'Ingooien ruiten is valse beschuldiging' 12o) Ontmoetingsruimte De Halm Dorpen woedend op Waals <A Loodsverkoop! EAGERIEAVE! DeMKB Moederdag week ïfcv, Gouden bruidspaar Takken En verder: Bandoetere Huilen JU Opsteekmiddag voor jong en oud D S automatiseerder u intratuin €lfr^?0UUR jjtS totaalbouw ngen dé specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! btS totaalbouw JM l/ljêijl bij ons de deur uit! Honderdzesentwintigste jaargang - week 18 - Woensdag 4 mei 2005 30TS(K ISlBHa Grotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 Raadslid Van de Vorle wil rekening neerleggen bij Turken EN MAAS Joost van de Vorle vindt dat de woordvoerders van de Turkse moskee aan de Eindstraat moeten worden aan gepakt. Het raadslid vindt het verwerpelijk dat zij verkondigd hebben dat jongeren op zater dag 2 april met bierflessen rui ten van de moskee hebben ingegooid. Uit politieonderzoek is gebleken dat de ruiten al kapot waren en dat de flessen de moskee niet hebben geraakt. De politie spreekt daarom van een 'poging tot vernieling'. Maandagavond in de vergadering van de fractievoorzitters trok Van de Vorle fel van leer. "Dit zijn valse beschuldigingen met een grote consternatie tot gevolg. Het heeft heel wat veroorzaakt. Venray is lan delijk in diskrediet gebracht", aldus het raadslid die de rekening van de gemaakte kosten bij de Turkse moskee wil neerleggen. Ook de raadsleden zijn door de valse beschuldigingen op het ver keerde been gezet. Van de Vorle ging er tijdens het raadsdebat op 5 april van uit dat de ruiten inder daad waren ingegooid. "Ik wil dat, wat ik daarover heb gezegd, uit de notulen wordt geschrapt." Volgens het raadslid distantiëren ook veel Turkse inwoners zich van de valse beschuldigingen. "Vooral de jongeren van Dingus zijn ervan de dupe geworden." Burgemeester Waals was het niet met de uitlatingen van Van de Vorle eens. "Alhoewel er inderdaad geen materiële schade was aan de moskee." Waals zei er begrip voor te hebben dat de Turken zich die avond massaal gemobiliseerd heb ben. "Het minimale incident had wel een maximale impact. De sfeer was toch dreigend. Alhoewel er geen massale vechtpartij is geweest." Waals geeft Van de Vorle gelijk dat het incident achteraf behoorlijk is opgeblazen. De burgemeester steekt de hand ook in eigen boe zem. Hij vindt dat er nogal wat mis is gegaan in de omgang met de media en de impact die dat heeft veroorzaakt. Waals sprak van een 'intern leerproces'. In het najaar komt er een uitgebreide evaluatie over de gebeurtenissen van 2 april en de dagen ema. Vrijwilligers van jongerencen trum Dingus maakten gebruik van het spreekrecht. De gemeente trekt ineens 275.000 euro uit voor jongerenbeleid. Er komen twee straathoekwerkers die in contact moeten komen met de groepen jongeren in Venray. Daartoe beho ren ook de bezoekers van Dingus. Maar het jongerencentrum heeft al laten weten dat zij niet welkom zijn in de soos. Maickel Wijnhoven zei onder geen beding met de gemeente in zee te willen gaan. "Gezien de vieze spelletjes die jul lie al vijftien jaar spelen. Door jullie toedoen zijn er al zoveel jongeren werkers, vrijwilligers en bestuurs leden moeten vertrekken. Wij krij gen steeds meer steun dat wij juist moeten volhouden." Koen Verblakt hekelde de gemeente die bezig is 'Dingus de nek om te draaien'. "Hardcoreparty's worden steeds in verband gebracht met extreem rechts en criminele zaken. Maar daar hebben we niets mee van doen. Ook wat er op 2 april is gebeurd, daar hebben we niets mee te maken. Maar we zijn er wel de dupe van. Want op 7 mei kan Hardcore Impact niet doorgaan. Dit pikken we niet." Henk Begeert sprak van een 'propagandashow'. "Het is schandalig dat de burge meester de jongeren hun vrijheid ontneemt." Voorzitter Pieter Gijsbers weer sprak dat Dingus op 2 april heeft ingestemd de hardcoreparty voor tijdig te beëindigen. De politie kwam met een sluitingsbevel waar Dingus niet onderuit kon. 'We heb ben de tent noodgedwongen geslo ten en daarvan zijn driehonderd bezoekers de dupe geworden. Er is van een mug een olifant gemaakt", aldus Gijsbers die vindt dat de opgelopen spanningen zich nu vooral richten tegen de gemeente. Hij wijst het nieuwe jeugdbeleid van de hand. Volgens Gijsbers onderhoudt Dingus al goede con tacten met zowel de Turkse als Marokkaanse gemeenschap in Venray. Met behulp van dit net werk en de politie wil het jonge rencentrum een eigen jongerenbe leid, buiten de gemeente om, opzetten. elpurf het nieuws oplettend volgt, het al gezien of gehoord ara cnray trok weer <i .indacht van S®® landelijke media De wereld jtrd opgeschriktwant in renray is Bush verdwenen. Bush? ■ja Bush, George 'doublejou' Bush. Deze Amerikaanse cowboy is lijkbaar niet welkom in Limburg, n Margraten komt hij dit weekein de, maar inmiddels hebben tegen- gets «anders van het Amerikaanse 9gt c^f ipperhoofd tussen alle aanmoedi gingen voor de wielrenners die endej leelnamen aan de Gold Race, al de nodige anti- George-leuzen op met asfalt van de Limburgse heu- ireno1 Wis gekalkt. un En dat terwijl je haast zou zeg gen dat de president van de VS op j dc poster berouw toont. Want de Banen stroomden immers van zijn wangenop het billboard aan de Westsingel. -4 1 Billboard? Westsingel? Ja, Bush is één van de prominente wereld- h| leiders die de manifestatie Living HH Apart, georganiseerd door het XCi Odapark, kleur geven. Zijn honds- trouwe ogen stonden tussen die 1 van Anan, Castro, Blair en enkele andere grootheden. Bush is dus niet erg geliefd in Venray en Margraten. Maar ook al ben je het niet eens met zijn poli tieke beleid, je hoort uit goed fat soen toch met je fikken van ander mans spullen af te blijven!? Wat de dieven met het bord willen? Het gerucht gaat dat de huilende Bush op 8 mei opduikt in het Zuid- Iïmburgse heuvelland, als hij de .Amerikaanse begraafplaats in Margraten bezoekt. De verdwij ning zou een stunt zijn van het Odapark. Dat laatste klopt natuur lijk niet, al zou zo'n actie wellicht wel een mooie pr zijn voor dit centrum voor hedendaagse kun sten. Al jaren probeert het Odapark immers de nationale pers naar Venray te krijgen, maar ja: bet fraaie park ligt niet in de Randstad. En de nationale pers mkt niet snel uit naar het mooie Noord-Limburgse land om verslag te doen van een expositie, een vechtpartijtje tussen allochtonen en autochtonen is natuurlijk veel interessanter SSINC! Dat de 'ontvoering' van Bush de aandacht op het Odapark vestigt, nemen we maar op de koop toe Maar eigenlijk is de diefstal natuur lijk 'om te baoke'. Hannes Bel voor een afspraak op 11 en 18 mei jam Grote Markt 21. tel. IM781516708 De Halm is de nieuwe naam van de ontmoetingsruimte in het woongebouw De Hoge Beek in Venray. De ruimte werd afgelopen dinsdag officieel geopend in het bijzijn van bewoners en andere genodigden. Het woongebouw heeft een grote renovatie ondergaan en de woningen voldoen nu weer helemaal aan de eisen van deze tijd. De bewoners kunnen langer in hun woning blijven wonen, omdat de woningen aangepast zijn met voorzieningen speciaal voor ouderen. De nieuwe ruimte werd geopend door de oudste bewoonster mevrouw Geurts en de naam werd bedacht door de familie Stevens. De Halm verwijst naar het feit dat in het gebied vroeger graan werd verbouwd. Burgemeester Waals heeft het helemaal verbruid bij de dorpen. De dorpsraden eisen in een gepeperde brief aan het college dat Waals onmid dellijk stopt met zijn aantij gingen. Ze vinden dat de bur gemeester de grens heeft overschreden door de dorpen herhaaldelijk te betichten van criminele en discriminerende activiteiten. De dorpsraden willen, omdat er jarenlang niet gebouwd is, de eigen bewoners voorrang geven bij een kavel of woning in het dorp. Waals bestrijdt de opstel ling van de dorpen. Hij vindt dat het zogeheten 'autochtoniteitsbe- ginsel' leidt tot inteelt omdat er geen instroom meer van buitenaf komt. De burgemeester heeft herhaaldelijk de verfoeide term 'inteelt' in de mond genomen. De dorpsraden distantiëren zich vol ledig van deze gewraakte uit spraak. 'Wij wensen niet geasso cieerd te worden met deze verwerpelijke uitgangspunten", schrijft het dorpsradenoverleg in de brief die gisteren door secreta ris Joos Linskens op het gemeen tehuis bezorgd is. De dorpen wensen door Waals ook niet afgeschilderd te worden als 'ach terlijke en behoudende klein- geestigen'. Dit is het zoveelste incident in een lange reeks. De dorpen zijn het nu spuugzat. Waals raakte al eerder in opspraak door zijn uit spraken over criminaliteit in het buitengebied, de slechte opvoe ding van plattelandskinderen en zijn negatieve opvattingen over agrarische ondernemers. "We dachten dat alles was uitgepro- ken en de kou uit de lucht was. Nu krijgen we dit weer over ons heen. Waar hebben de dorpen deze benadering aan verdiend?", vraagt Joos Linskens zich af. De uitspraken hebben pijn gedaan. De dorpen vinden dat Waals zich schuldig maakt aan discriminatie. "Moeten wij ons ook in deze spiraal van verbaal en fysiek geweld mee laten sle pen? Nee, daar hebben we geen zin in. Wij eisen dat de burge meester stopt met dit soort aan tijgingen, boude beweringen, verkeerde uitgangspunten en vervelende associaties." Het dorpsradenoverleg streeft ernaar in goed overleg met de gemeente de belangen te behar tigen en de leefbaarheid in de gemeente te bevorderen. "Wij kiezen voor onderlinge samen werking, een goede verstand houding, onderling respect en een tolerante wereld. U ook?", zo luidt de slotzin van de brief. bedrijfsautomatisering bv Bedrijfsautomatisering b.v. Keizersveld 25 5803 AM Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl HEMELVAARTDAG 5 MEI EN MOEDERDAG 8 MEI GEOPEND van 11.00-17.00 uur AQUARIADAGEN 5 mei t/m 8 mei i.s.m. Aquariumvereniging Venray Zie voor info/activiteiten: www.intratuin.nl i n HET GROENE WARENHUIS Venray, Langstraat 133 tel. 0478-588585 Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9 Kunst Cultuur 8 Sport 21-24 Gemeentelijke mededelingen 17 Kerkelijke diensten 26 8 MEI 9S p 3 T/M 6TM J "JNALDo'S <Jeugdshow"Ï A» /I Reserveer tijdig! fHoTEL Asteria Venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY lNL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 1466 Alles moet wegü! Tegen sterk gereduceerde prijzen!!! (Alléén op vrijdag 6 mei van 9-21 uur en op zaterdag 7 mei van 9-17 uur) 'fbfl ME^Ooi Verkoop van restantpartijen wand- en vloertegels, showroom modellen sanitair w.o. toiletten, wastafels, badmeubelen, douche- bakken, baden, douchecabines, designradiatoren, accessoires, enz. bouw tegels sanitait Kloosterstraat 18 5844 AN Stevensbeek tel.(0485)381742 www.btstotaalbouw.nl TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 I.» www.rongenvof.nl TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN Voot de woonkamer, de keuken, de badkameT of het toilet? In onze tegelshowTOom vindt u alle gerenommeerde meTken. Ook natuursteen. De vakkundige tegelzetters van ons bouwbedrijf kunnen uw tegels leggen of zetten. Alles m één handl bouw tegels sanitair Kloosterstraat 18 5844 AN Stevensbeek tel. (0485) 381742 www.btstotaalbouw.nl WEBSDESIGN Maatwerk op Internet .nl 3JJ «te 1 ADRES VOOR UW 1 1 JEANS i Uw adres voor al uw Feesten, Bruiloften, Partijen, Vergaderingen. Cafe-Zaal 't jjude NU THEMA FEESTEN Kwatsavond €45.- p.p. Spooktochten €45.- p.p. Arrangementen all in vanaf €20,- p.p. Ontvangst met vlaai koffie 5 uur vrij drinken 2x bittergarnituur uitgebreid buffet 't raspaardje van de horeca tot ziens in ,,'t Veule" tel. 0478-581928

Peel en Maas | 2005 | | pagina 1