Koester uw Monument "Ik kan mijn creatieve niet meer kwijt" Hard werken, samen '100 jaar psychiatrie' Kermis Oirlo Honderdzesentwintigste jaargang - week 18 - Woensdag 4 mei 2005 MAAS Lynn Steverink stopt met theaterschool Stichting Venray Monumentaal Ren begint te lachen. De twee zijn duidelijk goed gehumeurd. Achter een lekker bakje koffie vertellen ze honderduit over hun leven. Want het bleef niet bij die eerste liefdeskus. Ze besloten samen verder te gaan, trouwden, begonnen een boerenbedrijf in Veulen en kregen vier kinderen, drie meisjes en één jongen. En inmiddels zijn ze al jaren de trot se opa en oma van vier kleinkin: deren en al vijftig jaar met elkaar getrouwd. "Het is niet te gelo ven' De jaren vliegen voorbij", zegt Fien. Samen met hun familie, vrien den en bekenden vieren Piet en Ren zaterdag hun gouden brui loft met een heilige mis in de kerk van Veulen. De mis begint om 14.00 uur, met aansluitend van 15.30 tot 16.30 uur een receptie in zaal 't Veule. "En daar na hebben we nog een feest voor genodigden", zegt Fien. "We laten het maar op ons afkomen en hopen dat het een mooie dag wordt." VEULEN I Veulen: dat is de plaats waar de in Ledeacker geboren Piet en de in Wanroy geboren Fien een hulrc eeuw geleden gingen wonen. Fien verkaste al op jonge leeftijd samen met haar familie naar de Lorbaan in Veulen. "Dat is ook de reden dat we in Leunen zijn getrouwd", legt Piet uit. "Het was in die jaren gebruikelijk dat je in het dorp waar de vrouw woonde elkaar het jawoord gaf. Maar omdat Veulen toen nog geen kerk had, trouwden we in Leunen." Direct na hun trouwdag ging het kersverse echtpaar in een noodwoning aan de Veulensewaterweg wonen. Ze bouwden later een nieuwe Het is een komen en gaan van kandidaten deze week en volgende week bij het Cliëntenadviesbureau (CAB) Noord- en Midden-Limburg. Ze staan soms letterlijk en figuurlijk in de rij voor de cas ting van de film '100 jaar psy chiatrie'. Liefst 150 mannen en vrouwen, kinderen en seni oren, hebben zich ingeschre ven voor een rol als acteur of figurant in de film die in de loop van mei wordt opgeno men en in het najaar op Kreta in première gaat. Om de beurt mogen de kandidaten de audi tieruimte in om voor de audio visuele vormgever en de regis seur hun kunnen te vertonen. Het CAB functioneert als cas tingbureau voor de docu-fïlm '100 jaar psychiatrie'. De kandidaten worden opgevangen, geregis treerd en voorzien van algemene informatie. Ze lezen in de algeme ne brief dat ze in week 19 bericht ontvangen of ze wel of niet in aan merking komen voor een rol in de film. Ze krijgen meteen ook het concept vrijwilligersovereen- komst, zodat ze op de hoogte zijn van de voorwaarden waaronder ze deelnemen. In de wachtruimte wordt gekeuveld, zenuwachtig gekucht, en vooral vol enthousias me verteld waarom ze een rol wil len in de film. Ervaringsdeskundigen, profes sionals, cliënten, amateurtoneel spelers, nieuwsgierigen hebben zich aangemeld voor de auditie. Een boeiende mengelmoes van personen en beroepen. Leraressen, winkelbedienden, ervaringsdeskundigen, hulpverle ners, 'nieuwe sterren', amateurto neelspelers, alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. De kandidaten wisselen in de wachtruimte levensverhalen uit en praten hon derduit. Op deze wijzie wordt al een bijdrage geleverd aan proces sen vanuit het cliëntenperspectief zoals rehabilitatie, emancipatie, empowerment, beeldvorming, vermaatschappelijking, gelijk waardig burgerschap en kwali teitsverbeteringen binnen de GGZ-zorg. Projectleidster Ernie Hofmans volgt met een glimlach de gesprekken in de wachtruimte. "Mooi hoe een gesprek tussen personen met zo'n verschillende achtergronden kan verlopen, elkaar respectvol benaderen en elkaar de ruimte geven. Een deel van de doelstelling van de film is al bereikt." ACHTER DE DEUR De kandidaten worden één voor één de auditieruimte binnen geroepen. Achter de tafel zitten de filmmaker, de regisseur en de scriptschrijver die een aantal vra gen aan de kandidaat stellen. Er wordt een foto gemaakt en ver volgens dragen de amateur- acteurs een monoloog voor. De tekst hebben ze pas enkele minu ten eerder in de wachtruimte gekregen. Snel inlezen en inleven in de rol is noodzakelijk. Binnen tien minuten staan de kandidaten weer buiten. Hofmans: "De span ning valt weg als ze klaar zijn. Het is een docu-film, dus geen groot schalige film, maar de spanning is er niet minder om. Velen willen het gewoon een keertje meema ken, een positieve bijdrage leve ren of acteren in een film." De kick-off van de film is vrijdag 13 mei. Dan worden de contrac ten ondertekend en zullen het script, de rollen en de locaties nader worden toegelicht. "Deze kick-off is niet alleen een aftrap voor de film, maar ook een aftrap voor de interactie tussen de ver schillende groepen mensen." Van zaterdag 7 tot en met dins dag 10 mei is het weer kermis in Oirlo. Zaterdag wordt de kermis om 20.00 uur feestelijk geopend met medewerking van de jeugdfan- fare en de jeugddrumband. Zij zul len tijdelijk bezit nemen van de botsauto's en de eerste kermis in de gemeente muzikaal inluiden. Hieruit blijkt wel dat de kermis nog volop leeft in Oirlo. Openingstijden van de kermis: zaterdag van 20.00 tot 24.00 uur, zondag van 14.00 tot 24.00 uur, maandag van 16.00 tot 24.00 uur en dinsdag van 16.00 tot 24.00 uur. woning en bouwden hun boeren bedrijf in de loop der jaren steeds verder uit. "In het begin hadden we bijna niks", weet Piet nog goed. "Maar door hard te werken hebben we het bedrijf samen steeds verder weten uit te bou wen. We hebben het bedrijf eigenlijk van de grond af opge bouwd en hebben allerlei dieren gehouden: koeien, paarden, scha pen en pony's. In de eerste jaren hadden we ook nog wat akker bouw, maar later hebben we ons vooral gericht op koeien Ja, ik heb in mijn leven heel wat koeien gemolken." En ook de vrouw des huizes werkte vaak mee op het bedrijf. "Ach, dat hoort er bij", zegt Fien bescheiden. "We hebben altijd met veel plezier gewerkt op ons bedrijf. En gelukkig wonen we nog steeds op de plek waar we vijftig jaar geleden samen begon nen." Gelukkig wel, vindt ook Piet. Want hij moet er niet aan denken om midden in Venray te wonen. "We zijn het buitenleven gewend en wonen hier prachtig. Lekker vrij. Ik zou niet in een stad kun nen wonen." DIERENLIEFHEBBERS Piet en Fien zijn ook echte die renliefhebbers. Altijd hebben ze tussen de dieren gewerkt en gewoond. En ook anno 2005, nu ze al jaren gestopt zijn met hun bedrijf, genieten ze nog altijd volop van de paarden die in hun manege lopen en de schapen, kippen, duiven en ander kleinvee die in de ren bij htm woning ver toeven. Maar de grote liefde van Piet is toch wel het paard. Hij was zelf een actief ruiter, was lid van de plaatselijke ruiterclub en jureerde ruim twintig jaar op diverse con coursen. "Ook heb ik jarenlang gefokt met paarden. Nu verhuren we de manege die we bij onze woning hebben. Ja, ik heb altijd een grote liefde voor paarden gehad. Het zijn gewoon prachtige dieren." Een andere grote hobby van de man des huizes is voetbal. Zelf trapte hij tegen een balletje bij Ledeacker en ook nu nog mogen Lynn Steverink stopt per 1 juli met haar theaterschool in Venray. Na vijftien jaar vindt ze het hoog tijd om iets anders op te pakken. Vanaf volgend jaar start ze met korte theater cursussen en haar nu al suc cesvolle dinnershows en Theater op Bezoek worden op een nog professionelere wijze aangepakt. Er liggen verschillende oorza ken ten grondslag aan haar besluit om na vijftien jaar met de theater school te stoppen. De belangrijk ste reden is echter dat ze door haar drukke programma weinig tot geen tijd heeft om haar creatie- re ideeën kwijt te kunnen: "Ik ben continu bezig met een programma te draaien, waardoor ik geen tijd over hou voor andere dingen. Weeën heb ik genoeg, alleen veel te weinig tijd om ze uit te werken, hat is het grote probleem. Ik vind dat er op dit moment artistiek gezien te weinig uit mijn handen komt. Dan wordt het tijd om kno pen door te hakken en iets anders 'egaan doen." Theaterschool Lynn Steverink is al jaren een begrip in Venray, een kweekvijver van zang en danstalent. Met pijn in het hart stopt de sympathieke docente dan ook, "De leeftijd begint ook te tel- 'en en het les geven kost zoveel energie. Iedere leerling krijgt van ®ij 200 procent aandacht. Daar heeft iedereen recht op. Met min net neem ik zelf ook geen genoe gen. Ik merk dat het steeds moei- "jket wordt om die energie en motivatie op te brengen. Eerlijk gezegd heb ik ook nog nooit zo hng hetzelfde gedaan. Tijd dus v°or iets nieuws." De theater school telt op dit moment veertig Souden bruidspaar Piet en Fien Takken-Nabuurs Piet Takken (76) en Fien jiabuurs (81) kennen elkaar al heel lang. Piet had als jongen yan een jaar of zestien al een oogje op die knappe meid. Maar het duurde even voordat Fiea viel voor de charmes van de vijf jaar jongere Piet. "Ze vond me te jong", vertelt Piet mim vijftig jaar later. "Ik heb jaren moeten wachten voor dat we voor de eerste keer officieel met elkaar uitgingen. Waar dat was? In Rijkevoort, met de kermis. Ja, ik heb lang moeten wachten en erg mijn best moeten doen, maar heb gekregen wie ik wilde: Fien." Venray een heel nieuw project. "We gaan kortlopende theatercur sussen verzorgen waarin iedereen kan kennis maken de facetten van het theater. Na een introductiedag krijgen de deelnemers in blokken een lesprogramma met zang, dans en spel. Aan de hand van de kwali teiten van de deelnemers maken we een programma waarin ieder een een rol krijgt toebedeeld. Geïnteresseerden hoeven voor die cursus geen auditie doen maar kunnen zich gewoon aanmelden." SCHADUWLICHT Lynn Steverink neemt niet zon der slag of stoot afscheid van haar theaterzangschool. Op zaterdag 25 juni is er een grote afscheids avond in de Schouwburg Venray. Die avond wordt Schaduwlicht, een productie van Lynn en dansle- rerares Myrna van den Bosch, op de planken gebracht, waarin de leerlingen van Steverink nog een keer kunnen schitteren. Verder dansen leerlingen van Myrna op en zijn er enkele gastoptredens. Zo danst Jesse Jacobs, de zoon van Lynn Steverink, samen met zijn vriendin Brooke Widdeson. Beiden zijn professioneel danser aan het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Ook Ilja van den Bosch, de zus van Myrna, en haar vriend Daniël Morales Perez, zijn te gast in Schaduwlicht. Zij maken beiden deel uit van de Balletcompany in Oostenrijk. "Het wordt een anderhalf uur durend programma met mooie nummers die naar de klassieke richting nei gen. Het wordt ongetwijfeld een prachtige avond en hopelijk een waardig slot van de theaterzang- school", zegt Lynn Steverink vol vertrouwen. Piet en Fien Takken-Nabuurs uit Veulen vieren zaterdag hun gouden bruiloft met familie, vrienden en bekenden. de heren voetballers zich in de grote belangstelling van Piet ver heugen. Is er een voetbalwed strijd op televisie, dan zit Piet gegarandeerd voor de buis. Fien is ook een actief type. Ze was onder meer elf jaar voorzit ster van de LVB, acht jaar pen ningmeester van de dorpsraad, twaalf jaar secretaris van de plaat selijke KBO en zette zich jaren lang in voor de Stichting Kruisen en Kapellen in Venray. Want het restaureren van beelden is een grote hobby van Fien, net als lijs ten maken, boetseren, tuinieren en koersballen bij de KBO. Fien kreeg voor haar vele verdiensten voor de plaatselijke gemeenschap de onderscheiding 't Gaolde Paerd en als dank voor haar inzet voor de KBO de zilveren draag- speld van de ouderenbond. Samen hebben ze nog een grote hobby: op vakantie gaan. "Vroeger konden we nooit", zegt leerlingen die zich bekwamen in zang, dans en expressie. Dat de opleiding aanzien geniet bewijst het feit dat regelmatig leerlingen van Lynn Steverink erkende ver volgopleidingen als de Rockacademy of de musicaloplei ding aan het Conservatorium in Tilburg gaan volgen of worden aangenomen op de Frank Zanders Academy in Amsterdam. Vanaf volgend seizoen gaat Lynn Steverink zich nog meer toe leggen op haar dinnershows en Theater op Bezoek, dat al drie jaar met groot succes in Hotel Asteria in Venray is te zien. "De dinner shows zijn nog steeds een heel aantrekkelijke formule voor het Piet. "Maar nadat we stopten met ons bedrijf, gingen we in 1979 voor het eerst op vakantie. Daar hadden we eindelijk tijd voor. In Brazilië hebben we toen een broer van Fien bezocht. En nu gaan we elk jaar met een bus op reis. We zijn bijvoorbeeld in Italië en veel in Oostenrijk op vakantie geweest." Wat het geheim achter hun huwelijk is? Piet kijkt Fien glimla chend aan. "Ik heb altijd een oogje op Fien gehad en we heb ben het nog altijd fijn samen." Fien vervolgt, met een lachje op haar gezicht: "Bidden en werken en eendracht en liefde. Dat is een spreuk waar we vroeger vaak genoeg aan herinnerd zijn en die misschien wel een beetje bij ons past. We hebben altijd hard moe ten werken, maar mogen niet kla gen. We zijn al meer dan vijftig jaar samen en hopen nog vele jaren in goede gezondheid samen te mogen blijven." publiek en ook de deelnemers. Jonge talentvolle artiesten kunnen op een echt podium laten zien wat ze kunnen. En voor het publiek is het een heerlijk avondje uit met zang, dans en lekker eten. De nieuwste dinnershow bewijst eens te meer dat de grens nog steeds niet is bereikt. De rek er niet uit is." De professionele variant op de Lynn's Dinnershows, Theater op Bezoek, trekt op dit moment keer op keer een volle zaal in Hotel Asteria. De vier mei den en vier jongens vormen samen een talentvolle groep artie sten. "Met Theater op Bezoek gaan we nog nadrukkelijker aan de slag. De voorstellingen in Asteria zijn nu steeds uitverkocht, reden om de vleugels nu uit te gaan slaan. In samenwerking met een Nederlands evenementenbureau, dat op Europese schaal contacten heeft, zijn er plannen om de show ook elders in het land en zelfs het buitenland te gaan opvoeren. Met zo'n uitstekende groep zangers en dansers heb ik daar het volste ver trouwen in." In 2006 start Lynn Steverink samen met Myrna van den Bosch van de dansafdeling van het Kunstencentrum Jerusalem in Deze week besteedt de Stichting Venray Monumentaal aandacht aan een monumentje van devotie aan het kerkpad in Venray, namelijk het kruis naast het Schelpoortje. Dit kruis werd geplaatst ter gelegenheid van het feit, dat de zusters Ursulinen hon derd jaar in Venray woonden.Zij kwamen op 20 september 1838 vanuit Thildonk in Belgie per huif kar naar Venray. Het kruisbeeld is ontworpen door pater Angelicus van der Stok en werd uitgevoerd in brons op eikenhout. Een balda kijn is bevestigd over de drie top- einden van de kruisbalken. De Ursulinen hadden in het verleden tevens de armenzorg voor Venray. Dagelijks werden een aantal armenketeltjes klaargemaakt voor de onbekende armen die vanaf deze plek werden uitgedeeld. De sleutels van Jerusalem werden in 1974 overhandigd aan de Gemeente.Het mooie, oude poort je aan het Kerkpad is dichtgegaan. Het kruisbeeld dat de Gemeente in 1938 schonk aan Jerusalem. staat in zijn schaduw. Kent u ook zo'n beeldbepalende, monumenta- le plek in Venray of een van de kerkdorpen? Wilt u reageren of' een (digitale) foto ter beschikking stellen? Deze kan men sturen naar het secretariaat,van Stichting Venray-Monumentaal ,p/a Groene Hart 7. 5801 SX Venray. e-mail l venraymonumentaal@hccnet.nl In de rij voor een rol Lynn Steverink, op de foto met Majorie Scholtz en Annelie Reinders, stopt na vijftien jaar met haar theaterschool

Peel en Maas | 2005 | | pagina 15