspe cialist. Bovendien wordt het beste van de producten en diensten die de twee organisaties nu in huis hebben samengevoegd binnen de nieuwe organisatie. Dat betekent dat inkoop, nutritie, kwaliteitszorg, logistiek, productie en verkoop in elkaar worden geschoven om opti maal en efficiënt te kunnen wer ken. "Deze schaalvergroting levert alleen maar voordelen op voor de klanten", vertelt Eric Michels. "Bovendien willen wij binnen de regio Roermond, Eindhoven en Nijmegen blijven groeien. Wij luisteren als organisatie goed naar de klanten en zorgen, met onze professionele staf en enthousiaste bekwame medewerkers, dat wij hun wensen omzetten in kwali teitsproducten voor een scherpe prijs. Per slot van rekening zijn wij een verlengstuk van het boe renerf." ENERGIE De slogan van de twee direc teuren is dan ook om de energie te steken in samenwerking in plaats van concurrentie. Kuijpers en Michels staan heel dicht bij de klanten. Geen chique bureau met toeters en bellen. Als een klant een van de directeuren wenst te spreken, kan hij zo de directieka mer binnenlopen. "Onze kracht is dat wij dicht bij de klanten staan", aldus Kuijpers. Het doet de twee goed dat zes ennegentig procent van de leden instemden met de fusieplannen. Dat betekent dat de directie vanaf nu alle energie kan steken in de verdere ontwikkeling en moder nisering van het mengvoederbe drijf. "We hebben grote plannen. Op het Agrarisch Bedrijventerrein Ysselsteyn gaan we een nieuwe mengvoederfabriek bouwen waar in de productie wordt gedraaid die we nu doen in de bedrijven in Ysselsteyn, Overloon, Panningen en Neer. Deze bedrijven sluiten op termijn", legt Eric Michels uit. De nieuwe fabriek krijgt een jaar capaciteit van 400.000 ton rneng- voer. De fabriek moet over drie jaar operationeel zijn. Tegelijk met deze bouw wordt de moderne fabriek in Oirlo uitgebreid met een tweede Magicon-voerlijn. Met deze voerlijn wist SaWeCo vorig jaar internationaal aandacht te krijgen door de ambitieuze Victam Innovatie Prijs te winnen. Volgens Kuijpers is die tweede lijn na de fusie hard nodig omdat de eerste al helemaal vol zit. Ook voor de werkgelegenheid in de regio is de nieuwe organisatie een aanwinst. Want door de groei van de afzet heeft Vitelia Voeders op korte termijn behoefte aan meer chauf feurs en operators in de mengvoe derbedrijven. Herbalife heeft aan een zeven tal medewerkers en een team de Herbalife Award toegekend. Deze award wordt uitgereikt aan medewerkers die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie heb ben geleverd in een of meerdere van de excellence-categorieën. Olympia Uitzendbureau en de uitzendkrachten waren verrast toen zij te horen kregen dat deze award naar hen ging. Voor Olym pia en haar uitzendkrachten geldt, volgens Herbalife, dat zo goed als alle categorieën (bijvoorbeeld flexibiliteit, kwaliteit, persoon lijke ontwikkeling) van toepassing zijn. Volgens Herbalife is dit met recht een Team Herbalife Award waard. De getoonde flexibiliteit van Olympia Uitzendbureau en de uitzendkrachten wordt als bijzon der ervaren. Voor een uitzendbu reau en uitzendkrachten lijkt dit een vanzelfsprekendheid, maar Olympia en haar uitzendkrach ten hebben volgens Herbalife niet alleen flexibiliteit getoond in inzet van uren maar ook in gedrag. Men heeft snelheid van handelen laten zien en flexibiliteit getoond in het ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor is Her balife nu beter en sneller in staat om de output aan te passen aan de behoefte waardoor de lever tijden nog betrouwbaarder zijn geworden. De huidige in-house constructie heeft gezorgd voor kortere communicatielijnen tus sen Herbalife, Olympia en uitzend krachten waardoor problemen sneller worden opgelost. Ook de afstemming tussen de wensen van de uitzendkracht en Herbalife is hierdoor verbeterd. De binding en betrokkenheid van uitzendkrach ten zijn verhoogd en het verloop is verminderd. Binding en betrok kenheid betekenen voor Herbalife een betere kwaliteit van de ser vice, hogere productiviteit, lagere kosten en vooral een hechter Team Herbalife gevoel. De naam klinkt en schrijft soe pel, is gerelateerd aan Overloon en kan als kapstok dienen voor andere namen. Aan deze voor waarden moest de nieuwe naam voor het nieuwbouwcomplex in Overloon voldoen. De keuze viel uiteindelijk op De Loonse Hoven. De oorspronkelijke inzending van de prijsvraag voor een nieuwe naam was Loonse Hove. Uit de 64 inzendingen koos de jury unaniem deze naam als beste en maakte er De Loonse Hoven van. Hiermee verwijzend naar de verschillende hoven waaruit het complex gaat bestaan: een verpleeghuis, twee zorgvilla's, het gemeenschapshuis gekoppeld aan het zorgcentrum en winkels met woonruimte. De jury bestond uit de heer van Gend, bewoner van het huidige zorgcen- Ongeval met paardentrailer Bij een ongeval tussen een personenauto en een auto met daarachter een paardentrailer, maandagavond op de Vierlings- beekseweg in Overloon, zijn een 45-jarige en een 17-jarige vrouw uit Overloon gewond geraakt. Zij zijn met onbekende verwondin gen overgebracht naar een zieken huis. trum en een vertegenwoordiging van de drie betrokken partijen bij het nieuwbouwcomplex: Stich ting Gemeenschapshuis Overloon, Pantein Verpleging en Verzorging en Pantein Wonen. Een aantal inzenders gaf aan de oorspronke lijke naam voor het zorgcentrum Huize Loon te willen behouden en geen behoefte te hebben aan iets nieuws. Om aan deze wens tege moet te komen en om de basis te behouden waaraan dit nieuwe complex zijn bestaan ontleent, kan de naam Huize Loon worden gekoppeld aan een gebouw op het complex. Dit geldt ook voor de andere ingezonden namen. De inzendster, Carla van Boekei werkzaam bij Pantein, is beloond met een waardecheque van 100,- te besteden bij een Overloonse ondernemer. bezoek onze site: www.gunhoek.nl Venray De Hoveniers oos-moo Naast al het schaatsvermaak op de ijsbaan op het Schouw burgplein in Venray wordt er dit jaar flink uitgepakt met een groter horecapaviljoen, dat ruimte biedt aan circa 750 gas ten. De organisatie heeft daar door de mogelijkheden om de evenementen en thema-avon den groter aan te pakken. Zaterdagavond 22 december staat de Après Ski Avond weer gepland. Tijdens deze avond vloeien de nodige schnaps en biertjes rijkelijk en uit de boxen zal de typische Oostenrijkse après -skimuziek klinken. Tijdens deze avond wordt tevens een gratis loterij gehouden met als hoofd prijs een skipak en een ski-jas. Kaarten aan de deur kosten zes euro. Wegens daverend succes komt de Pentagon Reünie (alias de pullenavond) ook dit jaar terug en wel op zaterdag 29 december. De dresscode is disco soul, dus dos je uit in je meest aparte disco-outfit en kom genieten van de 60's, 70's en 80's. Kaarten voor beide evenementen kosten in de voorverkoop zes euro en aan de deur zeven euro vijftig. Op vrijdag 28 december is er Texas Hold'em on Ice, een heuse pokeravond. Bij dit zogeheten sit-out tournament wordt niet om geld gespeeld, maar zullen er diverse prijzen te winnen zijn. Daarnaast worden er clinics gege ven voor degenen, die het pokeren nog graag willen leren. Toegangs kaarten alleen via de voorverkoop voor vijf euro (inclusief 50 speel- chips). Op zaterdag 5 januari is er een avondje uit voor alle singles uit de regio. Op die avond kunnen de singles hun hart ophalen met duo-karaoke, de cupido-message service, diverse duo-optredens en nog veel meer vermaak met een knipoog. Deze avond moet lekker ongedwongen en met een hoge dosis fun een kans bieden om nieuwe mensen uit de regio te ontmoeten. Kaarten in de voorver koop kosten zes euro, aan de deur zeven euro vijftig. Speciaal voor de jeugd in Venray zijn twee middagen georganiseerd, waar zij hun hart kunnen opha len met jumpen en streetdance. Op donderdag 27 december zal de Urban Dance Contest plaats vinden. Dj J-Flava, MC en The Magixx Dancers zullen hun uiter ste best doen om de jeugd te laten genieten van de echte urbansfeer. Live-optredens, danceclinics en een dancecontest maken deze middag compleet. Er zijn leuke prijzen te winnen voor de beste streetdancer. De entree voor deze middag is gratis. Op donderdag 3 januari zal het horecapaviljoen op zijn grondvesten trillen, want dan komt een professioneel jumpteam naar Venray. Jump-dj's zullen zor gen voor een goed aantal bpm's, w die nodig zijn om te laten zien wat jumpen is. Er komen jumpers die lesgeven en ook zal de beste jumper gekozen worden, die leuke prijzen wint. De entree voor dit jumpfestijn gratis. De voorverkoopadressen van entreekaarten zijn: Culinair Creatief Ruud Welbers, Nieuwhuisweg 5 te Venray Eetwinkel Easy Dinner, Schouwburgplein 3 te Venray Cafe Heeren van Hulsman, Henseniusplein 9 te Venray Plein 14, Henseniusplein, Henseniusplein 14 te Venray Horecapaviljoen Venray on Ice.

Peel en Maas | 2007 | | pagina 9