ijf fanfares en zes koren ipenen Wereldfestival leerlo-Wanssum Groene Lantaarn ideale ustplek toeristen" eu de boules in Blitterswijck Meerlo-Wanssum Parachutisten landen op een bierviltje SOS op de radio Prijs Van de Ligt Allicht Mantelzorgers Opening zwembad op woensdag 6 juli Fanfare Eendracht repeteert met 40 blokfluiters Extra spreekuur belastingconsulent Gemeentehuis gesloten Bel en herstel len maas Donderdag 9 juni 2005 - Pagina 11 idagmiddag 26 juni 2005 J2.00 uur zijn de vijf fanfa- »n zes koren uit de gemeen- Horst (eerlö-Wanssum er weer rvoor. Het is dan muisje in de grote manege Megel- ,ng die dan omgebouwd is heater. De eerste dirigent aanstalten en weldra [hen de geluiden van vijf •ellen n ares en de stemmen van de b-g.g. rieden van zes koren over r make; duizendkoppige publiek. De 'et bes [jkanten en zangers genie- ensdlf intens van dat samenspel en publiek geniet van dit stukje ^a'e solidariteit. Gemeen- 5g^'l ipszin in optima forma. Om 67 >2300: nray. eut: >6Ct 3 raai 'om Vö nd: de ienvel van te krijgen. Een je Meerlo-Wanssum promo- praktij ran bovenste plank. ibcret was b )aar geleden tn zo wordt het zondag 26 juni r als het Wereldfestival van gaat ten behoeve van het kin- ehuis Hogar Esperanza te Chili. een jaar geleden besloten ilichting Ontwikkelingssamen- king Meerlo-Wanssum en de 8,j vaardigden van de fanfares en 2-00. mom nog een keer een mega- uur t est en koor te formeren. De edrto lopen weken hebben de fanfa- isveld ra koren koortsachtig gerepe- den geoefend. Het is al met al pittige klus voor de muzikan- en koorleden. Zo hebben de ares twee dagen voor het aspektakel in dezelfde hal het itionele MeWa-toernooi. Dan ie het er om welke van de muziekgezelschapschappen zich dit jaar het beste mag noemen. Maar twee dagen later gaat het er allemaal gemoedelijker aan toe. Dan is het feest en plezier beleven, zegt de organisatie. En als verrassing is er dit jaar een jeugdig intermezzo tussendoor. Meerlo-Wanssum beleeft dan name lijk de wereldpremière van een spe ciaal voor deze gelegenheid geschreven rap over de rechten van het kind. De rap wordt vertokt door Jim Lucassen en Job van Kem pen, twee negenjarige scholieren van basisschool Sint Anna samen met Teun Surminski uit Blittersiwj- ck, die tegenwoordig in Antwerpen woont. Het muzikale programma staat weer onder leiding van diver se dirigenten. John Gubbels uit Lot- tum, dirigent van fanfare Wanssum, heeft de algemene leiding en hij zal geregeld het dirigeerstokje aan een collega ter hand stellen. De generale repetitie is gepland op zaterdag 25 juni te 16.00 uur in de manege. De uitvoering is zondag 26 juni en begint, zoals gezegd, klokslag 12.00 uur. Het festival begint al om 11.00 uur en duurt tot 18.00 uur. esentatie Dorpsraad Tienray ntif*| De dorpsraad in Tienray wil nntttkort met de verhuur- restaurant-hotel Groe- Zaazaarn in het centrum ihet dorp gaan praten over l mogelijkheden die het bouw biedt voor toeristen Dijt i bedevaartgangers. De >6B rpsraad wil op het plein de horecagelegenheid aantal banken en een tafel Uiteen voor de vele wande- 1es en fietsers die het dorp sseren. "Het plein is nu een )crei ^rerplaats voor de busjes een uitzendbureau dat iele kamers in het gebouw ort. Het zou veel mooier als in het pand bijvoor- eld een koffiehuis komt te ten met op het plein een ras. Tienray heeft nu maar café, de Groene Lantaarn de toeristen nog een fdstn ale rustplek kunnen bie- den", vertelt Truus Knoops- Kersten van de dorpsraad. De dorpsraad, die zich donder dagavond (vanavond) aan het publiek presenteen in het Parochiehuis in Tienray, bestaat uit Lonneke van Eist (voorzitter), Antonie van Baal (vice-voorzitter), Wilma Jacobs-Mooren (secretares se), Erik van Maarschalkerwaard (penningmeester), Willi Stultjens (penningmeester) en de leden Arjanne van het Klooster, Willar Hoogenkamp en Truus Knoops- Kersten, Laatstgenoemde, tevens raadslid van PK Meerlo-Wanssum, zette zich lange tijd in voor de oprichting van de dorpsraad. "Als raadslid kun niet alles alleen. Het is belangrijk voor het dorp en de gemeente dat er een dorpsraad is die fungeert als spreekbuis voor de inwoners. Ik ben erg tevreden over de samenstelling van de hui dige dorpsraad. Daarbij hebben we ook nog negen leden die zich hebben aangemeld voor de werk groepen leefbaarheid en ruimtelij ke ordening. Het is nu zaak om enkele dingen concreet te gaan oppakken." WONINGBOUW De dorpsraad gaat zich onder meer bezighouden met thema's als veiligheid, woningbouw, leef baarheid en de ontwikkeling van het zogenoemde DOP, het Dorps Ontwikkelings Programma. Ook de reconstmctie van de provincia le weg en de bestemming van het nieuwe klooster zijn projecten die de aandacht genieten van de dorpsraad. Verder wil de dorps raad belangrijke Tienrayse gebou wen en gebieden in beeld bren gen die behouden moeten blijven voor het nageslacht en met de besturen van de Tienrayse clubs gaan overleggen. "Want de dorps raad is er voor iedereen, voor het hele dorp. Maar we moeten het samen doen", besluit Truus Knoops-Kersten. Zij nodigt ieder een uit om donderdagavond naar het Parochiehuis te komen. Tij dens de presentatieavond wordt ook het nieuwe logo van de dorpsraad onthuld. Het logo is ontworpen door de Tienrayse kunstenaar Erik van Maarschalker waard. De bijeenkomst begint om 18.30 uur met een toneelstuk van toneelvereniging Mimus. Rond 20.00 uur begint het officië le gedeelte. Er wordt kort gespro ken over de onderwerpen waar mee de dorpsraad zich momenteel bezighoudt. Ook wor den tijdens de bijeenkomst enkele bekende Tienraynaren geïnter viewd en is er een optreden van Ut Kumt. Toon Knoops verzorgt de presentatie van de avond. 10 trots op nieuwe baan -0431 14.0. eu de boules: het Franse illetje wint aan populari- in Nederland. De banen lieten als paddestoelen uit rd-c grond in steden én dor- a. Ook de KBO in Blitters- ck was al langer op zoek ar een geschikte locatie ior de aanleg van een baan. ermli t'onderzoek' was namelijk >13 Si bleken dat ook de Blitters- 9 jekse senioren wel interes- ivins hadden in het spelletje. Peet Jeu Theeuwen, voorzit- cn initiatiefnemer voor de kg van een jeu de boules- toin het hart van het dorp. nde Maasweg zijn een aantal illigers dinsdagavond nog rijt-o0m de baan tiptop in orde j brengen. De ondergrond van baan van 13 bij 3 meter is weit 3r een professioneel bedrijf gelegd, maar de overige ftzaamheden worden bijna tel in eigen beheer verricht, 'ishet goedkoopste. Geluk- hebben we ook enkele spon- 071 s die ons steunen. Van de psraad hebben we bijvoor- id een deel van de Rabobank- ,kn ontvangen. Toen de iiu°t «bank uit Blitterswijck ver- ren» heeft de dorpsraad voor 85W nschalige initiatieven in het elzof p van de bank een bedrag regen. Uit dat potje wordt de Iva" nvoor een deel betaald. En •p een loonbedrijf uit het dorp 9-30 ft ons gratis geholpen." f KBO in litterswijck telt peljj leden. "Vorig jaar hebben achter het gildeterrein een rnooi gehouden. Er bleek a vni I belangstelling te zijn voor de boules. Vanaf dat moment Ope we de mogelijkheden voor ri® hnleg van een baan actief gaan bekijken. Alleen viel het niet mee om een geschikte loca tie in het dorp te vinden." De huidige locatie naast het nieuwe jeugdgebouw aan de Maasweg in Blitterswijck kwam als geroepen. De deur van het jeugdhuis werd - met het oog op geluidsoverlast voor de buren- verplaatst, waardoor er net genoeg ruimte kwam voor de aanleg van één baan. Na overleg met het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Blitterswijck kwam de plek beschikbaar voor de senioren. "De bedoeling is dat de baan gebruikt wordt door de leden van de KBO. Maar ik kan me zo voorstellen dat ook fami lies of groepen de baan kunnen gebruiken. Daar gaan we binnen- Jeu Weeuwen (staand midden) poseert samen met een aantal vrijwilligers op de nieuwe baan. kort eens over praten. We zijn sen. Over een weekje of twee nu nog druk met de aanleg en hopen we de baan officieel te willen bijvoorbeeld ook een tafel kunnen openen", besluit Theeu- en wat banken bij de baan plaat- wen. Op donderdagmiddag 23 juni en 18 augustus zal de vrijwillige belas tingconsulent van Synthese spreekuur houden in het kantoorgebouw van Synthese te Horst. Het spreekuur is bedoeld voor personen van 60 jaar en ouder, die alsnog belasting willen terugvragen over 2002, 2003 of 2004. Ook kan men voor andere belastingzaken terecht tij dens het spreekuur van de belastingconsulent. Indien u, tegen een geringe vergoeding, gebruik wilt maken van dit extra spreekuur, dan dient u zich vooraf aan te melden voor het maken van een afspraak. Een afspraak kunt u maken bij Synthese Horst, tel. 077-3978500. Op zondag 26 juni vliegen vijf parachutisten vanaf 15-00 uur over Meerlo heen. Ze draaien eerste een paar rondjes om vervolgens te springen boven het terrein van Megelsprong Evenemen ten Centrum. Ze landen daar midden in de Gallery van het Wereldfestival van SOS Meer lo-Wanssum. Het vergt enige precisie, want ze landen op een bierviltje. Gelukkig zijn de heren ervaren springers, dus die precisie is wel aan hun toe te vertrouwen. De vlucht begint op vliegveld Grefrath Niederhorst in Duits land. De springers Koos Ver haar, Victor Spaan senior en Vic tor Spaan junior, Mathieu Bogers en Rob Grootings heb ben een sprongverleden varië rend van 325 sprongen tot meer dan 3650 sprongen tot nu toe. Verschillende van hen nemen regelmatig deel aan wedstrijden in precisie- en formatiespringen in Nederland en het buitenland. Zo heeft Victor Spaan senior dit jaar ook nog gesprongen in Zim babwe. In totaal heeft deze man alleen al een totale vrije valtijd van ongeveer zestien uur op zijn naam staan, dat zijn twee werk dagen! De springers zouden hun werk niet veilig kunnen doen zonder de grondploeg, bestaan de uit Mies Spaan en Huguette Grootings. Zij zorgen voor de informatie op de grond die zo belangrijk is tijdens precisie- sprongen. Het vliegtuig zal een hoogte van 3500 ft, dat is ruim een kilometer, hebben op het moment dat de parachutesprin gers zich eruit laten vallen. En reken maar dat een kilometer lang lijkt, maar kort is om te cor rigeren als de springers niet exact op koers zitten. De parachutespringers heb ben ook nog een verrassing bij zich: een cheque met een nu nog onbekend bedrag. Zij over handigen de cheque ter plaatse aan zuster Lucienne, de Belgi sche vrouw die al het goede werk in kindertehuis Hogar Esperanza mogelijk maakt. Zij zal dit bedrag, waarvoor de inwoners van Meerlo-Wanssum zich drie jaar lang hebben inge spannen, besteden aan prakti sche zaken die in het kinderte huis zo nodig zijn. De kinderen van Chili komen zo weer een stapje dichter bij een gezonde, blije toekomst. Op zondag 12 juni om 11.00 uur wordt in het programma BankBreed van de Rabobank een uur lang aandacht besteed aan SOS Meerlo-Wanssum. Deze stichting voor ontwikke lingssamenwerking organi seert op 26 juni het Wereldfes tival, een uniek evenement voor het hele gezin dat in het teken staat van kinderen en indianen. Over SOS Meerlo-Wanssum is veel te vertellen. De organisatie zet zich al jaren in voor de Derde Wereld en heeft de afgelopen drie jaar Hogar Esperanza, een kinder tehuis in Chili, in het middelpunt gezet. Voor dit projecten worden acties gevoerd die het bewustzijn bij volwassenen en kinderen ver groot. Van het geld dat de stich ting binnenkrijgt, worden prakti sche zaken voor het kindertehuis verzorgd. Zo is er al een bus gekocht voor het vervoer van de kinderen en is er gewerkt aan de brandveiligheid van het gebouw. Het project heeft een basis in de lokale gemeenschap en is aan gedragen door een gezin dat uit Meerlo komt en nu in Well woont. De twee dochters van het gezin zijn geadopteerd vanuit het kindertehuis in Chili. Na drie jaar wordt een project van SOS Meer lo-Wanssum afgesloten met een groots evenement: het Wereldfes tival. Omdat dit project zich afspeelt in Chili is voor het thema Kinderen Indianen gekozen. Tijdens het Wereldfestival wor den workshops in tipi's gehou den, is er een heuse rodeoshow te zien en treden Zuid-Amerikaanse dans en muziekgezelschappen op. En grote multiculturele markt, een terrein met kunsttentoonstel lingen en een terras waar lekker gegeten en gedronken kan wor den, verzekeren de bezoekers van een heerlijke dag erop uit. SFEERVERH OGEND Het radioprogramma Bank- breed is door de Rabobank geschonken aan SOS Meerlo- Wanssum, die daar heel blij mee zijn. "Het geeft ons de kans om de mensen in Venray warm te maken voor ons festival", vertelt Désirée Driesenaar, die de promotie ver zorgt. "Hoe meer mensen weten dat er zo'n boeiend evenement in Meerlo plaatsvindt, des te meer bezoekers kunnen we verwach ten. En die drukte werkt dan weer positief op de sfeer tijdens het Wereldfestival." Stichting De Broekberg dankt vrijwilligers Kinderzwembad De Broek berg wordt op woensdag 6 juli om 14.00 uur officieel geopend. Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet, vertelt bestuurslid Jan Kuijpers van Stichting De Broekberg. "Het zwembad is helemaal klaar en is op 1 juni geopend. Er moeten alleen nog wat kleine dingen gere geld worden. De watertoe voer naar de glijbaan bijvoor beeld en ook het invalidentoilet is nog niet klaar." Op 6 juli is het zwembad hele maal up-to-date, weet Kuijpers zeker. Met dank aan de inzet van vele vrijwilligers. Doordeweeks was een vaste groep van een man of zes aan de slag om het kinder zwembad aan te passen aan de eisen van deze tijd. En zaterdags staken soms wel meer dan twin tig vrijwilligers de handen uit de mouwen. Er zijn onder meer nieuwe waadbakken geplaatst, er is nieuwe bestrating gelegd en een ander hekwerk geplaatst. Tevens beschikt het zwembad over een nieuw rioleringssys teem en is de waterzuiveringsin stallatie inmiddels aangepast. Ook heeft de accommodatie een nieuw likje verf gekregen. "De inzet van de vrijwilligers is geweldig. Zonder hen was het niet gelukt om het zwembad te renoveren", weet Kuijpers. De gemeente Meerlo-Wanssum trok 50.000 euro uit voor de renovatie van het zwembad, de stichting De Broekberg moest zelf circa 40.000 euro ophoesten voor een grote opknapbeurt van het bad. Door veel werk in eigen beheer uit te voeren en door bij dragen van particulieren, bedrij ven en fondsen is het de stich ting gelukt om het financiële plaatje rond te krijgen. OPENINGSTIJDEN De Stichting De Broekberg beheert als onderdeel van de sportaccommodatie een klein schalig openluchtzwembad. Het bad heeft een oppervlakte van 9 bij 24 meter en een diepte oplo pend van 0.40 naar 1.35 meter. Het zwembad is geopend in juni 1965 en werd en wordt vooral gebruikt door peuters en school gaande jeugd van het basisonder wijs en het voortgezet onderwijs. Het zwembad is in de maanden juni, juli en augustus geopend. De openingstijden van het zwem bad (bij goed weer): maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30 tot 18.00 uur, woens dag, zaterdag en zondag van 13 00 tot 18.00 uur. Tijdens de schoolvakantie van de basis school is het zwembad bij goed weer eveneens geopend van 13 00 tot 18.00 uur. Op vrijdag 10 juni is het gemeentehuis in Meerlo gesloten vanwege het jaarlijkse uitstapje van het personeel. Ondervindt u hinder van bij voorbeeld een losliggende stoep tegel, een defecte straatlantaarn, een verstopte riolering, ongedier te, zwerfafval, overhangende tak ken of een gat in de weg? Bel dan de Bel Herstellijn van de gemeente Meerlo-Wanssum, tel: 699 272. De gemeente maakt een eind aan de overlast of zorgt voor een spoedig herstel. De door Prins Petfoods uitge schreven verkiezing 'Kroon- dealer van het jaar 2004' is gewonnen door Dierenspeci aalzaak Van de Ligt Allicht te Wanssum. De winnaar scoor de het hoogst op het gebied van servicegraad, klantvrien delijkheid, winkelinrichting en kennis en mocht daarom de Prins Award 2004 in ontvangst nemen. Van de Ligt Allicht won met deze Prins Award naast een heerlij ke taart en bloemen de zogenoem de samen sterk bokaal en een tien daagse rondreis door Zuid-Afrika. De tweede prijs werd gewonnen door Thijssen de Molen uit Mal den. Dierenspeciaalzaak Fitty te Dordrecht mocht de derde prijs in ontvangst nemen. De heer D.J. Verkade, oprichter van Prins Petf oods, heeft de prijzen uitgereikt. Fanfare Eendracht uit Meer lo nam vorig jaar het initiatief om professioneel muziekon derwijs weer te integreren in het basisonderwijs. In samen werking met de muziekschool Venray, gemeente Meerlo- Wanssum en basisschool Megelsheim werd een pilot- project opgezet om dit te reali seren. Momenteel hebben zo'n veertig leerlingen van groep 4 en 5 bijna een heel schooljaar muziekles gehad en hebben ze diverse liedjes ingestudeerd op de blokfluit. Fanfare Een dracht wil op zaterdag 2 juli, om haar 115-jarig bestaan op te vrolijken, gezamenlijk met o.a. deze 40 blokfluiters een avondvullend concert geven. Het muziekfestijn in MEC Meerlo heeft de toepasselijke naam Inferno gekregen. Naast de blokfluitende jeugd zal ook het jeugdorkest van Meerlo- Wanssum optreden. Het thema is disco-rock-pop en deze feestelijke en muzikale avond wordt mede opgeluisterd door de rockband Going La Paz uit Ysselsteyn. Uiter aard zijn ook de Meerlose Stardan- cers van de partij. Het concert Inf erno zal plaatsvinden op zaterdag 2 juli in MEC Meerlo in buurt schap Megelsum. Aanvang: 20.00 uur. Op een immens groot podi um van 15 x 15 op twee verdie pingen zullen 120 muzikanten, tien bandleden en uiteraard de stardancers optreden. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijg baar bij zaal 't Brugeind, cafetaria de Hap en bakkerij Sijbers. In Peel en Maas van 19 mei stond vermeld dat de belan gen- en contactgroep Mantel zorgers van de gemeente Horst aan de Maas op dinsdag 14 juni haar maandelijkse bij eenkomst van 09.45-12.00 uur zal houden bij Synthese aan de Bemmelstraat 2. Dit klopt niet. De belangen- en contact groep Mantelzorgers van de gemeente Meerlo/Wanssum houdt op dinsdag 14 juni haar tweede bijeenkomst van 10.00- 12.00 uur in het gemeentehuis van Meerlo-Wanssum. De belangengroep doet tevens een oproep aan alle mantel zorgers om hun stem te laten horen. Alleen zo kunnen beleidsma kers en uitvoerders van het beleid rekening houden met uw belan gen. Het steunpunt Mantelzorg is een activiteit van Synthese unit Horst. Voor meer informatie over ondersteuning, steun of hulpmid delen kunt u tijdens kantooruren niet op vrijdagmiddag) terecht bij het steunpunt Mantelzorg Horst. Ook kunt u een afspraak maken om buiten kantooruren het steunpunt te bezoeken of een gesprek te voeren met een van de medewerkers. Het steunpunt Mantelzorg is te bezoeken aan de Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst. Telefoon 077-3978500 Fax 077- 3978505. E-mail: R.vaneijk@synthese.nl U kunt ook contact opnemen met de contactpersoon van de groep: mevrouw S Gielens telefoon 047&691984

Peel en Maas | 2005 | | pagina 11