Fusie biljartbonden Horst en Venray Sportnie Ervaring, lef en uithoudingsvermogen Zwarte band voor Nadia Janssen Bridge in Venray e.o. Motorcrosser Rob Simons tweede Jeugdvissen NRBC Duivensport Spio wedstrijd- zwemmen Mudhunters KHBV Diana Vrolijke Schutters TV Venray Het Alvertje De Roerdomp St. Jan Merselo PC De Jumpers Nobel Oostrum PEEL EN MAAS Biljartbond Maas en Peel is de naam van de,, de nieuwe biljart bond die het gevolg is van de fusie tussen de Venrayse Biljart bond (VBB), opgericht in 1959, en de Biljartkring Horst en Omstre ken, opgericht in 1955. De nieu we bond is half april opgericht. Anderhalf jaar hebben de Venray se Biljartbond (VBB) en de Biljart kring Horst en Omstreken besprekingen gevoerd Interim voorzitter Peter Timmermans: "nu is het nog een vrijwillige fusie, over vijf jaar hadden we gemoeten." Het is begonnen in oktober 2003, met een telefoontje tussen de voorzit ters van de twee bonden, gevolgd door een aftastend gesprek ten huize van een van hen. Op 18 april 2005 waren beide bonden zover dat er een nieuwe bond kon worden opgericht- Er is anderhalf jaar lang vergaderd, overleg gepleegd met de achterban nen, statuten en reglementen gesyn chroniseerd, en weer vergaderd. Beide bonden zaten vanaf het begin op één lijn, maar moesten water bij de wijn doen om uiteindelijk op een voor beide partijen acceptabel con cept reglement en concept statuten te komen. De aanleiding voor de fusiebesprekingen was dat de twee bonden een terugloop in het aantal leden kenden. Door de fusie komt er weer een sterke competitie. Er kwam nog heel wat emotie bij kijken, maar dat geeft aan dat de mensen erbij betrokken waren en niet zomaar hun bond te grabbel wilden gooien. Som migen leden, verenigingen die lid waren van één van beide bonden, hadden zware bedenkingen. "Tussen Venray en Horst bestaat toch van oudsher een rivaliteit, en nu zitten we samen in een bond.". Gelukkig zag iedereen in dat dergelijke sentimen ten van het verleden de fusie niet in de weg mochten en konden staan", aldus Timmermans. De fusie heeft wel gevolgen voor de deelnemende teams. De uitbreiding van het gebied betekent automatisch dat er soms wat meer kilometers afgelegd moeten worden. Omdat het aantal deelne mende teams in de competitie onge veer het dubbele is van de competi ties tot nu toe, zal het aantal klassen verhoogd worden, en zullen de krachtsverhoudingen per klasse dich ter bij elkaar liggen. De aanmeldings formulieren zijn inmiddels verzonden en men heeft er vertrouwen in dat in september een sterke en boeiende competitie van start gaat. De nieuwe bond omvat veertig ver enigingen, zijnde ongeveer negentig teams, ongeveer 550 deelnemers. De teams komen uit in de Libre-competi- ties, het libre biljarten en een drieban dencompetitie. De nieuwe competi tie zal uit zeven of acht klassen bestaan van elk veertien teams. Het gebied van de nieuwe bond loopt van Wellerlooi tot Overloon en van Broek- huizenvorst tot Sevenum. Na de regu liere competitie van de teams worden er ieder seizoen persoonlijke kam pioenschappen gehouden. Sommige leden van de oude bonden sluiten zich niet aan bij de nieuwe bond, maar gaan naar de Koninklijke Neder landse Biljart Bond (KNBB). Biljart bond Maas en Peel sluit zich niet aan bij de KNBB omdat BB Maas en Peel een zogenaamde 'wilde bond' is en dat graag wil blijven; bij de KNBB gel den kledingsvoorschriften en in het algemeen is het daar allemaal wat strenger geregeld. Verder zijn de af te leggen afstanden dan veel groter. Timmermans: "Je hoeft echt geen Ceulemans te zijn om plezier te kun nen beleven aan het avondje biljarten. Iedereen speelt in de klasse waarin spelers met een vergelijkbaar niveau spelen en iedereen kan zijn partijtje winnen. Vroeger had elk café een bil jart en een biljartvereniging, maar tegenwoordig is er vaak geen biljart in het cafe, of men kiest voor een poolbiljart. Biljarten is een sport waar in men tot op hoge leeftijd actief kan zijn, vandaar het imago van "oude mannen sport". Er spelen echter ook veel jonge mensen in de verenigingen en gelukkig ook vrouwen. Het is een gezelligheidssport voor jong en oud. De Biljartbond Maas en Peel zal er alles aan doen om, samen met de kas teleins, te trachten de biljartsport levend te houden. Een van de initia tieven is het organiseren van de ken- nismakingsdagen voor de schoolgaan de jeugd." Op de eerste zondag van mei werd door MC Oss een motorcrosswed strijd georganiseerd op het prachtige circuit de Witte Ruijsheuvel. Een prachtige derde stek bij de Zijspan Nationaal kwam op naam te staan van Piet Aben/Ties van Dijk die ook in de manches zeer sterk reden en op een zevende en een vierde stek de finish passeerden. Henk van de Pasch/Mat Wijers eindigden op een 17e plaats door op een 18e en een 15e plaats te worden afgevlagd. Bij de Nationaal 250 wist Marc Josephs een zesde plaats voor zich veilig te stellen door op een vierde en een negende plaats de manches af te sluiten, terwijl het voor Edwin Logtens niet mee zat bij zijn eerste wedstrijd bij de Nationaal. Hij eiste een 31e plaats voor zich op en in de manches werd hij op een 31e en een 27e plaats afgevlagd. Bij de 250 senioren wist Mark van de Ven de top tien vol te maken, in de eerste manche eindigde hij op een 28e stek en in de tweede manche wist hij beslag te leggen op een vijfde plaats. Bij de 250 senioren reed Wer ner Kuenen een sterke wedstrijd en bleef in beide manches aan het ach terwiel van de kopman hangen en eiste een tweede plaats op door ook met de tweede beker huiswaarts te keren. Roel Hermsen sloot de man ches op een elfde en een twaalfde plaats op wat hem deed belanden op een twaalfde plaats in het dagklasse ment. Ook Rob Simons wist een tweede plek op zijn naam te schrijven en wel bij de 500 junioren eindigde bij beide keren achter de winnaar. Jan Kuenen sloot de manches op een 27e en een 26e stek af en wist in de dag uitslag een 26e plaats voor zijn reke ning te nemen. Op hemelvaartsdag zijn er wedstrijden in Neerijnen en Reusel en het komende weekend zijn er geen wedstrijden gepland. Hengelsportvereniging Het Alver- tje houdt ook dit jaar weer drie wed strijden om de titel jeugdkoning 2005 Deze wedstrijden staan gepland op de zaterdagen 7 mei, 14 mei en 9 juli. Er wordt gevist van 14.00 tot 16.00 uur en de deelne mers dienen om 13-15 uur aanwezig te zijn voor de loting van de plaats nummers. Dit jaar wordt er voor het eerst in twee categorieën gevist; de beginners en de gevorderden. Dit omdat het leeftijdverschil erg groot kan zijn, want alle jeugdleden tussen 8 en 15 jaar kunnen meedoen aan deze wedstrijd. Zo komen er twee jeugdkoningen. De jeugdcommissie zorgt voor voldoende begeleiding, zódat kinderen die nog niet zo goed kunnen vissen, geholpen kunnen worden. Door de beginners wordt er gevist in de jeugdvijver. De gevorder den vissen waarschijnlijk in een van de andere vijvers. Voor deze wed strijden hoeft geen inschrijfgeld te worden betaald en toch krijgt ieder een prijs. De prijzen bestaan uit bekers en waardebonnen. Van de drie wedstrijden mag elke deelnemer het slechtste resultaat laten afvallen; het is dus niet zo erg als iemand een van de wedstrijden niet mee kan doen; de kans op de koningstitel blijft. De prijsuitreiking is na de laat ste wedstrijd. Na elke wedstrijd wordt de uitslag van die dag bekend gemaakt en krijgen de dagwinnaars een bekertje. Er wordt gevist op aan tal en op punten. Ook wordt de uit slag geplaatst op website: www.hsvhetalvertje.nl Jeugdleden van het Alvertje die mee willen doen aan deze wedstrijden moeten zich hiervoor uiterlijk donderdag 5 mei aanmelden bij Pieter Kunen via tel (077)3662920. Common Sense Bridgeclub Common Sense in Ven ray heeft de derde wedstrijd van haar clubkampioenschappen gespeeld. In rood werd het hoogste percentage, 67.71 procent, behaald door Thea Lamers en Ger Wijmand. Een gedeel de tweede plaats was er met 55-21 procent voor echtpaar Arts en Diny Steegs met Huub Linders. In geel waren Annelies Rooyakkers en Mar- tien Verheyen de winnaars met 61.25 procent. Tiny Klaminee en Frans Oudenhoven werden tweede met 57.92 procent en de derde plaatsn- met 56.67 procent was voor Jeanne Korsmit en Jac Huys. BC Doublet Bridgeclub Doublet heeft een bridgewedstrijd gespeeld. In de gele lijn behielden Huub op de Camp en Piet van de Ven htm eerste plaats, dit ondanks hun afwezigheid. Ans van Hooft en Trudy Jeurissen hadden een off-day en duikelden uit de topdrie. De eerste plaats was voor Janny Jung- slager en Henny Alkemade, maar zij komen uiteindelijk 0,03 procent tekort. Op de tweede plaats eindig den Ingrid de Vocht en Annie van de Munckhof. De leiders in de groene groep wisselden van plaats. Door de hoge score van de nestors van de ver eniging, Nellie Schrooten en Kees Simons, bezetten ze nu de eerste plaats en gaan in rood verder. Zo ook Lilian Linders en Mariet Volleberg. Tweede en derde van de avond waren respectievelijk Irma Huys en Addy Mutsaers, Nel Camps en Ine Thielen. In rood was de eindsprint van Rob en Trees van der Beele net voldoende om een derde plaats af te dwingen en daardoor te promoveren naar geel. Leontine Buytendijk en Marie-Louise van Gemert werden wel iswaar derde in deze lijn, maar helaas toch volgend jaar naar groen. De derde poging van Mientje Wester en Ria Liebrand om de volgende ronde in geel te starten lukte. De voorzomer avonden staan in het teken van de lad dercompetitie, ook niet clubleden kunnen zich hierbij aansluiten om te zien hoe het clubbridge verloopt. De Kemphaan Bridgeclub De Kemphaan heeft de dertiende ladder van haar competitie gespeeld. In oranje werden Jan Jans sen en Frans Mertens de winnaars met 62.08 procent. De tweede plaats was voor Corrie van de Mortel en Gemma van Winkel met 60 procent en derde werden Nellie Bexkens en Leny Spekhorst met 58.75 procent. In rood ging de overwinning met 64.92 procent naar Ali Overbeek en Jeanne Korsmit. Tweede werden Bertha en Jan Kessels met 55.67 procent en met 55 33 procent was de derde plek voor Jo Linders en Wim Rambags. Tonny van de Heuvel en Wil Tacken werden met 60,42 procent eerste in de groe ne lijn. Lot Beijersbergen en Mia van de Munckhof werden tweede met 59.17 procent en derde met 57 50 procent werden Filo van Enckevort en Anny van Kempen. Na het spelen van de veertiende ladder van de com petitie was de eerste plaats in de oran je lijn voor Anny van Bindsbergen en Corry Borssen met 55.83 procent. Jac Huys en Jeanne Korsmit werden tweede met 53,87 procent en met 53-75 procent werden Greet Konings tem en Wil Pas derde. In rood werden Nelly en Toon van Vegchel eerste met 57.92 procent en met 57.08 procent werden Frieda Kalkman en Annelies Rooyakers tweede. De derde plek was met 56.67 procent voor Wies Burg en Maria Vloet. Jos Linders en Anton Volleberg werden in de groene lijn eerste met 62.50 procent. Een gedeelde tweede plaats was er voor Philo van Enckevort met Annie van Kempen en Lenie van Klink met Annie van Mil met 56.25 procent. Klavertje Vier Bridgeclub Klavertje Vier heeft een clubavond gehouden. Dé winnaars in geel werden Cuppen en Jenniskens met 58.85 procent. Tweede werden Faas en Siroen met 58,33 procent en de derde plek was voor Buyssen en Linders met 57.50 procent. In groen werden eerste met 64.93 procent Van de Boom en van Glabbeek. De twee de plaats was voor Janssen en Smit met 61.46 procent en derde werden Van Meyel en Verheyen met een totaal van 59.38 procent. Cuppen en Jenniskens hebben het gepresteerd om tot de finale van het Ruitenboer- toernooi door te dringen. Van de 16.000 paren, die hieraan mee heb ben gedaan, behoren zij tot de beste 120. koninginnedrive De traditionele Koninginnedrive welke door de Venrayse Bridgeclub werd gehouden, had een rustig ver loop. Door omstandigheden moesten op het laatste moment enkele perso nen de nodige hand- en spandiensten verlenen om deze traditie te redden. De avond werd geopend door mevrouw Bisterveld, voorzitster van het Oranjecomité, met een toespraak en daarna konden de zestig bridgers gaan spelen. Nadat alle zes de rondes waren gespeeld bleek in de gele lijn de eerste plaats te gaan naar Kooman en Tax met 64.07 procent, tweede waren Clermonts en Van de Munck- hog met 63-17 procent en de derde plaats ging naar Van de Boom en Glabbeek met 62.87 procent. In de rode lijn waren de winnaars Selder en Smolders met 60.07 procent, gevolgd door Appels en Olislagers met 57.92 procent. De derde plaats was met 57.29 procent voor Darmstadt en De Klerk. De laatste competitiezitting bracht voor sommigen opluchting of tevre denheid, voor anderen een teleurstel ling. Hier volgt de competitiestand na zes bridgeavonden: In de gele lijn waren Hay Houwen en Theo Jak- obs de beste met 55,53%, Joan ffins- sen en Jan Stiphout werden tweede met 55,37% en derde werden Leon Bollen en Rob Keijzer met 54,62%. In de rode lijn werden eerste Bert Elle- mers en Thorn Kuijpers met het schit terende percentage van 59,27%. Mariet Deenen en Ine van de Lint werden tweede met 53,95% en Annie Boekholt en Mia Lommen derde met 53,38%. Karin Gooren en Trees van Ham werden met het mooie percen tage van 59,42 eerste in de groene lijn, waarin Riet Muermans &Jos Lin ders met 55,09% tweede werden. De derde plaats was voor Huub Camps Jos Linders met 53,60%. Lijn D werd gewonnen door Lia Meijer en Dries Albers met 55,90%. Riet Blok en Bet- sie van de Sluis werden tweede met 53,30% en Ria Drabbels en Ria van Mil 51,71 derde met 51.71%. Overloonse Bridgeclub De Overloonse Bridgeclub heeft een bridgewedstrijd gespeeld. In de gele lijn werd de eerste plaats behaald door Antoinet Coppus en Liesbet Schaap met 62.92 procent. De tweede plaats was voor Wim en Luus van Son met 60.00 procent en de derde plaats was voor Harry en Riet Willems met 59 58 procent. In de rode lijn waren Teun Willems en Jack Spreeuwenberg de sterkste met 66.17 procent. Met 60.83 procent was de tweede plek voor Jan en Thera van Gaal. Derde werden Jo Kok en Johanna Manders met 54.58 pro cent. PDV De Zwaluw Uitslag wedvlucht Chantilly: 1,4, 5, 15,17, 22,23) M. Voesten en dochter 2) J. Voesten 3, 12, 14,18) P. Loonen 6)J. Sijbers 7) J. Kerstens 8) M. Bas ten 9) H. Peeters 10) A. Sijbers 11) J. Versleijen 13) P. Smits 19) J- v. Kessel 21) C. v. Vught 25) H. Litjens. De Maasvogels Uitslag wedvlucht Chantilly Zestien deelnemers, 352 duiven. De beste 25 duiven zijn van: 1, 2, 4, 5, 8, 13, 14, 18, 20, 24 G. Peters; 3, 9, 11, 12, 17 H. Francken; 6 G. Janssen; 7, 19 J- Verhoeven; 10, 23, 25 J- Kuij pers; 15, 21, 22 R. Roosen; 16 L. Ver hoeven. PDV Ysselsteyn Uitslag wedvlucht Tien deelnemers, *258 duiven. De beste 25 duiven zijn van: 1,6,7,14 G. Cox; 2, 3, 5, 8, 9,12,13,18, 21, 22 G. Linders; 4, 16, 19 H.Janssen; 10, 17 G. Maessen jr.; 11, 15 Th. Teunissen; 20, 23, 24 Potten en Laenen; 25 Th. Hendrix. Suizende Vleugels Uitslag wedvlucht Chantilly, twaalf deelnemers, 240 duiven: 1,2,3, 7, 8, 10, 13) W. Jilisen 4, 6, 18, 19) Th. Kleeven 5, 17, 22) C. de Hoog 9, 1Z, 20, 21) M. v Boekei 11) Reynders-Cuypers 14, 15) W. Bouten 16, 23, 24, 25) E. Deenen De zwemclubs Spio Venray en Manta Bergen hebben, zwemmend onder de startgemeenschap Noord Limburg, opnieuw positief van zich laten horen. In de landelijke lange afstandscom petitie is het eindresultaat bekend. Deze competitie omvat een zestal wedstrijden in de vrije slag honderd meter tot tweeduizend meter en wis selslag honderd meter tot vierhon derd meter. De resultaten van deze wedstrijden worden in punten omge zet en apart geteld in elke leeftijdklas se. Dit geeft het volgend resultaat; goud voor Dion Dreesens, zilver voor zijn zus Lisa. Geoff Ebskamp haalde de 9e plaats. Inge Arts de 10e. Minke Janssen eindigde op de 16e plaats. Stan Gorree haalde de 21e plaats, Job van Duijnhoven een 25ste plaats en Kasper van Dijk een 35ste en Jelle Crooymans een 57ste plaats. Een incomplete ploeg nam deel aan de Limburgse Jo Hassig trofee. De ploeg eindigde op een 2e plaats. De individuele tijden: 8x50m vrije slag estafette: Job v. Duijnhoven, Renske Nielen, Jelmer v. Dijk, Lisa Dreesens, Kasper v. Dijk, Inge Arts, Dion Dreesens en Tessa Quaedvlieg 4.03.92 2e. 50m vlinderslag: Lisa Peeters 0.47.70 le. Twan harkx 1.09.33 6e. 100m vlinderslag: Lisa Dreesens 1.12.46 le. Inge Arts 1.13. 81 2e. Renske Nielen 1 28.81 7e. Job v Duijnhoven 1.07.32 2e. Kasper v. Dijk 1.18.43 3e. 100m vrije slag: Lisa Dreesens 1.04. 19 le. Inge Arts 1.07.57 2e. Renske Nielen 1,12.01 8e. Lisa Peeters 1.29 07 le. Maxime Rintjema 1.56.02 7e. Jelmer v Dijk 1.00.69 4e. Dion Dreesens 1.05.50 le. 100m rugslag: Cyril Landstra 1.25 02 2e. Tessa Quaedvlieg 1 29-01 6e. Freddy Harkx 1.31.98 5e. Jelmer v Dijk 1.11.37 3e. Dion Dreesens 1.15.25 le. 100m schoolslag: Tessa Quaedvlieg 1.37.38 8e. Cyril Landstra 1.37.72 4e. Freddy Harkx 1,46.51 11e. Job v. Duijnhoven 1.18.19 2e. Kasper v Dijk 1.26.72 4e. Thijn Verhagen 2.05-58 6e. Twan Harkx 2.07.94 7e. Met hemelvaart voor de boeg zou het wel eens kunnen zijn dat een aan tal mensen komend weekeinde veel kilometers gaan maken. Zo gaat een groep goed getrainde renners naar de Ardennen voor een vierdaagse met ruim 400 km. Voor de overgebleven Mudhunters staat de vaste route van Bakel-Gemert op het programma. De trainingen zijn op dinsdag en zondag, de dinsdag heeft meer het karakter van een interval training waarbij het er af en toe flink aan toe gaat en ook moeilijkere stukken niet uit de weg worden gegaan. Op zon dag zijn vaak langere trainingen. Voor mensen die interesse hebben om zich aan te sluiten, de kalender en infor matie vind je op WWW.mudhun- ters.nl Planning: Zondag 8 mei vertrek 8.00 per fiets en 8.30 per auto voor de vaste route van Gemert-Bakel. Dinsdag vertrek 19.00 uur voor training rond Venray. Vertrek is op dinsdag en zondag vanaf sportcen trum de Sprank. Zaterdag is er door twee teams deelgenomen aan het toernooi van handboogschutterij Houts Welvaren uit Helmond. Geschoten werd er tegen hef vooraf opgegeven punten- aantal. Het eerste team eindigde op een punt en werd hiermee derde. Eer ste werden de schutters van Vlierden, die de opgegeven score exact haal den. Team twee deed het ook niet slecht met een vierde plaats. Zater dag toernooi te Castenray en asp. kampioenschap regio Limburg. Donderdag hebben de schutters van handboogvereniging De Vrolijke Schutters deelgenomen aan het zult- toernooi van St Joris uit Leunen. De bestó schutters waren dfeze keer H. van Bussel, D. Peeters en T vd Hurk. Volgende w.eek is er geen wedstrijd in verband met Hemelvaart. De don derdag daarna gaan de schutters naar Diana. Aanvang: 14.00 uur. Woensdag 4 mei 2005 - Pagina 0.EI Samengestelde wedstrijden op nieuw parcours in Castenray Castenray maakt zich op voor een boeiende discipline van de paardensport: samengestelde wedstrijden. Een prachtig schouwspel tussen paard en vrije natuur. In samengestelde wed strijden komen drie disciplines uit de paardensport bijeen: dres suur, crosscountry en springen. Om die vaardigheden te kunnen beheersen, moeten ruiter en paard enorm goed op elkaar zijn ingespeeld. Het vergt veel erva ring, uithoudingsvermogen en een grote portie lef. Bekende ruiters en amazones uit de Nederlandse Samengestelde Wed strijdsport zullen 7 en 8 mei in Cas tenray aan de start verschijnen. Velen hebben zich daarbij ook organisato risch ingezet. Bekende regionale rui ters zoals Fried van Stiphout, bonds coach van het Nederlands Eventing team, zijn niet alleen fervent rijders maar ook crossbouwers. Huub Jans sen, die in 1978 met zijn paard Kim- bel werd uitgezonden naar de wereld kampioenschappen military in Amerika, is in Castenray van de partij. In elke klasse zal worden gestreden om de zilveren champignon. De win naar van de klasse zwaar zal de cham pignon Wisselbokaal in ontvangst nemen. In 2004 heeft het evenement geen doorgang kunnen vinden van wege de vogelpest. De laatste editie, in 2003, werd gewonnen door Anne- miek Plass. Lydeke Wolters-Van Soest van de organiserende SGW Noord-Limburg, typeert de samengestelde wedstrijden als 'een spectaculair schouwspel'. "Je ziet mensen over het parcours in het bos lopen en op het fluitsignaal in de bosjes springen om de aankomende ruiters vrije doorgang te verlenen. Je moet het écht een keer meemaken. Nu worden de wedstrijden op een nieuw parcours gehouden, waar de heuvels daadwerkelijk een toegevoeg de waarde zijn." Dat er een reuze champignon pro minent in het parcours is geplaatst, heeft alles te maken met commerciële belangen. "Onze hoofdsponsor is een zeer gewaardeerde champignonkwe ker. Hij heeft op een verrassende wijze zijn product geïntegreerd in de wedstrijd. En het is ook een mooi gezicht om te zien hoe de paarden er over heen springen" De samengestelde wedstrijden worden op zaterdag 7 en zondag 8 mei,gehouden. Tussen de Oosterbos weg en de Vliegert in Castenray ligt het wedstrijdterrein in het natuurge- Nadia Janssen, lid van taekwond overeniging Oh Do Kwan in Venray, is zondag geslaagd voor de zwarte band (le dan) taekwondo. Het examen werd door de Nederlandse taekwondo-asso- ciatie in Houten (Utrecht) afgenomen, 's Morgens begonnen de zes examen kandidaten met het onderdeel tuis, Dit is het onderdeel waarbij de kandidaat een voorgeschreven oefening moet laten zien waarbij aanval- en verdedi gingstechnieken tegen denkbeeldige tegenstander© worden uitgevoerd. Nadia Janssen moest als eerste de vijfde tul (Yul Guk) lopen, daarna de achtste tul (Wha Rang) en als laatste de negen de tul (Choon Goon). Bij het onderdeel stap-sparring (dit zijn vastgestelde oefenseries met partner van aanval en verdedigingen en/of contra-aanval) moest zij de eenstapssparring hand technieken de vierde serie en van de tweestapssparring de derde en vijfde serie demonstreren. De tweede serie van de voettechnieken en de derde serie gesprongen technieken volgden hierop. Toen kwam het onderdeel zelf verdediging aan bod. Hiervan is de bedoeling dat men laat zien dat men op een gemakkelijke manier zichzelf kan bevrijden uit een klem, greep, omklem ming, verwurging enzovoort. Bij het vrij sparren moet men in een paar minuten laten zien dat men de technie ken beheerst en perfect kunt uitvoeren in een gevecht. Als afsluiting van het dangraadexamen werden de breektes- ten gedaan. Planken van 30x30x2 cm moeten dan mët een hand of voettech niek gebroken worden. Nadia Janssen kon trots als een van de drie geslaag den het diploma van de voorzitter van de examencommissie Hans Beurskens in ontvangst nemen. Met Koninginnedag werd er weer volop gefietst en/of gelopen, met de Oranjetochten in Horst en de koning- inneloop in Lieshout. In Lieshout wer den zelfs een paar prijzen gewonnen. Nina Pouls werd tweede in haar cate gorie (meisjes 9t/ml 1 jaar oud). Peter Scheres sleepte de derde prijs in de wacht op de vijf kilometer, in een tijd van 17.30minuten, Eric van den Munckhof werd op deze afstand 29e, in 23.23minuten. Zij hadden beiden 's ochtends al de Oranjetocht gefietst, maar plakten er 's avonds nog een loopwedstrijd achteraan. Programma: 7 mei Zwemloop Vries 16 mei sprinttriathlon Bocholt (Limburg). Hengelsportvereniging Het Alvertje Oostrum is gestart met de wedstrij den om de lentekoning voor lange hengels. De eerste wedstrijd werd gevist in de oude vijver van het Wans- sums Ven. De uitslag: 1 Harrie Theeu- wen 4300 gram, 2 Anton Nauen 3010 gram, 3 Antoon Sanders 1800 gram, 4 Sjaak Koenen 1610 gram, 5 Pieter Kunen 1520 gram. Op woensdag 4 mei tussen 12.00 en 16.00 uur houdt het Alvertje de 50 pluscompetitie in de nieuwe vijver. Op zaterdag 7 mei is er jeugdkonings- vissen wedstrijd van 14.00 tot 16.00 uur in de jeugdvijver. De Lentekoning lange hengels wedstrijd wordt gehou den op zondag 8 mei van 8.00 tot 12.00 uur in de nieuwe vijver en op woensdag 11 mei is er de 50 pluscom petitie wedstrijd van 12.00 tot 16.00 uur in de oude vijver. Op donderdag 5 mei is de vierde en laatste training van het jeugdteam voordat de wed strijdenreeks om de jeugdcup Lim burg van start gaat. Alle deelnemers worden om 18.00 uur bij de jeugdvij ver van het Wanssums Ven verwacht. Tot 14 september zijn er elke woens dagmiddag tussen 1330 en 17.00 uur enkele jeugdleiders bij de jeugdvijver aanwezig om jeugdvissers die komen vissen te helpen en te zorgen voor hun veiligheid. Nieuwe leden zijn bij Het Alvertje van harte welkom. Voor vragen en informatie betreffende lid maatschap en vergunningen kan men contact opnemen met Pieter Kunen via tel. (077)3662920 of mail naar info@hsvhetalvertje.nl 7 mei koppel wedstrijd op de Maas in Afferden, dit is een vrije wedstrijd vissen van 10.00 tot 15.00 uur. 11 mei Venray-Milheeze bijeen komst 18.00 uur aan de Ballonzuil en vissen van 18.30 tot 21.30 uur, opge ven bij de wedstrijdcommissie. Men kan voor verdere informatie kontact opnemen met de wedstrijdcommissie A.de Klein tel. 0478-581066 het laat ste nieuws over de geplande wed strijd en ook de uitslagen staan altijd op de website vermeld www.hsvde- roerdomp.nl Op de eerste wegrijd van de zomeravondcompetitie waren de vangsten redelijk goed te noemen door de achttien deelnemers: 1) F. Tempelaars 5700 gram 2) C. Kools 3220 gram 3) Avan Mill 2300 gram 4) H. Goemans 1770 gram en 5) R. San ders 1740 gram. Op de driedaagse wedstrijd in Hank waren er enkele prima resultaten van de wedstrijdvis sers. A.van Mill wist het klassement op gewicht te winnen met ruim 50 kilo op deze driedaagse, en in het puntenklassement wist hij een vijfde plaats te behalen. B. v/d Beuken behaalde op dezelfde wedstrijd'een vierde plaats in het klassement op gewicht en een negende plaats it het nuntenklassement. bied 'De Vliegert'. De combinai |.ee!far de drie disciplines maakt hmif Nadme uitdaging voor zowel ruiter alsi m ga en een mooi schouwspel voorl vrijdag schouwers. De cross wordt afgr om 16. op zandgrond, over brede pade gemee het bos in een sterk glooieni :Boxm< schap. De crosscountry ga? Opzat vaste, 'natuurlijke' hindemissq 2005 2 de waterbak, Ierse wal, coffin, i de ker. sprong en 'een reuze champij ning p Het springconcours zal plaatsn Pet op een centraal terrein, dat t goed zicht biedt op diverse ont .,yej1R Ien van de cross, bijvoorbeeld^ waterbak en de Mont Ventom(|^ V£^ terberg in Castenray). Ook aajfojo, kleine ruiters is gedacht: zij kua iartyC( onder meer een ritje op een po noeve maken, zich uitleven op een sp venraj kussen, en knuffelen met aaibartjerel Ps ren. bert I Venra; 30 tot Witte Strick De amazones van RuiterclubS Trouw uit Merselo namen afgelopen n 13 me: end op verschillende plaatsec wedstrijden deel. Bij de springs strijd in Meerlo op Koningin» won Ingrid Willems met Rodini tweede prijs in de klasse B. S Winnen met Summer behaalde vierde prijs in de klasse L. In Zeeland reden op Koning dag Brigitte en Ingrid mee in de: 'Kanto suurwedstrijden. Brigitte Krc u/0f reed twee proeven met Tsarinai klasse L2. De eerste proef wee vierde met 165 punten en in de n'Goede 1 de proef 3e met 161 punten. Ooi ter goi rid Arts reed twee proeven. Zes 'el,04" met Tari in de klasse LI, de« l proef werd ze derde met 165 p» fg Hl en de tweede proef werd ze 1 met 158 punten. Afgelopen zondag ging Petn Dijck naar Malden. Met Jumpdolf startte ze de eerste keer in deki M2 dressuur en behaalde de- prijs met 168 punten. In de klas ltteen springen behaalde ze met Jump ™e'en vio Z de zevende prijs. Als la DSlrut startte ze met Paco in de klas springen en eindigde hier op det qj de plaats. Esther Jeurissen van PC De) >1.04* pers in Oirlo viel tijdens eerste bii springwedstrijd in Swolgen mei: EKO beide paarden in de prijzen. Ze' oreca de eerste prijs met Replay in del* te van een meter. Dit leverde mooi geldbedrag op en als ext«| een paardendeken. Met Rasp« behaalde ze nog een tiende p eveneens in de hoogte van een® '«ATI geleii wicht |bali: >ro W iKO Luca de Rijck reed op Black Bei |XllSp met haar A pony in handicap md g B pony's haar proeven in Malden, haar eerste proef behaalde ze derde prijs met 165 punten. In' tweede flroef werd ze met l60p ten kamjnoen. Klinte de Rijck reed ïZOl 'Hollanda S. een C LI proefin hai erieu cap met C L2 ruiters. Klipte beha* ige vi zowel met haar eerste als haar tw« w.st proef de eerste prijs met respect* 12935 lijk 170 en 173 punten. PEEL EN MJ een abonnement waal orsr wijd «ijl 04'

Peel en Maas | 2005 | | pagina 24