Veulen krijgt zijn zin 1000 euro voor Hospice Zenit Kerstpakketten voor de voedselbank Henr-i^mps Jongerenloket blijkt succesvol Nieuw vaandel KBO Oostrum onthuld Venrayse archieven voor breed publiek ROVL zet in op nul verkeers slachtoffers Reactivering nieuwe Maasarm mogelijk Peel en Maas tijdens de feestdagen bi Ld Ld h J Niets! PEEL EN MAAS Alliance Solitaire Thuiszorg nodig? Bel 0478-526262 I PEEL EN MAAS Donderdag 20 december 2007 - Pagina 7 Wethouder Teunissen (Lokaal Aktief) is toch over stag gegaan. Hij heeft het plan laten varen om het trapveldje aan De Vlies in Veulen vol te bouwen met vijftien wonin gen. De dorpsraad eiste het behoud van meer groen en kwam met succes in opstand. Afgelopen vrijdag vond er een gesprek plaats tussen Teunissen en de dorpsraad. "We hebben besloten het bouwplan aan te pas sen. Aan de zuidelijke kant van het terrein zullen we zoveel mogelijk groen behouden", zei de wethou der dinsdag in de raadsvergade ring. Daarmee nam hij de politieke partijen de wind uit de zeilen. Twee weken geleden in de com missievergadering wilde Teunis sen nog van geen wijken weten. De beoogde uitbreidingslocatie in Veulen is namelijk gemeente grond en daarom wil de gemeente er zoveel mogelijk woningen bou- wen.Temeer de andere bouwplek- ken in Veulen niet in bezit zijn van de gemeente. De dorpsraad keer de zich faliekant tegen het volbou wen van het trapveldje. Veulen vindt tien woningen op die plek het maximum. De Veulenaren wil len middenin het dorp voldoende groen en een plantsoen behou den. Meerlo centraal bij KRO-televisie Het KRO-televisieprogramma Kruispunt heeft twee uitzendin gen gemaakt over de passie van Meerlonaar Reinier Thiesen. Hij heeft 3400 verschillende uitvoe ringen van het wereldberoemde lied Stille Nacht, Heilige Nacht verzameld. De grootste verzame ling van de wereld. De kerstspe- cial wordt in twee delen op 23 en 24 december om 22.40 uur uitgezonden op Nederland 2 in het programma Kruispunt van de KRO Bouw Gilde Opleidingen van start Onder grote belangstelling werd donderdagmiddag het start schot gegeven voor de nieuw bouw van Gilde Opleidingen op de bouwplaats aan de Henri Dunantstraat in Oostrum. In het kleurrijke gebouw, ontworpen door BRTA-architecten, krijgen ruim 1000 studenten van de sec tor Zorg Welzijn en Economie les. De nieuwe locatie is toonaan gevend in de regio en gebaseerd op het principe van het nieuwe leren en werken. In het voorjaar 2009 wordt het schoolgebouw in gebruik genomen. Uitzendburo Mondial heeft een schenking gedaan van 1000 euro aan Hospice Zenit in Venray. Met de schenking wenst het team van Mondial alle medewerkers en vrij willigers van Hospice Zenit alle succes toe in de toekomst. Mondi al heeft haar bestemming, als regi onaal uitzendbureau, gevonden in Hospice Zenit. Mondial, opgericht in 2001, is een groeiende en professionele organisatie, met vestigingen in Horst, Venray en Venlo. Het is dan ook een betrouwbare partner voor de werving en selectie van personeel dat men flexibel in kan huren voor korte of langere tijd. Het uitzendbureau bemiddelt in diverse branches zoals bouw, techniek, logistiek, transport, productie, automatisering en op administratief en commercieel gebied. De kennis en ervaring van de aangetrokken uitzendkrachten is divers. De opdrachtgevers lopen sterk uiteen van sector en grootte. Mondial werkt snel, flexibel en betrouwbaar en ziet het uitzenden van personeel nog altijd als maat werk. De consulenten hebben zeil jarenlange ervaring in het bedrijfs leven, waardoor zij uitstekend aan kunnen voelen naar welke mensen precies gezocht wordt. Daarbij profiteert het bedrijfsle ven van een uitstekende prijs en kwaliteitsverhouding, alsmede van een professionele en persoonlijke benaderingswijze. Veel ervaren medewerkers hebben inmiddels een baan gevonden via Mondial. Uiteraard beschikt de organisatie over alle in de uitzendbranche bekende kwaliteitscertificaten. Uitzendburo Mondial is erkend lid van NBBU, SVU, alsmede NEN- 4400-01 gecertificeerd. Het is altijd leuk om een kerst pakket te ontvangen, maar het kan nog leuker zijn er een weg te geven. De Voedselbank Venray e.o. is dan een geweldige bestemming. De meeste bezoekers van de Voed selbank ontvangen namelijk geen kerstpakket. Integendeel, zij heb ben het met de kerstdagen extra moeilijk om het een beetje fees telijk te maken voor hun gezin. U kunt helpen door een kerstpakket aan hen af te staan. De kerstpak ketten kunnen op diverse plaatsen ingeleverd worden. De Stichting Voedselbank Venray e.o. is te berei ken via telefoon 06-50860418. Via dit telefoonnummer kan men een afspraak maken over waar de kerstgave afgeleverd kan worden. Voor Venray kan men ook bellen met telefoon 0478-586188, voor Merselo telefoon 0478-546655 en voor Oirlo telefoon 0478-587632. Wat gebeurt er als U niet adverteert JUWELIER cnlol huishoudelijke, persoonlijke en gespecialiseerde verzorging verpleging vrijwillige thuishulp zorgboerderij hulp op afroep dagvoorziening consultatie voor senioren zorg tv www.thuiszorgnoordlimburg.nl 1 en alph^S' ^Thuiszorg Noord-Limburg Daar kunt u op rekenen! Het Jongerenloket Venray heeft een goede start achter de rug. In de regio Noord- Limburg zijn 118 jongeren, die hun school zonder start kwalificatie hadden verlaten, afgelopen jaar weer begonnen met een opleiding. Er waren 416 schoolverlaters uit de gemeenten Venray, Horst aan de Maas, Sevenum, Bergen, Meerlo-Wanssum en Gennep aangeschreven. 280 jongeren reageerden op de oproep. De gemeente Venray heeft samen met CWI en ROC Gilde Opleidingen deze week het conve nant Jongerenloket ondertekend. Hiermee geven alle partijen hun bereidheid aan ook de komende tijd gezamenlijk de schouders te zetten onder de aanpak van voor tijdig schoolverlaten en het bevor deren van jeugdwerkgelegenheid. Het afgelopen jaar heeft het RMC (Regionaal Meld- en Coördina tiefunctie voortijdig schoolver laten) dat is ondergebracht bij gemeente Venray samen met het CWI en ROC Gilde Opleidingen een Jongerenloket ontwikkeld in Venray. Deze gezamenlijke aan pak blijkt de sleutel tot succes. Samen met alle partners worden de (begeleid ings-)mogelijkheden voor schoolverlaters besproken om bijvoorbeeld leren en werken te combineren en zo uiteindelijk toch een startkwalificatie te beha len. Hierdoor worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Dit is goed voor de jongere zelf, voor de economie en voor de maatschap pij. Het jongerenloket is bedoeld voor jongeren uit de gemeente Venray, Horst aan de Maas, Seve num, Meerlo-Wanssum, Bergen en Gennep, in de leeftijd van 16 tot 23 jaar en zonder startkwalifica tie. Een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 2 geldt als startkwa lificatie. Zowel de gemeente als het CWI en ROC Gilde Opleidin gen hebben een specifieke ver antwoordelijkheid op het gebied van voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten en de aanpak tegen jeugdwerkloosheid. Het Jongerenloket vindt plaats op het CWI-kantoor in Venray. Iedere twee weken op maandagmiddag kunnen jongeren hier terecht die niet meer naar school gaan of dreigen uit te vallen. In 1947 maakte de regering zich ernstig zorgen over de toe stand van de Nederlandse jeugd. De jeugd zou na de woelige jaren van de Duitse bezetting en gealli eerde bevrijding zijn'losgeslagen'. Er waren berichten over misbruik van sterke drank en ontoelaatbare baldadigheden. Op verzoek van de regering werd ook in Venray een onderzoek ingesteld naar de 'zedenverwildering' bij de jeugd. Burgemeester Janssen kon in 1948 rapporteren dat de toestand in Venray gelukkig meeviel. Er waren 'geen excessen voorgeval len op het gebied van onzedige kleding, openbare schennis der eerbaarheid of prostitutie'. Helaas kwam het steeds vaker voor dat meisjes en vrouwen zich in de zomermaanden met geheel ont blote benen toonden, maar hier viel weinig tegen te ondernemen. Zorgelijker was de baldadigheid van de oudere jeugd, die geen eerbied meer kende voor de eigendommen van de ander. Hier verwachtte de burgemeester veel van een scherper politietoezicht, in samenwerking met ouders en het onderwijzend personeel. Wat de burgervader bijzonder stoorde was het zwemmen in de Maas onder de gemeente Wanssum. Het gedrag van de zwemmers werd steeds vrijer, '...met name in de omgang der sexen, vooral als er niet gezwommen wordt, komt steeds minder reserve'En dan was er nog 'het (ont)kleedprobleem'. De hierboven beschreven zorgen van burgemeester Jans sen kan men nalezen in een van de dossiers van het archief van het gemeentebestuur, 1942-1990 (inventarisnummer 4470). In het archief van het gemeentebestuur tref je allerlei papieren aan die verband houden met de uitvoe ring van de taken van de gemeen te: van de aanleg van wegen tot de subsidiëring van jeugdvereni gingen. Om in het archief de weg te vinden, het gaat tenslotte om 250 meter archief of ruim 2000 dozen, is er een archieflnventaris gemaakt. In een dergelijke inventa ris staat globaal beschreven welke stukken in het archief aanwezig zijn. Die stukken kan men dan vervolgens in de studiezaal van het gemeentearchief zelf bekijken. Op 13 december jl. zijn in de raad zaal van het Gemeentehuis twee archiefinventarissen gepresen teerd. Zij geven een beschrijving van het archief van het gemeente bestuur uit de periode 1815-1941 en 1942-1990. Samen bestrijken ze 175 jaar geschiedenis, een peri ode waarin Venray onherkenbaar veranderd is. Het archief biedt niet alleen informatie over de grote geschiedenis'. Wie van speu ren houdt zal allerlei interessante documenten tegenkomen over personen en families. De archiefinventarissen kun nen geraadpleegd worden in de studiezaal van het archief in het Gemeentehuis van dinsdag tot en met donderdag van 9-00 tot 17.00 uur. Ze zijn ook geplaatst op de website van de gemeente Venray. Afgelopen dinsdag werd, tij dens de kerstviering van de KBO Oostrum in gemeenschapshuis D n Oesterham, het nieuwe vaan del onthuld. Het vaandel is in het begin door drie en bij de latere afwerking door twee dames van de KBO, Annie van Brunschot en Jo Aarts, gemaakt. Zo zijn de letters en cijfers geheel handmatig door de dames op het vaandel gebor duurd, evenals het Mariabeeldje dat op het Maria-altaar staat. De echtgenoten Jo van Brunschot en Jan Aarts leverden ook hun bij drage door de vervaardiging van de standaard voor hun rekening te nemen. Zondag zal het vaandel tij dens de heilige mis van 09-30 uur worden ingezegend. De reactivering van de nieu we Maasarm tussen Ooijen en Wanssum moet in het voorjaar van 2009 zijn gerealiseerd. Uit een haalbaarheidsonderzoek en een verkenning van een stuurgroep onder leiding van gedeputeerde Driessen blijkt volgens de provincie dat de heringebruikname van de Maasarm mogelijk is. De reac tivering van de Maasarm moet ervoor zorgen dat het water stroomopwaarts niet buiten de oevers treedt bij hoogwater. De stuurgroep heeft voor de zogeheten gebiedsontwikke- ling Ooijen-Wanssum groen licht gegeven voor de start van de planvoorbereiding. In maart 2009 wil de stuurgroep een uitgewerkt plan van aanpak kunnen vaststel len en een begin maken met de start van de formele procedures. Ook bewoners en belangheb benden worden nauw betrokken bij de planvorming. De oude Maasarm tussen Ooijen en Wans sum is al sinds mensenheugenis deel van het stroomgebied van de Maas. Doordat tussen 1926 en 1993 nauwelijks hoogwaters optraden, is in lagere delen van dit gebied gebouwd. In 1993 en 1995 ontstond als gevolg hiervan veel overlast en schade. Na 1995 is daarom de volledige Maasarm met kades van de rivier afgesloten. Al snel bleek dat dit leidt tot een zodanige inperking van de Maas dat de waterstanden in stroomop waarts gelegen dorpen als Arcen en Broekhuizen met tientallen centimeters stijgen. Verdere kade verhogingen in het gebied, nodig om het beoogde veiligheidsniveau te halen, brengt stroomopwaarts gelegen gebieden nog verder in de problemen. Daar komt bij dat het gebied tussen Ooijen en Wanssum ondanks kades door de rivieren- wet grotendeels 'op slot' zit. Ruim telijke ontwikkelingen, initiatie ven van ondernemers en ideeën voor het gemeentelijke plan Het Nieuwe Wanssum' kunnen daarom geen doorgang vinden. De verken ning naar de 'reactivering van de Oude Maasarm', uitgevoerd door Habiforum, leverde zes strate gieën op hoe met deze problema tiek om te gaan. De zes verschil lende varianten kwamen tot stand in nauw overleg met bewoners, ondernemers en beleidsmakers in de streek. Vervolgens is door dezelfde groep een voorkeur uit gesproken voor de meest kans rijke variant: 'verruiming', waarbij de mogelijkheid wordt benut om binnen de huidige laaggelegen Oude Maasarm een lager gele gen waterloop aan te leggen. De oude Maasarm krijgt daarbij meer capaciteit en minder hoge water standen. Bekend is inmiddels ook dat in het stroomgebied geen nieuwe groepjes woningen wor den gebouwd. Mogelijk komen er wel nieuwe wijken aan de ran den van de bestaande kernen om de reactivering van de Maasarm en de Maasbeveiliging te kunnen betalen. In de stuurgroep - onder voorzitterschap van gedeputeerde Driessen - zijn naast de provincie de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum en Venray, het waterschap Peel en Maasvallei en Rijkswaterstaat Dienst Limburg en Maaswerken vertegenwoordigd. De voorzitters van de gebiedscom- missies nemen deel als adviseur Voor het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) is de gedachte dat ver keersslachtoffers een onont koombaar kwaad zijn niet langer acceptabel. Deze stel- lingname vormt het uitgangs punt bij het Meerjarenuitvoe- ringsplan (MUP) 2008-2011 dat deze week door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Secretaris ROVL Bart Pastoor: "We accepteren toch ook niet meer dat tientallen slachtoffers vallen bij de aanleg van een weg of een spoorlijn - zoals dat in het begin van vorige eeuw wel nog het geval was - of dat mensen door ongevallen bij hun werk om het leven komen. Dat betekent wel dat we andere wegen moeten zoeken om verkeersveiligheid te bevorderen". Het ROVL wil daar toe de komende jaren een eerste stap zetten en richt zich daarbij sterk op innovatieve middelen. Samen met bedrijven gaat het ROVL op zoek naar technologi sche en sociale vernieuwing die het streven naar nul verkeers slachtoffers inhoud kan geven. Te denken valt aan de rol van navi gatiesystemen en 'slimme' auto geleidesystemen die automatisch snelheid en onderlinge afstand aanpassen aan de verkeerssitu atie. Of aan projecten in wijken en buurten waarin samen met bewo ners gezocht wordt naar manie ren om elkaar aan te spreken op gevaarlijk verkeersgedrag in de eigen buurt. Veel 'hardrijders' in dertig kilometer wijken blijken zelf in die wijk te wonen; de mees te verkeersoverlast bij scholen wordt veroorzaakt door ouders die hun kinderen naar school brengen. Sleutelwoorden in de ROVL benadering zijn 'samen' en 'werken'. Het thema van het MUP 2008-2011 is:'Verbinden rondom VerkeersveiligheidVerschillende partijen (overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties) zullen vanuit eigen verantwoordelijkheid, hun kennis en hun activiteiten moeten bun delen om daadwerkelijk stappen te zetten richting de nuloptie'. De rol van het ROVL is die partijen bij elkaar brengen of ze ondersteu nen waar ze elkaar al gevonden hebben om tot concrete projec ten te komen. Reuma gespreksgroepen De reumapatiëntenvereniging Venray e.o. start op dinsdag 15 januari met lotgenotencontact avonden in de vorm van gespreks groepen. Er zijn ongeveer acht a tien bijeenkomsten, telkens op dinsdagavond van 19-30 uur tot 21.30 uur. Iedereen met een reumatische aandoening, man, vrouw, wel of geen lid, en die zijn ervaringen wil delen is van harte welkom op deze bijeen komsten. De avonden worden geleid door ervaringsdeskundi gen, waarvan een met zestien jaar ervaring, die een specifieke cursus vanuit de reumapatiënten- bond heeft gevolgd. Informatie is verkrijgbaar bij Marij Heidens via telefoon (0478)589100, Marja Lanting via telefoon 06-27490659 of bij Petra Derksen via telefoon (0478)586483. De feestdagen komen snel dich terbij en dat betekent dat ook de medewerkers van nieuwsblad Peel en Maas gaan genieten van een aantal vrije dagen. Maar het is natuurlijk niet zo dat u uw nieuws blad in de laatste week van het jaar 2007 en de eerste week van het jaar 2008 moet missen! Peel en Maas verschijnt op de normale donderdag, op 27 december en 3 januari 2008 Wél ziin de afslnit- dagen voor kopij en advertenties in verband met de feestdagen ver vroegd. Redactionele berichten en advertenties voor de uitgave van donderdag 27 december, de krant wordt in verband met de twee kerstdagen al op maandagmorgen 24 december opgemaakt, moe ten binnen zijn op donderdag 20 december 16 00 nnr Advertenties dienen vrijdag 21 december voor 10.00 uur binnen te zijn. Voor de uitgave van donderdag 3 januari 2008 is de afsluittermijn voor zowel kopij als advertenties maandag 31 december 12.00 uur. In verband met de verhuizing naar Keizersveld is zowel de redactie als de advertentieafdeling in de kerstweek (maandag 24 tot en met vrijdag 28 december) beperkt hereikhaar Grotestraat 50 Venray Tel. 0478-581261 www.henri-camps.nl Rodrigues Cohen Diamonds is een merk van Peter Bruining BV Tel: 823 - 531 9374, fax: 023 - 5340781 email: info@peter-bruining.nl www.rodrigues-cohen.nl et werkei f ook zoeke" I volop verzorgenden oj

Peel en Maas | 2007 | | pagina 7