Jongeren laten realiseren dat ze wereldburgers zijn' VD eist gelijke behandeling edrijven De Brier iinstwerk terug in Leunen 'Geen geplande actie Inspraak in jeugdbeleid Kritiek op inkoopbeleid Extra gemeentepagina over referendum Informatie over windmolens Dorpsraad Oostrum ■NJul Gunhoek Julicher Meijer TAXATIES Productiebedrijf Inalfa naar Venray 005 - ft I EN MAAS pet kunstwerk van de Leunse Stenaar Gussen Wie is weer ig in het Venrayse kerkdorp. istalJatie die jarenlang bij :hool De Meent heeft gestaan, heeft nu een plek gekre gen bij de ingang van de nieuwe wijk Korenmolen. Het kunstwerk bestaat uit een aaittal horizontale en verticale balken, met daarin een aantal die- renfiguren. De oude balken waren in een dermate slechte staat dat deze volledig zijn ver vangen. Ook de staat van de die- renfiguren is slecht. De dorps raad, die de herplaatsing van het monument heeft gerealiseerd, heeft de stichting Kruisen en Kapellen bereid gevonden om de dierenfïguren te restaureren. Deze zullen op een later tijdstip aan het kunstwerk worden toege voegd. orpsraad Ysselsteyn gebruikt Jera on Air als 'podium' voor buttonactie portWi etroutfr hetbey inersf jeugdcommissie van de ffpsraad Ysselsteyn gaat vrij- 8 6 mei tijdens het jongeren- ttival Jera on Air met en or jongeren een buttonactie p" wden met als thema wereld pers. De actie moet jonge- n het gevoel geven dat ze ïreldburgers zijn en de aan- cht vestigen op een vreedza- samenleving, zeker gezien recente spanningen tussen whtonen en autochtonen in gemeente Venray. ierd '.00 iedingfcser iu 45 cfD; 1,50 and igplanü 117.00 rel e dorpsraad Ysselsteyn is al 25 tin de weer met verschillende lerwerpen, de jeugdcommissie daarbij de onderwerpen lom de jeugd waar. De laatste ^jn er spanningen ontstaan en allochtonen en autochto- Dat is breed uitgemeten in de 'ia, waardoor er een negatieve taal dreigt te ontstaan. De •gdcommissie van de dorpsraad pteyn speelt daar op in met 1 positieve benadering. De but- B«ie met en voor jongeren et het gevoel van 'ik ben ldburger' uitdragen. Ook in afgelopen maandagavond «ouden maandelijkse overleg >p tie tien dorpsraden wordt de tonactie hrepd nnri 166' tWt ►nactie breed ondersteund, 'eeduizend bestelde buttons tijdens Jera On Air gratis worden uitgedeeld. Jera On Air wordt georgani seerd door vrijwilligers van OJC Jera'70 in Ysselsteyn. Elk jaar pro beert de organisatie een zo geva rieerd programma neer te zetten dat aansluit bij zoveel mogelijk fes tivalbezoekers. Dit jaar komen onder meer de Beatbusters, DJ's Fatboy Slim, Murder by Millions, Undeclinable, LemonsevenPeter Pan Speedrock en Beef. Omdat Hemelvaartsdag dit jaar op Bevrijdingsdag valt, heeft Jera On Air besloten de 13e editie van het festival een dag op te schui ven. Het festival wordt dus op vrij dag 6 mei gehouden en begint reeds om 15.00 uur. De brug van wereldburgerschap tussen de ver schillende jongeren zal worden geslagen door de nauwe samen werking van de Dorpsraad Ysselsteyn en het festival Jera On Air. VERBONDENHEID De button zal in de kleuren zwart/wit schitteren op het festi val. Geert Craenmehr van Dorpsraad Ysselsteyn vertelt met enthousiasme over de actie: "Ik hoop dat jongeren zich gaan reali seren dat we allemaal wereldbur gers zijn. Vooral dat iedereen zo mag zijn zoals ze zijn. Dit gevoel van wereldburgerschap is wat we willen uitdragen. Ook willen we de bands vragen of ze een button willen dragen. Het gaat om een stuk verbondenheid met elkaar, en deze zwart/wit button met de tekst 'wereldburger' moet dit uit dragen." Craenmehr ziet deze actie als een eerste aanzet. "We laten het op ons afkomen en kijken daarna welke acties er nog meer kunnen worden uitgezet. Dan kun je den ken aan thema-avonden of discus sieavonden over verschillende onderwerpen. Hopelijk worden de buttons een geliefd item bij de jongeren. Hét mooiste voorbeeld is toch nog de armbandjes 'tegen zinloos geweld', die een rage onder jongeren zijn geworden." De gemeente heeft plotse ling grote haast met haar jeugdbeleid. Na de recente incidenten tussen allochtone en autochtone jongeren komt de lokale overheid erachter dat ze nauwelijks grip heeft op de jeugd. Er is ineens 270.000 euro beschikbaar voor nieuw jeugdbeleid. Van dit bedrag worden onder meer twee straathoekwerkers in dienst genomen. Om vooral geen tijd te verliezen wilde wethouder Emonts de com missie Maatschappelijke Diensten passeren. Het nieuwe beleid moet op 17 mei rechtstreeks in de gemeenteraad komen. Daar waren de commissieleden het helemaal niet mee eens. Alle fracties wilden het eerst bespre ken in commissieverband. "Er worden grote budgetten gevraagd. We moeten dit er niet snel doorheen jassen", zei Leonie Cals (WD). Op dinsdag 10 mei om 20.00 uur is er een ingelaste commissie vergadering Maatschappelijke Diensten met het nieuwe jeugd beleid als enig agendapunt. De dorpsraad Veulen houdt op dinsdag 10 mei vanaf 20.00 uur een informatie/discussie avond over windmolens in café 't Veule in Veulen. Deze avond wordt gehouden op verzoek van omwonenden die zich zor gen maken over de negatieve effecten van windmolens en wordt geleid door de voorzitter van de Commissie stedelijke ontwikkeling de heer John Oosterbeek. De Dorpsraad Oostrum houdt op dinsdag 10 mei vanaf 20.00 uur in D'n Oesterham Oostrum een vergadering. Op de agenda staat ondermeer de voortgangsrapportage van het dorpsomgevingsprogramma, de inrichting van het dorpsplein en de ontwikkeling van de woning bouw in Oostrum. De Hoveniers ook voor üw tuin www.gunhoek.nl Venray 0478-571800 nemers op bedrijven- De Brier maken tegen de bestem- tplanwijziging om de hst van winkels als Praxis jenbakker mogelijk te »n. Al jarenlang verzoe nde zittende ondernemers detailhandel te mogen Wen. De gemeente heeft [tijd tegengehouden. Ze tten zich er daarom n dat projectontwikkelaar [vastgoed nu wel toestem- lg krijgt om de alternatieve Kjulevard in De Brier te |WD kaarne deze 'rechtson- fcheid' al eerder aan. Asdag in de commissie leien vroeg Jeu de Wit ophel- g aan wethouder Heidens. 5 de WD'er is de kans jt dat de ondernemers in het gelijk worden gesteld. De bezwaarprocedures zullen boven dien de ontwikkeling van De Gouden Leeuw vertragen. Want daar zitten nu nog Praxis en Leenbakker, die straks moeten wijken voor woningbouw. Deze twee winkels zullen naar De Brier verkassen. Jeu de Wit vindt het niet terecht dat 3W Vastgoed direct op zijn wenken bediend is terwijl de gemeente de andere onderne mers in de kou laat staan. De WD'er meent dat de bestem mingsplanwijziging, om groot schalige detailhandel mogelijk te maken, voor het gehele bedrijven terrein moet gelden. "Dit zou een logische gang van zaken zijn. Zeker gezien de gunstige ligging van dit gebied ten opzichte van het centrum en de ontsluitingswe gen."Alleen voor Fixet is destijds een uitzondering gemaakt omdat dit bedrijf bezwaar maakte tegen de komst van de geflopte woon boulevard in De Hulst II. De Wit vroeg zich ook af waar om er een hoge muur komt tus sen het oude en nieuwe gedeelte op de Brier. Volgens wethouder Heidens (CDA) heeft de gemeente de ver zoeken van de ondernemers altijd afgewezen omdat de grootschali ge detailhandel geconcentreerd zou worden op De Hulst II. "Daarom hebben we dit op ande re plaatsen altijd tegengehouden. Nu de woonboulevard van de baan is, ontstaat er een nieuwe situatie", zei Heidens. Op De Hulst zou 29.000 vierkante meter verkoopoppervlakte komen. De nieuwe winkels van 3W Vastgoed in De Brier nemen ongeveer 13 000 meter in beslag. Voor de overige 16.000 meter moet nog een plek gevonden worden, ver klaarde Heidens. De wethouder wil eerst het lopende onderzoek naar een nieu we visie op De Brier afwachten. Bovendien moet de detailhandels nota geactualiseerd worden. Heidens denkt dat nog voor de zomer een voorbereidingsbesluit kan worden genomen voor het totale bedrijventerrein. "Hiermee komen we aan hun wensen tege moet. De ondernemers zijn hier van ook op de hoogte. Dit bete kent niet dat nu helemaal niets kan. Bedrijven die initiatieven hebben voor grootschalige detail handel, kunnen een ontheffing van het bestemmingsplan aanvra gen", aldus Heidens die zei dat er geen hoge muur komt tussen het oude en nieuwe gedeelte. Het zou slechts gaan om een transparante afscheiding van maximaal drie meter hoog om de voor- en ach terkanten van de bedrijven te scheiden. Jeu de Wit was aan de ene kant blij met de uitleg maar hij vertelde erbij dat de onrust bij de onderne mers niet is weggenomen. "Hun verzoek is al jarenlang afgewezen. Ze vrezen dat het nu weer niet doorgaat. Dat is ook de reden van hun bezwaar Heidens antwoordde dat de angst ongegrond is. "Ik begrijp dat de ondernemers ongeduldig zijn. Maar er zitten nu meerdere func ties op het terrein. We willen daarom eerst met een zorgvuldige visie komen voor de verdere invulling van De Brier. Dat is de eerste stap. We koersen ernaar voor het gehele terrein grootscha lige detailhandel toe te staan", zei de wethouder, die moest toege ven dat de bezwaarprocedures inderdaad voor vertraging op De Gouden Leeuw kunnen zorgen. ^meerite laat ondernemers in de kou staan" fd- Woensdag 4 mei 2005 Pagina 7 Na alle commotie mocht de commissie Middelen woens dag alsnog praten over het gemeentelijk inkoopbeleid. In de vorige vergadering kreeg wethouder Heidens (CDA) het flink aan de stok met de com missie. Heidens zette de poli tiek ineens buitenspel omdat het inkoopbeleid een bevoegdheid van het college zou zijn. De commissieleden voelden zich in hun hemd gezet en kregen alsnog hun zin. Maar eigenlijk was het niet meer dan een formaliteit. De politici kunnen vinden wat ze willen, maar het college vaart zijn eigen koers. Nadat alle fracties aan het woord waren geweest, wilde wethouder Heidens zich niet aan het onderwerp branden. Hij liet de beantwoording volledig over aan afdelingshoofd Twan Jansen. Er kwam behoorlijk wat kritiek op het inkoopbeleid. Vooral de keuze om niet te kiezen voor een centrale inkoop. Alle afdelingen blijven op eigen houtje hun inko pen doen. Wel wordt naar meer structuur en efficiency gestreefd. Het inkoopbeleid is het stok- paarde van WD'er René Francken. Hij vond de keuze voor decentrale inkoop niet goed. "Dit leidt tot versnippering en er gaan te veel uren verloren. Een centra le inkoop leidt tot kennisbunde ling." Alle fracties leverden kritiek op de nota. Duidelijke doelen en kaders ontbreken. "Het gaat over te veel schijven. Dit brengt risi co's met zich mee", zei Richard de la Roy (Lokaal Aktief). Ook de accountant ziet, in het kader van de rechtmatigheid, strenger toe op het naleven van de procedu res. Niet werken volgens de regels kan leiden tot het onthou den van een accountantsverkla ring. Het nieuwe inkoopbeleid wordt nog niet in hele organisatie toegepast. PvdA en CDA spraken van een 'theoretisch verhaal'. Paul Vriesekoop (PvdA) vond dat de rol en de bevoegdheden van de inkoopcoördinator veel duidelij ker moeten zijn. Ook ontbreken benchmarks om te zien of er daadwerkelijk efficiënt wordt ingekocht. Rein Dupont (CDA) pleitte eveneens voor een centrale inkoop. Hij denkt dat het een 'hele kluif wordt voordat alle ambtenaren volgens de nieuwe spelregels gaan werken. Dupont wees erop dat er enorm 'bespa ringspotentieel' te behalen valt. Hij wilde daarom jaarlijks een eva luatie zien. Jansen, afdelingshoofd Middelen, zei dat het aantal leve ranciers en facturen drastisch ver minderd moet worden. Dit bespaart flink wat administatie- kosten. "Er loopt nu al een gerich te actie bij inhuur van externen en de inkoop van facilitaire zaken." Jansen verklaarde dat decentrale inkoop een 'principië le keuze' is. "We leggen de verant woordelijkheid zo veel mogelijk decentraal bij de afdelingen neer. Bovendien is het niet goed dat de specifieke inkoopkennis bij één persoon terecht komt. De inkoop coördinator moet vooral een kriti sche geest zijn", aldus Jansen die zei dat de inkoopcoördinator zijn salaris al in een veelvoud heeft terugverdiend. ADVOCATEN Vragen over Arbeidsrecht? Tel.: 0478-52 10 70 Julianasingel 33a, Venray Politie rondt onderzoek naar vechtpartij af De politie Venray heeft het onderzoek naar aanleiding van de openlijke geweldple ging tegen de moskee aan de Eindstraat op zaterdag 2 april jl. afgerond. Het onderzoek werd opgestart om inzicht te krijgen in wat er precies gebeurd is die avond en wat de oorzaak is geweest van de con frontatie tussen de groepen autochtone en allochtone jon geren, waarbij ook gezocht is naar verdachten van strafbare feiten. Daarbij wilde de politie de groe pen in kaart brengen om de betrokkenen ook in de toekomst te kunnen blijven volgen. Hierbij is gebruikgemaakt van de informa tie die al verzameld was in het kader van het project 'Jeugdgroepen in beeld'. In het kader van het onderzoek zijn in totaal ruim 60 personen gehoord, waarvan drie als verdachte nadat ze waren aangehouden als ver dachte van strafbare feiten; een 33-jarige inwoner van Belfeld, een 21-jarige inwoner van Zwolle en een 17-jarige inwoner van Tegelen. Door het horen van deze verdachten en getuigen heeft de politie een beeld gekregen van de feitelijke gebeurtenissen die avond. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat vermoedelijk twee of drie personen uit een groepje dat die avond op een grasveld bij de moskee heeft gezeten, zich op enig moment heeft losgemaakt van de groep om vervolgens een tiental bierflessen in de richting van de moskee te gooien. Hoewel eerst het vermoeden bestond dat hierdoor daadwerkelijk ruiten werden vernield, is later gebleken dat ze al eerder vernield waren. Het gooien van de flessen werd gezien en gehoord door personen die op dat moment in de moskee aanwezig waren. Zij hebben ver moedelijk een aantal andere per sonen gewaarschuwd die zich in het nabijgelegen activiteitencen trum bevonden, waarna een aan tal van hen zich ook naar de mos kee heeft begeven. Vervolgens is er een confrontatie tussen de twee groepen ontstaan. Door optreden van de politie werden beide groepen snel gescheiden en zijn verdere schermutselingen voorkomen. Uit het onderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren geko men dat er sprake is geweest van een gerichte of georganiseerde actie door een van de betrokken partijen. Hoewel het onderzoek niet heeft geleid tot verdere aan wijzingen in de richting van ver dachten van de openlijke geweld pleging tegen de moskee en de mishandelingen op de Eindstraat, is wel gebleken dat er personen van buiten Venray betrokken zijn geweest bij de ongeregeldheden. SNELLE SERVICE PROFESSIONELE VERWERKING DE VOORDELIGSTE TARIEVEN Tel. 0478-512772 Fax 0478-512768 In Nederland wordt op woens dag 1 juni het nationale referen dum Europees Grondwettelijk Verdrag gehouden. De organisa tie voor dit referendum ligt voor een groot gedeelte bij de gemeenten en is gelijk aan die van een verkiezing. De gemeen te Venray heeft besloten voor dit referendum géén verkiezingsbor den te plaatsen. Om toch ieder een de gelegenheid te geven zijn of haar mening kenbaar te maken worden de website en een extra advertentiepagina in weekblad Peel en Maas ingezet Burgers, groepen of politieke groeperingen die een eigen web site hebben waarop htm mening staat over het referendum, kun nen dit doorgeven aan de gemeente. Dan linkt de gemeente hun website tot woensdag 1 juni door via www.venray.nl. Tevens is er de mogelijkheid voor een forumdiscussie op deze site. Hier kan iedereen interactief met anderen van gedachten wisselen. Daarnaast stelt de gemeente op donderdag 19 mei een adverten tiepagina beschikbaar in week blad Peel en Maas. Iedereen kan hierin zijn of haar standpunt over het Europees grondwette lijk verdrag kenbaar maken. De redactie past geen censuur toe en bemoeit zich niet met de inhoud van de publicaties. Wel houdt de redactie zich het recht voor om te lange artikelen in te korten en ze zorgt ervoor dat er geen kwetsende woorden wor den gepubliceerd. Tot woensdag 11 mei kunnen reacties ingezon den worden. Het college van B en W van Venray heeft besloten om de bestaande tweeëntwintig stem- districten voor dit referendum te handhaven. Ook de vergoedin gen voor de stembureauleden en stemlokalen zijn gelijk aan die van de verkiezingen. Omdat het houden van een referendum een nieuw onderdeel is voor de stembureauleden organiseert de gemeente eind mei een extra informatiebijeenkomst. Inalfa Roof Systems Group heeft besloten haar productiebedrijf in Engeland, nabij Birmingham, te sluiten en de productie voorname lijk over te hevelen naar de hoofd vestiging in Venray. Dit betreft met name productie van schuifda- ken voor Renault en Land Rover. Deze overheveling neemt onge veer een jaar in beslag. De eerste assemblagelijnen worden deze zomer al in Venray geïnstalleerd. Inalfa Roof Systems Group heeft voor Venray gekozen, en niet voor haar bedrijf in Italië (Livorno). Fred Welschen, algemeen direc teur van Inalfa Roof Systems Group licht deze keuze toe: "Door de verplaatsing van de metaalacti viteiten naar Belgie (Hamont) is er ruimte voor groei in Venray. Daarnaast bevindt zich hier het Technische Centrum waar de ont wikkeling van de schuifdaken plaatsvindt en verloopt de samen werking met de overheden goed." Door dit besluit neemt de werkge legenheid in Venray toen van 650 naar 750 medewerkers. Dit betreft met name productiemedewerkers. Flyers U wilt een professionele website die uw doelgroep aanspreekt? Neem contact op met Flyers Internet Communicatie, voor: communicatieadvies ontwerp en bouw van websites actualisering en onderhoud van websites content management systemen content creation webpromotie Uw interne communicatie kan beter? Met behulp van een intranet optimaliseren wij uw bedrijfsprocessen. Bekijk alvast onze website: www.flyers.nl Flyers Internet Communicatie uw p@rtner in de virtuele wereld! Grootdorp 89 - 5815 AN Merselo Tel: 0478-546293 - info@flyers.nl

Peel en Maas | 2005 | | pagina 7