Koninklijke onderscheidingen - F JCemeente Venray A Openbare bekendmakingen Wijziging voor mensen met een uitkering letej •*"-* .,Jat vindt u van de iuropese grondwet? 7! M Bestemmingsplan Buitengebied opnieuw ter inzage Ontwikkelingsperspectief: visie verder uitdiepen Pagin $L EN MAAS Woensdag 4 mei 2005 - Pagina 17 Ter gelegenheid van Koninginne dag 2005 zijn in Venray negen personen koninklijk onderschei den. Onderstaande mensen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Waals reikte de onderscheidin gen op vrijdag 29 april uit. - Mevrouw M. Stapels-Thijssen (74) uit Venray - De heer P. Hermans (60) uit Venray - De heer A. Hoogeveen (74) uit Venray - De heer M. Nollen (76) uit Venray - De heer L. Potten (60) uit Ysselsteyn - De heer A. van Rens (57) uit Heide - De heer H. Thomassen (66) uit Venray - De heer H. Vermeulen (65) uit Oostrum - De heer J. Vollenberg (58) uit Venray Kijk ook eens op www.venray.nl censuur toe en bemoeit zich niet met de inhoud van de publicaties. Wel houdt de redactie zich het recht voor om te lange artikelen in te korten en ze zorgt ervoor dat er geen kwetsende teksten worden gepubliceerd. Uw bijdrage moet uiterlijk 11 mei 2005 op de redactie binnen zijn. Verdiepingsgesprekken -donderdag 19 mei plattelandsontwikkeling raadzaal, gemeentehuis -donderdag 26 mei economische ontwikkeling De Witte Hoeve -dinsdag 31 mei maatschappelijke ontwikkeling raadzaal, gemeentehuis Kijk voor meer informatie op: www.toekomst.venray.nl. Gemeentehuis Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Fax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl www.venray.nl Openingstijden Maandag van 12.00 tot 20.00 uur. Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Telefonisch bereikbaar: maandag tot én met donderdag van 8,30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Alarm Centraal alarmnummer 112 Hulpaanvraag geen spoed politie 0900 - 88 44^Z Hulpaanvraag geen spoed brandweer 077 - 3563Ü56 Week 18 van de waardekaarten opgehangen. Als gevolg van deze procedurefout besloot Gedeputeerde Staten op 3 mei het bestemmingsplan niet goed te keuren. De gemeente moet het bestemmingsplan opnieuw voor vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen én opnieuw ter inzage leggen. De gemeente streeft ernaar het bestemmingsplan, nadat het opnieuw is vastgesteld door de raad, van 3 tot en met 30 juni opnieuw ter inzage te leggen. Iedereen die een bedenking heeft ingediend op het op 21 december 2004 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied ontvangt.na -3 mei schriftelijk bericht waarin de gemeente de vervolgstap pen en de consequenties toelicht. Indien u een uitkering krijgt van de gemeente Venray, bijvoorbeeld in het kader van de Wet werk en bij stand, een Ioaw- of Ioaz-uitkering, ontvangt u elke maand een uitke ringsspecificatie en een rechtmatig- heidsonderzoeksformulier (ROFje). Tot nu toe ontving u beide formulie ren tegelijkertijd. Vanwege een wij ziging in de programmatuur van de gemeente ontvangt u vanaf nu deze formulieren gescheiden. U ontvangt de uitkeringsspecificatie bij betaling van de uitkering en op ongeveer de 15e van elke maand volgen de ROFjes voor de lopende maand. Als u hierover vragen heeft, kunt u 's ochtends tussen 9.00 en 10.001 uur telefonisch contact opnemen met uw consulent. Huisbezoekregeling reisdocumenten Een reisdocument moet u altijd persoonlijk aanvragen. In som mige situaties is dat niet mogelijk. Bijvoorbeeld als u bedlegerig bent. Dan kan de gemeente naar u toe komen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met de afdeling Publieksdiensten. [Verkeerszaken Verkeersmaatregelen - - Besluiten 1.Mgr. Hanssenstraat - wijziging komgrens 2. Kruispunten Julianasingel - Poststraat - Prins Bernhardstraat en Julianasingel - Hofstraat - Dr. Poelsstraat - wijziging voorrangssituatie Ukunt de desbetreffende stukken zes weken inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u 'binnen zes weken na de dag van verzending- een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij gemeenteraad voor besluit nr. 1, bij Burgemeester en Wethouders voor besluit nr. 2. Een tezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: '"denaam en het adres van de indiener |"de dagtekening een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht "degronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u -als onverwijlde spoed dit vereist- jdevoorzleningenrechter van de Rechtbank te Roermond (Postbus 95Q, 6040 AZ Roermond) jwagen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening ^dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Bouwplannen Voorgenomen vrijstellingen Burgemeester en Wethouders zijn van plan medewerking te verlenen -voor zover nodig met ''«passing van art. 15; 17; 19, lid 1; 19, lid 2 of 19, lid 3 Wet ruimtelijke ordening en art. 50, ''d4, 5 of 6 Woningwet- voor: "Spurkterdijk 18 te Oostrum - bouwen garage/berging (nr. Ink0501890). "Bjkenhofweg ong. te Veulen - bouwen bedrijfsloods met bedrijfswoning (nr. Ink0501966). ^kunt de desbetreffende stukken van 6 mei 2005 t/m 3 juni 2005 (vier weken) inzien. Wens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij Burgemeester en "Wiouders. Wet milieubeheer Meldingen Jgemene Maatregel van Bestuur (8.40 WM) «stuit bouw- en houtbedrijven WM '°e Hulst 6 te Oostrum - Verhoeven Bouwservice BV, De Hulst 6 te Oostrum, in verband Jtèt het van toepassing worden van genoemd Besluit ~j,uit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen WM 'puttenweg 2 en 2a te Ysselsteyn - Stg. Gemeenschapshuis Ysselsteyn, Puttenweg 2 te Ysselsteyn, in verband met het van toepassing worden van genoemd Besluit uit opslag- en transportbedrijven WM 'Ambachtstraat 24 te Venray - Nippon Express (Nederland) BV, Pb 7652 Luchthaven Schiphol, in verband met het veranderen van de inrichting De inrichtingen moeten voldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij het desbetreffende besluit. U kunt de desbetreffende stukken van 9 mei 2005 t/m 23 mei 2005 inzien. Verandering inrichting (art. 8.19 WM) - Blakterweg 5b te Oirlo - dhr. A.H.P.W. de Bruijn-Jansen, in verband met bouwkundig veranderen van stal B en het veranderen van twee legnesten in één legnest in boven genoemde stal. De verandering past binnen de voorschriften van de verleende vergunning en de verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de Inrichting mag veroorzaken. U kunt de desbetreffende stukken van 9 mei 2005 t/m 20 juni 2005 inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u -tijdens de inzagetermijn- een gemotiveerd bezwaarschrift Indienen bij Burgemeester en Wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van de verklaring waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u -als onverwijlde spoed dit vereist- de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE Den Haag) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Ontwerpbesluiten Burgemeester en Wethouders zijn van plan voor de inrichting gelegen aan: - Ysselsteynseweg 80 te Ysselsteyn - een revisievergunning te verlenen aan Mts. Janssen- Jansen, Ysselsteynseweg 80 te Ysselsteyn voor een pluimveehouderij met mestbewerking. - De Hulst 3 te Oostrum - een revisievergunning te verlenen aan Turning Technic BV, De Hulst 3 te Oostrum voor het uitbreiden en wijzigen van een metaalbewerkingsbedrijf. - Beekweg 98 te Vredepeel - een revisievergunning te verlenen aan Classens Pluimvee bedrijven VOF, Beekweg 98 te Vredepeel voor het veranderen en uitbreiden van een pluimveebedrijf. Aan de vergunningen worden voorschriften verbonden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. U kunt de desbetreffende stukken van 9 mei 2005 t/m 6 juni 2005 inzien. Tijdens de inzage- termijn kunt u een gemotiveerde schriftelijke bedenking indienen bij Burgemeester en Wethouders. U kunt -schriftelijk en gelijktijdig met de bedenking- vragen uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Op verzoek kunt u ook een mondelinge bedenking indie nen, waarbij u de gelegenheid krijgt over het ontwerpbesluit van gedachten te wisselen. De aanvrager wordt hiervoor uitgenodigd. Tegen het besluit kunt u later alleen beroep indienen wanneer u tijdig een bedenking hebt ingediend of wanneer u een belanghebbende bent en aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Besluiten Burgemeester en Wethouders hebben besloten voor de inrichting gelegen aan: - Veulenseweg 40 te Veulen - een revisievergunning te verlenen aan L. van Dijck, Veulenseweg 40 te Veulen voor een melkveehouderij. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. U kunt de desbetreffende stukken van 9 mei 2005 t/m 20 juni-2005 inzien. U kunt van 10 mei 2005 t/m 21 juni 2005 een beroepschrift (in tweevoud) indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag), wanneer u: - tijdig een bedenking tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend - belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een bedenking tegen het ontwerpbesluit in te dienen. De besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (en een kopie van het besluit) - de gronden van het beroep. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de voorzitter van genoemde afde ling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Een folder over de beroepsprocedure kunt u aanvragen via Postbus 51, 0800 - 8051, of via www.postbus51.nl. Informatie vindt u ook op www.raadvanstate.nl. Verruiming geluidsnormen horeca individuele dagen artikel 4.1.2 APV Er is verruiming van de voorschriften 1.1.1, 1.1.5, 1.1.7 en 1.1.8 uit de bijlage onder B van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer toegestaan aan: - Hoenderstraat 10 te Venray, OJC Dingus, Hoenderstraat 10 te Venray - voor donderdag 5 mei 2005 van 18.00 uur tot 24.00 uur. Tijdens de genoemde periode gelden de normale voorschriften voor horeca-inrichtingen niet: De horeca-exploitant is tijdens genoemde periode verplicht te doen en na te laten wat redelijkerwijs verlangd kan worden om overmatige hinder te voorkomen. Gelet daarop zijn voorschriften opgelegd. Woensdag 4 mei 2005 Burgemeester en Wethouders van Venray bp woensdag 1 juni 2005 |is het eerste nationale ■eferendum. Dat gaat over het Europees grond wettelijk verdrag. Wat is |uw mening hierover? De pemeente geeft iedere burger, groep en politieke j groepering de mogelijk heid zijn mening bekend 'temaken. leeft u een website waarop uw ining over het referendum staat? an Minkt' de gemeente deze tot juni door via www.venray.nl. rens is er de mogelijkheid voor en forumdiscussie op deze site. Meer weten of gebruikmaken van leze mogelijkheden? Bel met de afdeling Publieksdiensten of mail Hit naar gem ente@venray.nl ter 2 3 attentie van Remco Hoogstraten. r een De gemeente stelt verder een adver- I tentiepagina beschikbaar in de Peel I en Maas van 19 mei 2005. Iedereen mag hierin zijn standpunt over het Europees grondwettelijk verdrag l kenbaar maken. Stuur üw bijdrage naarredactie@vandenmunckhof.nl. Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst. De redactie past geen In mei nodigt de gemeente in het kader van het Ontwikke lingsperspectief tal van deskun digen uit om in verdiepings gesprekken drie belangrijke onderwerpen uit de strategische visie Venray 2015 verder uit te diepen: plattelandsontwikkeling, economische ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling. De onderwerpen komen achter eenvolgens op donderdag 19, donderdag 26 en dinsdag 31 mei aan bod. Het Ontwikkelingsperspectief wordt een meer concrete uitwerking van de strategische visie. Na een inter ne verkenningenfase zoekt de gemeente nu opnieuw direct het contact met de Venrayse burgers en organisaties. Projectleider Gijs Frencken: "Allereerst doen we dat met deskundigen op het gebied van plattelandsontwikkeling, economi sche ontwikkeling en maatschappe lijke ontwikkeling. Mensen die dage lijks intensief met die onderwerpen te maken hebben, vragen we in de verdiepingsgesprekken verder mee te denken over de toekomst." Vervolgens wordt op basis van de keuzes in de strategische visie, de inhoud van de Verkenningennotitie en de resultaten van de verdiepings gesprekken een aantal toekomst beelden voor Venray geschreven. "Die leggen we voor aan Venray tijdens twee openbare scenario debatten in juni. Dan mag iedereen ons vertellen welke voors en tegens de scenario's hebben." In septem ber is er een openbare Dag van het Ontwikkelingsperspectief. Daarmee rondt de gemeente de tweede fase van het opstellen van het Ontwik kelingsperspectief af. De uitwerking, het Ontwikkelingsperspectief zelf dus, moet voor het eind van het jaar klaar zijn. De gemeenteraad heeft het be stemmingsplan Buitengebied op 21 december 2004 vastgesteld. De laatste weken heeft de ge meente daarover intensief met de Provincie overlegd. Ener zijds over het weglaten van het aanlegvergunnïngstelsel; dat betekent minder regels. Ander zijds over een geconstateerde procedurefout tijdens de ter inzage legging. In het kader van deregulering, het verminderen van het aantal regels, heeft Venray als eerste Limburgse gemeente besloten het aanlegver- gunningstelsel te schrappen. Aanleg- vergunningen zijn vergunningen voor werkzaamheden die gekoppeld zijn aan activiteiten. De gemeente denkt dat er voldoende andere instrumenten zijn om de aanwezige natuur- en landschapswaarden te beschermen. Procedurefout Tijdens de ter inzage legging van het bestemmingsplan Buitengebied is per abuis een verouderde versie Colofon De gemeentepagina is een uitgave van de gemeente Venray. De redactie stelt deze pagina samen met veel aandacht en zorg. Toch kan niemand aan de inhoud ervan rechten ontlenen. Overnemen van artikelen mag alleen met toestemming van de hoofdredactie. Hoofdredactie Claudia Hendrickx, 52 33 33 Eindredactie Jansen Houbiers, Venray Fotografie Gé Hirdes, Mijntje Wismans Basisontwerp LaVerbe, Nijmegen Lay-out Studio Accent, Venray

Peel en Maas | 2005 | | pagina 17