Langstraat wil geen betonnen rand tussen rijweg en fietspad Peelspeurders haalt vredeslicht Kappersbond eist verbod kapsalons aan huis Subsidie voor Poppodium Venray Huurdersvereniging telt 364 nieuwe leden Wie wil bushokje voor de deur? SP blij met sluiting circuit KOOPZONDAG 23 DEC Levende kerststal Venray on Ice t/m 6 jan. venray Advocaten te Venray is óók thuis in het HUURRECHT en het INCASSORECHT PRETTIGE KERSTDAGEN PEEL EN MAAS Donderdag 20 december 2007 - Pagina 3 'Het is wachten op de eerste overreden fietser' De gemeente spreekt over niet. Vandaar dat de gemeente dit de minst slechte oplossing is. iemand op. "Maar nu zijn er steeds asfalt uitgevoerd. De rijw zes of zeven meldingen van voor een betonnen rand heeft "Het dient juist voor de veiligheid meer fietsers die vallen." steenmastiekasfalt dat ni fietsers die een smak hebben gekozen. Het weggedeelte tussen en bescherming van de fietsers", duurzaam, maar ook gel De gemeente spreekt over zes of zeven meldingen van fietsers die een smak hebben gemaakt. Volgens de aanwo- nenden zijn het er veel meer. Omvallende fietsers, die in aanraking komen met de betonnen rand tussen rijbaan en fietspad, schijnen sche ring en inslag te zijn. Half januari wordt gestart met het tweede stuk - tussen Blauw ververstraat en Weg in den Berg - van de renovatie van de Langstraat. De bewoners willen dat de gemeente een andere oplossing kiest. Het liefst zien ze een groenstrook als afscheiding tussen fietspad en rijbaan. Volgens de gemeente is daar voor te weinig ruimte. De Lang straat is net als de Leunseweg een zogeheten wijkontsluitingsweg. Het verbindt de grote provinciale wegen met het centrum. Bij de inrichting hoort een vrijliggend fietspad. Bij de Leunseweg is vol doende ruimte voor een groen strook. Bij de smallere Langstraat niet. Vandaar dat de gemeente voor een betonnen rand heeft gekozen. Het weggedeelte tussen de rotonde op de Zuidsingel en de Blauwververstraat is zo al inge richt. De bewoners houden hun hart vast als straks de hele Lang straat er zo bij ligt. Straatbewoner Sef Peeters maakte ook een val met zijn flets. "Ik werd even afge leid en ik kwam bij Strijbosch met mijn voorwiel tegen die hoge rand aan. Ik viel op de rijbaan en had het geluk dat een aanrijdende auto net op tijd kon stoppen. Maar het wachten is op het moment dat er iemand echt een keer overreden wordt." Het was donderdag een bewo gen bijeenkomst in de Witte Hoeve met een dertigtal omwonenden. Projectleider Eric Verhagen en verkeersdeskundige Siemen Hal- bersma werden flink onder vuur genomen. Het grootste verwijt was, dat de gemeente niet wilde luisteren. Ondanks alle bezwaren houdt de gemeente vast aan de omstreden scheidingsband. Verha gen en Halbersma legden uit dat dit de minst slechte oplossing is. "Het dient juist voor de veiligheid en bescherming van de fietsers", zei Halbersma. "Het is de eerste keer dat we dit in Venray toepas sen. We proberen het tot een minimum te beperken. We heb ben ook liever een middenberm, maar helaas kan dat hier niet." De gemoederen liepen even hoog op toen Sef Peeters de woorden 'arrogant' en 'dominant' uitsprak. Voor Eric Verhagen was toen de grens bereikt. "Hiervan ben in niet gediend, meneer Peeters. Wij drij ven niet onze zin door. Als u zo doorgaat, dan voer ik geen enkele discussie meer met u." Siemen Halbersma erkende deels de problemen met de schei dingsbanden. "Maar ik krijg ook telefoontjes van moeders die blij zijn dat hun kinderen nu eindelijk veilig over de Langstraat kunnen fietsen." De straatbewoners geloof den er niet veel van. Voor hen mag de weg blijven zoals ie nu is. "Er gebeuren nooit ongelukken op de Langstraat. Alleen bij Intratuin is er wel eens een botsing", merkte iemand op. "Maar nu zijn er steeds meer fietsers die vallen." Hoe dan ook, er zullen geschei den fietspaden moeten komen. Halbersma vertelde dat de banden wit worden geschilderd waardoor ze beter zichtbaar zijn. Ook komen de blokken dichter bij elkaar te lig gen. In plaats van een opening van een meter wordt de afstand der tig centimeter. Waardoor fietsers niet meer plotseling de rijbaan op kunnen. De scheidingsbanden die er nu liggen, krijgen ook een verfbeurt. Dat nam de ongerust heid niet weg. "Hierover blijven we helaas van mening verschillen. Dan houdt het op", zo sloot Verha gen het gevoelige onderwerp af. Net als de Niessenstraat en aan één kant de Hoebertweg, krijgt ook de Pettenmakerstraat een afsluiting. Want de Langstraat moet zo min mogelijk zijwegen hebben om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Zebra paden zijn taboe en bushaltes en parkeerhavens komen niet meer op de rijbaan. De fietspaden worden in rood- asfalt uitgevoerd. De rijweg krijgt steenmastiekasfalt dat niet alleen duurzaam, maar ook geluidsdem pend is. Er komt nieuwe straat verlichting. De riolering hoeft niet vervangen te worden. Wel wordt er in het midden van de rijbaan een apart regenwaterriool aangelegd. Het regenwater wordt zo teruggebracht in de bodem. Bij overvloedige regenval, als het riool vol raakt, loopt het water weg naar de wadi die langs de Hoebertweg komt. De werkzaamheden duren van half januari tot eind maart. Het ver keer wordt omgeleid via de Deur- neseweg en Leunseweg of via de Weg in den Berg en Kempweg. De busroute wordt verlegd naar de Zuivelweg en Leunseweg. In het voorjaar wordt ook begonnen met fase 2, het gedeelte tussen de rotonde op de Zuidsin gel en de Langeweg. Het laatste stukje bij Intratuin tot voorbij de kruising met de Weg in den Berg laat nog even op zich wachten. De inrichting is mede afhankelijk van de uitbreidingsplannen van Intra tuin. t- Scouts uit de hele wereld ver spreiden in de week voor Kerst mis over de hele wereld het vre deslicht en vormen zo een keten van licht als teken van vrede en vriendschap. Al meer dan 20 jaar wordt het licht ontstoken in Bethlehem en zorgen scouting groepen naast andere organisa ties voor de verspreiding van het vredeslicht over de hele wereld. Vorige week vrijdag gingen enke le jeugdleden van Scouting Weller- looi met de trein naar Wenen om daar het vredeslicht op te halen. Afgelopen maandag werd op Utrecht CS in de centrale stations hal in kerstsfeer het vredeslicht uitgereikt aan scoutinggroepen, en aan enkele bekende Nederlan ders. Scouting de Peelspeurders Venray was ook naar Utrecht afgereisd om het vredeslicht over te nemen om te kunnen versprei den in Venray. NS sponsorde deze actie, door alle groepen die wil den komen te voorzien van trein kaartjes. De Peelspeurders hadden een afvaardiging van vier perso nen. Eén bijzonder lid, een wel penleiding, een groepsbegeleider en een bever. Eenmaal in Utrecht werden ze ontvangen in het NS- gebouw en was er een optreden door Sherilyn, winnares van het tv-programma So you wanna be a Popstar. Daarna vertrok men naar de stationshal om het licht offici eel in ontvangst te nemen.Als eer ste kreeg Sherilyn een kaars, ver volgens een NS-topman. Daarna namen alle scoutingmensen het licht in ontvangst. Met een speci ale ontheffing ging men de trein in met een brandend vredeslicht, terug naar Venray. Afgelopen dins dag is het licht door Pirn Frans- sen (de bever) overgebracht naar basisschool Coninxhof, die het licht gaat bewaken tot vrijdag 21 december. Dan wordt het licht op het Schouwburgplein uitgedeeld aan de inwoners van Venray, om zo vrede en vriendschap uit te dragen. Scouting de Peelspeurders nodigt alle inwoners van Venray uit om op 21 december een vre deslicht te komen halen op het Schouwburgplein, tussen 19.00 en 21.00 uur. Gemeente wil bedrijfjes in woonhuizen blijven toestaan De Koninklijke Algemene Kappersorganisatie (ANKO) wil dat de gemeente Venray een halt toeroept aan de ves tiging van kapsalons aan huis. De kappersbond spreekt van oneigenlijke concurrentie en zet vraagtekens bij de kwaliteit. Tevens zouden de huiskappers niet voldoen aan de arbo- en veiligheidseisen en wordt er niet toegestane detailhandel gedreven. De gemeente wil evenwel niets van een verbod weten en wil de eenmansbe drijfjes blijven toestaan. Op dit moment zijn er in de gemeente Venray twintig kapsa lons aan huis gevestigd. Twaalf in de Venrayse woonwijken, vier in de dorpskernen en vier in het buitengebied.Volgens het bestem mingsplan mogen de aan huis gebonden beroepen of bedrijven een maximale omvang hebben van veertig vierkante meter. Voor het buitengebied is dit ruimer, daar geldt maximaal zeventig vier kante meter. In een brief aan de ANKO laat de gemeente weten dat detailhandel is toegestaan. Zolang het ondergeschikt is en beperkt blijft tot verkoop van artikelen die direct in verband staan met het aan huis gebon den beroep of bedrijf. Uiteraard moet wel worden voldaan aan alle (brand)veiligheidseisen. Het college vindt twintig thuiskap- pers een 'aanvaardbaar aantal'. De ANKO waarschuwt voor het toe nemende aantal vestigingen van kapsalons aan huis in de gemeente Venray. Volgens het college valt dit wel mee, er is de afgelopen jaren slechts sprake van een lichte stij ging. De gemeente Venray meent dat een eenmansbedrijf aan huis - vanwege de kleinschaligheid - geen oneigenlijke concurrentie is voor de gevestigde ondernemin gen in winkelpanden. Door het toestaan van een aan huis gebon den beroep of bedrijf, wordt wer ken vanuit de woonomgeving gestimuleerd. De gemeente vindt dit een goede zaak. Hierdoor ont staan ook nieuwe economische dragers in de dorpen en in het buitengebied, waar het voorzie ningenniveau toch al onder druk staat. Voor startende ondernemers is het bovendien vaak de enige mogelijkheid om een bedrijf te beginnen. Voorwaarde is wel dat het bedrijf altijd ondergeschikt moeten blijven aan de woonfunc tie. Zodra een bedrijf groeit, zal het vanwege extra ruimtewaag hoe dan ook moeten verhuizen, zegt de gemeente. Kerstman gestolen De politie onderzoekt de dief stal van een kerstman bij een tuincentrum aan de Langstraat afgelopen vrijdagmiddag. Twee onbekende vrouwen hebben een kerstman van circa 90 centimeter hoog losgeknipt bij de ingang van de winkel en meegenomen in een rode auto. De kerstman had een viool in zijn handen en de pop heeft een waarde van ongeveer 150 euro. Het college van B en W van Venray heeft besloten subsi die te verlenen aan de stich ting Poppodium Venray. Deze groep jongeren gaat het acti viteitenaanbod voor de jeugd vanuit 't Podium organise ren. Voor 2007 en 2008 krijgt het poppodium in totaal een waarderingssubsidie van ruim 53.000 euro. Daarnaast is een malig een aanloopsubsidie van 10.000 euro toegekend. Begin 2007 heeft de gemeente Venray 't Podium aangekocht om er activiteiten voor de jeugd- en jongeren te laten plaatsvinden. In het voorjaar is er een exploitant, Gijs Schapendonk, geselecteerd die het beheer en de exploitatie voor zijn rekening neemt. Na het opknappen van het pand zijn de activiteiten in 't Podium van start gegaan. Jongeren hebben er een aantal keren al met succes een evenement georganiseerd. Door een flinke groep jongeren wordt nu de Stichting Poppodium Venray opgericht. De start van de stichting betekent dat er in 't Podium vanaf 1 januari 2008 een programma komt voor de hele week. De exploitant blijft de vrij dagavond en soms de zaterdag avond voor zijn rekening nemen. De rest van de week gebeurt dat door de vrijwilligers van de stich ting. In de stichting nemen ook mensen van V-Kick deel, zodat gebruik gemaakt kan worden van hun ervaring en ideeën. Identiteitsbewijs De politie heeft vorige week woensdagavond omstreeks 22:40 uur een 21-jarige man op de Vival- distraat in Venray aangehouden voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Surveille rende agenten zagen tijdens een verkeerscontrole de man op zijn bromfiets rijden op het Zwarte pad. Omdat hij geen helm droeg werd de man gevolgd. Hij gaf echter geen gehoor aan geluid en lichtsignalen. Op de Vivaldis- traat haalden de agenten de man in, waardoor hij moest remmen en onderuitschoof. De man pro beerde te voet te ontkomen, maar werd aangehouden door een agent. Omdat de man geen iden titeitsbewijs kon tonen, werd hij opgepakt. De man is inmiddels weer in vrijheid gesteld. Ledenwerfactie groot succes Vorige maand hield de Huur dersvereniging Noord-Lim burg een grote ledenwerfac tie. Bewoners, die een woning huren van Wonen Venray of Wonen Horst, ontvingen een brief met informatie over de huurdersvereniging en de vraag om lid te worden. Het werd een groot succes, er kun nen 364 nieuwe leden worden bijgeschreven. De vereniging telde voorheen duizend leden. "Binnen een maand hebben zich 364 huurders aan gemeld als lid en er komen nog steeds aanmeldingen binnen"zegt een trotse voorzitster Willy Traa. "Daardoor wordt de huurdersver eniging nog groter en krachtiger als onderhandelingspartner voor de huurders." In de brief werd kort weergegeven waarom het lidmaatschap zo belangrijk is. De Huurdersvereniging Noord-Lim burg behartigt de belangen van alle huurders binnen het werkge bied van Wonen Venray en Wonen Horst. Het bestuur onderhandelt met de woningstichting over een goed huurbeleid, het onderhoud en voldoende betaalbare huur woningen in de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum, Venray en Meerlo-Wanssum. Ook wordt overlegd over de leefbaarheid in de wijken. "Dat doet het bestuur niet alleen", zegt Willy Traa. "Een huur dersvereniging is er van en voor huurders. Bewonerscommissies en vestigingscommissies praten mee over wat er in hun straat, wijk of dorp speelt en zou kun nen verbeteren." Ook bemiddelt en adviseert de vereniging bij indi viduele problemen die de huurder zelf niet met de verhuurder kan oplossen. Alle nieuwe leden hebben een welkomstbrief gekregen. Huur ders, die hun aanmeldingsformu lier kwijt zijn en alsnog lid willen worden, kunnen dit op de website van de huurdersvereniging vin den (hv-nl.nl) of even bellen (tel. 584502) naar het kantoor aan de Bergweg 4 in Venray. De huurders vereniging houdt hier iedere dins dag- en donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur spreekuur. Bewoner Sef Peeters van de Langstraat voelt zich gemanipu leerd, zoals hij het zelf zegt. Zon der zijn medeweten zijn de plan nen veranderd en komt er nu een bushalte pal voor zijn woning. "Waarom is me dit niet verteld?", vroeg Peeters zich donderdag af tijdens een bewonersbijeenkomst over de herinrichting van de Lang straat. De gemeente verwees hem door naar Veolia. Waarna het bus bedrijf hem weer terugstuurde naar de gemeente. Daar kreeg hij uiteindelijk toch de bevestiging. "Het is schandalig hoe dit gelopen is. Hoe kun je mensen dit zonder enig overleg aandoen?", zei een verbaasde Peeters die de commu nicatie hekelde. "Met de bushalte hebben we geen moeite. Maar wel met de abri. Waarom moet die juist voor mijn woonkamer komen? De meeste haltes in Venray hebben toch ook geen abri?" Projectlei der Eric Verhagen bekende dat de bushalte eerst op een andere plek, meer in de richting van de Gouds midstraat, was gepland. Maar omdat de halte een verhoogd platform van achttien centime ter krijgt, moest de plek worden opgeschoven. Anders kon de bus de draai niet krijgen. Peeters is nu de ongelukkige. "Ik heb in 1968 dit huis gekocht als eerste bewo ner. Vooral vanwege het mooie uitzicht op de Veltumse kapel. En nu komt er een abri recht voor het raam te staan", aldus Peeters die een bezwaarschrift heeft inge diend. Verhagen vroeg of andere bewoners graag een bushalte voor hun huis willen hebben. Er kwam geen enkele reactie. Verkeers kundige Sieman Halbersma legde uit dat het een wachthokje van glas wordt waarvan één zijwand bestemd is voor reclame. "Een abri kost duizenden euro's. Met de reclame kunnen we het deels terugverdienen", zei Halbersma. "Niemand wil het graag maar ergens op de Langstraat moet toch de bushalte komen." Volgens de verkeersdeskundige zullen er in Venray steeds meer abri's verschij nen. "We willen dat meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. Met een verhoogde halte worden de bussen beter toeganke lijk. Maar je zult ook iets aan het wachtcomfort moeten doen. Je kunt de reizigers niet in weer en wind buiten laten staan." De SP is blij dat het illegale circuit De Peel nu eindelijk op slot gaat. 'Zeer terecht maar wel bijna dertig jaar te laat', vindt de SP. 'Er is heel wat water extra door de Maas moe ten stromen, maar uiteindelijk is het er toch van gekomen.' Als het circuit een illegale wiet- kwekerij was geweest dan had de gemeente al lang opgetreden, denkt de partij. 'Voor een illegaal racecircuit hanteert de gemeente Venray blijkbaar andere maten.' De SP is opgetogen met het besluit van de rechtbank. Eindelijk is nu besloten waar de Sfi samen met de stichting Natuur en Rust, zo lang actie voor heeft gevoerd. Het circuit gaat met onmiddellijke ingang op slot. De SP is nooit blij geweest met dit illegale circuit. 'Het is toch van de zotte dat de gemeente deze situatie nota bene dertig jaar heeft toegestaan terwijl op andere fronten met harde hand wordt geregeerd.' De SP is ver heugd dat het nu afgelopen is met de stank en lawaaioverlast en dat de omliggende bewoners en de natuur weer de rust krijgen waar ze recht op hebben. De partij ver wijt het college dat het te weinig oog heeft voor natuur en milieu. Juist in een tijd waarin er grote zorgen zijn over de klimaatveran deringen. De komst van het nieu we racecircuit aan de overkant van de Bakelsedijk zal volgens de SP lang op zich laten wachten. Want de partij verwacht heel wat bezwaren en procedures die voor vertraging zorgen. 'Er zijn organi saties genoeg die de plannen voor het nieuwe circuit De Peel willen dwarsbomen', denkt de SP die het betreurt dat een meerderheid van de gemeenteraad met het nieuwe circuit heeft ingestemd. 'We had den beter serieus op zoek kunnen gaan naar een goede plek voor de amateursporters.' Betaalbaar belasting advies op niveau! www.bba-belastingadviseurs.nl VAN DER PUTT het kennismakingsgesprek is gratis telefoon 0478-556677 zie onze website www.putt.nl Voorzitter Vroemen stopt bij dorpsraad Castenray Louis Vroemen heeft na acht jaar afscheid genomen als voorzit ter van de dorpsraad van Casten ray. Na twee periodes van vier jaar vindt hij het tijd de hamer over te geven. Vroemen heeft niet alleen voor maar ook achter de scher men veel werk verricht voor de Castenrayse gemeenschap. Hij was jarenlang lid van het dorpsraden- overleg en streed altijd vol overga ve voor de belangen van zijn dorp. Het uitblijven van woningbouw en het bijna ter ziele gaan van de dorpsfanfare waren twee zaken die Vroemen tijdig wist te keren. Louis Vroemen was overal het bekende gezicht van Castenray. Hij had er altijd veel plezier in om dorpsgenoten in het zonnetje te zetten. Zelf kiest hij voor een ver trek met stille trom en die wens heeft de dorpsraad gerespecteerd. Ben van der Sterren zal voorlopig als waarnemend voorzitter zijn taken overnemen. Ook secretaris Bartel Raaijmakers vertrekt bij de dorpsraad, hij neemt na het eerste kwartaal van 2008 afscheid. De medewerkers van Peel en Maas wensen u PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Grotestraat 68 5801 BH Venray Postbus 1 5800 AA Venray Tel. 0478-582727 Fax 0478-510916 Redactie Ron Koenen Henk Lammen Christ van den Munckhof Henk Willemssen redactie@vandenmunckhof.nl Advertenties: Arie Snellen e-mail: asnellen@ vandenmunckhof.nl telefoon: 0478-58 27 27 Tarieven op aanvraag e-mail: advertentie@ vandenmunckhof.nl Aanleveren advertenties: Uiterlijk dinsdag 18.00 uur. Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Verspreidingsbureau Periodiek - Tel. 0478-582877 uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur. Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur. Abonnementen: 19,95 (postcode 58..) 35,50 (overige binnenland) rtomoolff Vrtlripnc np onnwrA. Hp rntnnHp nn Hp 7niHcin<tpl pn 7pi HilKprctm "Hpf ic Hp pprctp Hnp Hor» r*r*lr pr 'zullpn opeplipi. r\pnH ic Pr Iznmt nipim GRATIS PARKEREN

Peel en Maas | 2007 | | pagina 3