Kerkelijke mededelingen Oude foto Weekend diensten www.younghairshop.nl PEEL EN MAAS Donderdag 30 augustus 2007 - Pagina 38 Koor Chrisko Euterpe Zangers van St. Frans Harmonie Sub Matris Tutela Venrode Het Zonnelied ANBO Bedevaart Lourdes KBO Venray Match Primair Onderwijs Zijactief Oostrum Oud papier Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray Computerclub Venray Kienen Wijk Zuid Den Hoender Opanka Seniorservice De Springplank Rommelmarkt Sociale weerbaarheid Wijkvereniging Veltum Grote Kerk Paterskerk Parochie Oostrum Parochie Oirlo Parochie Leunen Parochie Veulen Parochie Heide Parochie Ysselsteyn Parochie Merselo Parochie Vredepeel Parochie Meerlo Parochie Tienray Parochies Smakt en Holthees GGZ Bijbelgemeente Doxa Kinderwoorddienst Protestantse kerk HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse HuisArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKEN VERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Escura Apo theek St. Oda en Escura Apotheek De Monnikskap: maandag t/m vrij dag van 8.30 tot 17.30 uur. Escura Apotheek Veltum ma. t/m vrijvan 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Escura Apotheek Antoniusveld ma. t/m vrij. van 8.30 tot 19 00 uur. Op zaterdag en zondag is Escu ra Apotheek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 uur. Stationsweg 60d, tel. 584877. Buiten deze tijden kunt u, uitslui tend voor spoedgevallen, bij Escu ra Apotheek Antoniusveld terecht via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY- Y SSELSTE Y N Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: van vrij. 31 aug. t/m zo. 2 sept. G. VALLEN TEL. 586605 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK VENRAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar. tel. 581336 of 586457 J.M. van Winden, WH. de Vocht, R.C. Goedegebuure, R. Eelderink en M.Theunissen DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 19.30 tot maandag 07.30 uur HENNY VAN EERTEN Tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 19 30 uur waargenomen door: LONNEKE SPAN EN HENNY VAN EERTEN Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 GGZ NOORD- EN MIDDEN LIMBURG Stationsweg 46,5803 AC Venray Tel. Venray: 0478-527527 Tel.Venlo: 077-3550222 E-mail: info@ggznml.nl Website: www.ggznml.nl Adolescentenzorg, volwassenenzorg, ouderenzorg, preventie en informatie in Venray, Venlo, Weert, Roermond en Echt. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13-30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulp vragen van de Algemene Hulpdienst. OUDERENADVISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de oude renadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur: tel. 0900-0101. www. slachtofferhulpnl THUISZORG NOORD-LIMBURG Rayon Peel Maas, Kennedyplein 18,5801VH Venray. Tel. 0478-538222. Fax: 0478-513212, www.thuiszorgnoordlimburg.nl ARTSENPRAKTIJK VOOR HOMEOPATHIE S. Bareman -Tel. 516636 J.Valks-Smits - Tel. 516 638 Suze Robertsonstraat 8 - Venray Consult op afspraak. SYNTHESE, ONDERNEMING VOOR ZORG EN WELZIJN Leunseweg 51 /Postbus 5033 5800 GA Venray. Tel.0478-517317 Fax.0478-517319 www.synthese.nl e-mail: unitvenray@synthese.nl Openingstijden: maandag t/m donderdag: van 8.30 tot 12.45 uur en van 13.15 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk: Spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Dinsdagavond van 18.00 -19.00 uur (alleen telefonisch). Synthese Ouderenadvisering: Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur: Tel.: 0478-517317. JIP (jongereninfotheek) Marktstraat 8 5801 BM Venray. Tel.: 0478-514687 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 15.00-17.30 uur. GEHANDICAPTENPLATFORM VENRAY Voor hulp, advies of informatie: Bel 06-43113073 Elke maandag is er repetitie van 20.00 tot 22.00 uur in het zaaltje van de Paterskerk. Dinsdag 4 september data plannen najaar 2007. Voor vragen of afmeldingen kan men terecht bij Marly Driessen via tel. (0478)588176 of bij Norma Ansinger via tel. (0478)585234. Het harmonieorkest repeteert op de donderdagen 30 augustus en 6 sep tember vanaf 20.00 uur. Afmelden via tel. (0478)589363. Het opleidingsor kest repeteert op de donderdagen 30 augustus en 6 september vanaf 18.45 uur. Afmelden voor 17.00 uur via e- mail anleijssen@home.nl. Zaterdag 8 september om 17.30 uur serenade bruiloft Martine, Heumensebaan 2 in Molenhoek. Verzamelen om 16.45 uur bij De Perdstal. Repetitie vrijdag 31 augustus vanaf I9.3O uur voor de alten en sopranen, om 20.15 uur repetitie voor het hele koor tot 21.30 uur en daarna gaan de mannen nog even door. Dinsdag 4 september 19.00 uur repetitie voor alten en sopranen. Vrij dag 7 september uiterlijk 12.45 uur in uniform bij de Paterskerk zijn voor de huwelijksmis van Daniëlle en Patrick. Afmelden bij de heer Buys, tot een half uur voor aanvang van de repeti tie, via tel.(0478)581091. Donderdag 30 augustus 20.30 uur groepsrepetitie trompetten. Zondag 2 september 12.00 uur concert jeugd Altrich en Oostrum. Maandag 3 sep tember 18.15 uur repetitie samen- spelgroep, 18.45 uur repetitie leerlin genorkest, I9.3O uur groepsrepetities laag hout, 2e klarinetten, saxofoons en 21.30 uur repetitie orkest. Woens dag 5 september 19.30 uur repetitie tamboerkorps, 19 30 uur groepsre petitie baritons/bassen. Donderdag 6 september 20.30 uur groepsrepetitie trompetten. Eerste repetitie na de zomerstop is op woensdag 5 september vanaf 20.00 uur in zaal Thielen in Venray. Afmelden bij Annemie Vousten via tel. (0478)513135. Koorreis naar Barcelona van 28 sep tember tot 1 oktober. Wie meer weten over het popkoor kan kijken op www. venrode.nl. Gemengd kerkkoor Het Zonnelied repeteert op maandag vanaf 20.00 uur in parochiehuis Paterskerk in Ven ray. Op zondag 2 september wordt er gezongen tijdens de mis van 11.00 uur in de Paterskerk, inzingen vanaf 10.30 uur. Afmelden bij Lies Geuyen via tel. (0478)582985. Belangstellenden zijn welkom op een repetitieavond voor een kennismaking. Voor meer infor matie en aanmelding kan men contact opnemen met Toos van den Heuvel via tel. (0478)583884 of met Roos Ubaghs via tel. (0478)584531. De ANBO houdt op dinsdag 11 september een lange fietstocht van 35 tot 40 kilometer. Vertrek is om 12.30 uur bij De Kemphaan met nog onbekende bestemming. Aanmelden kan voor dinsdag 4 september via de ANBO brievenbus in De Kemphaan of bij Jo Mertens, email ansmertensl@ hetnet.nl. Het Lourdescomité afdeling Venray houdt op zaterdag 1 en zondag 2 sep tember bedevaarten naar het bekende Mariaoord Lourdes. De Lourdestrein staat klaar in Roermond en vertrekt om 15.51 uur. Voor de pelgrims van uit Venray en omgeving is de beste manier om op tijd te komen het vol gende: Neem de trein vanuit Venray naar Roermond van 13.45 uur. Deze komt in Roermond aan om 14.25 uur. Neem in Venray geen trein later, want als er ook maar iets gebeurt, zoals ver traging, komt men te laat. De pelgrims die met het vliegtuig naar Lourdes gaan vertrekken op zondag 2 septem ber vanaf vliegveld Maasticht, vlucht nummer FHE6820, vertrektijd 12.05 uur. Zorg ervoor minstens een uur voor het vertrek aanwezig te zijn, dit om tijdig in te kunnen checken. KBO Venray houdt op donderdag 13 september vanaf 14.00 uur een filmmiddag in De Kemphaan. Vertoon de film is De Tweeling naar het boek van Tessa de Loo. Het boek gaat over twee vrouwen die apart opgroeien na een innig verstrengelde kindertijd. Anna groeit in liefdeloze armoede op in Duitsland waar ze trouwt met een SS'er die aan het einde van de oorlog sneuvelt. Lotte groeit in welvaart op in Nederland. Haar joodse verloofde wordt vermoord in Auschwitz. Bij toeval ontmoeten de zussen elkaar op hoge leeftijd en komen gevoelens van verlies, schuld en vergiffenis naar boven. De filmmakers en acteurs hebben de twee levensgeschiedenis sen én de drie tijdsperiodes kundig verbeeld, maar ze zijn er niet echt in geslaagd de emotionele spanning tus sen de contrasterende levenslopen te verbeelden. Desondanks is het een indringende en boeiende film. Aan melden voor maandag 10 september schriftelijk via de KBO brievenbus in de Kemphaan. Op dinsdag 18 septem ber vanaf 14.00 uur kan men een blik werpen achter de schermen van de schouwburg in Venray. Door middel van een deskundige rondleiding ziet en hoort men wat er zoal moet gebeu ren om een voorstelling mogelijk te maken. De rondleidingen worden in een groep van maximaal twintig per sonen gedaan. Aanmelden schriftelijk in gesloten enveloppe via de KBO brievenbus in de Kemphaan met bij sluiting van de financiële bijdrage. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray-Match is voor het Maatjes project is op zoek naar een telefo niste/administratieve kracht. Hij of zij dient onder meer de telefoon aan te nemen en door te verwijzen. De werk tijden zijn op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur. Eisen zijn affiniteit hebben met de doelgroep, zelfstandig kun nen werken, privacy in acht nemen en beschikken over computervaar digheden. De vrijwilliger moet een duidelijke telefoonstem hebben en discrete vragen kunnen stellen. Voor meer informatie: Steunpunt Vrijwilli gerswerk Venray-Match, Marktstraat 8, 5801 BM in Venray, tel. (0478)516995, e-mail info @vrijwilligerswerkvenray. nl. Zie ook www.vrijwilligerswerkven- ray.nl. De Stichting Primair Onderwijs in Venray en regio houdt op maandag 3 september vanaf 9.00 uur een verga dering op het kantoor van SPO Venray in Venray. De vergadering bestaat uit een openbaar en een besloten deel. Iedere inwoner van Venray kan het openbare gedeelte van de vergade ring bijwonen. Wie deze vergadering wil bezoeken kan dit doorgeven via tel.(0478)516215. Alle leden van Dames Zij Actief Oostrum zijn uitgenodigd voor het maken van een groepsfoto ter gele genheid van het 75-jarig jubileum. De groepsfoto wordt op zondag 30 sep tember vanaf 10.30 uur gemaakt bij de Watermolen in Geysteren. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar D'n Oes terham in Oostrum. Op woensdag 21 november om 19.00 uur start de tiendelige cursus digitale fotobewer king in De Kemphaan in Venray. Er is nog een plaats beschikbaar! Leden die reeds telefonisch zijn benaderd hoe ven zich niet meer op te geven. De cursus houdt onder andere in: uitver groten, uit- en bijsnijden van opnames, verwijderen van storende achtergron den, kleuren en anderen elementen, collages maken, vervreemden van kleuren en vormen en niet te verge ten het praktisch opbergen. Van de deelnemers wordt verondersteld dat zij kunnen omgaan met een PC met Windows en niet helemaal vreemd staan tegenover internet. Voor infor matie en opgave kan men terecht bij Mientje Wester via tel. (0478)588600. In de wijk Veltum, het gedeelte dat omsloten wordt door Langstraat, Weg in den Berg, Kempweg en Westsingel, wordt op vrijdag 31 augustus door leden van DOS Venray oud papier opgehaald. Men wordt verzocht het papier goed gebundeld of in dozen verpakt om uiterlijk 13.00 uur aan de straatkant gereed te zetten. Verder halen leden van DOS op maandag 3 september oud papier op in de wijk Landweert III. Met het inzamelen wordt om 9.00 uur begonnen en een ieder wordt verzocht het papier in dozen of goed gebundeld tijdig aan de straatkant gereed te zetten. Vanaf heden wordt er niet meer geoefend op de donderdagavonden. Zondag 2 september wordt er deelge nomen aan het districtstoernooi van de muziekbond bij muziekvereniging Ons Genoegen uit Oirlo. Dit concours vindt plaats in gemeenschapshuis De Linde. Het programma duurt van 10.00 uur tot circa 16.30 uur. In totaal zijn er negen optredens gepland van korpsen uit de regio, waaronder schutterij 't Zandakker dat uit komt in de tweede divisie, sectie Al't Zandak ker brengt de volgende nummers ten gehore: Kennedy-Mars (Wiel Peeters), To the Roots (Jan Schipper), Three Percussion Dances (J.G. Schroën), Per- cussionata (Charles van Zanten) en Moray Firth (J.G. Schroën). Belangstel lenden zijn welkom om de drumband aan te moedigen, zij treden om 13.15 uur op. Om 16.15 uur staat de prijs uitreiking gepland. In verband met dit optreden wordt er 's morgens niet geoefend op de schuttersweide. Ver trek is om 12.30 uur vanaf het Trum- ke. Op maandag 10 september is er een bestuursvergadering in schutters- gebouw het Schutskempke. Aanvang 20.00 uur. Maandag 17 september is er de algemene ledenvergadering van de schutterij in gildehuis café Den Old Timer. Aanvang 20.00 uur. Computerclub Regio Venray heeft vrijdag 31 augustus van 19.00 tot 23.00 uur in het Wijkcentrum Veltum haar wekelijkse bijeenkomst. Ook niet-leden zijn van harte welkom om met vragen of problemen over de computer te komen. U kunt uw pc- systeem, zonder accessoire (monitor enz) meenemen. Voor meer info kunt u terecht op: www.ccvenray.nl of 06-30648349. In het wijkgebouw aan de Beuken laan 4 wordt op vrijdag 31 augustus een kienavond gehouden. Aanvang 20.00 uur. Het programmaoverzicht van wijkcentrum Den Hoender aan de Ursulastraat in Venray ziet er voor de komende week als volgt uit: Donder dag 6 september 14.00 uur koersbal WO Noord-West. Zondag 9 septem ber 19.30 uur zangavond Zin in Zin gen. De zaal is om 18.30 uur open. Maandag 10 september 13.30 uur ver gadering Zonnebloem De Burggraaf, 20.00 uur clubavond sjoelclub Den Hoender. Dinsdag 11 september 20.00 uur repetitie Muziekmakereej Blaos Um Op, 20.00 uur AB vergadering. Woensdag 12 september 10.00 tot 11.30 uur internationale dans, 13.00 uur werelddans/ Synthese, 14.00 uur handwerken handwerkgroep Den Hoender, 18.00 uur Country-line dance groep 1/Synthese, 19.15 uur Country-line dance groep 2/Synthese, 19.30 uur wijkraadvergadering, 20.30 uur dansmix/Ans. Opanka biedt de volgende cursus sen voor de jeugd: op maandag in basisschool De Vlaswei: Kidsdance van 15.30 tot 16.15 uur voor de groe pen 1 t/m 3 Streetdance van 16.15 tot 17.00 uur voor de groepen 4 t/m 7. Op maandag in Wijkcentrum Veltum: van 18.15 tot 19.15 uur: Streetdance (12 tot 18 jaar). Op dinsdag om 18.15 uur in de basisschool Petrus Banden: Breakdance. Voor volwassenen ver zorgt Opanka cursussen Internatio nale dans recreatief, in Wijkcentrum Veltum: Op maandag 3 september start een introductiecursus interna tionale dans. Deze is voor iedereen die op zoek is naar sport of beweging en van dansen en muziek houdt. De cursus bestaat uit zes lessen. De les sen zijn van 13.15 tot 14.45 uur met halverwege een koffiepauze van een kwartier. Voor gevorderden: Maan- dagavondgroep van 21.00 tot 22.00 uur. De demonstratiegroep oefent op maandag van 19.30 tot 20.45 uur in Wijkcentrum Veltum. Kom eens vrij blijvend kijken. Nadere informatie is te verkrijgen bij Jolanda Jaspers via tel. (0478)510995, e-mail info@opanka.nl. of kijk op www.opanka.nl. Senoirenservice Venray wil oude ren vertrouwd maken met diverse computerprogramma's zoals: Word, Excel, Powerpoint, internet, e-mail en fotobewerking. Op dinsdag 2 oktober start Seniorservice met vier groepen van elk tien personen in het Hobby- en Creativiteitencentrum in Venray met deze wekelijkse activiteit van ongeveer anderhalf uur per sessie per groep. Voor de programma's Excel en fotobewerking gelden andere tijden. Belangstellenden kunnen zich aan melden op dinsdag 11 september tus sen 9.00 en 12.00 uur in het Hobby en Creativiteitencentrum aan de Prins Bernhardstraat in Venray. Daar wordt tevens uitgebreide informatie ver strekt aangaande de inschrijfgelden en verdere inhoud en aanpak van de programmaonderdelen. Donderdag 30 augustus estafette- spellen voor de kinderen van de groe pen 4 en 5. De leiding wordt gevraagd een aantal spellen te verzinnen die de avond die van 18.30 tot 20.00 uur duurt te vullen. Op het programma staat in elk geval het Vis wapperen. Maandag 3 september van 18.30 tot 20.00 uur club voor de kinderen van groep 3. Het programma is een ver rassing, maar de kinderen moeten zich voorbereiden op een spannend uitstapje. Dinsdag 4 september club avond voor de jeugd van de groepen 6,7,8 en de schoolverlaters.Van 18.30 tot 20.00 uur worden er reactiespel- len gehouden als, Pak het blokje, dweilhockey en stoelendans. Even eens op dinsdag bestuur- en exploita tievergadering. Aanvang om 20.15 uur. Donderdag 6 september binnenspel len voor de kinderen van de groepen 4 en 5. Joekskapel Nöw Nöw houdt op zondag 16 september een rommel markt in wijkcentrum het Schopke in Veltum. De opbrengst is bedoeld ter financiële ondersteuning van de kapel die volgend jaar een aantal optredens in Brazilië wil verzorgen. Joekskapel Nöw Nöw bestaat inmiddels bijna zeven jaar. De bezet ting van dertien leden treedt regelma tig op. Zo zijn ze al een aantal keren te horen geweest in Venray maar vooral ook in Duitsland. Als alles naar wens verloopt gaan zij volgend jaar naar Brazilië op uitnodiging van een Oos tenrijkse en een Duitse gemeenschap aldaar. Daarnaast hebben zij ook con tact met Nederlandse emigranten in Brazilië. Maar uiteraard zijn aan een dergelijke reis behoorlijke kosten verbonden en daarom organiseren de leden van Nöw Nöw activiteiten om geld bij elkaar te krijgen voor de reis. Zo hebben ze zelf zolders en garages opgeruimd en bij familie en vrienden allerlei nog bruikbare spullen verza meld om een rommelmarkt houden. De rommelmarkt begint om 11.00 uur en eindigt om 15.00 uur. Het Groene Kruis Pluspakket biedt een weerbaarheids training aan voor jongens en meiden van acht tot twaalf jaar. De training is bedoeld voor alle kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool die zich in een veilige en soms onveilige omgeving goed staan de willen houden. Daarbij ligt de nadruk niet eens zozeer op fysieke weerbaarheid, maar meer op mentale weerbaarheid door het veranderen van de houding en het verbeteren van het zelfvertrouwen. In de training wordt dan ook niet alleen aandacht gegeven aan fysieke zelfverdedigings technieken, maar ook aan mentale en verbale vaardigheden. Onder deskun dige begeleiding leren de kinderen voor zichzelf op te komen en grenzen te stellen. De training bestaat uit tien lessen van een uur en 15 minuten. Voorafgaande aan de cursus die in sep tember zowel in Venlo als in Venray gaat starten, wordt een informatiebij eenkomst voor de ouders gehouden. Voor meer informatie en aanmelding kan men contact opnemen met Klan tenservice Groene Kruis, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag via tel. (077)3209595. Bekijk ook www. groenekruis.org. Binnenkort hervat de wijkvereni ging het activiteitenprogramma voor de jeugd. Voor de kinderen van 6 tot 9 jaar is op woensdagmiddag 12 sep tember de aftrap met een clownvoor stelling. Hierbij zijn overigens ook niet-jeugdclub leden welkom. Daarna volgen diverse knutselactiviteiten op de woensdagmiddag. Voor de oudere kinderen vanaf 10 jaar start het tiener- tref op zaterdagmiddag 15 september met een survivalmiddag. Daarna vol gen weer diverse activiteiten op de zaterdagavond. Zowel bij de jeugdclub als tienerclub zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor nadere informatie en aan melding zie www.wijkverenigingvel- tum.nl. of bel Gerda van Lierop, tel. (0478)510869. Deken H. Smeets Eindstraat 6, tel. (0478)550740. Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, tel. (0478)545055. Priester in ernstig nood geval via ziekenhuis, tel. (0478)522222. Opgeven misintenties Eindstraat 6 van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (niet op donderdag). Zaterdag 1 september 12.30 uur: huwelijksmis Pieter Wolleswinkel en Stephanie Welschen: 19.15 uur hei lige mis/kinderwoorddienst: Tjeu Arts en Toos Arts-van Woerkum, jaardienst Sjaak Hoevenaars, echtpaar Johan en Marie Jonkers-Claessens, overleden ouders en familie, jaardienst Karei en Anna Jeuken-Schreven en zoon Wim, overleden ouders Schaeffers-Rietveld; Harrie en Gerrit Rongen en overleden familie, Tony Clarke (coll), Jan Kersten, ouders Kersten en overleden familie, ouders van Dommelen, Riek en heer Boogers, overleden Piet en Jo Wil- lems-Tijsen, Harrie Houben en over leden familie, Harrie Teeuwen (coll), jaardienst Sjang en Dina Drabbels-van Meijel, Broer Janssen en overleden familie Janssen-Smits. Zondag 2 september930 uurplech- tige hoogmis: jaardienst Ada Lenssen- van der Zijden (coll), overleden gezus ters van Opbergen, overleden familie De Vilder-Rutte, overleden familie Raedts, jaardienst ouders Herman en Maria Ebberinck-Henckens, jaardienst Lei en Miet Kersten-Keltjens en over leden familie. Maandag 3 september 9.00 uur hei lige mis: Nel en Wim Janssen-Broers, overleden Nella Thuijls (verjaardag), Rinus Beekers en uit dankbaarheid. Dinsdag 4 september 9.00 uur hei lige mis: overleden familie Thijssen- Hendrix. Woensdag 5 september 9.00 uur heilige mis: Johan Schwachöfer en overleden familie, Antoon van Osch, echtgenote en kinderen, Martinus Janssen. Donderdag 6 september 9.00 uur heilige mis: overleden familie De Vil der-Rutte. Vrijdag 7 september 9.00 uur heilige mis: voor alle zieken uit de parochie. Lectoren zaterdag 19.15 uurW Bis- tervels en zondag L. Engel. Geestelijken: Aalmoezenier A. de Graaf Woutering, Leunseweg 5, tel. (0478)580202; Kapelaan I. Cras- born, Lovinkplein 8 in Ysselsteyn, tel. (0478)545055. Noodgevallen/bedie ningen ziekenhuis tel. (0478)522222. De administratie is bereikbaar van maandagtotenmetvrijdagvan 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5, tel. (0478)580202). Zaterdag 1 september 16.30 uur spreekuur parochiepriester: 17.00 uur biechtgelegenheid: 18.00 uur heilige mis (Volkszang): Harrie Hendriks en overleden familie, de heer Chris Heijndermans, Margreet v.d. Bergh en overleden familie, Jeu Baten, zielerust familie Smets, Gerrit Janssen en familie, Giel Troisfontaine Nelly Troisfontaine-Spee en zonen Mathieu en Renee. Zondag 2 september 11.00 uur hoogmis-kinderwoorddienst (koor Zonnelied): Mina Emonts. Maandag 3 september 18.30 uur heilige mis: uit dankbaarheid. Dinsdag 4 september van 10.00 tot 12.00 uur openstelling kerk voor ver ering H. Antonius: 18.30 uur heilige mis: ter intentie. Woensdag 5 september 18.30 uur heilige mis: voor vrede in oorlogsge bieden. Donderdag 6 september 18.30 uur heilige mis: Herman Janssen en overle den familie. Vrijdag 7 september 13.00 uur huwelijk Patrick Jacobs en Danielle Thomassen- Paterskerk: 17.30 uur aan bidding van het allerheiligste: 18.30 uur heilige mis: Petronella Baeten-Mar- tens en overleden familie, Sjaak van Rliee. Zondag 2 september 9.30 uur hoog mis (koor Harmony): Stiena Fleur- kens-Kleuskens, familie Vennekens- Verschuren en wederzijdse familie. Misdienaars Bennie, Hilde en Maaike. Zaterdag 1 september 19.00 uur gezongen heilige mis (Jonge Garde Koor): St. Wim en To Vogelzangs-Jeuris- sen, overleden familie Philipsen-Smits, Wiel Lemmen (jaardienst), uit dank baarheid. Zondag 2 september 10.00 uur gezongen hoogmis (Herenkoor): Wim Arts, overleden familie de Rijck-Clas- sens. Woensdag 5 september 8.30 uur mis: genezing van de zieken. Vrijdag 7 september 8.30 uur mis: ter ere van het H. Hart en voor pries terroepingen. Collectanten zaterdag J. Steeghs en zondag P. van Dijck. Misdienaars zaterdag Auke Drabbels en Merlijn Voesten en zondag Nienke Janssen en Rowan v.d. Broeck. Voor opgave misintenties (formu lieren liggen achter in de kerk) en vele andere parochiezaken kan men terecht op het kantoor van de pastorie op maandagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur, tel. (0478)581575. Zondag 2 september 9.30 uur hei lige mis: overleden familie M. Claes- sens-Gussen, Rob David en overleden familie Croque-David. Misdienaars Pirn en Joey. Lector Ger- rie Loeffen. Koor Dameskoor. Woensdag 5 september heilige mis: Jan van Meyel, Henk Ouwer- kerk en Han Ouwerkerk- Manders en overleden familie, jaardienst Nel v.d. Ven, Hanna Michels-Nabuurs en Teng Michels. Vrijdag 7 september 12.00 uur hei lige mis: 50-jarig priesterjubileum Bas Mulder c.s.s.r.: 14.00 uur heilige mis: huwelijk Ed Litjens en Lonneke v.d. Burgt. Misintenties opgeven middels for mulier achter in de kerk of bij N. van Staveren via tel. (0478)585134. Con tactpersoon parochie M. Geurts-Slan- gen, Lorbaan 9, via tel. (0478)588215. Zaterdag 1 september 18.00 uur hei lige mis/kinderwoorddienst: jaardienst Jan Verdellen en overleden familie Verdellen-Jacobs, jaardienst Harrie van Meijel, jaardienst Antoon Drabbels- Dina Klaassen en Jacoba Klaassen, jaar dienst Rektor Geurts, jaardienst Pieter van Meijel, jaardienst Jan van de Aker, jaardienst Mientje Jenneskens, Piet Cox en Dien Cox-Mommen en zoon Huub, Truus Sonnemans-Wilmsen en overleden familie. Misdienaars Fons, Joke, Annemijn en Midas. Lector Annie Timmermans. Kerkdeurcollecte voor misdienaars. De misdienaars kunnen na de mis in de sacristie de kermismunten afhalen. De MIVA collecte heeft 35.35 euro opgebracht. Misintenties opgeven middels formu lier achter in de kerk of bij D. Drabbels via tel. (0478)510316. Contactpersoon parochie L. Pouwels, Heidseschoolweg 1, via tel.(0478)582421. Zaterdag 1 september 19.15 uur heilige mis: Helm van Rens, Rika van Rens-Loonen en dochter Gerrie, jaar getijde Hanneke Camps, overleden ouders Janssen-Peters, Johan Loonen. Misdienaars Ruud M. en Youri en lector Gerrie v.d. Haghen. Zaterdag 1 september 19.15 uur mis (Vivace): ouders Pouwels-Voesten en overleden familie, overleden ouders Puts-Maessen en kinderen, Giel Trom melen en overleden familie, overleden ouders Rongen-Verhalle, jaardienst Nelly Philipsen-Janssen, Maria Peters- Peters vanwege haar verjaardag, Wim Claessens uit dankbaarheid vanwege zijn 80ste verjaardag, voor de overle den familie Claessens en de overleden familie Zanders, jaardienst Tiny Jans- sen-Martens, jaardienst Jeu Claessens. Dinsdag 4 september 19.00 uur mis (Conbrio): Gerard Fleurkens en over leden familie, jaardienst Luke Aarts, iit dankbaarheid familie Lemmens-Maas. Misdienaars: zaterdag Luc Peters en Ron Peters en dinsdag Janneke van Osch en Niels Claessens. Zaterdag 1 september 18.00 uur mis: aardienst voor Diny van Kempen-Arts, jaardienst Johannes Nooijen, Johanna Arts en kinderen, Piet Janssen, uit dankbaarheid voor verjaardag en voor overleden familie Broeren Janssen. Woensdag 5 september 19.00 uur mis:Teun Janssen en Fien Janssen Arts, Tein Hoenselaar (coll.), Lambert Arts (coll.). Misdienaar zaterdag Jeroen en Den- Zondag 2 september 9.30 uur mis: voor de parochie. Donderdag 6 september 8.30 uur mis: familie Huijs-van Enckevort. Zondag: misdienaars Maarten en Lizzy en lezer Jan. Spreekuur pastoor R. Verheggen elke woensdag van 17.45 tot 18.30 uur in de pastorie, Hoofdstraat 19 in Meerlo, tel. (0478) 691217. Misinten ties opgeven bij Arnold Jacobs via tel. (0478)692526, b.g.g. Annie Peelen via tel.(0478)691457. Zondag 2 september 9.00 uur hei lige mis: Mien Mooren-Vissers, Agnes Vissers en familie, Grad Hermans en Entile Hermans-Sicking. Misdienaars Danique Steeghs, Doris de Boer en Janne Boreas. Lector Jan van Dijk. Opluistering Zanggroep kerk. Donderdag 6 september 9.00 uur heilige is Piet Crijnen en Greet Crij- nen-Peters. Vrijdag 7 september 13 30 uur huwelijk van Hans Sijbers en Jolijn Wagentans. Koster tot en met zondag 2 septem ber is Wiel Coenders en van maandag 3 tot en met zondag 9 september Truus Hegger. Spreekuur kerkbestuur in de sacris tie iedere woensdag van 19 30 tot 20.00 uur. Zeereerwaarde Heer R. Verheggen, Hoofdstraat 19, 5864 BG in Meerlo, tel. (0478) 691217, www. kleinlourdes.nl. e-mail kleinlourdes@ zonnet.nl. Vrijdag 31 augustus 14.00 uur huwelijksmis Marcel IJzendoorn en Petra Hagens. Zaterdag 1 september 18.00 uur hoogmis: jaardienst overleden familie Selten-Rutten, Jac Clabbers en zoon Hans, zeswekendienst Wiel Huys, voor alle intenties die staan geschreven in het intentieboek. Zondag 2 september 10.30 uur hoogmis, processie Horst en de paro chies St. Lambertus en St. Nobertus Horst, St. Oda Melderslo, St. Hubertus Hegelsom, St. Johannes Evangelist en St. Naam Jezus Broekhuizenvorst. Woensdag 5 september 19.00 uur heilige mis: ter ere van Onze Lieve Vrouw, voor alle levenden en overle denen van de parochie. Zaterdag collectant P Dinghs en lec tor VJakobs Zondag collectant J. Koppes en lec tor parochie Horst Ziekencommunie vrijdag 7 septem ber vanaf 9.30 uur opgeven bij de pas toor via tel. (0478)691217. Misintenties: familie Wijenberg via tel. (0478)636390 of Leo van Dijck via tel. (0478)636779. Voor doop- rouw- of trouwdiensten of jubilea rechtstreeks bij pastoor Müller via tel. (0478)581575. Zondag 2 september 11.00 uur eucharistieviering met zang door gemengd kerkkoor van Smakt-Hol- thees: Lambert enAnna Rouwens-Smits en zoon Jan (jaardienst), Rene Buijzen, ouders Ben Min en Annie Min-Poels en voor Kitty Pouwels. Dienbeurt Joska Weijmans en Jens van Bree. Woensdag 5 september in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef, 9.30 uur heilige mis voor de weldoe ners van de kapel. Zaterdag 1 september 18.30 uur liturgieviering Servatiuskapel, voorgan ger W. den Hartog, lector P Wittenbols. Zondag 2 september 10.00 uur liturgieviering Annakapel, voorganger W. den Hartog, lector H. de Jong: 11.15 uur Liturgieviering Vincentiuskapel, voorganger W. den Hartog. Dinsdag 4 september 10.30 uur liturgieviering LBV Servaashof, voor ganger W. den Hartog. Woensdag 5 september 11.30 uur liturgieviering Vincentiuskapel, voor ganger W. den Hartog: 18.30 uur ves perdienst Vincentiuskapel, voorganger M. Lindeman. Donderdag 6 september 18.00 uur liturgieviering Heuvel, voorganger W den Hartog. Stilteruimte Donderdag 6 september 16.45 tot 17.15 uur yoga en meditatie, P Zand vliet. De Bijbelgemeente Venray houdt iedere zondag vanaf 10.00 uur een dienst in De Kemphaan in Venray. Er wordt gezongen uit de bundel Opwekking. Tijdens de dienst is er ook aandacht voor de kinderen en er is crèche en zondagsschool. Ook zijn er regelmatig bijzondere diensten.Van uit de Bijbelgemeente worden cursus sen over de bijbel gehouden en het is mogelijk om deel uit te maken van een huiskring. Predikant van de Bijbel gemeente is R. Lammers. Secretariaat: C.M. van Gestel, Melisse 8, 5803 LC in Venray, tel. (0478)510337, e-mail con- nyvangestel@kpnplanet.nl. De Volle Evangelie Gemeente Doxa houdt iedere zaterdag vanaf 17.30 uur een samenkomst in verpleeghuis Elzenhorst De Tamboerijn in Horst. Stichting Doxa, Hertog Arnoldlaan 4, 5961 TA in Horst, tel. (077)3983430 of (040)251895. De Werkgroep Kinderwoorddienst houd in de Grote Kerk in Venray op zaterdag 1 september vanaf 19-15 uur een kinderwoorddienst. Predikant ds. M.J. op den Brouw, Groene Hart 11, tel. (0478)584397, e- mail: mj.opdenbrouw@home.nl. Op woensdag heeft de predikant zijn vrije dag. Scriba: de heer J.H.Timmer, tel. (0478)531837, e-mail joop.timmer@ home.nl. Protestantse Kerk Het Zon nelied, Kiosk 6 in Venray, www.zon- nelied.nl. Zondag 2 september is er om 10.00 uur een dienst in Het Zon nelied. Met het begin van het nieuwe kerkelijk seizoen staat deze dienst in het teken van de viering van de start zondag. Het onderwerp van deze vie ring is: Er zit muziek in de kerk. Met dit thema willen de Protestantse Ker ken in Nederland zich presenteren aan mensen binnen en buiten de kerk. Tevens wordt tijdens deze dienst de heer G. Nas bevestigd als ouderling en enkele nieuwe medewerkers worden voorgesteld. Voorganger is ds. M.J. op den Brouw. Voor de allerkleinsten is er kinderopvang en voor de iets oudere kinderen wordt er kindernevendienst gehouden. Een mooie familiefoto van het gezin Jacobs-Nissen van rond 1943, voor hun huis dat aan de Leunseweg gelegen was.Achteraan v.l.n.r. Mie, Leen, Teng,An en Nel. Vooraan v.l.n.r. Leo, Fien, vader Sjang met de voor hem staan de Jantje, Koos, Moeder Maria, Martha en Piet. Voor aanvullingen of andere opmerkingen schrijft u naar onderstaand adres. Frans Vermeulen, St. Ceciliapad 14. 5801 GV Venray

Peel en Maas | 2007 | | pagina 38