Gemeente Venray I i Overleg gemeente en ondernemers Regiotaxi ook naar Venlo en Nijmegen Grondprijzen 2008 De gemeente Venray wenst u prettige kerstdagen Eerste aanzet tot fraaier centrum Vuurwerk alleen voor 16 jaar en ouder Input voor Speelruimteplan Venrayse kerstboom uit particuliere tuin Meepraten over lokaal gezondheidsbeleid PEEL EN MAAS Gemeentehuis Gratis parkeren op koopzondag 23 december. Let op: niet op plaatsen voor vergunninghouders en invaliden. De broodinzamelbak in Brukske (Kiosk) wordt om vandalisme te voorkomen tijdens de feestdagen verwijderd. Van 24 december t/m 3 januari kan daarom geen brood worden ingezameld. Openingstijden Alle inwoners van Venray met een Wmo-indicatie kunnen gebruik maken van een taxi tegen het tarief van het openbaar vervoer. Daarbij geldt een maximum van vijf openbaar-vervoerzones. Het ziekenhuis in Venlo vormt hierop een uitzondering. Met ingang van 1 januari 2008 worden de zogenoemde puntbestemmingen met de Regiotaxi uitgebreid. Mensen met een Wmo-indicatie kunnen dan ook naar Venlo-centrum en alle ziekenhuizen in Nijmegen tegen gereduceerd tarief, hoewel deze bestemmingen buiten de vijf openbaar-vervoerzones liggen. De tarieven gaan echter wel omhoog. Met ingang van 1 januari 2008 betalen inwoners van Venray met een Wmo-indicatie 0,40 per vervoerszone voor de Regiotaxi. Dat is 0,05 meer dan nu. Per 1 juli 2008 wordt het bedrag nogmaals met 0,05 verhoogd tot 0,45. De kosten van een vervoerszone met de Regiotaxi komen hiermee gelijk met die van de openbaar-vervoerszone. Andere gemeenten in de regio Noord-Limburg hanteren dit tarief inmiddels al. Gevels Donderdag 20 december 2007 - Pagina 25 Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Fax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet www.venray.nl De gemeente stelt elk jaar de grondprijzen vast voor uit te geven kavels voor woningbouw en bedrijventerreinen. Voor 2008 zijn de onderstaande prijzen vastgesteld. De prijzen zijn verhoogd met 2,5%, het prijsindex cijfer voor de begroting 2008. Daar mee lopen de prijzen in de pas met de inflatie en blijft de prijsstijging beperkt, zodat de woningmarkt niet extra wordt belast. Woningbouw Vrije sector 225,00 Sociale woningbouw 112,50 Sociale woningbouw appartementen 17.500,00 Reststroken vermeld in het groenstructuurplan 112,50 Maatschappelijke voorzieningen 87,00 Bedrijventerreinen Keizersveld 110,00 De Hulst 2 110,00 Smakterheide 2 100,00 Reststroken Venray-centrum Rode gebied 900,00 Lichtgrijze gebied 350,00 Donkergrijze gebied 225,00 De bedragen zijn per vierkante meter en exclusief btw en/of over drachtsbelasting. De prijzen zijn ook te vinden op de website van de gemeente onder www.venray.nl Wonen 8i leven Wonen en Bouwen en onder www.venray.nl Onder nemen Bedrijfslocaties. Onder de noemer 'Meeting of Minds' vond op dinsdagavond 11 december in de raadszaal van het gemeentehuis een informele ontmoeting plaats tussen ruim veertig ondernemers en twintig bestuurders en ambtenaren van de gemeente. Tijdens de bijeenkomst discussieerden zij over actuele thema's. De jaarlijkse 'Meeting of Minds', georganiseerd door ondernemers vereniging Business Vision Venray, vond voor de vierde keer plaats. In zijn inleiding blikte Lei Heidens, wethouder Economische Zaken, terug op de resultaten van de bijeenkomst van 2006. Bedrijventerreinen Daarna vertelde de recent aange stelde parkmanager Birgit Kainama over haar activiteiten tot nu toe op de bedrijventerreinen Smakterheide en Keizersveld. Ook lichtte zij haar plannen voor de komende periode toe. Ook Piet Heuts, de nieuwe gemeentelijke accountmanager bedrijven, stelde zich voor tijdens de bijeenkomst. Discussie De aanwezigen gingen vervolgens in vier themagroepen uitgebreid de discussie aan over de onderwerpen bedrijvenloket, aansluiting onder- wijs-arbeidsmarkt, aanbod gekwalifi ceerd personeel en kennisintensieve industrie. De voorzitters van de werkgroepen vatten na afloop de belangrijkste conclusies samen. Af gesproken werd daaraan gezamen lijk een concreet vervolg te geven. Een aantal ondernemers toonde zich meteen bereid daarbij het komende jaar een actieve rol te willen spelen. Publieksdiensten Maandag van 12.00 tot 20.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Telefonisch bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Gemeentearchief Alarm Dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Centraal alarmnummer 112 Informatiecentrum Hulpaanvraag geen spoed politie 0900 - 88 44 Maandag van 12.00 tot 20.00 uur, Hulpaanvraag geen spoed brandweer 077 - 356 56 56 dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Week 51 Bij het project Centrum op de Schop gaat het centrum van Venray de komende jaren letterlijk op de schop. Hierbij ligt zeker niet alleen nadruk op de kwaliteit van de openbare ruimte. Tevens zal veel aandacht uitgaan naar de kwaliteit van reclame en gevels. Ook de hoeveelheid reclame is van belang. Reclame en gevels bepalen immers mede de sfeer van het centrum. In de jaren tachtig zijn veel oorspronkelijke gevels voorzien van brede puien en grote luifels. Nu betreuren velen deze ingrijpende wijzigingen. Waar mogelijk zal voortaan bij wijziging van een gevel een architectuur worden toegepast die is afgestemd op het oorspronkelijke ontwerp. Ook gaat de voorkeur uit naar een soberder reclame, die zich minder nadrukkelijk op de voorgrond stelt. Samen werken gemeente en ondernemers aan een fraaier centrum. Attractiviteit Diverse ondernemers zijn zich ervan bewust dat een fraaie gevel en beschei den reclame bijdragen aan de attractiviteit van het centrum. Vooruitlopend op de herinrichting van het centrum zijn zij vast begonnen met een upgra ding van hun pand. De gemeente hoopt dat veel ondernemers dit initiatief volgen. Meer informatie over dit project en het reclamebeleid kunt u vinden op www.venray.nl. Voor meer specifieke vragen kunt u contact opnemen met Danny Danckaert, secretaris van het Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Venray. De verkoop van consumenten vuurwerk is gebonden aan drie jaarlijks te bepalen verkoopdagen: dit jaar op 28, 29 en 31 december. Verkoop is uitsluitend toegestaan aan personen van 16 jaar of ouder. Dat geldt ook voor fop- en schertsvuurwerk. De regels voor verkoop van consumentenvuurwerk zijn al lang dezelfde, en bij de meeste mensen ook wel bekend. Toch wordt in (speelgoed)winkels ook vaak zogeheten fop- en schertsvuurwerk aangeboden. Anders dan het consumentenvuurwerk dat in december wordt aangeboden, mag fop- en schertsvuurwerk het hele jaar door worden verkocht. Vuurwerkbesluit Toch valt ook dit fop- en scherts vuurwerk onder het Vuurwerk- besluit. In artikel 2.3.5. van dit besluit staat dat het verboden is om consumentenvuurwerk bedrijfsmatig ter beschikking te stellen aan personen die jonger zijn dan 16 jaar. Winkeliers mogen dit dus niet verkopen aan jongeren onder de 16, en jongeren onder de 16 mogen het ook niet aankopen. Vertegenwoordigers van de dorps- en wijkraden, Wonen Venray, Synthese en het Raayland College hebben woensdagavond 12 december input geleverd voor het nieuwe Speelruimteplan van de gemeente. Wethouder Patrick van der Broeck opende de bijeenkomst met de mededeling dat de avond vooral was bedoeld om informatie te verzamelen. Inwoners van Venray weten immers als beste wat de vraag naar speelruimte is. In drie groepen werkten de deelnemers een aantal vragen uit. Kinderraad Via de kinderraad heeft de gemeente ook de mening van kinderen gevraagd. Dat gebeurde in september toen de kinderen diverse speeltuinen bezochten en vertelden wat ze ervan vonden. Daarnaast zijn kinderen en jongeren tot 18 jaar via enquêtes uitgenodigd de speelruimte in Venray te beoordelen. De belangrijkste conclusies zijn dat er te weinig aanbod is voor kinderen vanaf 10 jaar, dat ze veel buiten spelen en dat ze hondenpoep en boze mensen het vervelendst vinden. Betrokkenheid Wethouder Mathieu Emonts sloot de avond met de nadruk op de betrokkenheid van de dorps- en wijkraden bij de jeugd. Hij noemde het idee van een jeugdraad van de dorpsraad Smakt als stimulans. De gemeente verwerkt de uitkomsten van deze bijeenkomst in het Speelruimteplan, dat in januari wordt vrijgegeven voor inspraak. Er staat weer een flinke kerstboom op de Grote Markt. Daarvoor hoefde de gemeente dit jaar geen boom uit het bos te kappen. De boom komt namelijk uit een particuliere tuin. Medewerkers van de gemeente halen jaarlijks namens stichting De Marke een kerstboom uit het Venrayse bos voor de Grote Markt en een aantal dorpen. Dat is telkens weer een uitdaging. Het bos is immers geen kerst- dennenplantage, en al helemaal niet met zulke grote bomen. In het bos staan de bomen namelijk dicht op elkaar. Daardoor is de kroon vaak aan één kant kaal. Goed doel Dit jaar is het de derde keer dat de gemeente gebruik kan maken van een boom uit een particuliere tuin. De rotary heeft de boom inmiddels voorzien van lampjes. Die wil de club overigens graag laten sponsoren voor een goed doel: beelden voorde kerststal. De gemeente wil graag met haar inwoners in gesprek raken over het lokale gezondheidsbeleid. Daarom houdt zij op woensdag 16 januari van 19.15 tot 22.00 uur een werkconferentie in De Witte Hoeve. Belangstellenden zijn van harte welkom. Om nieuwe inhoud te geven aan het lokale gezondheidsbeleid zoekt de gemeente lokale informatie en input. De gemeente heeft een conceptnota opgesteld die zij graag ter discussie aan de inwoners wil voorleggen. Voor de werkconferentie zijn zowel politici als het maatschappelijk middenkader en geïnteresseerde inwoners uitgenodigd. Terugblik De werkconferentie begint met een terugblik op de eerste nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2002-2006 en op de gezondheidscijfers van de inwoners uit Noord- en Midden- Limburg. In het tweede deel van de werkconferentie vormen de aanwe zigen werkgroepen, die discussiëren over de belangrijkste punten uit de conceptnota. De uitkomsten hiervan worden vervolgens verwerkt in de definitieve nota. Aanmelden Wilt u deelnemen aan deze werk conferentie? Meld u dan voor 7 januari aan bij Rachel Brouwer van de gemeente Venray, liefst per e-mail op gemeente@venray.nl. Of bel op maandag of donderdag met de gemeente. U krijgt dan het definitieve programma en de conceptnota toegezonden. Geef daarom bij uw aanmelding uw (e-mail)adres door.

Peel en Maas | 2007 | | pagina 25