Dorpsgids voor nieuwkomers Start actie Glas in Nood 'Gezamenlijke collectes niet regelen via apv' Gesprekken met burgers later Ruitervereniging Wanssum Oude foto Service rubriek m PEEL EN MAAS PEEL EN MAAS Marcel Renkens en Riet Bonekamp ontvingen vrijdag uit handen van dorpsraadvoor zitter Toon van Heesch (foto rechts) als nieuwste inwoners van BHtterwijck een informa tieve dorpsgids. Voortaan ont vangen alle nieuwkomers zo'n gids. Een aantal jaren geleden werd het idee geopperd om een dorpsgids voor Blitterswij- ck uit te geven. Het idee voor de gids is ontstaan door steeds terugkerende vragen van nieu welingen in het dorp over waar men moet aankloppen voor bijvoorbeeld het lidmaat schap van een vereniging. De gids geeft een duidelijk over zicht van alles wat er in het dorp te doen is, met name de informa tie over de verenigingen en stich tingen aangevuld met gegevens van de plaatselijke ondernemers. Reeds gevestigde, maar vooral nieuwe inwoners en jongeren wil de dorpsraad op de hoogte bren gen van de verschillende sportfa ciliteiten en verenigingen in het dorp. Het 50 pagina's tellende blad geeft per vereniging of club infor matie over hun visie, doelgroep, activiteiten, tijden, accommodatie, contributiegelden, etc. De contactpersonen met de benodigde contactgegevens ont breken niet. De redactie van het dorpsjournaal, Twan en Marion Thiesen, heeft de gegevens ver zameld en samen met de dorps raadleden Hannie Rutten en Toon van Heesch heeft het boekje zijn uiteindelijke opzet en vorm gekre- Marcel Renkens ontving de eerste dorpsgids uit handen van dorpsraadvoorzitter Toon van Heesch. gen. De dorpsgids werd afgelopen weekend gratis huis aan huis ver spreid. De gids is gefinancierd met subsidie van de gemeente en een bijdrage van de dorpsraad. Enkele particuliere onderne mers hebben deze kans aangegre pen om in de gids hun diensten en producten te presenteren. Ramen van kerkgebouw Meerlo dringend aan vervanging toe Bijna alle glas-in-loodramen van het kerkgebouw van de parochie Joannes de Doper in Meerlo zijn dringend aan vervanging toe. Het gaat om in totaal 28 ramen die volgens deskundigen van onder meer het bisdom en de inspectie van de Monumentenzorg ver vangen moeten worden. De totale kosten van deze operatie bedragen circa 160.000 euro. Omdat het kerkbestuur dat geld niet voorhanden heeft, worden in 2008 tal van acties in de gemeenschap Meerlo gehouden. Ook worden orga nisaties en instanties benaderd om dit project te subsidiëren. Het kerkbestuur weet zich in deze gesteund door een in het leven geroepen Werkgroep Kerk ramen bestaande uit Arnold Holl (voorzitter), Marlies Janssen, Piet Timmermans, Bart Derksen, Jan Peters, Jan Rutten en René Poels. Namens het kerkbestuur zit Rei- nier Thiesen in deze werkgroep. Na de mis van 9 00 uur op zondag 30 december wordt het officiële startsein van de acties gegeven onder de naam Glas in Nood. Tij dens dit startsein wordt ook een bijzonder'collecte-geld-kerkje-met raam' gepresenteerd. Kerkbestuur en bisdom leveren een aanzienlijk aandeel in de kos ten van deze grote vervanging. Via sponsoring, subsidies en acties in het dorp hoopt de werkgroep zo'n 50.000 mille bijeen te krijgen. De parochiekerk van Meerlo is het middelpunt van het dorp. De oorspronkelijke kerk dateert van rond 1500. Door blikseminslag in 1934 raakte de kerk onherstelbaar beschadigd. De dorpskerk werd een jaar later vervangen door een nieuwe kerk. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in 1944 trekken de Duitsers op de Limburgse Maasoevers terug en blazen de terugtrekkende troe pen de kerktoren op. De in de 15e eeuw gebouwde toren viel op het kerkgebouw waardoor het schip van de kerk zwaar beschadigd werd. Ook het priesterkoor en het dwarsschip werden vernield. De parochie Meerlo heeft eind jaren veertig de kerk weer in ere hersteld en in 1954 werd de toren herbouwd. Tijdens de bouw van de kerk zijn ook de glas-in-loodramen geplaatst die thans versleten zijn. In de jaren zeventig zijn de drie grote gebrandschilderde ramen boven het priesterkoor vervan gen. Behalve deze ramen zijn alle andere glas-in-loodramen door de jaren heen versleten. Uit sommige ramen zijn al delen gevallen. De inspectie van de dienst Monumen tenzorg spreekt in een rapportage over een zeer slechte conditie. ACTIEF Het kerkgebouw vervult nog steeds een zeer belangrijke rol in het parochie- en dorpsleven van Meerlo. Van de 1718 inwoners zijn er 1491 lid van de parochiege meenschap. Uiteraard zijn ze niet allemaal actief, maar elke weekend worden de diensten nog bezocht door een honderdtal parochianen. De maandelijkse gezinsmissen en de diensten tijdens de hoog feestdagen van de kerk worden bezocht door honderden mensen. En bij uitvaartdiensten biedt de kerk vaak plaats aan meer dan driehonderd bezoekers. "Het kerk gebouw is en blijft het belangrijke middelpunt van onze parochie", zegt kerkbestuurslid Reinier Thie sen. "Het is om die reden dat wij De glas-in-loodramen van de kerk in Meerlo zijn hard aan ver vanging toe. ons sterk maken voor herstel van de glas-in-loodramen zodat het gebouw tot in lengte van dagen zijn functie kan blijven behou den." Nee, de politiek kon er niet mee instemmen. Hoe sympa thiek ook, het proefballonne tje van raadslid Anne-marie Berkhout (PK) om in de dor pen van de gemeente Meerlo- Wanssum een keer per jaar een gezamenlijke collecte te houden en dit te regelen via de algemene plaatselijke ver ordening (apv), kreeg maan dagavond tijdens de raads vergadering weinig bijval. Invoering van collectieve col lectes is geen taak van de poli tiek, maar van de dorpen zelf, zo stelden de andere fracties. "Dit is meer een taak van de dorpsraad of een buurtvereni ging", stelde Frans Kerstjens (GP'94). Ook fractievoorzitter Rob van der Heijden van het CDA zag het voorstel niet zitten."Ik kan me voorstellen dat fondsen en plaat selijke verenigingen niet staan te juichen bij dit soort zaken. De opbrengst zou kunnen dalen." Sylvia Gielens (PvdA) liet zich in gelijke bewoordingen uit. Zij denkt dat de clubs en fondsen minder geld zullen ophalen. "Tien keer één of twee euro geef je toch gemakkelijker uit dan twintig euro in één keer." Haar partijge noot Ben Minken kreeg de lachers op z'n hand met het verhaal dat hij het altijd wel aardig en infor matief vindt om de collectanten te woord te staan. Vaak in pyjama, vertelde hij erbij."Ik heb de meest aardige ontmoetingen aan de deur. Zo blijf ik ook een beetje bij." Maar net als de overige raadsleden vond ook Minken dat het gezamenlijk collecteren niet in de apv van de gemeente Meerlo-Wanssum vastgelegd moet worden. "Laat de dorpsraad dit maar regelen." Volgens Berkhout heeft het houden van gezamenlijke collec tes een aantal voordelen. Collec tanten hoeven bijvoorbeeld nog maar een keer per jaar langs de huizen te gaan en de inwoners weten precies wanneer en door wie de enveloppen worden opge haald. Tevens wijst volgens haar de praktijk uit dat er juist meer geld wordt opgehaald. "Clubs, gevers en collectanten is deze manier van inzamelen juist erg goed bevallen." Nieuw onderzoek naar toekomst gemeente Meerlo-Wanssum Wat is het profiel, de identi teit van de gemeente Meerlo- Wanssum? Welke partner past het best bij Meerlo-Wanssum: Horst aan de Maas of Venray? Bij welke gemeenten sluiten de identiteit en speerpun ten van Meerlo-Wanssum het meest aan? Is splitsing van de gemeente een optie? Uit welke scenario's kan Meerlo-Wans sum kiezen? Het zijn een aantal prangende vragen waarop de raadsleden van Meerlo-Wans sum eerst antwoord willen voordat ze in gesprek gaan met burgers en ondernemers over de toekomst van de gemeente Meerlo-Wanssum. Onderzoeksbureau Van Naem Partners mag zich nu gaan buigen over een aantal cruciale vragen. Het is volgens de politiek belang rijk dat het onderzoek informatie oplevert die helder en bondig de mogelijkheden voor de gemeente aangeeft. 'De raadsleden willen in een positie zijn dat zij gefun deerd kunnen besluiten over een bestuurskrachtige toekomst van Meerlo-Wanssum'staat in de offerte aan het onderzoeksbureau. 'Daarnaast moeten raadsleden voldoende informatie krijgen om hierover het gesprek te kunnen hebben met vertegenwoordigers van buurgemeenten en met de inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen'. "Dit onderzoek kun je zien als een brede verken ning voor de toekomst. Een basis voor het nemen van besluiten", zegt raadsgriffier Richard van der Weegen. Om het bureau de tijd te geven, wordt nu even pas op de plaats gemaakt. Aanvankelijk was het de bedoeling om nog dit jaar in gesprek te gaan met de burgers en ondernemers over de toekomst van de gemeente Meerlo-Wans sum. Maar maandagavond besloot de politiek, die na afloop van de raadsvergadering achter gesloten deuren verder vergaderde, dat het verstandiger is om die bijeen komsten uit te stellen tot na de jaarwisseling. Eerst moet bekend zijn wat de bestuurlijke gewens te structuur is om de opgaven van en voor Meerlo-Wanssum als gemeente en als regionale speler (ook in de toekomst) goed op te kunnen pakken. Welke gemeente kan invulling geven aan de opga ven van Meerlo-Wanssum? Dat wil de politiek weten. TWEE OPTIES Zoals bekend zijn na het afket sen van een 'brede fusie' met Ven ray, Horst aan de Maas en Sevenum nog twee opties in beeld voor de gemeente Meerlo-Wanssum: een zelfstandige gemeente die veel intensiever wil gaan samenwer ken met één of meerdere gemeen ten in de regio Noord-Limburg of een 'smalle fusie' met een van de buurgemeenten Horst aan de Maas of Venray. Aanleiding voor de onderzoe ken naar de toekomst van de gemeente is de wankele positie waarin Meerlo-Wanssum momen teel verkeert. Er is weinig geld, het ambtenarenapparaat zit aan de top van z'n kunnen en er komen de komende jaren tal van zware overheidstaken van het Rijk op het bordje van de gemeenten te liggen. Het plafond is bereikt. Onlangs besloot het college van B en W samen met de ambtenaren- top van de gemeente alle raadsfrac ties tot in detail uit te leggen met welke problemen Meerlo-Wans sum kampt om zo snel mogelijk tot een pakket van maatregelen te komen. Het is aan de politiek om een besluit over de toekomst van de gemeente Meerlo-Wanssum te nemen. Bekend is dat de gemeen te Venray Meerlo-Wanssum ziet als zijn natuurlijke partner. De toe komstvisie van Horst aan de Maas is nog niet bekend. Vogelmarkt in Meerlo Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. houdt op zondag 23 december van 9-30 tot 12.00 uur in zalencomplex 't Brug- eind in Meerlo weer haar maande lijkse vogelmarkt. Op deze markt kunnen belangstellenden vogels kopen of te koop aanbieden. Dui ven en kwartels worden niet toe gelaten. Verder zijn op deze markt diverse vogelhandelaren aanwe zig die vogels opkopen, maar zelf ook vogels te koop aanbieden. De entree bedraagt 1 euro voor be zoekers die geen vogels te koop aanbieden. Voor mensen die wel vogels te koop aanbieden, is de entree gratis. Voor verdere inlich tingen, telefoon 0478-531221. Een oud plaatje van de ruiter- club uit Wanssum met leden uit Blitterswijck, Wanssum en Geijste- ren. De ruiterclub werd opgericht op 5 augustus 1934. Op de foto staan ook de bestuursleden Ver- straeten, Kuypers, Jenniskens en Geurts. Verloskundigenpraktijk Horst en Maasdorpen. Gemeenten Horst aan de Maas en Meerlo-Wanssum. Margo Vermazeren,Almut Raaijmakers, MarlonTheunissen en MarjonTruijen. U kunt in alle gevallen bellen met tel.nr: 077-3981450 b.g.g. 0478-522222.Voor het maken van afspraken kunt u het beste bellen op dinsdag, woensdag morgen of donderdag. Huisartsenpraktijk Meerlo, Pastoor Janssenstraat 3, 5864 BL Meerlo, tel: 691367 Spoedgevallen: tel: 692300; tijdens de uren dat de praktijk geopend is.Artsen: Dr F.J.P. van Arensbergen, Dr P.H.A.J. Joosten, Dr M.O.S.E. Schoenmaekers en Dr. C.H.A.M. Engels Spreekuren: uitsluitend op afspraak Apotheek Maasdorpen: Beatrixstraat la, 5864AG Meerlo, tel: 530080 Openingstijdens ma-vrij van 8.30- 17.30 uur, za van 10.00-12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur, spoedrecepten: Apotheek Antoniusveld, Stationsstraat 60d Venray. EHBO: Secr: Oude Heerweg 30,5863 AE Blitterswijck, tel: 531346 Fysiotherapie: Praktijk voor fysiotherapie Meer lo-Wanssum, Constantijnstraat 7, 5864 BJ Meerlo, tel: 691726, fax: 692626, e-mail: fysiomeerlo@hetnet.nl Psycholoog/ -therapeut: MwA.G.M. van Mieghem- Smorenburg, Legert 15,5866 CC, Swolgen, tel: 692532, e-mail: mieghem@worldonline.nl. Spreekuur: volgens afspraak. Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid Stationsweg 46,5803 AC Venray Tel: 0478-527066. E-mail: igg@ggznml.nl Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Praktijk voor psychotherapie en bewustzijn, mw D.Van Dijk, Mgr.Aertsstraat 51,5866 BG Swolgen, tel: 077-4632297. Kruisvereniging: Het Groene Kruis Noord- Limburg, Drie Decembersingel 48, Postbus 3165,5902 RGVenlo. Bureau Klantenservice: bereikbaar tijdens kantooruren (inclusief ledenadministratie), tel: 077-3209595. Rode Kruis: Nederlandse Rode Kruis, afdeling Meerlo Gebouw: Dorpbroekstraat 9a, 5864 CP Meerlo, tel: 692755. Secretaris: W Baken, Hoofdstraat 40a, 5864 BG Meerlo. Tandartsen: S. H.Tan, De Kievit 8a, 5864 BX Meerlo, tel: 692231 Spreekuur: volgens afspraak. Hulpverlening: Kindertelefoon, tel: 0800-0432 (dagelijks bereikbaar van 14.00 tot 20.00 uur) SOS Telefonische Hulpdienst: 077-3548888 Buro Slachtofferhulp Noord- en Midden-Limburg tel: 077-3548030 Buro Jeugdzorg, Noorderhof 14, 5804 BV Venray, tel: 517484 Advies- en Meldpunt Kindermis handeling, Postbus 219,5913 ST Venlo, tel: 077-3875829. Verslavingszorg Noord-Limburg, tel: 077-3548200 Ziekenvervoer: 077-3575757 Ongevallen: 112 Nationale Vereniging De Zonnebloem Afdeling De Driehoek Meerlo-Tienray-Swolgen, Meeuwstraat 16, 5854 GD Bergen. Voor bezoekwerk: tel.0478-692364 Synthese unit Horst Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst, tel. 077-3978500, fax 077-3978505, email: unithorst@synthese.nl. www.synthese.nl Ouderenadviseur voor infor matie, advies en bemiddeling. Voor tel. afspraak 077-3978500. Steunpunt voor Mantelzor- gers. Inloopbijeenkomst elke derde dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Tevens op die dag avondopenstelling van 19-30 -21.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk. Voor tel. afspraak 077- 3978500. Spreekuur op maandag t/m vrij dag van 09-00-10.00 uur. V rij willigerscentraleOpenings- tijden: ma., di. en do. van 10.00- 12.30 uur. Donderdag 20 december 2007 - Pagina 11 niet ontvangen? Bel 582877! vrijdag tussen 9.00-17.00 uur Meerlo-Wanssum Geachte werkgever, Hierbij wil ik u bedanken dat u uw werknemer het afgelopen jaar in de gelegenheid hebt gesteld om diensten te verrichten bij de Brandweer Meerlo- Wanssum. Ik hoop dat de brandweer van Meerlo- Wanssum ook in de toekomst van deze diensten gebruik kan blijven maken. Tevens wens ik u een vrolijk Kerstfeest en een voorspoedig 2008. Mr. J.H. Hahn, Burgemeester Namens deze G.P.L. Theeuwen, Commandant brandweer Meerlo

Peel en Maas | 2007 | | pagina 11