Turks en Marokkaans entrum beter benutten' intje voor artsenechtpaar >aul en Ted Raedts Heidens vangt bot bij VvGI iey:yjw8;y!WM Jeugd mag toch naar WK-jeugdvoetbal Tasjesrovers aangehouden Passi Flora TUIN ONTWERP TUIN AANLEG TUIN ONDERHOUD DERS VENRAY 06 20 43 99 57 www.passiflorahoveniers.nl gemeente wil bezuinigen et Turks en Marokkaans joetingscentrum. De eenteraad draaide eind j jaar het stopzetten van jbsidie terug. Het college welzij nsinstelling een onderzoek doen mogelijke zelfstan- l, zowel financieel als iatorisch, van de ont- igscentra aan de liaan. Ook het interna- vrouwencentrum (IVC) in het onderzoek betrok- ben. Synthese adviseert een over koepelend bestuur te formeren. Het Turks en Marokkaans cen trum moet beter benut worden, zowel door mannen als vrouwen. De accommodaties moeten uit groeien tot multiculturele centra. Het nieuwe bestuur houdt zich vooral bezig met het beheer en de financiën. Terwijl het inhoudelij ke werk en de activiteiten door werkgroepen worden verricht. Volgens Synthese is een ver nieuwende aanpak noodzakelijk. De huidige besturen volharden nog in hun traditionele werkwij ze. Het multicultureel platform (MCP) zou hierin ook een belang rijke rol kunnen vervullen. Maar zowel het MCP als het IVC ligt bestuurlijk op zijn gat. De com municatie met de gemeente laat te wensen over. Bestuursleden die vol enthousiasme aan hun taak begonnen, haken daardoor ontgoocheld af. Zoals het bestuur van het SMAC (stichting Marokkaans Activiteiten Centrum) overkwam. Twee jaar geleden stuurde de gemeente als een donderslag bij heldere hemel een brief dat de subsidie zou wor den ingetrokken. De bestuursle den dachten juist op de goede weg te zijn en ervaarden de brief als een klap in het gezicht en trok ken hun conclusies. Synthese denkt dat financiële zelfstandigheid evenmin haalbaar is. Want de meeste bezoekers van de minderhedencentra hebben een smalle beurs. Hogere en com merciële prijzen zouden een groot deel van de doelgroep weren. Volgens wethouder Emonts (PvdA) is de gemeente 'regelmatig in overleg met minderheden'. "Dat doen we heel goed", aldus Emonts. De commissieleden dach ten daar anders over. Jeanne Hendrix (CDA) kon zich vinden in de uitkomsten van het onderzoek. "We moeten de ver antwoordelijkheid bij de instellin gen leggen. Maar het bestuur en de vrijwilligers hebben wel onder steuning nodig", aldus Hendrix, die vond dat er te weinig gebeur de. Piet Kroft (PvdA) zei benieuwd te zijn naar de uitkomst van de gesprekken met de doel groepen. "Maar wie gaat met hen praten?", vroeg hij zich af. Leonie Cals (VVD) vond dat er direct actie moet worden onder nomen en met de instellingen in gesprek moet worden gegaan. "Een complete verzelfstandiging zal niet haalbaar zijn", denkt Cals. Ook Tineke Lamers (Samenwerking) drong aan op overleg. "Want we zijn weer over organisaties aan het praten in plaats van mét de mensen." Ton Mulders (Lokaal Aktief) wees erop dat er een halfjaar later na het onderzoek nog steeds niet met de instellingen is gesproken. Ook vond hij het vreemd dat Synthese een behoefte-onderzoek doet naar werkzaamheden die ze zelf moet gaan uitvoeren. Uit navraag bleek dat bij gemeenten als Venlo en Roermond dit soort praktijken onmogelijk zijn. "De partners zijn niet gelijkwaardig. Er kan gemakkelijk iets worden aan gepraat waardoor de uitkomst gekleurd is", zei Mulders, die daar om niet al te veel conclusies wilde verbinden aan het rapport. Emonts verklaarde dat de gemeente zelf met de minderhe den in gesprek gaat. "Cruciaal daarbij is de vraag of zij de conclu sies uit het rapport delen. Dat er nog niet gesproken is, komt omdat er andere prioriteiten waren." Paul en Ted Raedts- homassen uit Deume zijn bij tegenheid van Miinginnedag 2005 óoemd tot ridder in de tóe van Oranje Nassau. Ze egen beiden deze hoge flinklijke onderscheiding nwege hun onbaatzuchtige Öviteiten buiten hun profes- Jnele werkzaamheden voor ider andere de straatkinde- n van Rio de Janeiro via de khting Sint Martinus en tal andere activiteiten voor medemens. Bovendien is 1 zeer actief binnen school- turen in dé regio en is Paul tef binnen de Lions en tokken bij andere initiatie- in de regio. |Ted en Paul hebben de funda- ttten gelegd van de huidige "King Sint Martinus waarvan d (60), afkomstig uit Venray, eerste secretaresse was. Paul 1>1). afkomstig uit Deurne, is "w inmiddels al meer dan tien jaar voorzitter van. De burge meester van Deurne prees de twee voor hun enorme inzet. Het komt zelden voor. dat man en vrouw beiden en nog wel tegelijk een koninklijke onderscheiding krijgen. Ted Raedts heeft onlangs afscheid genomen als directrice van Sint Marie in Eindhoven en Paul is neuroloog en voorzitter van de medische staf van het zie kenhuis Helmond-Deume. De onderscheiding was voor beiden een complete verrassing. Burgemeester^ Daandels van Deume had Paul gevraagd om een feestje te organiseren bij hem thuis omdat zijn vrouw een koninklijke onderscheiding zou krijgen. Dat ook Paul zelf een onderscheiding zou krijgen had hij totaal niet verwacht. "Daarom moesten wij als duo List en Bedrog Paul met een smoes binnen zien te krijgen. Paul heeft normaal op dit tijdstip spreekuur", aldus burgemeester Daandels van Deurne. Ted VERS BOERDERIJVLEES! Porkland Handel BV Slachtplaats Vleesgroothandel Kijk op onze website: www.pQrkland.nl Woensdag gehaktdag 10 kilo 2,- p/kg Karbonade Schnitzels Verse worst Gehakt Varkenslappen Speklappen Poulet 3,50 p/kg 3,50 p/kg 3,50 p/kg 3,50 p/kg 3,50 p/kg 3,50 p/kg 3,5Q p/kg Totaal pakket 122,50 Tel. 077-3983564 U proeft het verschil reageerde verrast en vond het nog het mooiste van allemaal dat de onderscheiding een waarde ring is voor het werk wat ze tot nog toe hebben gedaan. MISSIONARIS Het Deumse echtpaar kwam door een toevallige ontmoeting begin jaren tachtig met de beken de Limburg/Brabantse straatkin deren missionaris Martin Cox (frei Carmelo) in contact, de oprichter van de straatkinderor ganisatie Sao Martinho in Rio de Janeiro. Het Paul en Ted Raedts- Thomassen zetten zich al meer dan twintig jaar intensief in voor de zwerfkinderen. Pater Cox leid de de grote organisatie tot enkele jaren geleden en werd in Nederland ondersteund door een groepje vrienden en in het bijzon der door Ted en Paul. Als de mis sionaris op bezoek was in Nederland reisde Ted en Paul met pater Cox stad en land af om - mensen, verenigingen, service clubs en organisaties warm te maken en te donoren voor het werk voor de straatkinderen. Ted en Paul bezochten het straatkin derproject enkele keren en heb ben de kinderen op straat zien lig gen en slenteren. Ze hoorden ook over het afschieten van straatkin deren. Maar ze zagen ook ex- straatkinderen opbloeien in het opvangcentrum van pater Cox. Tijdens deze bezoeken zag het echtpaar hoe doeltreffend de organisatie van pater Cox werkt en hoe effectief de Nederlandse gelden werden ingezet. Het art senechtpaar is tot de dag van van daag zeer bevriend met pater Cox en nog steeds staan ze hem met raad en daad bij. Het werk van Sao Martinho en Sint Martinus werd al eens eerder door de koninklijke familie gewaardeerd met een bezoek. In 2003 bezocht koningin Beatrix met haar zoon prins Willem Alexander en Prinses Maxima het dagcentrum van Sao Martinhio in Rio de Janeiro. Ze waren onder de indruk van de manier waarop de straatkinderen werden gekoes terd. Voor zijn inzet voor de De politie heeft een 15-jari- ge en een 18-jarige jongen uit Venray aangehouden op ver denking van een beroving op de Paterslaan en een poging tot tasjesroof op de Eindstraat. Beide misdrijven vonden begin februari van dit jaar plaats. De politie sluit niet uit dat ze in aanmerking komen voor meerdere straf bare feiten en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Na een onderzoek in verband met diefstal van een bromfiets kwam de politie de 15-jarige ver dachte onlangs op het spoor. Die bromfiets werd op 30 maart gestolen vanaf de Oude Oostrumseweg. Hiervoor werd de 15-jarige jongen vervolgens aangehouden. Na verhoor kwa men de beroving en de poging tot tasjesroof van 2 februari aan het licht. Na verder onderzoek kwam de tweede verdachte, de 18-jarige jongen, in beeld waarna hij ook is aangehouden. De 18- commissie Maatschappelijke sten besprak donderdag de t conclusies die nog steeds met de betrokken instellin- jcsproken zijn. Het eindoor- ran Synthese is dat de organi- 5 professionele isteuning nodig blijven heb- baatzuchtige inzet voor straatkinderen Brazilië In december werd wethou der Heidens (CDA) terug naar de l onderhandelingstafel gestuurd. De commissie Middelen was ontevreden over de opzet van het Stimuleringsfonds Maatschappelijke Doelen. Woensdag kwam Heidens met precies hetzelfde voorstel terug bij de commissieleden. Het Vincent van Gogh Instituut had geen duimbreed toegegeven. De onvrede bij de commissiele den bleef. Met uitzondering van de oppositiepartijen Samenwerking en WD slikten de politici noodgedwongen het voor stel. Het fonds beschikt over 350.000 euro wat besteed wordt aan allerlei maatschappelijke doe len in Venray. Het is opgericht door de gemeente en het VvGI. De voornaamste kritiek is dat de gemeente geen gelijkwaardige rol heeft. Het VvGI heeft een te grote vinger in de pap en kan alles bepalen. De politiek wil inzicht in de bestede gelden en invloed op de statuten. Het stimuleringsfonds is nood gedwongen opgericht. Het VvGI weigert alle kosten te betalen die de gemeente voor de ontwikke ling van het Servaasterrein heeft gemaakt. Uiteindelijk resteert 350.000 euro wat onverschuldigd blijft. Wettelijk heeft de gemeente geen poot om op te staan dit bedrag alsnog te verhalen. Er is een compromis uitgerold zodat de drieënhalve ton gemeen schapsgeld niet verloren gaat. Daarvoor is de stichting Stimuleringsfonds Maatschappelijke Doelen in het leven geroepen. De stichting telt drie bestuursleden waarvan wet houder Emonts er één is. Het VvGI levert ook een bestuurslid en het derde lid wordt gezamen lijk aangewezen. Toon Loonen (CDA) uitte kri tiek op de gang van zaken. "De fout is hier in het begin op het gemeentehuis gemaakt." De CDA'er doelt op de vele uren en kosten, ruim een half miljoen euro, die de ambtenaren besteed hebben aan Servaashof. 'We dach ten dezè kosten te verhalen. Maar fiLblijkt niet zo te zijn. Er is niet éd opgelet. We hebben hier in huis zitten slapen. Nu moeten we het weer zien recht te breien. En als we dit niet accepteren dan zijn we het geld helemaal kwijt", zo verwoordde Loonen de ongenoe gens. Heidens had de commissiele den een vertrouwelijke brief gestuurd om een en ander uit te leggen. Theo Mulders (Samenwerking) vond het, even als WD en PvdA, een vreemde gang van zaken. "Worden we daarmee monddood gemaakt zodat we er alleen achter gesloten deuren over mogen praten", vroeg Mulders zich af. Heidens reageerde dat het alleen de bedoe ling was er 'omzichtig' mee om te gaan. Mulders constateerde dat er ondanks alle kritiek niets gebeurd is. Hetzelfde onbevredigende voorstel ligt weer op tafel. Samenwerking wil de statuten gewijzigd zien 'er staan rare din gen in'). Ook vreest Mulders dat de maatschappelijke doelen voor al op Servaashof gevonden wor den. Terwijl de gemeente het geld al eens aan het Servaasterrein besteed heeft. Henk Bisschops (PvdA) drong aan op een einddatum van de stichting. "Want anders krijgen we een tweede CAI-verhaal." Bisschops doelt op de CAI-gelden, een opgeheven stichting die met een flinke pot gemeenschapsgeld overbleef. De PvdA'er vond ook dat het geld niet op Servaashof besteed mag worden. "Want dat zou een sigaar uit eigen doos zijn." René Francken (WD) verweet Heidens dat hij, ondanks zijn toe zegging, helemaal niets bereikt heeft. Heidens reageerde dat hij geen enkele toezegging heeft gedaan. "Ik zou alleen gaan onder handelen. Maar dit heeft niet tot een aanpassing geleid. Dat is een feit." Francken constateerde dat de wethouder alleen een vertraging van vijf maanden heeft bereikt. De WD'er wilde eveneens een eindtermijn. "Dit is een must. De CAI is inderdaad een goed voor beeld hoe het niet moet. We moe ten voorkomen dat we straks met niet-bestede gelden blijven zit ten", aldus Francken. die meer invloed van de politiek op de bestedingen wil. Gerrit Lemmens (Lokaal Aktief) stelde voor dat het derde bestuurslid 'een onafhankelijk persoon vanuit de provincie' wordt. Maar Heidens zei dat de statuten niet meer gewijzigd kun nen worden. "Want dit is uiton derhandeld. Hier moet u het mee doen." Lemmens concludeerde dat het het VvGI 'een keiharde onderhan delaar is'. "Dat is nu wel duidelijk gebleken." Heidens kon niet uitsluiten dat maatschappelijke doelen op Servaashof door de stichting gefi nancierd gaan worden. Hij zegde toe de bestedingsdoelen te zullen voorleggen aan de commissie. De provincie moet de oprichting nog goedkeuren, waarna het VvGI 350.000 euro zal storten in het sti muleringsfonds. De wethouder zei het niet verstandig te vinden een eindtermijn aan de stichting te verbinden. Ook nam hij afstand van de kritiek van CDA'er Loonen. "Er zijn geen fouten gemaakt en er heeft ook niemand in het gemeen tehuis zitten slapen." HOVENIERS Samenwerking: 'Geld kan beter besteed worden' Ted en Paul Raedts- Thomassen: ridders. Foto: Marijn Poels straatkinderen is Martin Cox door de Braziliaanse president onder scheiden met de hoogste burger- onderscheiding en in zijn geboor teplaats Brunssum werd hij in 1998 begiftigd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. jarige verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de Rechter commissaris en de 15-jarige jon gen gaat morgen naar de raadka mer. Bij de beroving op de Paterslaan werd een 71-jarige vrouw uit Venray beroofd van haar schoudertas. Ze viel daarbij met de fiets en kwam met haar gezicht op het wegdek terecht De vrouw liep letsel op aan haar gezicht en gebit. Ze is door een huisarts aan haar verwondingen behandeld. Op de Eindstraat werd geprobeerd om een 63-jari- ge vrouw uit Venray te beroven. De vrouw reed met haar inva lidenvoertuig op de Eindstraat. Ter hoogte van het Kerkpad kwam een bromfiets haar tege moet rijden. Deze stopte bij de vrouw en de passagier van de bromfietser wilde de tas voorin uit het mandje pakken. Omdat het slachtoffer ook naar de tas greep, lukte het de daders toen niet om de tas te stelen. Tweehonderd Venrayse basisschoolleerlingen uit de groepen 7 en 8 gaan op 10 juni naar de opening van het WK- jeugdvoetbal in Kerkrade. De gemeente trekt er 7.000 euro voor uit om de kinderen met vier bussen naar Zuid-Limburg te vervoeren. Samenwerking Venray vindt dat de gemeente het geld wel beter kan beste den. Maar de andere partijen willen het feestje niet beder ven. Er is die dag een compleet pro gramma De gemeente Kerkrade en het Huis voor de Sport organiseren de zogeheten Kidsday. Via de gemeenten zijn enkele duizenden basisschoolkinderen uitgenodigd. Ze brengen een bezoek aan een museum, het Industrion en een dierentuin. Ze krijgen een 'kids- maaltijd' en gaan per stroomtrein naar Kerkrade om in het Roda-sta- dion de openingsceremonie en de openingswedstrijd van het Nederlands jeugdteam bij te wonen. De gemeente hoeft alleen de entree van het stadion en de busreis te betalen. Per bus van vijf tig kinderen komt dit neer op 1.750 euro. Er vertrekken vier bus sen vanuit Venray. Tineke Lamers (Samenwerking) vindt het ongepast om hieraan geld uit te geven. "Want dit heeft geen prioriteit. Er is de laatste jaren een grote bezuinigingsslag geweest bij maatschappelijke diensten. Op alle fronten is bezuinigd. We kunnen dit geld wel zinniger besteden zodat we ook meer kinderen berei ken", zei Lamers. Ze noemde het tekort aan kleedlokalen op het sportpark in Ysselsteyn als voor beeld. "De onderhoudskosten bedragen 750 euro per jaar. Voor dit geld kunnen we beter tien jaar een kleedlokaal onderhouden." Tineke Lamers wees er op dat er 1.100 kinderen in de groepen 7 en 8 zitten, waarvan er slechts twee honderd worden uitgekozen. "En wie bepaalt de keuze?" De andere fracties reageerden heel wat positiever en deelden de kritiek van Samenwerking niet. "Het is juist een leuk initiatief', vond Elly van Dijck (PvdA). Ze wees er wel op dat de kinderen uit haar woonplaats Smakt, die in Holthees (gemeente Boxmeer) naar school gaan, opnieuw buiten de boot vallen. Dit geldt eveneens voor Venrayse leeftijdsgenoten die speciaal onderwijs buiten de gemeente volgen. Tom van den Hoek (Lokaal Aktief) sprak van een 'zuur verhaal' van Samenwerking. "Er is al zo wei nig te doen voor de jeugd. En nu is er eindelijk iets en dan zou het niet mogen doorgaan. Dit kun je de kin deren toch niet uitleggen." De 7.000 euro wordt betaald uit het budget voor jeugd- en jongerenac- tiviteiten. "Dit budget gaat echt niet naar kleedlokalen", meent Van den Hoek. Wim Buys (WD) vindt het schoolbestuur SPOV prima in staat is om een selectie te maken. "Er zijn ook culturele activiteiten bij. Dus laat ze die dag lekker genie ten." Ook Martin Leenders (CDA) vond het een 'prima initiatief. De SPOV selecteert geen indivi duele kinderen, maar vanuit prak tisch oogpunt wordt gekozen voor hele klassen. Dit heeft bovendien als voordeel dat de leerlingen elkaar goed kennen, aldus wethou der Emonts (PvdA). "Het is toch een bijzonder evenement en het is niet alleen voetbal. Voor de kinde ren is het leuk en belangrijk dat ze er een keer uitkomen." TkcjiKcst Rien van Mierlo biedt u een fraaie collectie meubelen van Portofino een designlijn van Val-eur. De Portofino reeks is ontworpen door de nederlandse ontwerper Hugo de Ruiter. Hij creëerde uit een fraaie mix van materialen een kwalitatief meubel dat de tand des tijds zonder enige moeite doorstaat. De combinatie van teakhout en roestvast staal samen met het comfort van de uitgebreide lijn van Portofino maakt dit meubel een aankoop waar u jarenlang plezier van zult hebben. Kom, ga eens zitten! VAN MIERLO p Rien van Mierlo geeft uw tuin een eigen signatuur Hetmondseweg 111 D.ürn, T.I.OH, ,M,9^l.llUlUIIIJ.HH.I..IIJII,IIIII.IJ.I.II PagintENMAAS lies eisen dat gemeente snel in gesprek gaat met minderhedencentra Woensdag 4 mei 2005 - Pagina 5 'Stimuleringsfonds mag geen tweede CAI worden'

Peel en Maas | 2005 | | pagina 5