Commissie Welstand voelt zich onfatsoenlijk behandeld Zeven miljoen voor openbare ruimte Erkenning voor De Eetkamer VVD wijst masterplan Brukske af Raad wil snel verenigingen 1800 euro voor goede doel Albionstraat het meest gevaarlijk huisvesting Laat u inspireren Volop kerstsfeer bij BAÜËRIE Boek bestellen? door onze keukens en badkamers PEEL EN MAAS 2e kerstdag show nftO-17-00 uur f /-ff-. «£55» 'Reputaties beschadigd door college' De voormalige commis sie Welstand heeft een paar maanden collectief ontslag gekregen. De gemeente koos voor een nieuw welstandsbe- leid - meer vooraf begeleiden dan achteraf beoordelen - en benoemde daarom allemaal nieuwe leden. Voorzitter H. Hoorn, J. Vroege, H. Kerk dijk, O. van Dijk en de Ven- rayse architect Bert Lerou zijn absoluut niet te spreken over de gang van zaken. Ze voelen zich 'zeer onzorgvuldig' en 'buitengewoon onfatsoenlijk' behandeld. In oktober stapten ze alle vijf op terwijl het de bedoeling was dat ze tot eind dit jaar zouden aanblij ven totdat de nieuwe commissie ARK (Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit) aantrad. Eind november stuurden de opgestapte Welstand leden een gepeperde brief naar de raadsfracties. Hierin halen ze fel uit naar het college en met name naar wethouder Van der Broeck (CDA). De voormalige commissie Welstand voelt zich afgeserveerd. De leden voelen zich in hun goede naam aangetast en vinden dat hun reputaties beschadigd zijn door het optreden van wethouder en college. Afgesproken was dat de vijf Wel stand-leden niet hoefden te sollici teren voor een plek in de nieuwe ARK. Hun kwaliteiten waren immers bekend. Na een sollicita tieprocedure koos de gemeente uiteindelijk voor vijf geheel nieu we leden. De belangrijkste reden was dat de oude commissieleden niet goed zouden passen in de nieuwe manier van werken. De oud-leden vinden dat ze ten onrechte in de waan zijn gelaten dat ze een serieuze kans zouden krijgen. Ze hebben zelfs meege dacht en meegewerkt aan het nieuwe welstandsbeleid. De han delwijze van het college vinden ze ondoorgrondelijk en verre van transparant. De ontslagredenen zouden ongemotiveerd zijn en er is geen enkele afvloeiingsregeling. Ook zou er slecht en onzuiver gecommuniceerd zijn. Het college en wethouder Van der Broeck krij gen ook het verwijt onjuistheden en onwaarheden geuit te hebben over integere' personen. Terwijl ze recentelijk nog complimenten ontvingen. De kritiek is niet mals. Vandaar dat WD-raadslid Frans van der Kruijf de kwestie dinsdag aan de orde stelde in het vragenuur tje. Wethouder van der Broeck zei begrip te hebben voor de teleurstelling en emoties. Maar hij weerlegde de meeste kritiek. "Er kan geen enkele sprake zijn van beschadiging van personen. We hebben nooit een onvertogen woord laten vallen over de com missieleden", aldus de wethouder die niet vindt dat ze zijn afgeser veerd. "Nee, ze hebben eervol ontslag gekregen." Volgens Van der Broeck kan er van een afvloeiings regeling geen sprake zijn. "Want er is geen arbeidscontract. Ze heb ben een eenzijdige benoeming." Van der Kruijf kon leven met de uitleg.."Toch zou het goed zijn als de wethouder dit nog in een brief aan de commissieleden zou ver woorden. Dit zouden ze zeker op prijs stellen." Voor de PvdA is de kous er niet mee af. "De verhalen kloppen niet met elkaar. Gezien de brief lijkt er nogal wat aan de hand", zei Henk Bisschops. "Er is sprake van een aanzienlijk verschil van mening. We verzoeken de wet houder met klem nog eens met de commissie aan tafel te gaan zitten." Gerard Thijssen (inVENtief) sloot zich bij de PvdA aan. "We moeten dit netjes afhandelen. Ze zijn nu toch afgedankt. Hun reputaties lij ken ten onrechte geschaad te zijn." Samenwerking en Gerda van Stel ten (CDA) pleitten eveneens voor een verzoenend gesprek. "Dat zou niet slecht zijn om het zo goed af te sluiten. Deze situatie is voor niemand prettig", zei Van Stelten. Wethouder Van der Broeck leek er evenwel weinig voor te voelen. "Ik neem het verzoek in overweging. Ik zal binnen het col lege bespreken hoe we hier mee omgaan." Ruitenwissers vernield De politie zag zaterdagmorgen op de Ridderspoor en omgeving dat van een groot aantal gepar keerde personenauto's de rui tenwissers waren vernield. Naar schatting gaat het om circa 100 voertuigen. Het is niet bekend van hoeveel auto's daadwerkelijk iets vernield is. Benadeelden kun nen eventueel via internet aangif te doen. De politie zoekt getuigen van deze daden via 0900-8844. www.vandenmunckhof.nl Alcoholcontroles: De politie Limburg-Noord heeft afgelopen weekend op 21 locaties alcoholcontroles gehouden. Er werden 1450 blaasproeven afgenomen, waarbij 24 maal proces-verbaal moest worden opgemaakt. De agenten vorderden tijdens de controles acht rijbewijzen in, waarbij zes automo bilisten beginnend bestuurder bleken te zijn. Van de zes beginnende bestuurders die met drank op achter het stuur zaten, moest van twee het rijbewijs worden ingevorderd, vanwege overmatig drankgebruik. Zij bleken hun rijbewijs pas in januari en augustus van dit jaar te heb ben behaald. IBADERIE BOXMEER De gemeente Venray inves teert in 2008 bijna zeven mil joen euro in de openbare ruimte. Dit komt met name doordat in 2008 een aantal grote projecten op de plan ning staan. Daarnaast probeert de gemeente zoveel mogelijk werkzaamheden op elkaar af te stemmen en tegelijk uit te voeren. Dit bespaart kosten en zorgt voor minder overlast. Voorbeelden van integrale projecten die in 2008 starten, zijn het project Centrum op de schop (herinrichting kernwinkel- gebied), de reconstructie van de wijk Centrum-West (omgeving Kennedy-plein), de rotonde op het kruispunt Henri Dunantstraat Zuid-Oostsingel, deelprojecten uit het Venray's Verkeers- en Ver- voersPlan (VWP) en de herinrich ting van de Westsingel. Ook wordt direct na de zomer, tegelijk met de openstelling van parkeergarage De Gouden Leeuw, betaald parke ren in de directe omgeving van de parkeergarage ingevoerd en komt er een nieuwe parkeerbewegwij- zering. Het college heeft een integraal uitvoeringsprogramma vastge steld waarbij de werkzaamheden aan wegen, riolering, groen, ver lichting, afval, verkeer en (betaald) parkeren optimaal op elkaar zijn afgestemd. Dit betekent per saldo minder kosten, kortere uitvoe ringstijden en dus minder over last voor de burger. Naast boven genoemde projecten wordt er in 2008 onder meer ook gewerkt aan de volgende fases van de her inrichting van de Langstraat, het vervangen van speeltoestellen en verkeersregelinstallaties, groot onderhoud aan de verhardingen in de wijk Centrum-Zuid (bomen- buurt), het vernieuwen van asfalt- deklagen op verschillende wegen in het buitengebied en worden er weer een aantal knelpunten zoals benoemd in het Gemeentelijk Rio- leringsPlan (GRP) en het beleids plan openbare verlichting opge lost. De werkzaamheden worden zo veel mogelijk afgestemd met de externe partners, zoals dorps- en wijkraden, politie, belangengroe pen en bewoners. De WD heeft zich dinsdag als enige partij tegen het masterplan Brukske gekeerd. De renovatie van de achterstandswijk gaat 50 miljoen euro kosten. "De financië le consequenties zijn onzeker. We vinden het nu te vroeg om groen licht te geven", zei Frans van der Kruijf in de raadsvergadering. Het masterplan bestaat uit een globale schets. Wethouder Najja (PvdA) denkt vier tot zes maanden nodig te hebben voor een con crete uitwerking. "Het masterplan is te mooi om waar de zijn", vindt de WD'er. "We hebben grote twij fels over de beheersbaarheid. Ook zijn de huurders in de wijk onvol doende betrokken." Ook het CDA maakt zich zorgen over de finan ciën en de betrokkenheid van de wijkbewoners. "Het plan kost heel veel geld", zei Gerda van Stelten. "Een gedegen financiering is van essentieel belang. Duidelijk moet zijn wie wat betaalt." Het CDA vroeg extra aandacht voor de pro testantse kerk die op de nominatie staat gesloopt te worden. De partij wil het gebouw behouden. Ande re partijen uitten hun bezorgd heid over de betrokkenheid van de bewoners. De SP en Lokaal Aktief vrezen dat door de sloop van de flat aan de Bachstraat en andere huizen er veel goedkope huurwoningen verdwijnen. "Het gaat niet alleen om nieuwbouw en sloop", meent Jolanda Dijkema (SP). "Het gaat ook om gevoelens van mensen die al zolang in hun huis wonen. We mogen ze niet in onzekerheid laten. Voor sloop moet een heel goede reden zijn. Er moeten voldoende betaalbare woningen overblijven zodat de mensen in de wijk kunnen blijven wonen." Gerrit Lemmens (Lokaal Akief) wijst erop dat er veel vraag is naar betaalbare huurwoningen. "Voor iedere gesloopte goedko pe woning moet er daarom één terugkomen. De huurders kun nen anders nergens terecht. Dit moeten we vooraf goed regelen. Dat is nodig voor een geslaagde operatie", denkt Lemmens. Toch was er ook veel waardering voor de grootschalige aanpak van de wijk. De politiek vindt het een groot pluspunt dat alle betrokken partijen zich verzameld hebben in het OGB (Ondernemend Gezel schap Brukske). Wethouder Najja beloofde met de protestantse kerk in gesprek te gaan om het gebouw, al dan niet in aangepaste vorm, te behouden. "Als dit echt niet kan dan moeten we naar een alterna tieve oplossing zoeken." Boosheid en teleurstelling overheersten dinsdag in de gemeenteraad over het afbla zen van het multifunctioneel centrum. De partijen waren het erover eens dat het mfc als verzamelgebouw voor vereni gingen een goed idee was en nog steeds is. Maar het duur de veel te lang waardoor het draagvlak wegebde. Een half jaar geleden zag het CDA de bui al hangen en wilde er onmiddellijk mee stoppen. Een raadsmeerderheid gaf wethouder Emonts (PvdA) toen nog het voor deel van de twijfel. Nu heeft het college zelf de zaak afgeblazen. "In juni was het vonnis al getekend", meent Martin Leenders (Samen werking). "Wat hoe kon de wet houder verder zonder de steun van het CDA, de grootste coalitie partij." De raadsleden betreuren het dat de verenigingen zolang aan het lijntje zijn gehouden. "We hebben ze in de kou laten staan. We zijn nu weer een halfjaar ver der", zei Gerda van Stelten (CDA) die aandrong op grote spoed. "Nog sneller dan Overtoom. We De kerstmarkt in de aula van het A-gebouw door leerlingen van de afdeling praktijkonderwijs van het Raayland College is een groot succes geworden. De leerlingen hebben de afgelopen weken samen met de docenten diverse producten gemaakt die voor een goed doel verkocht werden. Er waren diverse marktkramen waar door leerlingen getekende kerst kaarten verkocht werden, er was een tweedehands marktkraam en er werden vogelhuisjes, houten kerstbomen, waxinelichtjeshou ders, spiegels, houten speelgoed en kerststukjes verkocht. Ook aan de inwendige mens was gedacht: van limonade tot erwtensoep. Het opgebrachte bedrag van bijna 1800 euro is bestemd voor het project van Geeke Blenk, die bin nenkort naar Costa Rica vertrekt om daar sportfaciliteiten voor gehandicapte kinderen op te zet- ten.Al weken geleden zijn de leer lingen van het praktijkonderwijs begonnen met het bedenken van allerlei producten. Daarna werd de afdeling omgetoverd in een goed geoliede machine waarbij leerlingen en docenten in een prima sfeer dingen maakten. Deze vonden gretig aftrek toen ouders, grootouders, vrienden, familie, kennissen en collega's, Geeke Blenk en haar project hielpen aan een prachtige opbrengst. Verkeersonderzoeken in Leunen De Albionstraat wordt door inwoners van Leunen als meest gevaarlijke straat ervaren.Dat blijkt uit twee verkeersonderzoeken die door de Venrayse afdeling Veilig Verkeer Nederland zijn gemaakt. Een onderzoek werd gedaan in opdracht van de dorpsraad, de ander in opdracht van basisschool De Meent. De Albionstraat is een drukke verkeersstraat. Het feit dat het fietspad tegen de Albionstraat aanligt maakt het oversteken voor fietsers vaak lastig. Daarnaast vinden veel Leu- nenaren dat er bij de oversteek plaats bij de Pastoor Strijkerstraat/ Kapelweg te hard wordt gereden, zeker als er geen brigadiers staan. Bovendien is de oversteekplaats slecht zichtbaar. Ook rondom het Texaco tankstation en de St. Catharinastraat zijn vaak gevaar lijke situaties. Verder is de situatie bij de afslag Van Berlostraat vaak onoverzichtelijk en voor verbete ring vatbaar. Naast de Albionstraat wordt ook de Kapelweg en met name de situatie bij de school als onveilig ervaren. Vooral als kinde ren naar school gebracht worden of weer worden afgehaald. Dan is het vaak een onoverzichtelijke situatie met fietsers, voetgangers en auto's. Vooral geparkeerde auto's op de Kapelweg belem meren dan het zicht. Daarnaast is het voetpad langs de kerk veel te smal. Verder vinden veel inwo ners dat met name op de Van Ber lostraat en de Zuivelweg veel te hard wordt gereden. Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat veelal geparkeerde auto's zorgen voor verkeersonveilige situaties. Suggesties van de deelnemers zijn er voldoende. Het te hard rij den op met name de Albionstraat moet in ieder geval worden aan gepakt. Drempels, autoluw maken, verkeerslichten bij de oversteek plaats, een verhoogde middenlijn en een 30 km-zone zijn veelge noemde voorstellen. Ook wordt gesuggereerd dat de bushalte ver plaatst moet worden zodat passa giers veiliger kunnen uitstappen. Dorpsraadvoorzitter Jeroen van de Leur en Ingrid Hendriks van de ouderraad van De Meent overhandigen de rapporten aan wethouder Van der Broeck. Verder zou het landbouwverkeer op de Albionstraat geweerd moe ten worden. Uit het onderzoek van De Meent, die zich specifiek toespitste op de situatie rondom de school en de school-thuisrou- tes, blijkt onder andere dat de situ atie op de Kapelweg bijzondere aandacht verdient. Daarbij wordt zelfs het autovrij maken geadvi seerd. Een stopverbod voor de school is ook een van de sugges ties. Verder worden ook hier snel- heidsbeperkende maatregelen op de Albionstraat voorgesteld, even als verbeteren van de situatie bij de oversteekplaats. Hennepkwekerij opgerold De politie heeft dinsdagmorgen een hennepkwekerij opgerold in een woning aan de Beukenlaan. Op de eerste etage troffen agen ten zo'n 2700 hennepstekjes aan. Daarnaast was er in de kelder een kwekerij ingericht met in totaal 125 zogenaamde moederplanten. Na onderzoek bleek dat de stroom illegaal afgetapt was. Alle planten en benodigde apparatuur zoals assimilatielampen zijn in beslag genomen en vernietigd. De politie heeft de eigenaar, een 50-jarige man uit Venray, aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze zaak. zullen geen enkel uitstel meer dul den." Iedereen drong erop aan dat wethouder Emonts snel aan de slag gaat om de verenigingen aan goede huisvesting te helpen. Dat geldt ook voor het jongerencen trum dat tijdelijk (voor maximaal vijf jaar) onderdak heeft in café 't Podium. Lokaal Aktief en WD vrezen dat er niet genoeg geld zal zijn om alle verenigingsgebouwen op te knappen. Emonts reageerde dat hij al met Euterpe in gesprek is. Voor de zomer zal er duidelijk heid zijn voor de harmonie. Vol gens de wethouder zijn er twee mogelijkheden. Of het huidige onderkomen de Pèrdstal wordt gerenoveerd of er komt nieuw bouw. De beoogde plek van het mfc aan de Zuidsingel, tegenover het Raayland College, is hiervoor in beeld. Het zou tevens als onderdak kunnen dienen voor MMSK St. Petrus Banden, 't Podium is voor de langere termijn niet geschikt als jongerencentrum, verklaarde Emonts. "Ook de jongeren zelf kiezen voor een andere plek. Dit heeft prioriteit. Dat geldt ook voor de tienerdisco inVeltum." Dezer dagen verscheen de lens Restaurantgids 2008. Wat meerde re fijnproevers in de regio Venray reeds voorspelden, is voor patron- cuisinier Harold Michiels en gast vrouw Marion Janssen werkelijk heid geworden. In de Nederlandse lens Top 20 Restaurants staat De Eetkamer op een verdienstelijke veertiende plaats. In de categorie Franse Restaurants neemt het de zevende plaats in en in de catego rie Limburgse Top 20 Restaurants zelfs de derde plaats. Michiels en Janssen zijn blij met deze erken ning na ruim negen jaar met hart en ziel en echt hard werken. De lens-redactie: "Met de 'mooiste kaart van Venray en omstreken' ben je in dit restaurant verzekerd van 'een avond culinair genieten'. De vissoep is onovertroffen en de kreeftjes worden op verschillende manieren bereid, zodat je niet kunt kiezen. Een reden temeer om terug te komen. Geen onzin, geen fratsen, maar puur". De menukaart wordt elke twee maanden vernieuwd. Naast enkele bijzondere vleesgerechten ver meldt de menukaart een breed assortiment aan vis. Vooral de diverse kreeftgerechten hebben in het Venrayse bij de vele liefheb bers een goede naam verworven. Ook vele visliefhebbers uit de grote regio hebben de weg naar de Eetkamer inmiddels weten te vinden. Reeds bij de inkoop wordt alle aandacht besteed aan een uitste kende kwaliteit van verse pro ducten, geleverd door de beste leveranciers. Slagerij Lebouille uit Valkenburg levert het vlees, Dutch Canadian Food Line levert de vis, schaal- en schelpdieren. Overigens heeft De Eetkamer dit jaar al twee maal eerder heel positieve aan bevelingen in de landelijke pers gekregen. Restaurant De Eetkamer is te vinden aan de Schoolstraat 31 in Venray. Zie ook WWWDEEET- KAMER.NL. info@deeetkamer.nl. Mooi Functioneel High-tech Comfortabel Donderdag 20 december 2007 - Pagina 5 Bij besteding van min. 5000.- (excl. installatiekosten) nu een stylingadvies én voor 500.- aan badkameraccessoires cadeau. Steenstraat 6 - Boxmeer - tel. 0485-576131 (nabij rotonde Sambeek) Bezoek onze showroom: Heidseweg 33, Venray-Heide T 0478 533000 www.comfortabel-wonen.com de COMFORTABEL WONEN aanpak

Peel en Maas | 2007 | | pagina 5