breedtesport komt niet an de grond Nieuwe impuls auto- inbrakenproject Ron Linders nieuwe schutterskoning Demodag bij Versleijen Lancering van website Medewerkers Thuiszorg tevreden Ingezonden WONEN OP MAAT O JACHTMEUBELMAKER PEEL EN MAAS BEZORGEN? AUTO RECYCLING VENRAY A HIM Koninginnedag Bruinste stad Waals in de VUT '5 Paqi I EN MAAS Woensdag 4 mei 2005 - Pagina 9 eury-. De project breedtesport in p gemeente Venray is teleur- tellend verlopen. Door de lelangeloze inzet van vrijwil ligers en verenigingen zijn er toch nog wat activiteiten geor ganiseerd. Maar de gemeente leeft er niet hard genoeg aan getrokken om het tot een suc- te maken. iels en i commissie Maatschapelijke 'ragen fc Wensten besprak donderdag de terair G eValuatie van het jaar 2003/04. donden Breedtesport valt in twee onder- len uiteen: jeugdsportparticipa- tie en wijksportactiviteiten. Bij jeugdsportparticipatie gaat edereen om de projecten Kies voor ^nc^en Hart en Sport en de jeugdsport- kennismaking. Het laatste project >pt al vele jaren met redelijk ;ces, 24 sportverenigingen iet_ despeu te naam ireen :kop: de p| jopenden hun deuren voor aspi- rantleden. Het is een initiatief van -n punk volleybalclub Rooyse VK en tafel tennisvereniging Red Stars. Kies voor Hart en Sport is een project van de Nederlandse Hartstichting dat door de GGD Noord- en Midden-Limburg in de groepen 7 en 8 van de basisscho len is uitgevoerd. Het is een les programma met gezondheids- en sportvoorlichting. Acht basis scholen hebben hieraan met in totaal vijftien groepen deelgeno men. Het wijkgericht sporten richt zich op Brukske en Landweert. Het doel is door middel van breedtesport de sociale cohesie in de wijk te stimuleren. De opzet om iedere week iets te organise ren bleek veel te hoog gegrepen. De gemeente Venray, drie sport clubs en de wijkcomités van Brukske en Landweert zaten in de werkgroep. Uiteindelijk is beslo ten om drie buitentoemooien te houden: voetbal, volleybal en bas ketbal. In werkelijkheid gingen alleen twee voetbalactiviteiten door. Bij de opening van de voetbalkooi in Brukske en een toernooi in Landweert. Zaalvoetbalclub HVC/Taxi Verstraaten heeft beide activiteiten 'gered'. Er namen in totaal 100 kinderen aan deel. Voor volleybal en basketbal bleek de belangstelling zo mini maal dat de de toernooien geschrapt zijn. Toch wil de gemeente, ondanks de magere resultaten, de breedtesportactiviteiten voortzet ten. De landelijke overheid heeft hiervoor meer dan voldoende middelen beschikbaar gesteld. De gemeente concludeert dat het draagvlak bij verenigingen, scho len en wijkorganisaties vergroot moet worden. Ook dient er een concreet en structureel sportaan- bod gepresenteerd te worden. Welzijnsinstelling Synthese kan hierin een stimulerende rol ver vullen. Bij de diensteninkoop van 2005 is hiervoor ook een opdracht verleend. Cor Vervoort (Samenwerking) wees erop dat zonder de inbreng van clubs en vrijwilligers er wei nig of niets gebeurd zou zijn. "De gemeente heeft een verouderd en achterhaald beleidskader. Blijkbaar is ze nauwelijks in staat een goed sportbeleid met rand voorwaarden te ontwikkelen." Tom van den Hoek (Lokaal Aktief) sprak van een 'zeer mage re bedoening'. "Hier moet flink aan getrokken worden. Ook moet er meer publiciteit komen. We zijn er al zo lang mee bezig. Door de breedtesport kunnen kinderen aan de onderkant uit het isole ment gehaald worden." Piet Kroft (PvdA) meent dat het geld beter aan sport besteed kan worden dan aan evaluaties. "Ondanks het wisselend succes moeten we ermee doorgaan. Het is een kwestie van de lange adem. Scholen kunnen een belangrijke rol spelen als stimulans bij het wijkgericht sporten." Martin Leenders (CDA) vond het een 'zorgenkindje'. "Het is teleurstellend geweest in de afge lopen periode. We moeten ervoor zorgen dat vooral het wijk gericht sporten een succes wordt." Leonie Cals (WD) vond even eens dat de activiteiten moeten worden voortgezet. "Want het is van belang dat we de kinderen achter de computer weghalen." Wethouder Emonts (PvdA) was ook teleurgesteld in de bereikte resultaten. Maar ook hij wil, even als de commissieleden, de breed- stesport een goed vervolg geven. st wordt toen' e naaa -n dra besta ste slap logem Het auto-inbrakenproject 'Zij pikken het, wij niet!' hijgt de komende maanden een nieuwe impuls in het politiedistrict Venray. Het project, dat in 2003 begon in de basiseenheid Horst, kreeg in 2004 navolging in de rest van het district Venray. Ondanks forse extra inspannin gen die de politie in het kader van het project leverde, was er dat jaar binnen het district toch een stijging van het aantal auto- inbraken ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor 2005 is daar om een nieuw districtelijk plan voorbereid om het aantal auto inbraken terug te dringen, waar mee het reeds bestaande project een nieuwe impuls krijgt. De opzet van het oorspronke lijke project 'Zij pikken het, wij niet!' blijft grotendeels gehand haafd. De aanpak blijft erop gericht om het aantal auto-inbra ken terug te dringen, maar daar- bij wil de politie ook meer ver dachten aanleveren bij het Openbaar Ministerie. Door analy- !se toe te passen op de reeds ver zamelde gegevens op het gebied van auto-inbraken en gebruik te maken van eerdere ervaringen, wil de politie komen tot een meer gerichte inzet van haar capaciteit. Daarbij zal de aanpak ook meer dadergericht zijn. In het kader van het project zal de politie de komende maanden meer gericht surveilleren in het verzorgingsgebied om de pak kans van auto-inbrekers te ver groten. Deze projectmatige sur veillances worden zowel overdag als 's nachts uitgevoerd in de ker nen van de gemeenten van het verzorgingsgebied, te weten Venray, Horst aan de Maas, Sevenum, Meerlo-Wanssum, Gennep, Bergen en Mook en Middelaar. De projectmatige inzet wordt met name gedaan door voetsurveillances in de wijk, waarbij de politie contro leert of de geparkeerde voertui- gen afgesloten zijn en of de waar- ^völle spullen eruit zijn gehaald, 10 Dit gebeurt zowel in de nachtelij ke uren als overdag, waarbij ook druk bezette plaatsen zoals grote parkeerplaatsen, evenementen en markten in de rondes worden meegenomen. Tijdens de controles blijft de politie een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de autobezitters. Elke gecontro leerde auto wordt voorzien van een speciale flyer, waarop wordt aangegeven of de auto in orde was of niet. Deze flyers zijn met name bedoeld om de burgers bewust te maken van het feit dat zij zelf maatregelen kunnen nemen om de kans op slacht offerschap te beperken. De poli- de is ervan overtuigd dat als meer mensen hun autoradio of andere waardevolle spullen bij het verlaten van de auto uit het voertuig zouden halen, het aantal auto-inbraken af zou moeten nemen. AFZETACTIES Om de pakkans van daders nog verder te vergroten, houdt de politie de komende maanden, naast de projectmatige surveillan ces, meerdere afzetacties in het verzorgingsgebied. Hierbij wor den diverse uitvalswegen van een dorpskern afgesloten, zodat alle bestuurders die passeren aan een controle onderworpen kun nen worden. De politie let daar bij vooral op de aanwezigheid van inbrekerswerktuig of gesto len goederen, maar controleert ook op andere overtredingen zoals de naleving van de Wegenverkeerswet en andere wetgeving. Om de controles zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren, werkt de politie bij de afzetacties samen met de Koninklijke Marechaussee en de Douane. In de nacht van donderdag op vrijdag is de eerste afzetactie gehouden aan de Deumeseweg in Venray. De politie controleer de hier tussen 21.30 uur en 24.00 uur ruim 150 bestuurders. Er werden geen inbrekerswerktui gen of gestolen goederen aange troffen maar wel 14 bekeuringen uitgeschreven voor de volgende overtredingen: het niet kunnen tonen van rijbewijs (6), het onjuist voeren van verlichting (2), APK niet in orde (2), het niet dragen van de gordel, niet kun nen tonen van kentekenbewijs, het bezitten van een verlopen rij bewijs en vanwege het rijden zonder geldig rijbewijs. Bij de nachtcontrole die hierop volgde zijn vier patrouilles ingezet om het gebied tussen Wanssum en Lottum te besurveilleren. Hierbij zijn verder geen bijzonderheden aangetroffen. De komende maan den zal de politie regelmatig der gelijke controles uitvoeren. Naast bovenstaande acties blijft de politie investeren in de opsporing van auto-inbrekers. Als bij een melding, aangifte, buurtonderzoek of andere infor matie sprake is van een daderin dicatie, stelt de politie nader onderzoek in om zo mogelijk de dader(s) te achterhalen. Ook hierbij is de samenwerking met de burgers van essentieel belang. De politie vraagt burgers alert te reageren op verdachte situaties in de buurt en deze direct te mel den via het landelijk telefoon nummer politie 0900-8844 (lokaal tarief) of bij een heter- daadsituatie via het alarmnum mer 112. Afhankelijk van de situ atie komt de politie zo snel mogelijk ter plaatse of stelt op een later tijdstip nader onder zoek in. t Zw eset i va n h< Littfl nale! seen latiefl men i Ven: ray.nl Op zaterdag 7 mei organi seert Versleijen uit Oirlo zijn jaarlijkse demodag op het gebied van tuin- en parkma chines. Ervaar zelf hoe een voudig en plezierig het is om te maaien met bijvoorbeeld een tuintractor, een scooter maaier en zelfs een cartmaai- er. Uiteraard ontbreken de handgeduwde en aangedre ven benzine- en elektromaai- ers ook niet tijdens deze demodag. De naam- Versleijen is in de wijde omgeving een begrip. Vast en zeker als het om grasmaaiers en tuinmeubelen gaat, waarbij het sterkste verkoopargument is 'Koop bij de vakman die ook repareren kan'. Voor dat alles kunt u terecht bij Versleijen Detail, een van de drie bedrijfsonderdelen van Versleijen Beheer bv. Net als bij de twee andere bedrijfstakken combineert Versleijen Detail ouderwetse service met een modem assortiment en kennis van de nieuwste ontwikkelin gen. Naast de grasmaaiers is er ook een ruime collectie tuinmeube len te zien, een dwarsdoorsnede van het huidig aanbod en de trends in tuinmeubilair. "Het met zorg uitkiezen van tuinmeubilair kan niet zonder een goed advies. Maar al te vaak wordt hardhout voor teakhout verkocht. Wij wij zen de klanten op de verschillen in hard- en teakhout. Nieuw in ons assortiment zijn hardstenen tafels die met alle soorten zit meubels perfect te combineren zijn." Bij het samenstellen van de collectie tuinmeubelen is bewust gekozen voor een assortiment in het midden en hogere segment. Dat verklaart waarom Versleijen nog steeds te boek staat als dé specialist met het grootste assor timent in de regio. De demodag vindt zaterdag plaats van 8.30 uur tot 16.00 uur (Versleijen 0478- 571941). halves r. ondet Ier die i mei it voce ■eg il waafl van F" im: W eldaad uctie in bod fiflVi BIJ Jachtbouw Peter Linskens BV wordt aan het vak jachtbouwer een eigentijdse invulling gegeven. E® Catfish jachten welke door vrlPack Yachting zijn ontworpen worden In eigen beheer van casco tot volledig eindproduct geleverd. Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuw concept met nostalgische Kenmerken; de Catcruiser. ue exclusiviteit van de interieurs maakt elk jacht uniek. JACHTBOUW PETERrömtSSNS BV Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een Beschikt u over ruime ervaring als jachtmeubelmaker en een zelfstandige werkhouding, dan is dit wellicht een leuke baan voor u. Wij bieden een prettige werksfeer en een goede salariëring. Kijk nog even op www.catfish.nl. voor een totaal overzicht van ons bedrijf. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan: Jachtbouw Peter Linskens BV t.a.v. dhr. M. Minten Stayerhofweg 2c, 5861 EJ Wanssum I Wil jij of andere bladen zoals E3 JOURNAAL WEEKENDLOOP DE TELEGRAAF Neem dan contact op met Verspreidingsburo "PERIODIEK" Tel. 582877 Noorderhof 6 Venray Zoals bekend is de website www.dorpenvenray.nl op 30 november 2004 van start gegaan. Deze website is ontstaan op initia tief van het Dorpsradenoverleg Venray en tot stand gekomen met financiële steun van de Stichting Centrale Antenne Inrichting Venray. De website wordt fasege wijs opgebouwd. De eerste fase, alle dorpen van Venray, is in november van het vorig jaar gestart. De tweede fase, de plaat selijke verenigingen en organisa ties. gaat op dinsdag 10 mei 2005 van start. Fase drie, het wijkraden- overleg en de wijkraden van de kern Venray, staat gepland voor meteen na de zomervakantie. Op dinsdag 10 mei vindt de lancering van de websites van de plaatselij ke verenigingen en organisaties plaats. Inmiddels hebben zo'n 237 verenigingen en organisaties een vermelding gekregen op de web sites van de dorpen. Niet minder dan 80 verenigingen en organisa ties hebben zich aangemeld voor een eigen website onder de para plu van de dorpensite. Voor de deelnemers zijn er geen kosten verbonden aan het opzetten en beheren van de website. Daarmee kan zondermeer worden gesteld dat de website een groot succes is. Als na de zomervakantie ook het wijkradenoverleg en de wijk raden van de kern Venray aanslui ten, dan ontstaat een website die uniek in zijn soort is. Niet eerder hebben dorpsraden gezamenlijk een dergelijk initiatief opgepakt en niet eerder hebben zoveel plaatselijke verenigingen en orga nisaties zich daarbij aangesloten. Ook qua bezoekersaantallen kan de website nu al een succes wor den genoemd. Sinds de ingebruik name werd de website door meer dan 23.000 mensen bezocht, die samen goed waren voor ruim vier miljoen hits. Het gemiddeld aantal bezoekers ligt momenteel op ruim 165 per dag. Na het live gaan van de verenigingen en orga nisaties zullen de bezoekersaantal len naar verwachting fors toene men. Uiteraard krijgt de lancering van de websites van de plaatselij ke verenigingen en organisaties een officieel tintje. Het is een heuglijk feit dat ook zonder meer gevierd mag worden. Natuurlijk zal het 'live gaan' spectaculair worden onder toeziend oog van de hoofdfinancier van de website, de Stichting CAI Venray, maar ook de Rabobank die een bijdrage leverde in de exploitatiekosten van de eerste drie jaren, het gemeentebestuur van Venray, het bestuur van het DRO, de plaatse lijke dorpsraden, de webmasters van de dorpen en natuurlijk zul len ook de webmasters van de plaatselijke verenigingen en orga nisaties niet ontbreken. Om de verenigingen en organi saties enigszins te stimuleren is er een 'wedstrijd' uitgeschreven voor de beste\mooiste website. Bij zo'n verkiezing 'mooiste web site' horen natuurlijk ook prijzen. De prijswinnaars krijgen een gra tis domeinnaam en afhankelijk van de behaalde plek, een diner bon of een bioscoopbon voor twee personen. De prijzen zijn ter beschikking gesteld door WebsDesign. de ontwikkelaar van de website van de dorpen. De winnaar wordt natuurlijk bekend gemaakt op de avond van de lan cering van de websites van de ver enigingen. Het geheel wordt gehouden in gemeenschapshuis De Gelderkoel aan de Heidseweg 72 in Heide. De aanvang is 20.00 uur. Medewerkers van Thuiszorg Noord-Limburg zijn tevreden over hun werkomstandigheden en wel zijn. Dat blijkt uit onderzoek dat de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) in 2004 en 2005 onder haar leden heeft gehouden. Met gemiddeld een 7,5 scoort Thuiszorg Noord-Limburg op alle onderdelen gelijk aan of hoger dan het landelijk gemiddelde. Bestuurder Wiel Ploegman is con tent met het rapportcijfer; "Op het gebied van werkomstandigheden en welzijn kunnen we best nog wat verbeteren en leren, maar we zijn beslist trots op dit resultaat. We scoren zelfs hoger dan twee jaar geleden." Het onderzoek laat zien dat medewerkers van Thuiszorg Noord-Limburg positief oordelen over bijvoorbeeld de kwaliteitsgerichtheid in de zorg voor cliënten, vraaggerichte zorg, de cultuur van de organisatie, ont plooiingsmogelijkheden en de steun van collega's. Ook zijn mede werkers betrokken bij de organisa tie, tevreden over en trots op hun werk. Hoewel de resultaten over de gehele linie positief zijn, heeft de organisatie ook enkele verbeter- punten geformuleerd. Eén daarvan is het terugdringen van het ziekte verzuim, dat in vergelijking met het onderzoek van twee jaar gele den licht is toegenomen. Ploegman: "Via ons project 'Het Roer Om' werken we daar heel gericht aan. "Net zoals we de kwa liteit van zorg voor onze cliënten hoog in het vaandel hebben, geldt dat ook voor de kwaliteit van de werkomstandigheden en het wel zijn van onze medewerkers. Medewerkers die lekker in hun vel zitten, functioneren immers beter." Thuiszorg Noord-Limburg is al jaren de grootste aanbieder van thuiszorg in de regio. Per jaar leveren 1250 medewerkers ruim een miljoen uren zorg. Thuiszorg Noord-Limburg biedt aiphahulp, huishoudelijke verzorging, per soonlijke en gespecialiseerde ver zorging, verpleging en gespeciali seerde verpleging, dagopvang en advies, instructie en voorlichting. Het zorgaanbod is volop in ontwik keling. Nieuwe initiatieven zijn bij voorbeeld dagopvang op zorgboer derij De Haam in Veulen, onderzoek naar zorgverlening via videobeeldcommunicatie, perio dieke gezondheidscontrole voor senioren en zorgpakketten die samen met woningcorporaties en gemeenten zijn ontwikkeld. Smakterweg 25a 5804 AE Venray Tel. 0478 581018 GRATIS OPHALEN VAN UW OUDE AUTO OFFICIEEL RDW VRIJWARINGSBEWIJS GEBRUIKTE ONDERDELEN GEBRUIKTE AUTO'S geopend ma t/m vr van 08.30 tot 17.30 za van 09.00 tot 13.00 Ron Linders, 29 jaar, is afgelo pen zondag de nieuwe koning geworden van schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan IN Venray. Voor de eerste keer in zijn loopbaan wist hij deze ereti tel te bemachtigen. Nadat de oude koning Bernie van Lierop was ontdaan van zijn koningszil ver, was de titel vacant en kon de strijd om de titel beginnen. Aan de strijd om de erekoning deden dit jaar 31 personen mee, onder wie vertegenwoordigers van de plaatselijke politieke par tijen. De spanning was om te snijden tijdens de schietwedstrij den en het publiek genoot onder de stralende zon van de muziek van de joekskapel Göt Net en een natje en een droogje. Na 104 schoten viel uiteindelijk de beslissing, toen Geert Craenmehr onder het geweer kwam. Geert Craenmehr schoot met een goed bekeken schot de vogel naar beneden en mag zich de nieuwe erekoning van de schutterij noemen. Geert Craenmehr is afkomstig uit Ysselsteyn en is lid van de poli tieke partij Lokaal Aktief, waar voor hij ook zitting neemt in de commissie Stedelijk Beheer. De strijd om de koningstitel van de schutterij ging voort en de spanning werd steeds groter. Na 186 schoten werd het publiek op hun wenken bediend. Ron Linders, lid van het eerste zestal van de schutterij, haalde de vogel naar beneden en mag zich het komend jaar de nieuwe koning van de schutterij noemen. Ron Linders is vanaf 1988 lid van de Venrayse schutterij. Toen de schutterij de drum- en show band Venray overnam, maakte ook Ron Linders de overstap mee en werd lid van de Venrayse schutterij als tamboer. Sindsdien heeft hij zijn ei gevonden binnen deze schuttersgroep en maakt hij reeds sedert jaren deel uit van het eerste zestal van de schutte rij. Naast Ron Linders zijn ook zijn vader en moeder, Joop en Toos Linders-Verhaeg. lid van de Venrayse schutterij. In de rubriek Ingezonden krijgt U als lezer de kans om uw mening te ventileren over actuele nieuwszaken. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te weigeren of in te korten. De lengte van de brieven wordt beperkt tot maximaal 200 woorden. Brieven zonder naam en adres worden niet geplaatst. Koninginnedag in Venray is weer voorbij. Een geslaagd feest. Overvolle terrassen, dans, muziek en vrolijke mensen. Geweldig om te zien dat de gevel van de Zwaan heel mooi versierd was met de Marokkaanse en Turkse vlag samen met veel oranje en rood- wit-blauw. De boodschap is dui delijk, lijkt me. E. Emonts-van Rhee Als vrijwilligers van OJC Dingus en medeorganisatoren van vele Hardcore Impact parties voelen wij ons zeer te kort gedaan door uw uitlatingen van mevrouw Sweelssen in de Peel en Maas van 14 april 2005. Volgens u zouden er in Dingus slechts rechtsextre- misten komen, waar dus anderen niets mee te maken zouden willen hebben. Op de eerste plaats is het zo dat rechtsextreem uitgedoste en zich zo gedragende jongeren in Dingus - vooral ook van Pieter Gijsbers niet - niet binnen mogen komen. Op de tweede plaats komen er heel veel - allerlei soor ten - jongeren in Dingus. Dingus blijft ondanks dat zij nu net - inte gendeel van wat u maar roept - geen overheidsgeld ontvangt (dat wordt in Venray nou net in mas sa's uitgegeven om Dingus te bestrijden), mede dank zij men sen als Pieter Gijsbers nog steeds voor jongeren open. Wie heeft hier oogkleppen op? Wij als jon geren, begrijpen niet waarom iemand om uiterlijke kenmerken, of maar door het dragen van een bepaald merk kleding, buitenge sloten zou moeten worden. U her innert ons aan gebeurtenissen van zo'n 60 jaar geleden. Maar werden daar niet juist ook mensen om een vermeend uiterlijk, of ken merken aan kleding, doelwit van eigenschappen die door anderen aan hen werden toegeschreven? Mevrouw, u zou er goed aan doen u te verontschuldigen tegenover ons en vele van onze vrienden, die zich niet herkennen in de gedachten die kennelijk bij u leven. Natuurlijk is het zo dat wij als jongeren ook wel zien dat de maatschappij harder aan het wor den is. U heeft ongetwijfeld, toen u nog jong was, ook gezocht naar een standpunt tegenover de maat schappij en vooral bepaalde stro mingen daarin, toch? Wel, dat doen wij nu ook mevrouw, en in plaats van enige steun van uw kant aan ons te geven, scheert u ons allemaal over één kam. Nou bedankt!, maar niet echt natuur lijk. Wij voelen ons ook niet thuis bij een dergelijk gedachtegoed, maar we gaan een discussie niet uit de weg. U helaas wel, is onze indruk. Op de openbaar in de Peel en Maas gedane uitnodiging van onze hardrockvriend Martijn Timmermans (Dingus Hardrock Division) om Dingus dan maar eens te komen bezoeken, bent u maar niet ingegaan. Wij geven uit drukking aan een culturele stro ming in de huidige jongerencul tuur, en hebben moeten meemaken, zeg maar aan den lijve moeten ondervinden, hoe media, maar vooral bestuurders de min der prettige kanten van het ver harden van onze maatschappij aangegrepen hebben voor hun eigen belangenstrijd, namelijk die om ons jongerencentrum koste wat kost om zeep te helpen. Als u met ons vindt dat zoiets anno 2005 dus niet meer zou moeten kunnen, begrijpen wij niet waar om u zich zo tegen ons keert. Wij nemen het u dan ook kwalijk dat u dat doet tegen beter, of moet wij zeggen zonder weten in. Zoals ieder jaar weer, zal ook dit jaar Dingus - en zij zo'n beetje als enige in de regio - alweer veel aandacht besteden aan de 4 en 5 mei ("vier vrijheid") viering. Het programma is altijd - ook nu weer - wel duidelijk. Jammer dat we nou net dit jaar - we wilden er een meerdaags multi-culti gebeuren van maken - door de ons inziens onterecht door burgemeester Waals ingevoerde noodverorde ning, vergaand in onze mogelijk heden worden beperkt. Mevrouw, u moet zich schamen! Koen Verblakt, Oirlo Pim van Hoek, Venray Na de Lonsdale-perikelen, het vertrek van raadslid Tineke Lamers en het interview in het Ll- programma Limburg Laat weet ik het zeker; onze burgervader kan met de VUT. Zijn verdiensten voor de gemeente Venray zijn ontelbaar. Zo bood hij jarenlang samen met zijn collega's via hei zogenaamde pappen-en- nat-hou denbeleid, het nodige tegen wicht aan de kwalijke invloeden van Fortuijn en Wilders Succesvol was ook zijn recente optreden tegen de extreemrecht se, terroristische Lonsdale jonge ren, geboren uit de door inteeh verziekte asociale plattelandsge zinnen. Nu de dorpsraden via de DOP's hebben aangegeven voora voor de eigen dorpelingen te wil len bouwen, komt de bodem var de bijna onuitputtelijke gemeen telijke geldbron en de spoedige ondergang van het gemeentelijke apparaat in rap tempo in zicht Dit kan onze Jos natuurlijk niei over zijn kant laten gaan. De over heid dient in deze haar verant woordelijkheid te nemen, alduj onze burgervader. Door opheffing van het autochtoniteitsbeginse wil hij 100.000 Polen in de Venrayse kerkdorpen laten infil treren. Dit is niet alleen goed vooj de gemeentelijke kas en het bur gemeestersalaris, maar geeft de dorpelingen ook de mogelijkheic om buiten het eigen gezin eer partner te vinden: Om een er ander mogelijk te maken zullen ei in de dorpen nog meer kampe menten gebouwd gaan worden ir de alom bekende projectontwik kelaarsstijl van de laatste decen nia. Dankzij het optreden var Waals tegen de Venrayse politici Tineke Lamers is het vertrouwer in ons politieapparaat weer volle dig hersteld. Vanaf nu zullen d« meldingen van burgers namelijk wel serieus genomen worden. Ji Jos, ik ben het met je eens; hei moet maar eens afgelopen zijr met dat gesodemieter hier ir Venray. Wat mij aangaat ben jc aan een welverdiende rust toe er kun je met een gerust hart ver trekken. Maar wel een beetjt zachtjes a.u.b., want anders wordi de rest wakker. Leo Reintjes, Leunen PEEL EN MAAS een abonnement waard

Peel en Maas | 2005 | | pagina 9