egen appartementen in ud Wanssums hotel ieen flitspaal ^enrayseweg op Meerlo-Wanssum Fanssum 3 schenkt :heque aan Villa Pardoes Weinig interesse in werkbezoek A Politie alert op foutparkeerders Jeugdige handelaren verkopen door vader gewonnen bekers 'Computers minibibliotheken werken niet' Wanssum: weinig animo voor dorpsraad Moeder en dochter: één trots ik m: Fotowedstrijd van SOS kleurrijke manifestatie Niets' •\N\e\eis L EN MAAS Donderdag 16 juni 2005 - Pagina 13 het voormalige hotel Ver- len aan de Geijsterseweg negen appartementen, vertelde wethouder (CDA) donderdag tij- het werkbezoek van het ege van Ben W aan het "Volgens mij is het plan al door de commissie tand heen en goedge- De gemeente Meerlo-Wanssum ond vorig jaar nog afwijzend genover het plan van aannemer jts uit Liessel omdat de onderne- ier buiten de muren van het I ude hotel wilde bouwen. Dat ju ten koste gaan van het aantal foningen dat Meerlo-Wanssum i de provincie Limburg mag |juwen "Maar gelukkig is het feid van de provincie soepeler [worden", legde Derikx uit. "We linnen nu bouwen naar behoef- Daarbij is de situatie nu anders. Het Nieuwe Wanssum ligt stil en de bouw rond de jachthaven gaat voorlopig niet door. De gemeente wil met spoed medewerking ver lenen aan woningbouwplannen in Wanssum." Uit de onderzoeken voor Het Nieuwe Wanssum blijkt dat het plan om nieuwbouwwoningen te bouwen aan de Burgemeester Weichshaven door de strenge milieuregels op grote problemen zou stuiten. Vanwege geluidsover last van omliggende bedrijven zouden volgens de gemeente hoge kosten gemaakt moeten worden bij de bouw van wonin gen aan de oostzijde van de jacht haven. Als woningbouw al moge lijk zou zijn. dan brengt de noodzakelijke verplaatsing van het tankstation en de supermarkt te veel kosten met zich mee. De gemeente richt de blik nu dus op andere bouwplekken om aan de woningbehoefte in het dorp tege moet te kunnen komen. "Het is nu zaak om zo snel mogelijke nieuwe bouwlocaties in beeld te krijgen", verklaarde Derikx. 'We gaan een aparte nota voor woningbouw in Wanssum opstellen. Er zijn genoeg locaties te vinden, alleen kom je altijd din gen op je weg tegen die realisatie van het plan moeilijk maken of vertragen. We zijn driftig op zoek naar alternatieven." De wethouder noemde het plan van de gemeente om veertien woningen te bouwen tussen de Beemdweg, Postbaan en Venray- seweg, waarmee enkele agnwo- nenden moeite hebben. Het gaat om mensen die al jaren een stuk grond van de gemeente in bruik leen hebben, maar daar straks afstand van moeten doen. De gemeente heeft de meeste grond op het terrein in eigendom. Op zijn lijstje staan onder meer ook het voetbalterrein dat in beeld komt als het Initiatiefplan van de '<3UM2AKTf{ •t derde elftal van W Wans- iEn houdt elk jaar een actie ten fflste van een goed doel, dit jaar lila Pardoes. Men kon een actie- lirt kopen waarvan'de helft van i opbrengst naar het goede doel ag. De andere helft waren de ten voor het shirt. Daarnaast hield W Wanssum 3 en loterij en een veiling. In de terij zaten prijzen zoals een IDetbaltas, gratis bowlen, gratis aartjes zooparc, keepershand schoenen en nog vele andere prij zen, met als hoofdprijs een gesig neerd shirt van PSV. Tijdens de veiling waren er gesigneerde shirts van VW, PSV, Helmond te winnen. Daarnaast waren er ook shirts van De Graafschap, Sparta, RKC en NEC. De shirts werden allemaal met succes geveild De opbrengst ging naar Villa Pardoes. Dit is een vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Samen met hun ouders, -broertjes en zusjes beleven zij hier een week lang gratis de vakantie van hun leven. Villa Pardoes richt zich op zieke kinderen uit Nederland en Vlaanderen in de leeftijdscate gorie van vier tot twaalf jaar. Het derde elftal van W Wanssum is onlangs naar Villa Pardoes geweest en hebben daar symbo lisch het bedrag overhandigd in de vorm van een cheque ter waar de van 2491,50 euro. f/oorlopig geen oplossing voor racebaan De gemeente Meerlo-Wans- um kan geen flitspaal zonder Bestemming van de provincie imburg langs de Venrayse- reg plaatsen. "De Venrayse- rcg is eigendom van de pro vincie. Wij hebben niets over lie weg te vertellen. Volgens Ie provincie is het aantal snel- eidsovertredingen te laag. Indanks herhaaldelijke ver- oeken van onze kant is de rovincie niet van plan om en flitspaal langs de weg te Iaatsen", vertelde wethouder 'erikx (CDA) de aanwezigen onderdagavond tijdens het terkbezoek van het college an B en W aan Wanssum. Volgens de inwoners van het orp worden de Brugstraat en de tnrayseweg vaak gebruikt als acebaan. Vooral in de vroege ren en laat op de avond wordt er 'oor automobilisten veel te hard treden. De overige uren van de ag is het te druk om de gaspe- aal al te diep in te drukken, zo letoogden zij donderdagavond. Al jaren ijvert de werkgroep tnrayseweg/B rugstraat voor erbetering van de verkeersveilig- 'tid op de weg. Maar de provin ce blijft vasthouden aan haar «leid en dat betekent dat er wei- ig uitzicht is op de komst van en flitspaal. 'We kunnen niet zelf en flitspaal plaatsen omdat de övincie de eigenaar is. De ïmeente is verantwoordelijk °°r de gemeentelijke wegen, de revincie voor de provinciale egen. Het enige wat wij kunnen Den is een verzoek indienen, ■eer niet", legde wethouder •erikx uit. "Maar uit cijfers van de 'ovincie blijkt dat het aantal lelheidsovertredingen niet vol gde is om een flitspaal langs eVenrayseweg te zetten. Er zijn 1 de provincie wegen waar har ergereden wordt. We kunnen er "g lang over praten, maar soms het provinciaal beleid moeilijk Burgemeester Hahn vertelde de aanwezigen dat hij de politie nog maals op de hoogte zal stellen van hun wensen. "Ik ga de politie vra gen of ze wat vaker willen contro leren op snelheid. Maar de echte verkeersmaatregelen moeten toch echt van de provincie als eigenaar van de weg komen. Helaas," De oplossing voor het pro bleem ligt niet binnen handbe reik. De gemeente Meerlo-Wans sum heeft de-hoopr inmiddels gevestigd op het zogenoemde Ini tiatiefplan Noordelijke Zandmaas. Een plan van de Statenfractie van het CDA dat inmiddels een breed maatschappelijk draagvlak lijkt te hebben en dat vrijdag in een gecombineerde Statencommissie in het provinciehuis is besproken. De doelstelling van dit plan is om, naast hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling, ook ruimte te geven aan ruimtelijke en regio nale economische ontwikkelin gen (lees ook: Het Nieuwe Wans sum). Centraal in deze plannen voor Meerlo-Wanssum staat het idee om een oude Maasarm (Ooij- en-Blitterswijck-Meerlo-Wanssum) te reactiveren. Deze 'bypass' moet zorgen voor een snellere afvoer van het Maaswater bij hoge water standen en moet ook leiden tot waterstandverlaging in de meer stroomopwaarts gelegen gebie den. In het kader van het Initia tiefplan worden verschillende geldstromen gegenereerd. Wet houder Derikx vertelde de aanwe zigen dat de gemeente graag wil meewerken aan dit plan, zeker ook met het oog op de mogelijk heden die het plan biedt voor realisering van het Nieuwe Wans sum en in het bijzonder de aanleg van een totale rondweg. "Alleen een totale rondweg, dus met bmg over de haven, lost het verkeers probleem in Wanssum op. Daar mee neemt het doorgaande ver keer in de kern met 65 procent af, blijkt uit verkeersstudies." Zowel gen in de zaal vonden het jammer dat de rondweg nu vanwege het gebrek aan geld op de plank ligt. Uit onderzoeken blijkt dat er op dit moment onvoldoende finan ciële middelen zijn om het pro ject Het Nieuwe Wanssum, inclu sief rondweg over de haven, uit te voeren. De totale kosten worden globaal geraamd om 9 miljoen euro. Een bedrag dat door een kleine gemeente als Meerlo-Wans sum niet te betalen is. Het project Het Nieuwe Wanssum omvat naast de aanleg van een rondweg, uitbreiding van de industriehaven en het bedrijventerrein met 9,5 hectare en woningbouw. "Het is te hopen dat het Initiatiefplan het groene licht krijgt. Zodat Wans sum eindelijk ook verlost wordt van die drukke doorgaande weg. Want dat probleem hebben we duidelijk bij de Statenfractie van het CDA neergelegd", besloot Derikx. Statenfractie van het CDA het groene licht krijgt (zie elder op deze pagina, red de Kiosk aan de haven, een locatie aan de Pon- jeestraat-Blitterswijckseweg en het oude schoolterrein. "Maar aan al deze locaties zitten wat 'mitsen en maren'", wist de wethouder. "We gaan ze in kaart brengen en alle voor- en nadelen ervan bekij ken. De bedoeling is dat er een integraal plan komt dat we met het college en de politiek gaan bespreken. We moeten de kansen die er liggen grijpen, maar dat zal nog niet meevallen. Er zijn moge lijkheden voor Wanssum, maar ze zijn nog lang niet gerealiseerd." Behalve de appartementen in het voormalige hotel Verstraelen dan, corrigeerde burgemeester Hahn de wethouder. "Want dat is nu concreet. Maar als mensen wellicht andere plannen hebben, dan horen we die natuurlijk ook graag." Het jubilerende weekblad Peel en Maas, hét nieuwsblad voor Venray en Meerlo-Wanssum, orga niseert samen met de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Meerlo-Wanssum, de organisatie van het kleurrijke Wereldfestival Meerlo-Wanssum in Meerlo een fotowedstrijd. Mensen van alle continenten ontmoeten elkaar op zondag 26 juni in Meerlo met muziek en dans. Afrikanen, Nederlanders, Chilenen, Brazilia nen, Belgen, Mexicanen, Duitsers, Polen, Turken, Indonesiërs en vele anderen volkeren bevolken dan het Megelsprong Evenemen ten Centrum (M.E.C.) in Meerlo waar dan het vijfde Wereldfestival Meerlo-Wansum plaatsvindt. Jong en oud treft elkaar daar. Een uitge lezen plek voor het maken van prachtige foto's. Reden dat de Stichting Ontwik kelingssamenwerking Meerlo- Wanssum samen met de redactie van Peel en Maas een fotowed strijd heeft georganiseerd. Opdracht van de wedstrijd is om sfeerbeelden te maken van dit kleurrijk wereldfestival. Per persoon kunnen vijf foto's ingeleverd worden op papierfor maat 10 bij 15 en digitaal. De ingeleverde foto's worden eigen dom van de organisatie. Foto's en cd's zenden naar: SOS FotowedstrijdChristianas- traat 30, 5864 SL Meerlo. De redactie en de organisatie vormen een jury die beoordeeld welke foto als de beste beoordeeld kan worden. Bovendien is er een tweede en een derde plaats. De prijs is dat de drie winnende foto's groot afgedrukt worden in het weekblad Peel en Maas met vermelding van de namen van de winnaars. Ook worden de foto's gepubliceerd op de website van www. sos-meerlo wanssumnl Bovendien worden de winnen de foto's geëxposeerd in de etala ge van het nieuw-e gebouw van Rabobank Venray, Meerlo-Wans sum aan het Schouwburgplein in Venray. De drie winnende foto's wor den door Combi Dom Melskens Venray vergroot in het formaat 25 bij 38 cm. De winnaars ontvangen na de expositie deze grote win nende foto's. Nadere informatie over de fotowedstrijd bij Désirée Driessenaar (0478690400) van de Stichting Ontwikkelingssamen werking Meerlo-Wanssum en tij dens het wereldfestival in de stand van het weekblad Peel en Maas. Wat gebeurt er als U niet adverteert PEEL EN MAAS De ene vergadering is de andere niet. In mei 2003 puilde de grote zaal in De Zandhoek nog uit met ruim 250 belangstellen den, donderdagavond kwamen amper dertig mensen op het werkbezoek van het college van B en W aan Wanssum af. Nu het besluit is gevallen om het megaproject Het Nieuwe Wans sum voorlopig in de ijskast te zetten, lijkt de rust in het dorp te zijn teruggekeerd. Het college van B en W kreeg voorafgaand aan de verga dering zelfs geen enkel agendapunt uit het dorp aangedragen en besloot daarop zelf maar een agenda samen te stellen. De discussies over onder meer de brede school, woningbouw, Venrayseweg-Brug- straat, Het Nieuwe Wanssum en de oprichting van een dorpsraad ver liepen echter aanmerkelijk minder fel dan de discussie over Het Nieu we Wanssum twee jaar geleden. Toen duurde de bijeenkomst ruim drie uur, vorige week was de vergadering binnen twee uur afgelopen. De politie blijft alert op ver keerd geparkeerde auto's in het centrum van Wanssum. Dat vertelde gebiedsmentor Hans Nillessen van de politie Limburg-Noord donderdag avond tijdens het werkbezoek van het college van B en W aan het dorp. "Zeker in wijken die in de jaren zeventig gebouwd zijn, staan de auto's vaak verkeerd geparkeerd. Auto's worden op de stoep of te dicht bij bochten geparkeerd omdat de opritten vol staan en er geen andere parkeerplekken in de buurt zijn. De wijken zijn vaak niet berekend op het aantal auto's van tegenwoordig. In de jaren zeventig had je een auto op vier gezinsleden, tegenwoordig is dat vier auto's op een gezin. Maar dan nog mag je je auto niet op de stoep parkeren. Dat is niet alleen gevaarlijk, veel mensen ergeren zich er ook aan. We hebben de overtreders een tijdje alleen gewaarschuwd, maar een aantal blijft hardleers. Die mensen krij gen een bekeuring van 45 euro. We zullen bij tijd en wijle aan dacht blijven besteden aan deze overtredingen." Volgens de gebiedsmentor is de gemeente Meerlo-Wanssum in vergelijking met andere gemeen ten in het land als veilig te karak teriseren. "Landelijk gezien doen we het niet zo slecht. Natuurlijk wordt er ook in Meerlo-Wanssum wel eens ingebroken in een auto of in een huis, maar de gemeente is relatief veilig. De politie doet haar uiterste best, maar kan niet alles alleen oplossen. De burgers zijn de oren en ogen van de maat schappij. We vragen u dan ook om op te letten. De meeste misda den worden opgelost door mel dingen van alerte burgers", aldus Nillessen. Burgemeester Hahn wees de burgers op het bestaan van de zogenoemde 'kliklijn'. "In Noord- Limburg zijn vorig jaar vierhon derd hennepkwekerijen opge rold. Een paar jaar geleden waren dat er nog maar honderd per jaar. De meeste meldingen komen van burgers. Ik ben er niet voor om iedereen zomaar aan te geven. Maar ruikt u iets vreemds, of ziet u iets verdachts, bel dan met deze lijn. Een tijdje terug hebben we te maken gehad met een inbraak- golf. De politie heeft gepost om de inbrekers te pakken te krijgen, maar zonder de medewerking van de burgers is dat niet eenvoudig. Als u verdachte auto's ziet, noteer dan het nummerbord. U kunt beter een keer te veel dan een keer te weinig bellen", stelde Hahn. De 'kliklijn' - de officiële benaming is 'meld misdaad ano niem' is bereikbaar via 088-7000. De gebroeders Ward (10) en Erwin (8) Theeuwen van de Meerlose Peschweg dachten afgelopen weekend gouden zaken te kunnen doen. Vlak achter hun huis op het grote Megelsprong Evenementen Centrum vond gedurende drie dagen een groot internationaal paardenconcours plaats georgani seerd door de immer actieve rui tersportvereniging Rijdt met Beleid Meerlo e.o. Meer dan twee duizend combinaties verschenen aan de start. En, dachten de gebroeders, er kunnen er maar en paar de eerste prijs winnen dus zijn er veel verliezers. Om ook de verliezers de mogelijkheid te bie den om een fraaie beker te vero veren, stalden ze de bekers uit die thuis in de bekerkast staan. Ze zijn ooit gewonnen door vader Sjraar Theeuwen tijdens autocros- wedstrijden in de regio. Op de bekers prijken dan ook zwartwit geblokte vlaggen en crossauto's. Om hun spullen aan te prijzen hadden ze er een tekst bij ver meld: Niks Gewonnen???Hier Bekers!! Uitzoeken 2 euro per stuk. De chauffeurs van de enorme vrachtwagencombinaties waarin de luxe en kostbare paarden wer den vervoerd keken met een lachend gezicht naar de twee gebroeders en de wakende hond. 'Deze zullen we wel niet verko pen', zeggen de jongens in koor. Ze wijzen op de bokaal waarop staat: grootste pechvogel van de dag. Twee dagen hebben de jon gens bij hun huis langs de weg gezeten met hun bekers met uit zicht op het paardenconcours. 'Het is voor de fun', zegt moeder Heidie. Na afloop van het con cours werden vaders bekers weer opgeborgen in de prijzenkast. Komend weekend is er weer een concours: nu van pony's. De aan houders winnen, nietwaar. De bibliotheeksteunpunten die vorig jaar in de basisscho len van Wanssum en Blitters- wijck zijn geopend, kampen al enkele maanden met techni sche problemen. De compu ters in de twee minibibliothe ken werken niet naar behoren. Een vrijwilligster van het bibliotheeksteunpunt in basisschool De Peddepoel in Wanssum vertelde het colle ge van B en W donderdag tij dens het werkbezoek aan Wanssum dat het registratie systeem al vanaf oktober 2004 niet optimaal werkt. De bibliotheeksteunpunten in de scholen openden hun deuren in september 2004. De biblio theekvoorziening dient ter ver vanging van de bibliobus. Wet houder Beterams (PK Meerlo-Wanssum) was op de hoogte van de problemen. "Helaas zijn ze nog steeds niet opgelost. Het wordt tijd dat wij als gemeen te Meerlo-Wanssum een grote broek gaan aantrekken en een sig naal naar KPN afgeven. Want aan dit probleem moet snel een eind komen." Frans Kuijpers van de gemeente Meerlo-Wanssum vertelde dat de gemeente herhaaldelijk met KPN heeft gebeld. "Maar KPN maakt ruzie met een bedrijf dat onder meer zorgt voor de beveiliging van de scholen. Ze zijn het niet met elkaar eens over wie de laat ste 10 centimeter van een lijn moet aanleggen, zo zal ik het maar even simpel omschrijven. Ze schuiven de verantwoordelijkheid op elkaar af en ondertussen zitten de bibliotheken met de handen in het haar. Tot nu toe hebben onze telefoontjes nog niet veel gehol pen." De uitgifte van boeken in Wans sum ligt al enige tijd stil, vertelde de vrijwilligster. In Blitterswijck registreren de vrijwilligsters uit nood de boeken die uitgeleend en teruggebracht worden op brief jes. Het aantal uitleningen is de laatste tijd dan ook flink gedaald, na een toename van het aantal uit; leningen vlak na de start van de minibibliotheken. Tijdens het werkbezoek was nog niet duide lijk wanneer het probleem wordt opgelost. "We hebben de bedrij ven gevraagd om samen aan tafel te gaan en het probleem snel op te lossen. Meer kunnen wij als gemeente momenteel niet doen", aldus de gemeenteambtenaar. MJ' 9U nuuj.s-oqrusj De gemeente Meerlo-Wans sum zou het toejuichen als ook Wanssum een dorpsraad krijgt. Tijdens de werkbezoe ken aan de dorpen blijft het college het belang van een dorpsraad onderstrepen. Ook donderdagavond tijdens het werkbezoek van het college van B en W aan Wanssum kwam burgemeester Hahn diverse keren terug op de wens van het college van B en W. "Wij zouden graag een klankbordgroep in Wanssum hebben, mensen met wie wij kunnen overleggen en die zelf met wensen vanuit het dorp naar ons komen. Wie wil het initiatief voor de oprichting van een dorpsraad in Wans sum nemen?" Het bleef even angstvallig stil in de zaal van De Zandhoek. Ex- dorpsraadlid Broere vertelde het college van B en W dat hij weinig heil ziet in een dorpsraad. "Ik heb jaren in de dorpsraad gezeten, maar dat functioneerde niet zo bar. De gemeente kwam de afspraken niet na. Ik vind dat het college en de raadsleden gewoon vaker naar de mensen toe moeten Het zal je maar gebeuren. In je eigen geboorte- en woonplaats Meerlo vindt een groot internatio naal paardenconcours plaats van ruitervereniging Rijdt met Beleid. Van heinde en verre, uit bin nen- en buitenland komen enor me moderne en futuristisch ogen de vrachtwagens met toppaarden naar Meerlo. Ze willen allemaal maar een ding: winnen. Meerlose Lianne van Vegchel is achttien jaar en mag met haar paard Nowing Way tussen het interna tionaal geweld meestrijden om de hoogste eer. Ze komt niet met een dure vrachtwagen. Van huis uit naar het evenemententerrein is hooguit vijfhonderd meter. Ze komt lopend met haar paard. Tus sen het publiek staat moeder Marij van Vegchel met videocame ra om de verrichtingen van haar sportieve dochter Lianne vast te leggen. En de Meerlose amazone doet het geweldig goed. Speaker en organisator van het grootste sportevenement dat Meerlo ooit binnen haar grenzen heeft gehad. Jan Janssen, wordt lyrisch als Lian ne in de ring verschijnt. Achttien jaar en dan alle topruiters uit bin nen- en buitenland achter je laten. Het is ook niet niks. In de vijfde ronde gaat het even mis. Haar paard raakt een balk die van de hindernis valt. Jammer! Net iets te vroeg ingedraaid, meent moeder Marii die alles heeft vastgelegd en zelf ook een verdienstelijke ama zone is. Collega Petra van Dijck, 21 jaar uit Venray, wint deze wed strijd. Lianne wordt tweede. Meerlo is trots op Lianne net als moeder Marij. En ere wie ere toe-, komt: de Venrayse was vandaag weer de beste. komen." Burgemeester Hahn gaf de Wanssummer deels gelijk. "Natuurlijk moeten we dat doen. maar we willen de burgers ook graag van tevoren betrekken bij de voorbereidingen op bijvoor beeld zo'n avond als vanavond. Natuurlijk horen we wel veel, Wanssum is een kleine gemeen schap, maar een dorpsraad heeft toch veel voordelen. Het kan zijn dat vroeger niet alles even goed is gelopen, maar we willen nu harde afspraken maken en ons ook aan deze afspraken houden. De dorps raad moet fungeren als aanspreek punt of klankbord voor het hele dorp. Dat is de opzet." Maar Broere bleef sceptisch. "Ik denk niet dat er in Wanssum veel animo voor een dorpsraad is. Dat was vroeger ook niet zo. Als er ouderen afvielen, dan waren er geen jongeren te vinden die de opengevallen plaats wilden invul len." Herman Rutten, voorzitter van voetbalclub Wanssum, vond wel dat een dorpsraad een meerwaar de kan hebben voor een dorp. "Ik werk in Oirlo, een dorp dat bestaat uit 1100 zielen. Daar heb ben ze dertig of veertig nieuwe huizen kunnen bouwen, mede dankzij de inzet van de dorpsraad. Als er weinig initiatief komt, is het wellicht verstandig dat alle bestu ren van de Wanssumse verenigin gen iemand afvaardigen voor een dorpsraad of een klankbordgroep. Want ik ben ervan overtuigd dat een overleggroep een meerwaar de voor een dorp kan hebben." Burgemeester Hahn kon zich helemaal vinden in de woorden van Rutten. "Denk er maar eens rustig over na. Jullie hoeven van avond ook niet te beslissen. Maar wij als college zouden het enorm toejuichen als ook Wanssum zijn eigen dorpraad krijgt. In Tienray hebben ze sinds kort een dorps raad en ook in Swolgen heeft zich na ons bezoek aan het dorp een groepje gevormd dat zich wil inzetten voor de oprichting van een dorpsraad." Eindstraat 12, tel. 581553

Peel en Maas | 2005 | | pagina 13