Gemeente Venray Renovatie oorlogsmonument gereed Openbare bekendmakingen Winnaar VIP-loterij Deze week Evenementen Openingstijden milieustation Wijziging grens bebouwde kom Spurkt Openingstijden gemeentehuis tijdens feestdagen PEEL EN MAAS Gemeentehuis Openingstijden Verkeerszaken - Sportlaan 6 - realisatie buitenschoolse opvang (nr. ink0705179). Bestemmingsplannen Bouwplannen Monumenten Kapvergunningen Wet milieubeheer Meldingen Verruiming geluidsnormen horeca individuele dagen Op Spurkt wordt de grens van de bebouwde kom circa 350 meter verplaatst in westelijke richting. De bebouwde kom begint direct achter de T-splitsing Overloonseweg-Spurkt. Deze maatregel heeft te maken met het verleggen van de doorgaande route van Metaalweg- Macroweg-Spurkterweg naar Metaalweg-Spurkt aan de buitenkant van bedrijventerrein Smakterheide. Voor de weggebruiker onstaat hierdoor een duidelijker verkeerssituatie, zowel waar het gaat om de maximumsnelheid als om de continuïteit van het wegbeeld en de markering. Het is daarom wenselijk de gehele doorgaande route binnen de bebouwde kom te brengen. De gemeente wil met deze maatregel de verkeersveiligheid verder verbeteren. Op donderdag 27 december is de studiezaal van het gemeentearchief gesloten Besluiten Donderdag 20 december 2007 - Pagina 26 Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Fax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet www.venray.nl Publieksdiensten Maandag van 12.00 tot 20.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Telefonisch bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Gemeentearchief Alarm Dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Centraal alarmnummer 112 Informatiecentrum Hulpaanvraag geen spoed politie 0900 - 88 44 Maandag van 12.00 tot 20.00 uur, Hulpaanvraag geen spoed brandweer 077 - 356 56 56 dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Week 51 Het oorlogsmonument aan het Kerkpad is geheel gerenoveerd. Vorige maand zijn het vernieuwde dak en de pilaren, die opnieuw gelakt zijn, teruggeplaatst. Het oorlogsmonument bestaat in feite uit drie onderdelen: een beeldhouwwerk van Franse zandsteen aan de voorzijde, een gedenkplaat van koper met de namen van de Venrayse oorlogsslachtoffers uit de periode 1940-1947 aan de achterzijde, en een overkapping van eikenhout, ondersteund door een bakstenen muur en twee uit eikenhout opgebouwde pilaren. Renovatie Vanwege de slechte staat was een complete renovatie van het dak noodzakelijk. Direct na de Venrayse kermis werd de dakconstructie in haar geheel weggehaald met behulp van een hijskraan. Bij het demonteren in de timmerwerkplaats bleek het dak in zo'n slechte staat te verkeren, dat het hout nagenoeg geheel moest worden vervangen. Dit gold ook voor een groot deel van de ondersteunende pilaren. Bezinning Het oorlogsmonument is de Stukken die ter inzage liggen kunt u, tenzij anders vermeld, tijdens de openingstijden inzien in het informatiecentrum in de Publiekshal van Verkeersmaatregelen Besluiten - Instellen 60-km-zone Oostrum-Smakt - Instellen 30-km-zone Oostsingel, t.h.v. nummers 37, 39 en 41 - Instellen parkeerverbod winkelcentrum Veltumse Kleffen. U kunt de desbetreffende stukken van 21 december 2007 t/m 31 januari 2008 (zes weken) inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - als onverwijlde spoed dit vereist - de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Ontwerpbestemmingsplan - Partiële herziening bestemmingsplan Circuit de Peel. De gemeenteraad heeft op 30 oktober 2007 het bestemmingsplan Circuit de Peel vastgesteld. Het plangebied is gelegen aan de Bakelsedijk te Merselo, globaal begrensd aan de westzijde door de luchtmachtbasis De Peel, de oostzijde de Middenpeelweg en aan de noord- en zuid zijde bosgebied. De partiële herziening omvat niet meer dan enkele aanpassingen van de bebouwingsvoorschriften. U kunt de desbetreffende stukken van 21 december 2007 t/m 31 januari 2008 (zes weken) inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de afdeling Publieksdiensten. Aangevraagd Bouwvergunningen - Heuvelstraat 10a - vergroten van de woning (nr. ba070563) - Dionisiusstraat 15 - vergroten van de woning (nr. ba070564) - Pelgrimslaan 2 - bouwen van een vleesvarkensstal (nr. ba070565) - Eligiusweg 40 - vernieuwen van de kozijnen (nr. ba070566). De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen zienswijze/bezwaar indienen. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) Burgemeester en Wethouders zijn van plan, met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, medewerking te verlenen aan de navolgende bouw- en/of gebruiksprojecten: Voorgenomen vrijstellingen of doorbreking aanhouding - De Hoef 14 - vergroten en vernieuwen van de woning en bergruimte (nr. ba070437) - Hoensel 1 - tijdelijk plaatsen van een woonunit (nr. ba070542) - Henri Dunantstraat 40 - plaatsen van een projectbord t.b.v. een MBO-school (nr. ba070556). U kunt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken van 21 december 2007 t/m 31 januari 2008 (zes weken) inzien. Tijdens de inzagetermijn kunt u een gemotiveerde schriftelijke zienswijze indienen bij Burgemeester en Wethouders. Op verzoek kunt u ook een mondelinge zienswijze indienen, waarbij u de gelegenheid krijgt over het ontwerpbesluit van gedachten te wisselen. U wordt dan daartoe worden uitgenodigd voor een gesprek. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Verleend Vrijstellingen en bouwvergunningen zonder UOV - Zilverschoon 24 - wijzigen van de pui van de garage (nr. ba.70534, verzenddatum 14/12) - Mina Krusemanstraat 7 - wijzigen van de pui van de garage (nr. ba070536, verzend datum 14/12) - Moerslag 12 - bouwen van een serre, carport en overkapping (nr. ba070545, verzend datum 14/12) - Stationsweg 144 - bouwen van een berging en carport (nr. ba070548, verzenddatum 14/12) - Keizersveld 58, 58a, 60, 60a en 60b - bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (nr. ba070272, verzenddatum 14/12) - Macroweg 2 - wijzigen van verleende ba070363 (vergroten van een bedrijfsgebouw) (nr. ba070528, verzenddatum 14/12) - Klein Oirlo 11 - bouwen van een zwembad (nr. ba070544, verzenddatum 14/12) - Stationsweg 111 - veranderen van een garage tot dierenartsen praktijk (nr. ba070509, verzenddatum 14/12) - Rondeveld 3 - bouwen van een terrasoverkapping (nr. ba070550, verzenddatum 14/12). U kunt de desbetreffende stukken zes weken inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u - binnen zes weken na de dag van verzending - een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Voor het indienen van een bezwaarschrift zie onder Verkeerszaken - Besluiten. De desbetreffende stukken liggen vanaf heden gedurende zes weken ter inzage. Wanneer u belanghebbende bent en eerder een zienswijze heeft ingediend, kunt u - binnen zes weken na de dag van de ter inzage legging - beroep indienen bij de rechtbank. Wanneer u geen belanghebbende bent of niet eerder een zienswijze heeft ingediend, staan voor u geen verdere rechtsbeschermingmogelijkheden open. Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht - de gronden van het beroep. Gelijktijdig met het indienen van het beroep kunt u - als onverwijlde spoed dit vereist - de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroep. Verleende vergunningen (art. 9 Monumentenverordening 2000) - Gemeentelijk monument Grotestraat 26-28, Venray - verbouw winkelruimte, 2 stuks gevelreclame, entree zijkant wordt vast glas (nr. mon070003, verzenddatum 14/12) -Gemeentelijk monument Kapelweg 3, Leunen - inpandige verbouwingen, maken vluchtweg in de noordgevel (nr. mon070005, verzenddatum 14/12). U kunt de desbetreffende stukken van 21 december 2007 t/m 31 januari 2008 (zes weken) inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u - binnen zes weken na de dag van verzending - een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Als gevolg daarvan blijft deze vergunning tijdens genoemde bezwaartermijn buiten werking. Indien gedurende deze termijn een bezwaarschrift wordt ingediend, blijft de vergunning buiten werking totdat op dat bezwaar en eventueel ingesteld beroep en hoger beroep is beslist. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Belanghebbenden, onder wie de vergunninghouder, kunnen de voorzieningenrechter van de rechtbank in Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond), respectievelijk de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag), verzoeken de opschorting op te heffen. Verleend -Stationsweg (GGZ-NML) - voor 10 bomen i.v.m. woningbouw, herplant volgens bestemmingsplan Servaashof -Kiosk (Brukske) - voor een dode beuk, geen herplant i.v.m. voldoende aanwezige bomen -Stationsweg 92-94 - voor ca. 170 bomen, herplant volgens Boswet en herinrichtingsplan. U kunt de desbetreffende stukken van 21 december 2007 t/m 31 januari 2008 (zes weken) inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Voor het indienen van een bezwaarschrift zie onder Verkeerszaken - Besluiten. Algemene Maatregel van Bestuur (8.40 Wm) Besluit opslag- en transportbedrijven Wm -Witte Vennenweg 1 te Oostrum - DSV Solutions Venray bv, Postbus 5062 te Venray in verband met uitbreiden van het logistieke centrum (Mel4007020). Besluit voorzieningen en installaties Wm -Smakterweg 110-114 te Venray - Essent Netwerk Limburg bv, Postbus 8015 te Maasbree in verband met oprichten van gasdrukregel- en meetstation (Mel4007088) - Weverslo 3 te Merselo - dhr. P.T.M. van Osch, Weverslo 3 te Merselo in verband met plaatsen van propaangastank. (Mel4007087). Besluit mestbassins Wm -Moostdijk 5 te Ysselsteyn - Loonbedrijf Nooijen, Kanveldweg 8 te Deurne in verband met het van toepassing worden van genoemd Besluit (Mel4007086). De inrichtingen moeten voldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij het desbetreffende besluit. U kunt de desbetreffende stukken van 21 december 2007 t/m 3 januari 2008 inzien. Verandering inrichting (art. 8.19 Wm) -Loonsedijk 5 te Merselo - Schutterij 't Zandakker Gilde St. Jan Venray, Gitaarstraat 50 te Venray, voor het plaatsen van kogelvangers op alle bestaande schietmasten (Mell907021). Aan de vergunningen zijn voorschriften verbonden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. U kunt het besluit met bijbehorende stukken van 21 december 2007 t/m 31 januari 2008 (zes weken) inzien. Tijdens deze inzagetermijn kunt u een beroepschrift (in tweevoud) indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag), wanneer u: - belanghebbende bent en - tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (en een kopie van het besluit) - de gronden van het beroep. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder een schorsingsverzoek) is ingediend. Het besluit treedt dan niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een folder over de beroepsprocedure kunt u aanvragen via Postbus 51, 0800-8051, of via www.postbus51.nl. Informatie vindt u ook op www.raadvanstate.nl. (art. 4.1.2 APV) Er is verruiming van de voorschriften 1.1.1, 1.1.5, 1.1.7 en 1.1.8 uit de bijlage onder B van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer toegestaan aan: - Henseniusplein 14 te Venray, café Plein 14 - voor zaterdag 22 december 2007 van 20.00 uur tot zondag 23 december 2007 om 01.00 uur en voor zaterdag 5 januari 2008 van 20.00 uur tot zondag 6 januari 2008 om 01.00 uur - Kempweg 2b te Venray, café Heeren van Hulsman - voor zaterdag 29 december 2007 van 20.00 uur tot zondag 30 december 2007 om 01.00 uur. Tijdens de genoemde periode gelden de normale voorschriften voor horeca-inrichtingen niet. De horeca-exploitant is tijdens genoemde periode verplicht te doen en na te laten wat redelijkerwijs verlangd kan worden om overmatige hinder te voorkomen. Gelet daarop zijn voorschriften opgelegd. De levensmiddelenbon ter waarde van 50 euro is bij de trekking van dinsdag 18 december gevallen op lotnummer 3020882 bij VIP Kruidenlaan (PLUS). De bon kan worden ingewisseld bij deze PLUS. Op vertoon van het winnende lot kan de winnaar zijn prijs ophalen aan de publieksbalie van het gemeentehuis. t/m 6 jan. - Kerststal, Grote Markt 23 dec. - Koopzondag, Centrum Het milieustation is open op maan dag t/m vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur. Op zon- en feestdagen is het milieustation gesloten. Op maandag 24 en 31 december zijn er afwijkende openingstijden: het milieustation is dan open van 10.00 tot 16.00 uur. Het milieustation is gevestigd aan de Metaalweg ld in Venray en telefonisch bereikbaar onder (0478) 63 12 31. plaats waar jaarlijks op 4 mei de dodenherdenking plaatsvindt. Hier wordt in een moment van bezinning even stilgestaan bij de gruwelen van de oorlog, bij dood, verwoesting, verzet en vrijheid. Een monument dat ook in de toekomst in ere moet worden gehouden opdat mensen zich blijven realiseren wat het betekent om in vrijheid te mogen leven. Op eerste en tweede kerstdag (25 en 26 december) en nieuwjaarsdag (1 januari) is het gemeentehuis gesloten. Ook op maandag 24 december en maandag 31 december is het gemeentehuis gesloten. het gemeentehuis in Venray. U kunt de verklaring met bijbehorende stukken van 21 december 2007 t/m 31 januari 2008 (zes weken) inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u tijdens de inzagetermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van de verklaring waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE Den Haag) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Aangifte van geboorte en overlijden is mogelijk op donderdag 27 december en vrijdag 28 december tussen 9.00 uur en 13.00 uur. Op die dagen kunt u uiteraard ook met uw andere vragen terecht bij de publieksbalie. Vanaf 2 januari 2008 kunt u het gemeentehuis weer tijdens de gebruikelijke openingstijden bezoeken: op maandag van 12.00-20.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00-13.00 uur. Het besluit treedt in werking na afloop van de bezwaartermijn, tenzij vóór deze datum bezwaar is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (waar onder een schorsingsverzoek) is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Ontwerpbesluiten Burgemeester en Wethouders zijn van plan voor de inrichting gelegen aan: - Ringweg 10 te Ysselsteyn - een veranderingsvergunning te verlenen aan W. van Dijck, Ringweg 10 te Ysselsteyn voor een fokzeugen-, vleesvarkenshouderij en akkerbouwbedrijf (Mila070035). Aan de vergunningen worden voorschriften verbonden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. U kunt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken van 21 december 2007 t/m 31 januari 2008 (zes weken) inzien. Tijdens deze inzagetermijn kunt u schriftelijk een gemotiveerde zienswijze over het ontwerpbesluit bij Burgemeester en Wethouders naar voren brengen. Na telefonische afspraak kunt u ook mondeling uw zienswijze naar voren brengen. Tegen het besluit kunt u later alleen beroep indienen wanneer u belanghebbende bent en tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebt gebracht of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Burgemeester en Wethouders hebben besloten voorde inrichting gelegen aan: - Spurkterdijk 30 te Oostrum - een oprichtingsvergunning te verlenen aan Dela Swinkels Uitvaartverzorging bv, Postbus 522 te Eindhoven voor het oprichten en in werking hebben van een uitvaartcentrum en crematorium (Mila070026). Vrijstellingen en bouwvergunningen met UOV - Klein Oirlo 12 - bouwen van een rundveestal en sleufsilo (nr. ba070294) - Klein Oirlo 12 - vergroten van een bedrijfsgebouw (nr. ba070295) - Deurneseweg 72 - bouwen van een pluimveestal en loods (nr. ba070307) De verandering past binnen de voorschriften van de verleende vergunning en de verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting mag 20 december 2007 veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Venray Colofon De gemeentepagina is een uitgave van de gemeente Venray. De redactie stelt deze pagina samen met veel aandacht en zorg. Toch kan niemand aan de inhoud ervan rechten ontlenen. Overnemen van artikelen mag alleen met toestemming van de hoofdredactie. Hoofdredactie Team Communicatie gemeente Venray, 52 33 33 Eind redactie Centennial Communicatie, Venray Fotografie Mijntje Wismans, Gé Hirdes, gemeente Venray Basisontwerp LaVerbe, Nijmegen Lay-out Studio Accent, Venray

Peel en Maas | 2007 | | pagina 26