€20,40 Marlies Janssen in bestuur CDA V: PEEL EN MAAS 'Heel Meerlo-Wanssum helpt' Meerlonaar Sjaak Thiesen heeft sinds zaterdag een afdak waaron der hij zijn kleine auto kan parke ren. Dit dankzij de acties die Anne- marie Berkhout uit Wanssum op touw zet. Sjaak is gehandicapt en heeft daardoor langer tijd nodig om in en uit te stappen. Als het regent of slecht weer is dat in- en uitstappen geen lol letje, zo heeft de altijd optimisti sche Meerlonaar al vaker ervaren. Enkele weken geleden introdu ceerde Anne-marie Berkhout uit Wanssum een speciale actie in Meerlo-Wanssum, geïnspireerd op de landelijke televisieactie van Wendy van Dijk: 'Heel Holland Helpt'. Wat landelijk kan, kan ook in een gemeente met 7000 inwo ners, dacht de Wanssumse 'Wendy van Dijk'."Het gaat mij vooral ook om kleine dingen. Dat mensen in de zes dorpen elkaar helpen als dat nodig is. Dat kan zijn het aan vegen van de stoep bij de buren die het zelf moeilijk of niet kun nen, boodschappen doen, de tuin spitten en dergelijke", aldus Anne-marie Berkhout. Naar aan leiding van het verhaal in Peel en Maas kreeg zij veel reacties. Onder andere van Ton van Summeren uit Meerlo om Sjaak Thiesen te helpen bij de realisering van een afdak voor zijn auto. En dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Anne-marie sprak daarover met Eric van de Ven die bij het beken de Dakdekkersbedrijf Jacobs in Wanssum werkt. Hij stelde zich meteen beschikbaar en kaartte het idee aan bij zijn baas die enthou siast reageerde en de materialen voor het afdak beschikbaar stelde. En zaterdagmorgen in alle vroegte stonden Erik en Anne-marie op de stoep bij Sjaak Thiesen.Terwijl Eric de materialen op maat maak te, mengde Anne-marie als een volleerde bouwvakker de cement Eric van de Ven van Dakdak- kersbedrijf Jacobs Wanssum en Anne-marie Berkhout aan het werk terwijl Sjaak Thiesen toe kijkt. waarmee de ondersteuningspaal werd vastgezet. Sjaak Thiesen genoot van de werkzaamheden. "Prachtig", zegt hij. "Zo'n afdak is goed voor mijn auto, maar ook voor mijzelf. Ik word niet meer nat als het slecht weer is. Gewel dig wat hier gebeurt", aldus een gelukkige Sjaak Thiesen. En dat allemaal pro Deo, precies zoals de actie is bedoeld. - De brede school in Blitterswijck werd woensdagmorgen officieel geopend, 's Morgens werd de nieu we vlag gehesen en waren er tal van feestelijke activiteiten voor de kinderen van de basisschool en de peuterspeelzaal. Speciaal voor de opening hadden de kinderen op behangpapier een brede school getekend, volgens hun eigen fan tasieën. Deze mammoettekening werd op anderhalve meter hoogte opgehangen zodat de kinderen er nog onderdoor kunnen lopen of rennen. Maar dat mochten ze pas doen nadat directeur Jos van Gerven met de jongste en oudste leerling van de school de nieuwe schoolvlag had gehesen. Om iedereen goed het nieuwe gebouw en de functies te kunnen laten zien had het openingscomi té van de school, twee leerkrach ten en twee ouders, een compleet programma op touw gezet. Het organisatiecomité legde ook een link met de bouw van een school in Zambia zoals die thans vanuit Meerlo-Wanssum wordt gesteund door SOS. Zo is in een van de loka len een grote Afrikaanse hut nage bouwd door vrijwilligers van SOS en zijn foto's te zien van de bouw Directeur Jos va n Gerven hijst de nieuwe schoolvlag samen met de jo ngste en o udste leerling. van de school in Zambia. 'sAvonds hield de brede school open huis. Iedereen kon de gerenoveerde brede school, die bestaat uit de basisschool, de peuterspeelzaal en het bibliotheeksteunpunt, komen bezichtigen. Een jaarabonnement kost u slechts Naam: Toepen en marmottenrace Het St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck houdt op 30 december van 11.00 tot 24.00 uur de jaarlijkse toepwedstrij- den in dorpscafé de Zwart. Er wordt om haan en braadworst getoept. De gewonnen prijzen worden op vrijdag 4 januari thuisbezorgd tussen 17.00 en 20.00 uur. Na het grote succes van het vorig jaar kan men weer wedden op de mar mottenrace. Het St. Antonius Abt Gilde rekent ook dit jaar weer op drukke en gezellige toepuurtjes en interessante weddenschappen. Voor de toepwedstrijden zijn net als de andere jaren enkele wed denschappen afgesloten. Bijvoor beeld wie dit jaar het langste kan toepen en wie de toepmarathon gaat winnen. 'Saneren is niet nodig' Het bouwplan Op de Beete in Blitterswijck wordt onnodig vertraagd. Dat vindt het CDA in de gemeente Meerlo-Wans sum. Volgens de partij kan de bestemmingsplanprocedure voor de bouw van de 30 tot 40 huizen op het terrein van de voormalige verffabriek Beer- kens Paint gewoon van start gaan. "Als ik het hele dossier lees, is er geen reden om niet te beginnen met het in gang zetten van procedures voor woningbouw. Het saneren is niet nodig", sprak CDA-raads- lid en oud-wethouder Ruimte Jac Derikx maandagavond ferm tijdens de raadsvergade ring. Volgens Derikx, die als wethou der Ruimte in de voorgaande raad speriodes verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het plan Op de Beete en toen door toen malig PK-raadslid Brugman regel matig onder vuur werd genomen over het niet van de grond komen van onder meer dit bouwplan, blijkt uit de onderzoeken dat er geen reden is om niet verder te gaan met de ontwikkeling van het nieuwbouwplan. Zoals bekend werd onlangs de procedure weer stilgelegd na de ontdekking dat onder meer de ondergrond op een aangrenzend perceel bij de Annakapel is vervuild met zware metalen en zink. Momenteel is een onderzoek gaande naar de mate van verontreiniging en mogelijke saneringsmaatregelen. In afwach ting van de uitkomsten van dat onderzoek heeft de gemeente de ontwikkeling van het bouwplan stopgezet. Onnodig, vindt het CDA, dat van mening is dat de wethouder met haar besluit verantwoordelijk is voor het weer op de lange baan schuiven van woningbouw in Blit terswijck. En dat terwijl het dorp smacht naar nieuwe huizen, vooral voor starters. En die categorie hui zen krijgt een plek in het woning bouwplan Op de Beete. Het CDA wil dat de wethouder snel het licht op groen zet voor het bouw plan, of alvast een begin maakt met de ontwikkeling van een deel van het project. Ook zet de partij vraagtekens achter het besluit om het bouwplan stil te leggen, ter wijl de provincie de grond heeft goedgekeurd voor bebouwing en het betreffende gemeenteperceel buiten het plangebied ligt. EERST ONDERZOEK Maar wethouder Brugman (PK, Ruimte) bleef ook maandagavond weer haar poot stijf houden. Net als in de laatste twee commissies Ruimte verklaarde de wethouder dat ze eerst honderd procent zeker wil weten of de verontreiniging in de ondergrond bij onder meer de Annakapel en een deel van het perceel van de familie Reijnen aan de Oude Heerweg een gevaar vormt voor de volksgezondheid of niet. Om dat te onderzoeken heeft ze de GGD ingeschakeld. Inmiddels is ze in gesprek met de provincie en eigenaar Maessen Bedrijven over de sanering van het perceel. Volgens haar is sinds 1999 al bekend dat het terrein vervuild is, maar heeft het toen malige college ervoor gekozen om het bouwplan toch door te zetten. Het huidige college wil de grond wel helemaal schoonmaken en saneren, verklaarde Brugman. "Die keuze maken wij wel. Uit een gevoel van verantwoordelijkheid." GEEN RISICO'S Maar Jac Derikx bleef bij zijn standpunt dat er geen enkele reden is om niet te starten met het bouwrijp maken van het Beer- kensterrein. Volgens hem blijkt uit de onderzoeken dat er "geen onaanvaardbare risico's" zijn voor mens, dier of milieu. "Er is voor de gebruikers geen enkel risico. Ga nou zo snel mogelijk aan de gang." En dat is wethouder Brugman ook van plan, antwoordde Brugman. Maar pas nadat de resultaten van de onderzoeken bekend zijn. De wethouder kreeg maandag avond de steun van haar eigen PK-fractie, die net als het college van B en W en de PvdA en GP'94 vindt dat er nu terecht pas op de plaats wordt gemaakt in afwach ting van de uitkomsten van de nieuwe onderzoeken. Eerst moet de mate van verontreiniging hele maal in beeld zijn gebracht. "U heeft zeker geen kinderen, cavia, kippen of een hondje?", vroeg raadslid Anne-marie Berkhout aan Derikx. "Ik zou mijn kinderen daar nu niet rustig buiten laten spelen." En ook PK-fractievoorzitter Theo Francken deed nog een duit in het zakje. "Geen onaanvaardbaar risico betekent in mijn ogen nou niet bepaald gegarandeerd. Bij u wel soms?" SLEPENDE KWESTIE De huizen zijn gepland op het terrein van de voormalige verffa briek Beerkens Paint. De gemeen te Meerlo-Wanssum kocht het terrein ruim tien jaar geleden om het weer door te verkopen aan projectontwikkelaar Maessen, die de grond goedkoop kreeg, maar die wel moest saneren. Door pro blemen met het ernstig vervuilde grondwater, kwam het woning bouwplan echter maar niet van de grond. Jac Derikx kreeg als wethouder Ruimte veel kritiek, onder meer van het toenmalig raadslid Brugman (PK), omdat hij maar bleef vasthouden aan Op de Beete als enige bouwlocatie in het dorp. De dorpsraad van Blitters wijck trok meerdere keren bij de gemeente aan de bel, omdat hij zich zorgen maakte over het aantal jongeren dat naar elders vertrok. Onlangs spuide de dorpsraad in de commissie Ruimte nog zijn gal over de nieuwe vertraging van het bouwplan op het Beerkensterrein. Hij wil zo snel mogelijk komen tot woningbouw op Op de Beete. Met name de jongeren hebben in het dorp geen plek om zich te set telen. Volgens de dorpsraad wordt Blitterswijck al meer dan tien jaar voor de gek gehouden met dit bouwplan. Venijnige discussie over 'fouten bij financiering brede scholen' "Je kunt beter een bril van een boekhouder dragen, dan totaal niet snappen waar het over gaat." Van het gezicht van raadslid Ger Verstraelen (CDA) droop maandagavond aan het eind van de raadsvergadering de teleurstelling af. Hij schud de met zijn hoofd en zuchtte eens diep. Waarom begrijpen 'ze' me nou niet? Je zag het hem denken. Ja, hij zei het zelf al. Het venijn zat 'm in de staart van de raads vergadering. Het CDA had in een schrijven al aangekondigd dat het burgemeester en wethou ders aan de tand zou gaan voelen over, volgens het CDA, fouten in de financiering van het project Brede Scholen. CDA-raadslid Ger Verstraelen uit Tienray voegde maandagavond na ruim drie uur vergaderen en het afhandelen van 26 agendapunten daad bij het woord door aandacht te vragen voor het in zijn ogen onjuist han delen van het college van B en W De Tienraynaar, die eigenaar van een accountantskantoor in Horst is, pluisde onlangs tot in detail uit hoe het zit met de financiering van het project Brede Scholen. En zijn conclusie luidt: er zijn fouten gemaakt, de gemeente Meerlo- Wanssum is voor ruim 232.000 euro benadeeld in het project. Wat is er aan de hand? De raad stemde in 2005 in met het plan om zes brede scholen in de gemeente te bouwen. Daarvoor werd een bedrag van 1.622.000 euro beschikbaar gesteld. De rest van de totale kosten van bijna 2.3 miljoen euro moesten worden gedekt door de verkoopopbrengst van de twee peuterspeelzalen en het verkrijgen van subsidies. Daarnaast zou Dynamiek, het overkoepelende bestuur van de basisscholen in Meerlo-Wanssum, de financiële risico's voor zijn rekening nemen. VIJF SCHOLEN KLAAR Inmiddels zijn vijf van de brede scholen in gebruik genomen en is nog ruim 288.000 euro over van het totale budget dat de raad beschikbaar stelde. Volgens het CDA te weinig om een zesde brede school in Meerlo te realise ren, waar volgens Verstraelen ruim vijf ton voor was begroot. Dat dit geld niet meer nodig is, de bedoe ling is immers dat basisschool Megelsheim wordt gebouwd aan het toekomstige Leefplein in hartje Meerlo, waarvoor een apart financieringstraject wordt gevolgd, doet volgens Verstraelen niet ter zake. "Het kan naar onze mening niet zo zijn dat het college Dynamiek maar vrijelijk over het door de raad beschikbaar gestelde krediet voor zes brede scholen laat beschikken, ondanks dat er maar vijf scholen gerealiseerd zijn. Het geld had gewoon terug in de reserves gemoeten", betoogde Ver straelen maandagavond namens de CDA-fractie. Het CDA vindt het vreemd dat zonder overleg met de gemeente raad gewoon van het budget voor de zesde brede school gebruik is gemaakt om het duurder uitvallen van de andere scholen te betalen. "Zoals afgesproken zou Dynamiek hiervoor risico lopen. We vinden dat het college niet gerechtigd is om zonder overleg met de gemeenteraad ten onrechte ande re afspraken met Dynamiek te maken." Volgens Verstraelen heb ben Scholengroep Dynamiek en burgemeester en wethouders zich niet aan de eisen van de gemeen teraad gehouden. Maar daar waren 'ze', de coalitiepartijen PvdA en PK Meerlo-Wanssum, het niet mee eens. Zij bleven het college steu nen en vroegen zich af waarom het CDA zo verbolgen is over de gang van zaken. De omstandighe den zijn, door de realisatie van de zesde brede school aan het Leef plein in Meerlo, toch veranderd? Dynamiek heeft toch ook ruim zes ton geïnvesteerd in onderwijs kundige vernieuwingen? Er staat toch iets moois in vijf van de zes kernen? Dat is toch wel wat geld waard?, zo luidde kort samengevat de mening van de coalitiepartijen, die net als het college van B en W erg verbaasd reageerden op de onvrede bij het CDA. WELKE BRIL Wethouder Dickie Minken (PvdA) maakte het humeur van Verstraelen er niet beter op met haar opmerking dat het CDA- raadslid 'zich blind staart op getal len'. "Het ligt er maar net op hoe je naar de cijfers kijkt, welke bril je opzet. Een boekhoudkundige bijziendheidbril", sprak Minken cynisch.Volgens de verantwoorde lijk wethouder maakt het CDA de fout het totale kredietbedrag op te knippen en gelijk te verdelen over de zes scholen, terwijl het kre dietbedrag van ruim 1.6 miljoen euro bedoeld was voor het totale project. "Er was een x-bedrag voor Meerlo en dat is er nog.' Volgens haar is het overgebleven bedrag meer dan voldoende voor het herstel van Megelsheim inMeerlo. Maar de plannen zijn veranderd en dus is het bedrag al voor een groot deel overgeheveld naar het plan voor de nieuwbouw aan het Leefplein. En de rest gaat, conform de wens van het CDA, terug naar de reserves. Verder loofde Minken de samenwerking. Want de brede scholen zouden niet gerealiseerd zijn als niet alle partijen (gemeen te, peuterspeelzalen, basisscholen en bibliotheken) samen de schou ders onder het megaproject had den gezet. "Integraal en synergie zijn de sleutelwoorden geweest. Samen hebben we meer bereikt dan iedereen apart ooit had kun nen bereiken. Vijf scholen zijn inmiddels al up-to-date en de zesde komt aan het Leefplein." Zoals bekend beschikken de dorpen Blitterswijck, Tienray, Swolgen, Geijsteren en Wans sum inmiddels over een multi functionele brede school. Brede scholen met in alle vestigingen bibliotheeksteunpunten - en in drie een peuterspeelzaal - waar volgens Minken 'menig dorp en gemeente jaloers op is'."Dat er mooie scholen staan, daar ben ik het mee eens", verklaarde Verstrae len. "Maar waar ik het niet mee eens ben is dat het college niet conform de afspraken van de raad heeft gehandeld." Zijn verzoek aan de raad om het standpunt van het CDA te ondersteunen, kreeg echter geen bijval van de andere partijen. Tot woede vanVerstrae- len.'Tk ben zéér teleurgesteld. Nie mand snapt er iets van." Bromfietser gewond Bij een verkeersongeval vorige week dinsdag omstreeks 16.50 uur op het kruispunt Kapelstraat/ Agter de Hoven in Wanssum is een 17-jarige jongen uit die plaats gewond geraakt. Het ongeval is vermoedelijk ontstaan doordat een 56-jarige automobilist uit Wanssum geen voorrang verleen de aan de 17-jarige bromfietser, toen hij vanuit een uitrit de Kapel straat op wilde draaien. De jongen is met beenletsel overgebracht naar het ziekenhuis. Beurskensweide in Swolgen Voor het nieuwbouwplan op het voormalige tennisveld in Swolgen, waar het Venrayse bouwbedrijf Fleuren binnenkort begint met de bouw van twaalf halfvrijstaande woningen en twee starterswoningen, is door het col lege van B en W de straatnaam Beurskensweide vastgesteld. Uit heel veel suggesties van dorpsra den en de heemkundevereniging is voor het nieuwbouwplan in hartje Swolgen voor Beurskens weide gekozen. Zoals inmiddels gebruikelijk bij CDA Meerlo - Wanssum wor den de algemene ledenverga deringen op locatie gehouden. Deze keer was het de beurt aan Mari Wanssum BV te Wanssum. Na twee jaar zitting in het bestuur te hebben gehad, nam John van Putten (Wanssum) afscheid van het bestuur. Zijn aanvaarding van een nieuwe baan bij gemeente Horst a/d Maas achtte hij onver enigbaar met een bestuursfunctie bij CDA Meerlo-Wanssum. Naast zijn actieve inzet voor het bestuur was John jarenlang een zeer gewaardeerde aanwinst voor de CDA-fractie. Zijn kennis en kunde zul len gemist worden. John zal zich nu richten op het coachen van de mini-F van SV United. Gelukkig is snel een vervanger gevonden voor John. Marlies Jans sen uit Meerlo volgt hem in het bestuur op. Marlies is samen met echtgenoot Noud eigenaar van Ovivo Streekproducten en Jans sen Pluimvee. Bestuurlijk is ze eer der actief geweest voor de basis scholen van Meerlo-Wanssum en het toeristisch platform. Naast het werk en gezin speelt ze saxofoon bij Fanfare Eendracht Meerlo en is zes lid van de redactie van het verenigingsblad Opus. Tijdens de vergadering is stilgestaan bij de rol van het CDA in de oppositie bankjes. Geconcludeerd is dat het CDA positief kritisch oppositie voert, en daarmee succesvol is. Logischerwijs is ook de discussie over herindeling van gemeenten binnen het CDA Meerlo-Wanssum 'hotter' dan ooit. Binnenkort zal door de gemeente het initiatief genomen worden om de bevol king te raadplegen. In afwachting daarvan zal een nieuwe ledenver gadering belegd worden. Tijdens deze vergadering zal het gemeen telijke CDA-standpunt bediscussi eerd gaan worden. Bent u geïnteresseerd in uw lokale CDA-afdeling, neem dan contact op met de secretaris via bram derikx@hotmail.com. Donderdag 20 december 2007 - Pagina 13 Speciaal autoafdak voor Sjaak Thiesen Opening brede school Blitterswijck Ik word tot wederopzegging abonnee van Peel en Maas en word zo wekelijks geïnformeerd over al het nieuws uitVenray en Meerlo-Wanssum. Adres: Postcode Woonplaats: Tevens machtig ik de administratie van Peel en Maas om een keer per jaar het abonnementsgeld van mijn bank- of girorekening af te halen. handtekening: Bankreknr. Stuur deze bon op naar Antwoordnummer 13, 5800 VB Venray (postzegel NIET nodig) Meerlo-Wanssum CDA: start met bouwplan Op de Beete 'CDA staart zich blind op getallen'

Peel en Maas | 2007 | | pagina 13