V ¥1 Venray ontvangt 1,3 miljoen euro Stockcarcoureur in race verongelukt "Het eerste jaar zal een jaar van kennismaking worden" berden L. 'Recreatief winkelen stimuleren' Eigenwijze dames De MKB JD5 automatiseerder Opening wijnhoeve Leunen En verder: Koningin bezoekt I Vredepeel Vfscheid iandoetere NIEUWE COLLECTIE BASLER Dor tei :e ven erdaa r moei uist ja er hup ig en ervic WEBSDESIGN Maatwerk op Internet .ni bedrijfsautomatisering bv j Bedrijfsautomatisering b.v. 5803 AM Venray email: info@jds.nl www.jds.nl De gemeente Venray gaat het beleid voor de detailhan del in de gemeente wijzigen. De gemeente wil het recreatief winkelen in het centrum van Venray gaan bevorderen. Lei Heidens, wethouder Financiën en Economische Ontwikke ling: "Deze ambitie is in de strategische visie in het thema "Venray is levendig' verwoord, en is parallel aan het ontwik kelingsperspectief uitgewerkt. Het oude beleid van de gemeente is uit 1999 en was aan herziening toe." Verder wordt duidelijk welke winkels zich in de wijken en de dor pen en op woonboulevard de Brier mogen vestigen. Om het winkelen in het cen trum te bevorderen, gaat de gemeente intensiever samenwer ken met andere organisaties. Zo komt er als opvolger van het Kwaliteitsplan Centrum een cen trumpanel waarin gemeente, ondernemers, bewoners en ande ren overleg voeren en actie ondernemen om het centrum aan trekkelijker te maken. Ook moet er een acquisitieplan komen waar mee winkels die nu nog ontbre ken, kunnen worden geworven. Verder wil de gemeente toestaan dat zich in de wijken en dorpen ook zaken vestigen die dat nu nog niet mogen, zoals drogisterijen, bloemenzaken, tijdschrifteijwin- kels, kappers en schoenmakers. Op bedrijventerrein de Brier is i plaats voor grootschalige zlaken als bouwmarkten, woningiririchr i ting en tuincentra. Met de bouw van de eerste fase van deze woon boulevard wordt eind van dit jaar gestart. De gemeenteraad van Venray praat op 27 september over het nieuwe beleid. In de nacht van dinsdag op woensdag trof de politie op de spoor baan tussen de overwegen in Vierlingsbeek en Groeningen zes koei en aan die daar kennelijk een groepsuitje hadden georganiseerd. De identiteit en de woon- of verblijfplaats van de dames kon niet worden vastgesteld en zij lieten zich -ondanks herhaalde verzoeken van de politie - evenmin in de richting van Vierlingsbeek bewegen. Agenten begeleidden de tegenstribbelde dames vervolgens naar de spoorweg overgang aan de Voortweg waar de dames, na enig aandringen, toch besloten het baanvak te verlaten. Daar werd hun aandacht echter getrokken door het natuurschoon van een privé-tuin waarop de dames, overigens tegen de wil van de politie, een kijkje in de tuin besloten te nemen. Zij namen het daarbij niet zo nauw met de aan gelegde paden in de moestuin en lieten duidelijk hun sporen achter. Voor straf werden de dames door de agenten in een nabijgelegen weiland opgesloten. Honderdzesentwintigste jaargang - week 34 - donderdag 25 augustus 2005 EN-MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 10 Kunst Cultuur 17 Sport 18-20 Gemeentelijke mededelingen 15 Kerkelijke diensten 22 De provincie Limburg heeft de gemeente Venray een subsi diebedrag van bijna 1,3 miljoen euro toegezegd in het kader van de zogenoemde meerjaren ontwikkelingsprogramma's ste delijke vernieuwing. Het gaat hierbij om projecten die aan sluiten bij het beleidsthema vitale kernen en buurten. In totaal is 28,4 miljoen euro voor projecten in gemeenten in heel Limburg gereserveerd. Venray gaat de gelden inzetten voor de herstructurering van de wijk West. Door herstructurering van deze wijk, wordt de woning voorraad aangepast aan de eisen van deze tijd. Het doel is om samen met de woningcorporatie een wijk te realiseren met een goede mix van goedkope en dure woningen in diverse typen. Ook de openbare ruimte wordt bij de planvorming betrokken. Verder wordt geld uit getrokken voor het verbeteren van de leefbaarheid in de kerkdorpen. In de kerkdorpen is aandacht nodig voor de verouderde woning voorraad en voor woningen voor speciale doelgroepen. Naast nieu we woningbouw worden ook plan nen gerealiseerd voor welzijns voorzieningen met een zorgcomponent. De gemeenten zijn in het kader van het stedelijk vernieuwingsbe leid door de provincie aangewezen als 'programmagemeenten'. Zij hebben elk een stedelijk vernieu wingsprogramma opgesteld waar mee ze in de periode 2005-2009 de leefbaarheid van de gemeente wil len vergroten. Voor deze programma's krijgen de gemeenten van de provincie op grond van de ISV-regeling (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) een projectsubsidie. De gemeenten moeten de midde- De 50-jarige stockcarcou reur Piet Keijzer uit Helmond is zondagmiddag op circuit Raceway Venray bij een zware crash verongelukt. Hij moest door de brandweer met snij branders uit zijn stockcar bevrijd worden. Toegesneld medisch personeel probeerde Keijzer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De ervaren coureur deed mee aan de stockcarraces die op het circuit aan de Bakelsedijk in len besteden aan fysieke verande ringen aan de bestaande bebouwde omgeving. Bijvoorbeeld het realise ren van senioren- en zorgwonin- gen, het opknappen van bestaande woonwijken, het realiseren van sociaal maatschappelijke voorzie ningen en het verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van de leefomgeving. Een belangrijk onderdeel van de ingediende pro jecten van de gemeenten gaat over Merselo werden gereden. Tijdens de World Cuprace in de Stockcar Formule 1-klasse kreeg de auto van de coureur een lekke band en crashte. Keijzer was gespind en stond aan de buitenkant van de baan in de rijrichting. Hij wilde van de zijkant het middenterrein oprijden om daar zijn wagen te parkeren, maar schatte vermoede lijk de snelheid van de naderende Engelsman Ed Neachell verkeerd in. Vervolgens werd hij frontaal in de flank aangereden. De veronge lukte Keijzer was aan zijn dertig ste racejaar bezig als stockcarcou- het aanbieden van een goede mix van goedkope en dure woningen in diverse types, zowel in de koop als de huursector. Daarbij wordt met name gefocust op starters, senioren en zorgbehoevenden. Uiteraard worden ook de woonom geving, de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van belangrijke sociaal, maatschappelijke voorzie ningen bij de planvorming betrok ken. reur. De coureurs en het publiek zaten er na het bekend worden van het overlijden van de coureur verslagen bij. De politie ziet geen aanleiding om een verder onder zoek in te stellen omdat het om een raceongeluk gaat en de orga nisatie niets te verwijten valt. De uitvaartdienst van Piet Keijzer wordt gehouden op zater dag 27 augustus om 11.00 uur in de parochiekerk van Mierlo-Hout, waarna de begrafenis op het parochiekerkhof van Helmond- Brouwhuis zal plaatsvinden. installatie pastoor Müller IRÜHL HAEGENS MOLENAAR/®* ."ri I Accountants Belastingadviseurs j Managementconsultants i Automatiseringsadviseurs Hoewel hij al smds 6 juli beschikbaar is voor de parochies Leunen, Veulen en Heide, vindt de formele instal latieplechtigheid van pastoor Müller plaats op zondag 28 augustus, om 13.30 uur in de kerk van Leunen. Eén van de kerkmeesters zal dan tijdens de mis de benoemingbrief van de bisschop voorlezen. Aansluitend staat in gemeen schapshuis De Brink tot 16.30 uur een receptie op de rol, waarin de gelegenheid bestaat om persoonlijk kennis te maken met pastoor Müller. Pastoor Müller liep voorheen in de parochies Elsloo en Meers stage en werkte er nadien als dia ken en na zijn priesterwijding ook als kapelaan. Met ingang van juli 2001 ging hij als kapelaan aan de slag in de parochie Pey in de gemeente Echt. "Daar heb ik veel ervaring opgedaan. Eeri kapelaan heeft dezelfde bevoegdheden als een pastoor, maar niet dezelfde eind verantwoordelijkheid. Tegen woordig verkeren meerdere parochies in een tussensituatie, waar een kapelaan woont en alles moet doen, omdat pastoors vaak niet in al hun parochies present kunnen zijn. De lijn tussen bevoegdheid en verantwoorde lijkheid is in die gevallen in de praktijk vaak nog maar flinter dun." De benoemingsbrief voor pas toor van de drie parochies in Leunen, Veulen en Heide met ondertekening van de bisschop, ligt al in huize Müller. Tijdens een speciale mis op zondag 28 augus tus, die in de middaguren wordt gehouden, vindt de installatie plaats. De mis wordt door de deken geleid en priesters uit de regio kunnen daarbij aanwezig zijn, omdat de heilige missen in hun parochies in de ochtenduren plaatsvinden. "Na de installatie plechtigheid begint mijn werk in de vorm van een receptie. Mijn werkzaamheden bestaan normaal gesproken iiit het pastorale reilen en zeilen, zoals de sacramenten uitdelen, de missen lezen, het huwen, het doopsel, de commu nie, het vormsel en het bijhouden van de kerkgebouwen. Gelukkig helpen veel vrijwilligers, onder meer in de rol van kerkmeester. Deze rol kan bestaan uit het behe ren van het kerkhof tot en met het bijhouden van de financiën." KENNISMAKING "Het eerste jaar zal een jaar van kennismaking worden. De parochianen zullen mij leren ken nen, en ik hen. Ik vind het belangrijk dat mensen me leren kennen zoals ik ben. In de benoe mingsbrief staat dat je een man van geloof bent, dat moet ik natuurlijk nog voor de gemeen schap bewijzen. Laat ze maar de tijd nemen om me te leren ken nen. Die tijd neem ik mij het eer ste jaar ook. Ik probeer met gezinnen in contact te komen bij het doopsel, via de communican ten, op recepties, via vrijwilliger- werk, etc. Met uitvaarten leer je mensen kennen die met een groot gemis moeten leren omgaan, vaak kan ik nog iets voor hen betekenen in het rouwpro ces. In de drie parochies wonen ongeveer 3000 mensen. In het eerste jaar probeer ik zo goed mogelijk in te schatten wat nog aandacht behoeft en daar zal ik daarna mijn aandacht op probe ren te richten." Grotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Zondag 28 augustus wat hebben we een rde week achter de rug. ram het is nooit leuk als je :heid moet nemen van mensen ie je na aan het hart gaan. Zoals t/m v leken Coenen bijvoorbeeld, die nn Ll ich tien jaar lang met hart en tiel inzette voor de Venrayse ;emeenschap. Een bescheiden 00l,LI lersoon, met een oprechte lelangstelling voor mensen, Een ieel gewoon man, sympathiek en ustig in de omgang. Iemand die tooit te betrappen was op stoere titspraken, maar die op zijn eigen obere wijze altijd met raad en daad voor de mensen klaarstond, o Goenen kwam ook bij ons op ie redactie geregeld over de loer. Om een nieuwtje te vertel en, of een stukje tekst in te leve- en voor Peel en Maas. Zaterdag >verleed hij op 53-jarige leeftijd, veel te vroeg... igei 'an 22 2O0f Ook Anselm Nelissen was een abele persoonlijkheid, Anselm ;ond met zijn bijzondere verhaal ieerdere malen in Peel en Maas. koster-organist van de rtrudisparochie vierde in janu- van dit jaar nog zijn vijftigjarig ibileum. Anselm Nelissen: een lizendpoot die de laatste jaren Venray woonde, maar in zijn art altijd Oirlonaar bleef. Die :nlang als koster en als organist de weer was, in Oirlo en later ik in Venray. Met zijn overlijden :omt tevens een einde aan de 135 die de familie Nelissen steun In toeverlaat van de parqchie in 'irlo was. Een bijzonder mens svas Anselm, die ons vrijdag op fö-jarige leeftijd verliet... En dan het drama zondag op taceway Venray. Het overlijden tan de stockcarcoureur Piet Ceijzer (50) uit Helmond. Een aceongeval, waarvan je altijd loopt dat het goed afloopt. En 99 yan de 100 keer is dat ook zo, naar deze ene keer helaas niet. De coureur heb ik zelf nooit per- oonlijk ontmoet, maar je hart itaat toch even stil als je hoort dat r iemand in Venray bij een zware :rash is verongelukt. Je hoort op dc redactie van de grote versla- [enheid onder het publiek en de :oureurs. Piet had domme pech, demand valt iets te verwijten, naar de Helmondse raceliefheb- >er laat wél een vrouw en zoon reurend achter en dan moet je och even slikken... Ik wens de families en naasten teel veel sterkte en hoop volgen- Je week een vrolijkere column te tonnen schrijven... Hannes Asteria Venray Maasheseweg 80a, 5804 AD Venray Inl. en reserveringen: Tel. 0478-511466 'LAATSTE WEEK- 'ZOMERKLEDING' VOOR HEEL WEINIG 76 SSANGYONG 4WD PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO

Peel en Maas | 2005 | | pagina 1