egen koninklijke 1 onderscheidingen in Venray JU inthousiasme over irede school in Brabander Nieuwe sporthal in 2007 'Politiebureau minder open' Lintje voor W. van Boekei KOOPCENTRUM BOXMEER" Fietsenverkoop politie Fietsendieven slaan toe in schuurtjes ggSS!2£6'5831 JE Boxmeer 0485-576131 Minder fietst in GrotestraaT MAN WOMAN Pagirf- EN MAAS Woensdag 4 mei 2005 - Pagina 3 j Ter gelegenheid van (ooinginnedag 2005 zijn in penray negen personen koninklijk onderscheiden. Op J 29 april reikte burge meester Jos Waals deze onder- :heidingen uit in de raadzaal [van het gemeentehuis in Venray. Mevrouw M. Stapels-Thijssen p4) uit Venray is benoemd tot lid In de Orde van Oranje-Nassau van wege haar bijna 20-jarige vrijwilli ge inzet bij de begeleiding van gehandicapten, hulpbehoevende genten van de Thuiszorg, activi sten voor dementerende bejaar- pen op Beukenrode en de begelei- ing van ouderenactiviteiten op Jhder andere Schuttersveld. De heer P. Hermans (60) uit Venray is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege f zijn vele verdiensten op cultureel Igebied en zijn meer dan 25-jarige mjdrage aan de ontwikkeling van fe creatieve therapie voor psychia trische patiënten. De heer Hermans, bekend kunstenaar, was onder meer ook vele jaren actief als voorzitter van de Venrayse Vorstenraad. De heer A. Hoogeveen (74) uit Venray is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn brede maatschappelijke ver diensten op het terrein van de ouderenzorg, waarin hij al veertig jaar actief is, en de cultuur. Zo is hij al 34 jaar actief betrokken bij het Venrayse carnaval, waarvan de laatste 24 jaar als senator, maar ook heeft hij zich vele jaren inge zet voor schutterij 't Zandakker Gilde St. Jan. De heer M Nollen (79) uit Venray is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn brede maatschappelijke ver diensten op het terrein van de gezondheidszorg. Hij was onder meer vice-voorzitter van de gezins zorg in Venray en van het gezins vervangend tehuis De Laterije, bestuurslid van De Wendel en medeoprichter en secretaris van de serviceclub Probus Alter. De heer L. Potten (60) uit Ysselsteyn is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele maatschappelijke verdien sten voor Ysselsteyn en de LLTB. Zo is hij al 25 jaar voorzitter van het stichtingsbestuur van gemeen schapshuis De Smelehof en heeft hij zich geruime tijd ingespannen voor de Ysselsteynse carnavalsvie ring. Ook is hij al 28 jaar bestuurs lid en thans voorzitter van Muziekvereniging De Peelklank. Hij is vele jaren secretaris geweest van de toenmalige kring Venray van de LLTB. De heer A. van Rens (57) uit Heide is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn meer dan twintigjarige inspan ningen voor de Vakgroep Rundveehouderij en Schapenhouderij van de LLTB. Ook is hij onder meer lid van het hoofdbestuur van de LLTB, lid van de Commissie Melkveehouderij van het productschap Zuivel en lid van de Adviesraad Rundvee en Schapen van het praktijkonder zoek Veehouderij en bestuurslid van het productschap Diervoeders. De heer H. Thomassen (66) uit Venray is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn brede maatschappelijke ver diensten. Hij was van 1975 tot 2002 lid van de Raad van Toezicht van de Rabobank Venray en vanaf 1970 bestuurslid, waarvan 15 jaar (vice)president van de Koninklijke harmonie Euterpe. Ook heeft hij zich verdienstelijk gemaakt voor de Venrayse carnavalsvereniging De Piëlhaas, waarvan hij een aantal jaren vorst is geweest en thans Grootvorst is. De heer H. Vermeulen (65) uit Oostrum is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote verdiensten voor de Oostrumse gemeenschap. Hij is 25 jaar lang lid geweest van de Dorpsraad Oostrum en sinds 1980 voorzitter van de stichting St Nicolaascomité Oostrum. Ook is hij medeoprichter en 12 jaar voor zitter geweest van de Oostrumse buurtvereniging 'vriendschap door samenwerking'. Nog altijd fun geert hij als contactpersoon met de gemeente voor het gebruik van de openbare ruimte in Oostrum, met name vanuit de KBO. De heer J. Vollenberg (58) uit Venray is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote verdiensten voor de Venrayse jeugd, waarvoor hij inmiddels al 40 jaar actief is, eerst als jeugdleider en daarna als bestuurslid en voorzitter. Ook is hij circa 10 jaar bestuurslid geweest van jeugdvastelaovesver- eniging De Hazekeutel en is hij circa 20 jaar penningmeester van het bestuur van de samenwer kingsorganisatie van de Limburgse jeugdverenigingen. Ook is hij bekend als 'stadsomroeper' bij de intocht van St. Nicolaas en de avondvierdaagse. Commissie pleit voor komst sportzaal i De gemeente is van plan van 'e toekomstige basisschool in e nieuwe wijk Brabander een Irede school te maken. Naast ten tienklassige basisschool 'romen er een peuterspeelzaal, inderopvang, consultatiebu reau, kantoor- en vergader- artes en appartementen. De issieleden van «atschappelijke Diensten ageerden enthousiast op de [plannen. De politici pleitten 1 voor de komst van een sportzaal. De plannen voor een brede 'rooi leven al langer. De leente heeft in 2004 samen iet het schoolbestuur SPOV een roeksopdracht verstrekt aan iesbureau DHV om de haal- rheid te onderzoeken. De con- lusie luidt dat een brede school i nieuwbouwwijk Brabander menselijk én realiseerbaar is. In 2010 zullen er ruim 200 sisschoolleerlingen zijn in de ijk Tien jaar later zal dit aantal '.elopen zijn tot circa 500. De ieuwe basisschool wordt in 308 gebouwd met in eerste stantie tien klassen. Voor de intooruimtes, peuterspeelzaal, ideropvang en consultatiebu- worden commerciële huur- en gevraagd. Dit geldt niet voor een eventuele gymzaal. Het financieringstekort van de sport zaal kan gecompenseerd worden door de bouw van appartementen bovenop de school. De gymzaal zal door de basisschool drie dagen Per week gebruikt worden, ^oningstichting Wonen Venray is bereid het geheel te bouwen en te exploiteren. Uitgangspunt van een brede school is dat het een levendig middelpunt van de wijk is. Het multifunctionele gebouw draagt bij tot een beter leefmilieu. Door toevoeging van allerlei funties neemt de school ook een plaats in de zorgketen in. Maar het allerbe langrijkste is dat het onderwijs én het kind centraal staan. De brede gebruiksmogelijkheden van het schoolgebouw mogen in geen geval ten koste gaan van de kwali teit van het onderwijs. Het is nog niet bekend welke levensbeschouwelijke achter grond of onderwijsconcept de school krijgt. Wethouder Emonts (PvdA) zei donderdag in de com missie Maatschappelijke Diensten dat die keuze wordt bepaald door het SPOV. "Dit zal aansluiten bij de behoefte", aldus Emonts. De school start in 2008 met tien leslokalen. Afhankelijk van het tempo waarin de wijk ontwikkeld wordt, volgt enkele jaren later een uitbreiding met zeven loka len. De planning is dat voor 2010 ruim achthonderd woningen gebouwd zullen worden. Waarvan honderd in Laagheide, deze wijk is voor het grootste deel al klaar, en 740 woningen in Aan den Heuvel. De komst van een peuterspeelzaal, voor kinde ren van 2 tot 4 jaar, en kinderop vang is een logisch verlengstuk van de basisschool. Kinderopvang bestaat uit een kinderdagverblijf (van 0 tot 4 jaar) en buitenschool se opvang (4 tot 12 jaar). Tussenschoolse opvang is een taak van de school. Het Groene Kruis moet verhui zen uit De Clockert en heeft er oren naar een consulatiebureau in de brede school te vestigen. Ook het schoolbestuur SPOV en SPV (peuterspeelzalen) hebben inte resse in nieuwe kantoorruimtes. De sportzaal, kosten 800.000 euro, is nog een heet hangijzer. Er is te weinig ruimte in de meeste nabijgelegen gymzalen bij De Toverbal en aan de Langeweg. Er loopt momenteel een onderzoek naar binnensportaccommodaties. Daarin wordt de ruimtebehoefte meegenomen. In het bestemmingplan Brabander is 3.120 vierkante meter ruimte gereserveerd voor de school met speelplaats. Daarbij komen de peuterspeelzaal (110 m2), kinderopvang (110 m2), consultatiebureau en eventueel een gymzaal (450 m2). Voor par keergelegenheid is 560 m2 ruimte nodig, voor de appartementen 220 m2 en voor de kantoren 340 m2. De brede school vergt een tota le investering van ruim 3,2 mil joen euro. Dit is exclusief de gym zaal. In de meerjarenbegroting van de gemeente is hiervoor al ruim 2,2 miljoen euro opgeno men. De bouw van de kantoren moet gedekt worden uit de huur opbrengsten. Wim Smeets (CDA) pleitte voor de komst van een wijkcentrum plus een gymzaal. "Want we moe ten voor de gymlessen niet met de kinderen door Venray gaan zeulen." Ook Elly van Dijck (PvdA) wees op het belang van een sportzaal. "Die moet er vanaf het begin komen. Niet alleen voor de school maar ook voor het wijkge richt sporten. Zodat ook de bewo ners de kans krijgen in hun wijk aan sport te doen." Van Dijck pleitte eveneens voor een brede school in de wijk Brukske. De schoolleiding van De Flierefluit heeft al herhaaldelijk zijn interes se kenbaar gemaakt. Wim Buys (VVD) had als oud- onderwijsman zijn eigen visie. "In ben in 1948 geslaagd. En vanaf 1949 heb ik niet anders dan ver nieuwingen in het onderwijs mee gemaakt. Omdat het vorige steeds niet goed was", aldus de voormali ge mavo-leraar. "De brede school is een schitterende gedachte. Maar we moeten ervoor waken niet te hard van stapel te lopen. Eerst moest de mavo worden afgeschaft en nu moet ie weer terugkomen", zei Buys die de vrees uitsprak dat onderwijs én opvoeding op een zijspoor raken. De WD'er liet merken niet zo'n hoge pet op te hebben van het huidige onderwijs. "Ga maar eens kijken bij al die scholen. Het is niets anders dan plakken, kleuren en knippen. Maar vraag eens wan neer Karei de Grote geleefd heeft. Dat weten ze niet meer..." De commissieleden brachten een bezoek aan de brede school in Bergen en raakten daar enthou siast. Tiny Grebenjak (Lokaal Aktief): "Het is grandioos, alles onder één dak. Wat willen we nog meer voor onze kinderen", zei Grebenjak die eveneens pleit te voor de komst van een sport zaal. "En we zouden het ook toe juichen als ook in Brukske een brede school komt." Wethouder Emonts zei zich, gezien de reac ties, extra te zullen inspannen voor de komst van een sportzaal. Het politiebureau in Venray zal de openingstijden verminderen. Dat meldde chef basiseenheid John Geraedts maandag in de ver gadering met de fractievoorzit ters. Het politiebureau is nu nog dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur en op maandag is er een extra openstelling tot 21.00 uur. Geraedts wil voortaan iedere dag om 17.00 uur sluiten en de opening op maandagavond laten vervallen. De politiechef kan hier door uren besparen. "Ik zet de capaciteit liever buiten in, waar het werk te doen is", aldus Geraedts. Mogelijk dat ook de wekelijkse spreekuren in de wijk centra van Brukske en Veltum en op het Raayland College binnen kort worden geschrapt. Geraets wil op een andere manier de contacten met de bur gers aanhalen. Burgers die aangif te doen van bijvoorbeeld diefstal of vernieling horen nu vaak niets meer van de politie. "Wij gaan meer aandacht geven aan de her contacten. Dat de mensen ook een berichtje terugkrijgen over wat er met hun melding is gebeurd. We merken dat de men sen een reactie of een telefoontje van de politie erg op prijs stellen. DONDERDAG 5 MEI "SWINGING MET HEEL VEEL ACTIVITEITEN •MEER DAN 120 SPECIAALZAKEN ALTIJD GRATIS PARKEREN MODEHART VAN DE REGIO WINKELS OPEN VAN 11.OO TOT 1 7.00 UUr: Samenwerking wil snelle oplossing tekort gymzalen Het Raayland College kampt al jarenlang met een nijpend tekort aan sportloka- len. Omdat er nog steeds geen oplossing in zicht is, stelde Cor Vervoort (Samenwerking) de kwestie aan de orde in de commissie Maatschappelijke Diensten. De gemeente heeft inmiddels 2,9 miljoen uitgetrokken voor de bouw van een nieu we sporthal in 2007. Een maand geleden hielden leerlingen en leraren van het Raayland College nog een pro testmars door Venray en ze boden een petitie aan op het gemeentehuis. "We hebben het idee dat er niets gebeurt", zei Vervoort, die aandrong op maat regelen. "Er moeten eindelijk stappen gezet worden om het probleem op te lossen." Wethouder Emonts (PvdA) legde uit dat het Raayland College behoefte heeft aan zeven gymlokalen. Die zijn momenteel ook voorhanden. Het Raayland College heeft er zelf twee, drie lokalen zijn er in De Wetteling en twee in sporthal De Weert. "Het probleem is dat er in De Weert te weinig vrije uren zijn. Dat is vooral een plan ningsprobleem. Er zijn meerdere groepen die op dezelfde tijdstip pen de zaal willen gebruiken", zei Emonts, die verklaarde dat het een complexe zaak is die grote investeringen vergt. Dat is ook de reden dat er nog steeds geen oplossing is. Emonts zei dat in september vorig jaar 150.000 euro is uitgetrokken voor een onderzoek dat binnenkort is afgerond. Het rapport brengt de tekorten in beeld inclusief de bouwplannen. De problemen zijn ontstaan sinds de scholenfusie in Venray en de verhuizing naar de uniloca- tie van het Raayland College aan De politie van het district Venray houdt op zaterdag 7 mei een verkoop van gevonden fiet sen. Hiermee komt de politie tegemoet aan de slachtoffers van fietsendiefstal. Inwoners van het politiedistrict Venray van wie de fiets is gestolen mogen meedoen aan de verkoop. Dit betreffen de inwoners van de gemeenten Venray, Horst aan de Maas, Sevenum, Meerlo-Wanssum, Gennep, Bergen en Mook en Middelaar. Een vereiste voor deel name is wel dat er aangifte gedaan is van de diefstal. Tussen 12.30 en 13.00 uur wordt de mogelijkheid geboden om te kijken of de eigen fiets tussen de voor de verkoop aangeboden rijwielen staat. Om 13.00 uur wordt er begonnen met de verkoop. Als alle fietsen een maal onder de hamer zijn geweest wordt er niets meer verkocht. De kijkmiddag en verkoop wordt gehouden op de binnenplaats van het politiebureau aan de Leunseweg in Venray. Uitsluitend mensen met een aangifteformu lier en een geldig identiteitsbe wijs worden toegelaten. Fietsendieven slaan steeds vaker hun slag in schuurtjes. De politie ziet de laatste tijd een ster ke toename van diefstal van fiet sen dicht bij huis. Vaak worden van het gehele gezin alle fietsen in één keer ontvreemd. "Dit heeft veel impact voor het getroffen gezin. Vooral voor kinderen die iedere dag met hun fiets naar school gaan", aldus politiechef John Geraedts. "En de fietsen zijn tegenwoordig ook behoorlijk duur." Geraedts zegt de mogelijke daders op het spoor te zijn, de politie heeft daarvoor goede aan wijzingen. "We hopen dat hier binnenkort een einde aan komt." Zo is het aantal auto-inbraken na het topjaar 2004 vanaf dit jaar fors gedaald in Venray. De politie wist eind vorig jaar een dader op te pakken. "Maar we moeten niet te vroeg juichen. Dadelijk komt er weer een bende die tientallen inbraken pleegt." Burgemeester Van Soest van de gemeente Boxmeer heeft de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau uitge reikt aan de heer W. van Boekei uit Maashees. Van Boekei werd geboren op 20 november 1939 in Stevensbeek. Van 1978 tot heden is Van Boekei commandant, bestuurslid, penningmeester en beheerder van het clubhuis van het Sint Joris en het Sint Anthonius Gilde in Maashees. Hij is verantwoordelijk voor het cor rect optreden en het presenteren van het gilde bij alle activiteiten (de plaatselijke en regionale gil- dedagen, het jaarlijks plaatselijk koningschieten en het gemeente lijk koningschieten). Daarvoor wordt onder leiding van Van Boekei regelmatig geoefend. Als penningmeester vertegenwoor digde decorandus het dagelijks bestuur in regionaal verband bij de Kring van Gilden Land van Cuijk en Noord-Limburg. Bij de beheerstaken behoort tevens de exploitatie van het clubhuis. Van 1990 tot heden is Van Boekei secretaris/penningmeester, con coursleider en ringenadministra- teur van de postduivenvereniging De Suizende Vogels Vierlingsbeek en omstreken. Van 2003 tot nu toe is Van Boekei secretaris van CC Peel en Maas (de overkoepelende vereniging van de postduivenverenigingen uit Ysselsteijn, America, Wanssum, Bergen, Overloon, Vierlingsbeek en Vemay. Decorandus verzorgt de commu nicatie met de aangesloten post duivenverenigingen. Tevens is hij organisator van de jaarlijkse feest avond voor alle leden waarbij de kampioenen worden gehuldigd. Sinds 1995 is hij chauffeur op de buurtbus Boxmeer-Venray. bijzondere mensen, bijzondere badkamers Ontwerp - Sloop Verbouwing - Tegelwerk Installatie Alles in één hand Voor doe-het-zelvers deskundige begeleiding 2 jaar garantie op installatie Bezoek onze showroom met: Ruime keuze in sanitair en tegels Bubbelbaden - Stoom cabines - Sauna's Sauna's (maatwerk) en infraroodcabines Badkamermeubels Grote collectie accessoires VOORDEEL.!, Sphinx sanitair serie 390 or|0/ RVS wasmand u r Design radiator, thermic kor'm9 Meubel, signatuur Quadro Uneto-Vni o www.baderieboxmeer.nl de Zuidsingel. Diverse gymloka len zijn met het verdwijnen van de scholen afgebroken. Zoals de sportlokalen van de KTS en Mavo De Kolk. Toch kon Emonts alvast mel den dat in de komende voorjaars nota een bedrag van 2,9 miljoen euro is uitgetrokken voor de bouw van een nieuwe sporthal in 2007. "Dat is de beste oplos sing en dan zijn we uit de proble men", aldus Emonts, die zei dat er bij het basisonderwijs geen tekort is aan binnensportaccom modaties. De politie ziet al een tijdlang strenger toe op fietsen door de 1 Grotestraat. Er worden ook steeds vaker bekeuringen uitge deeld. Volgens politiechef John Geraedts is het strenger toezicht 1 goed zichtbaar. "Dit is een van de kleine ergernissen die nogaT veel plaatsvonden. Maar het aantal fietsers door de Grotestraat is i gigantisch verminderd. Want ze i weten nu dat we verbaliseren. 1 Dit vergt extra inspanning, maar i gaan we er wel mee door"-, zei i Geraedts maandag in de vergade ring met de fractievoorzitters. "We willen geen bonnenfabriek i zijn. Het doel is gedragsbeïnvloe ding. Ik heb zelf ook wel eens een bon gehad en daarna let je toch beter op." De politie surveilleert op I maandagmiddag tijdens de markt, op vrijdagmiddag en - avond, op zaterdag en tijdens koopzondagen extra in het win kelcentrum. Op andere dagen is de politie minder op straat te zien. Bij de avondpatrouille rijdt voortaan ook een dienstKond 1 mee in de auto. Die komt meestal niet uit zijn hok maar kan indien nodig worden ingezet. Geraedts zei goede contacten te hebben met de Venrayse horeca. "Dat is ook van groot belang. Want zo kunnen we veel voorkomen en incidenten in de kiem smoren Het draagt bij tot de veiligheid." _yacnurujr PAUL BROUWER MODE WILHELMINASTRAAT 2-4 VENRAY TELEFOON 0478 510943 WWW PAULBROUWER NL PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Grotestraat 68 5801 BH Venray Postbus 1 5800 AA Venray Tel. 0478-582727 Fax 0478-510916 Redactie Ron Koenen Henk Lammen Christ van den Munckhof HenkWillemssen redactie@vandenmunckhof.nl Advertenties: Arie Snellen e-mail: asnellen@vandenmunckhof.nl telefoon; 0478-58 27 27 Tbrieven op aanvraag e-mail: advertentie@vandenmunckhof.nl Aanleveren advertenties: Uiterlijk dinsdag 18.00 uur. Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Verspreidingsbureau Periodiek - Tel. 0428-582877 uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur. Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur. Abonnementen: 18,95 (postcode 58,.) 33,50 (overige binnenland)

Peel en Maas | 2005 | | pagina 3