j Oude foto Weekend diensten TAXATIES J {nhtoBytA AA^SJ Ars Musica Cantorij Koor Chrisko Confetti Euterpe MMSK St. Petrus'Banden Sub Matris Tutela Opanka Het Zonnelied Venrode 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray's Mannenkoor Lourdes bedevaart KBO Venray Schutters succesvol Computerclub Kienen Wijk Zuid meYeis Nieuwe gildekoning Halfaap geboren Omroep Venray De Springplank 1<l PEEL EN MAAS Donderdag 28 april 2005 - PagL HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse Huis- ArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Apotheek St. Oda, Apotheek De Monnikskap en Apotheek Antoniusveld: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag en zon dag is Apotheek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 uur. Stationsweg 60d, tel. 584877. Apotheek Veltum dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden, uitsluitend voor spoedgevallen kunt u bij Apotheek Antoniusveld terecht via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: D. BITIC-MANCDIC Tel. 586605 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK VENRAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar, tel. 581336 of 586457 J.M. van Winden, W.H. de Vocht, R.C. Goedegebuure, V. Geurts, R. Eelderink, G. Gelling en M. Theu- nissen DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 19.30 tot maandag 07.30 uur TOINE TIGGELOVEN TeL 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskun dige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 19-30 uur waargenomen door: TOINE TIGGELOVEN en LONNEKE SPAN Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tus sen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 INFORMATIECENTRUM GEES TELIJKE GEZONDHEIDSZORG Stationsweg 46, 5803 AC Venray, tel. 0478-527066. E-mail: igg@wgi.nl Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en maandag, dinsdag en don derdag van 1330 tot 16.30 uur. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13-30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulpvragen van de Algemene Hulpdienst en het Gehandicaptenplatform. OUDERENAD VISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09-00 tot 17 00 uur: tel. 0900- 0101. www.slachtofferhulp.nl BUREAU VOOR RECHTSHULP Z.O.N. De Clockert, Bergweg 4, 5801 EG Venray. Juridisch (gratis) spreek uur op afspraak: tel. 077- 3209191- Gespecialiseerd in arbeidsrecht, uitkeringsrecht, huurrecht, vreemdelingenrecht en consumentenrecht, met name voor de minder draagkrachtigen in onze samenleving. THUISZORG NOORD-LIMBURG Rayon Peel Maas, Kennedy- plein 18, 5801 VH Venray. Tel. 0478-538222. Fax: 0478-513212, www.thuiszorgnoordlimburg.nl SNELLE SERVICE PROFESSIONELE VERWERKING DE VOORDELIGSTE TARIEVEN De repetities van Ars Musica begin nen iedere dinsdagavond van 20.15 uur tot 22.30 uur. Zij repeteren in de Opmaat, hoek Oostsingel/Henry Dunantstraat. Binnenkort starten zij weer met stemvorming en individu ele zangles. Is zingen uw hobby en hebt u zin en interesse om samen te zingen? U bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Wiske Koster tel: 0478- 583399. Afmelding repetitie: Fried Huet tel. 0478-583130 of Harrie Hulsmans tel. 0478-583619 (dinsdag tussen 18.00 en 1900 uur). Doel van de Cantorij van de Prote stantse Kerk Venray is de gemeente zang te ondersteunen, nieuwe liede ren te introduceren en liturgische response te verzorgen in vieringen op de eerste zondagen van de maand en op hoogtijdagen. Iedere maandag wordt er door het koor geoefend in het Zonnelied vanaf 19.45 uur. Nieu we leden zijn van harte welkom. Vooral een tenor, een sopraan en een alt. Belangstellenden zijn welkom tij dens de repetitieavond. Iedere maandagavond repetitie om 19 30 uur tot 21.00 uur in het zaaltje van de Paterskerk. Het programma: Maandag 2 mei geen repetitie Zaterdag 7 mei 19.15 uur heilige mis Grote Kerk. Zaterdag 28 mei 18.00 uur heilige mis Paterskerk. Voor informatie en/of afmelding kim je bellen met Marly Driessen tel: 0478-588176 of Norma Ansin- ger tel: 0478-585234. Confetti is een enthousiast gemengd koor dat close-harmony zingt in zo'n beetje alle muziekgenres. Confetti zoekt nieuwe leden. Zij zijn momenteel met name op zoek naar mannenstemmen, zowel bas als tenor. Heb je interesse of wil je meer weten kijk dan op www.confetti.tk of bel Ralf Jansen: 0478-569558. Het harmonieorkest van Euterpe houdt op donderdag 28 april repeti tie. Afmelden via tel. (0478)589363. Zaterdag 30 april aubade koninginne dag 10.15 uur in café 't Upke. Op don derdag 5 mei is er geen repetitie. Het jeugdorkest houdt op donderdag 28 april receptie. Afmelden via tel. (0478)588545. Op 30 april 11.00 uur verzamelen voor de schouwburg en vanaf 11-30 uur concert. Op donder dag 5 mei vanaf 15.00 uur is er een repetitie in de Perdstal met aanslui tend een bevrijdingsconcert. Verder wordt er op zaterdag 7 mei vanaf 19.00 uur gebarbecued in de Perdstal. De drumband repeteert op de maan dagen 2 en 9 mei. Het jeugdorkest heeft op woensdag repetitie van 18.45 tot 19-30 uur. Tamboerkorps op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur. Op zondag repe titie samen met het muziekkorps. Muziekkorps: op woensdag van 19 30 tot 21.30 uur. Komende zondag is er geen repetitie. Bij verhindering dienen alle leden van het opleidingsorkest en muziek korps zich af te melden bij de korps leiding. Dit bij voorkeur mondeling en wel bij tel. 580418, of uiterlijk een half uur voor aanvang van de repetitie in de Opmaat, Oostsingel 37 in Ven ray. Heeft u interesse, neem contact op met tel. 581784, of kom kijken en lui steren tijdens de repetities in clubge bouw de Opmaat. De samenspelgroep van zangver eniging Sub Matris Tutela houdt op maandag 2 mei repetitie vanaf 18.15 uur. Het leerlingenorkest repeteert vanaf 18.45 uur en het orkest vanaf 20.00 uur. De algemene ledenverga dering begint vanaf 21.30 uur. Op woensdag 4 mei repeteert de leerlin gen tamboerkorps vanaf 18.30 uur en vanaf 19.30 uur is het de beurt aan het tamboerkorps. Verder houdt Sub Matris Tutela op zaterdag 14 mei vanaf 18.30 uur een limonadeconcert en op zondag 22 mei is er een Maria- processie. Alle dansgroepen van Opanka bereiden zich voor op de afsluiting van het seizoen, die dit keer in de schouwburg van Venray zal plaatsvin den op zondagochtend 19 juni. Alle groepen laten dan zien wat geduren de het dansseizoen is ingestudeerd. De demonstratiegroep laat haar nieu we serie zien. Het lesprogramma van Opanka is als vojgt: Voor de jeugd: op maandag in basisschool De Vlaswei: Kidsdance (groep 1 t/m 4) van 15.30 - 16.15 uur. Streetdance (groep 5 t/m groep 8) van 16.15 - 17.00 uur; op maandag in Wijkcentrum Veltum: van 18.15 -19.15 uur: Streetdance (12-18 jaar). Voor volwassenen: de lesgroe- pen Internationale dans recreatief, in Wijkcentrum Veltum: maandaggroep van 21.00 - 22.00 uur; dinsdaggroep 9.30 - 11.00 uur. De demonstratie- groep oefent op maandag van 19-30 - 20.45 uur, ook in Wijkcentrum Vel tum. Dansleiding is in handen van Josta Veldhuis. Nadere informatie over de lessen is te verkrijgen bij Jolanda Jaspers, tel. 0478-510995, e-mail: info@opanka.nl. Of Hik on wfh«itp'nncinlfo nl I Gemengd koor Het Zonnelied repe teert elke maandag vanaf 20.00 uur in parochiehuis Paterskerk aan de Leun- seweg in Venray. Op maandag 2 mei zingt het koor tijdens de mis vanaf 19.00 uur in de Sint Catharinakerk in Leunen. Op Hemelvaartsdag en op moederdag 8 mei wordt er vanaf 10.30 uur gezongen in de Paterskerk. Bij verhindering afmelden bij Iny Kuy- pers via tel. (0478)585226. Belang stellenden kunnen op de repetitie avonden met het koor komen kennismaken.Voor meer informatie kan men contact opnemen met José Bakkum via tel. (0478)582767 of Toos van den Heuvel via tel. (0478)583884. Eerstvolgende repetitie woensdag 4 mei om 20.00 uur bij zaal Thielen, Kennedyplein te Venray. Denk aan de stemvorming van 19.00 tot 20.00 uur. Afmeldingen bij Annemie Vousten, telefoon 513135. 1 mei optreden op het Engels Kerkhof voor de veteranen en aansluitend concert in de kantine van Inalfa. Aanvang 11.30 uur. Agenda: Maart tot en met juni: stemvorming 1 mei optreden Engels Kerkhof 22 mei voorjaarsconcert schouw burg Venray Wil je meer weten over dit pop koor, wil je ook graag komen zingen of vind je het leuk wanneer zij een keer op komen treden, neem dan eens contact op of bezoek de website www.venrode.nl voor adressen en verdere bijzonderheden. Vrijdag 29 april gaan zij de mei boom planten bij bij café d'n Oldti mer. Aanvang 20.00 uur. Zondag 1 mei het traditionele koningschieten. Het schieten begint om 14.00 uur. Vanaf het koningschie ten gaan zij op de donderdagavonden vanaf 19.30 uur oefenen. Donderdag 28 april 19-30 uur tot 21.00 uur repetitie gehele koor, daar na presentatie reis. Donderdag 5 mei geen repetitie Donderdag 12 mei 19-30 uur repe titie gehele koor Programma: Donderdag 28 april: presentatie reis (aanvang 21.00 uur) Afmelden per e-mail: afmel den vmk@venray.net. Telefo- nisch:Ó478-513019 Oud papier: kunt u afleveren bij de VMK-container aan de Molenhofweg. Repetitielokaal: Partycentrum De Witte Hoeve Website:www.venray.net/vmk Stichting Heil der Zieken gaat van dinsdag 10 tot en met dinsdag 17 mei op bedevaart naar Lourdes. Als voor bereiding op de bedevaart is op maan dag 2 mei vanaf 20.00 uur een infor matieavond voor de deelnemers in zaal Martens in Leunen. Tevens wor den op deze avond alle vragen beant woord en wordt afgesproken wat het tijdstip is van vertrek. VNB Nationale bedevaarten stuurt de reisdocumen ten rechtstreeks naar elke deelnemer toe. Het is voor de 25-ste keer dat er vanuit Venray een bedevaart met de VNB word georganiseerd en om dat te vieren zal er op 7 mei in de parochiekerk van Leunen een eucha ristieviering uit dankbaarheid worden opgedragen. De viering begint om 18.00 uur, aansluitend is er een recep tie in zaal Martens in Leunen. De KBO Venray houdt op donder dag 26 mei een fietstocht naar Weller- looi. De afstand bedraagt ongeveer tweeëntwintig kilometer en vertrek is om 10.30 uur vanaf De Kemphaan. Tijdens de tocht is er ondermeer een lunch en een rondleiding door rozen kwekerij Seuren. Voor degenen die fietsen bezwaarlijk vinden is er ook de gelegenheid de tocht per auto te maken. Ook niet KBO leden kunnen deelnemen. Opgeven voor maandag 16 mei bij mevrouw Van de Voort via tel. (0478)588691. Verder is er de gelegenheid tegen een gereduceerde prijs het Zoo park Overloon te bezoe ken. De schutterijen Sint Antonius en Sint Petrus Baarlo, 't Zandakker Gilde Sintjan Venray en Sint Lucia uit Horst hebben tijdens de tweede schietwed strijd van de Schutterscombinatie Noord-Limburg in de A-klasse het maximale aantal van 72 punten behaald, Deze drie verenigingen voeren ook het klassement aan in de A-klasse. In de B-klasse ging de eerste prijs naar Sint Sebastianus Sevenum met 72 punten, tweede werd Sint Hubertus Beringe met 71 punten en derde werd Sint Antonius en Sint Petrus Baarlo, Sint Lucia Horst en Sint Marti- nus Maasbree met 70 punten. In de C-klasse ging de eerste prijs naar de C2 van 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray met 69 punten, tweede werden Sint Antonius en Sint Petrus Baarlo, Sint Martinus Maasbree en 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray met 68 punten. De eerstvolgende wed strijd wordt gehouden op zaterdag 7 De Computerclub Regio Venray houdt op vrijdag 29 april weer een bijeenkomst voor al haar leden in wijkcentrum Veltum aan de Veltumse Kleffen 62b. Ook wanneer u geen lid bent van de computerclub en met vragen of problemen zit omtrent uw pc, kunt u de clubavond bezoeken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met tel. 06-23873178 of kij ken op homepagina: http://crv.ison- zeclub.nl. In het wijkgebouw aan de Beuken laan kan men op vrijdag 29 april vanaf 20.00 uur kienen. Er zijn mooie prijzen en een superkien te winnen. Eindstraat 12, tel. 581553 Het Sint. Joris- en Sint Anthonius- gilde in Maashees heeft haar jaardag gevierd. Dit is de zondag op of na Sint Jorisdag, de eerste patroon van het gilde. De dag begon met een gebedsdienst, met aansluitend het tweede deel van de jaarvergadering, waarna het gilde zich op kon maken voor het hoogtepunt van de dag: het koningschieten. Met het 169e schot heeft Gerrit Emonts zich tot gildeko ning 2005 geschoten. Bij het burger koningschieten loste vlak daarna Gise- la van Boekei het finaleschot: met 166 schoten werd zij de nieuwe burgerko ningin. De nieuwe koning wordt op zaterdag 7 mei officieel ingehaald. Deze dag gaat het gilde de nieuwe koning om 19 00 uur thuis afhalen, waarna hem om 20.30 uur een recep tie wordt aangeboden in de zaal van Plein 27 in Maashees. In Zoo Pare Overloon is een bam- boemaki-tweeling (halfaap) geboren. Beide jongen maken het goed en zijn erg levendig. Vanwege het koude weer verblijven ze nog binnen. Het is de allereerste keer dat er bamboema- ki's geboren zijn in Zoo Pare Over loon. De bamboemaki is een zeldza me diersoort en dat maakt de geboorte van deze tweeling extra bij zonder. Vader Zozorro en moeder Kelly hebben elkaar leren kennen in juni 2004 en zijn nu al de trotse ouders van een tweeling. Bamboema- ki's zijn halfapen en komen alleen voor op het eiland Madagaskar voor de kust van Zuid-Afrika. Ze leven in de natuur in de papyrus- en rietbed den bij het Alaotrameer. Deze dier soort leeft vaak in groepen van onge veer acht individuen. Het aantal mannetjes en vrouwtjes binnen een groep is gelijk. De jongen worden vanaf de geboorte door de moeder verzorgd. Na zes dagen begint een jong de omgeving te verkennen en na drie weken is het jong al in staat om te lopen en te springen. Omroep Venray gaat op zaterdag 30 april voor het programma Prime- Time al op de vroege morgen naar het centrum om te kijken wat er op deze koninginnedag in Venray te beleven valt, Natuurlijk wordt er gekeken op de kindermarkt en worden er leuke gesprekken gevoerd met de deelne mers aan deze markt. Wie op deze Koninginnedag vroeg op de hoogte wil blijven moet daar voor tussen 8.00 en 10.00 uur luiste ren naar Prime-Time. Verder besteed Prime-Time op zaterdag 21 mei, een dag voor de première van de Passie spelen in Tegelen, uitgebreid aan dacht aan dit cultureel evenement. Prime-Time praat op deze zaterdag morgen met de voorzitter van de Pas siespelen de heer Wim BeUrskens, regisseur Pierre Driessen en tekst schrijver Wiel Kusters. Verder komen de hoofdrolspelers natuurlijk ook aan het woord. Zo krijgt men alles te horen van Erik Snel, de man die dit jaar de rol van Jezus speelt Prime-Time geeft elke zaterdag twee kaarten voor de Passiespelen weg voor een plaats op de eerste rang. Verder is er elke donderdag avond Volksmusik mit schwung tus sen 19.00 en 20.00 uur met onder andere de wekelijkse plaat van Ernst Mosch en een maandelijkse artiest van de maand. Ook zijn er toegangs bewijzen te winnen van het 42e inter nationale blaaskapellenfestival Berin- ge, dat tijdens het komende Pinksterweekeinde op 14, 15 en 16 mei gehouden wordt. Vanaf zondag 1 mei neemt Omroep Venray de luiste raar mee terug naar de jaren vijftig. Voor sommigen een knusse tijd, waar in het leven nog overzichtelijk was; voor anderen een periode van veran dering en modernisering. In het programma Moments To Remember blikken Hilko en Mathieu ondermeer terug op Drees, de water snoodramp, de Koude Oorlog maar ook op de opkomst van de televisie. Dit alles omlijst met de muziek uit de jaren vijftig. Moments To Remember is elke zondagmorgen tussen 8.00 en Grote Kerk Zaterdag 30 april 19.15 uur mis; jaardienst Joos Ariaens en overleden familie Ariaens-Roijers, Jos Jacobs. Zondag 1 mei 9.30 mis; Mia van Meijel-Kessels, Pierre Pouwels, Gerrit van Gastel, Miet van Es en overleden familie, jaardienst Sjeng Ewals en overleden familie, zeswekendienst Mia Pouwels; 11.00 uur mis voor levende en overleden leden schutte rij Sint Jan, Bertus Meesters, jaar dienst Dies Martens-Voesten, jaar dienst Mieke Lunter-Keulemans, Jan Martens en overleden familie, Mia Janssen. Maandag 2 mei 9.00 uur mis; fami lie Schreinemachers-Jacobs. Dinsdag 3 mei 9.00 uur mis; over leden familie De Vilder-Rutte. overle den leden Franciscus derde Orde, Kees Schueler, familie Van Pelt-Stum- pe, broers en zus. Woensdag 4 mei 9.00 uur mis; Johan Schwachöfer en overleden familie, ouders van Osch-Hebben en zoon Sjef; 18.45 uur dodenherden king. Donderdag 5 mei 9.30 uur mis; familie Van Kessel-Versleijen, zonen Jan en Teng. 11.00 uur mis voor Mies Swinkels-Seijkens. Dienbeurten; zaterdag 19.15 uur, Andrea, Merel, Renske, Pleunie, Jo- Ann en Martine. Zondag 9.30 uur, Jaqueline, Ties, Judith, Bas, Leroy. 11.00 uur, Suzan ne, Danny, Milou, Stef, Anouk, Adri- aan. Donderdag 9.30, Martijn, Wilbert, Laurens, Judith, Niek, Naomi. 11.00 uur, Andrea, Laura, Danny, Marloes, Jeugdvereniging De Springplank houdt op donderdag 28 april een oranjetocht voor de kinderen van groep 4 en 5. Van 18.30 tot 20.00 uur trekken de kinderen, liefst met kleren of andere spullen in de kleur oranje, verdeeld in groepjes door Venray. Aansluitend is er een programmaver gadering voor de leiding van de don- derdaggroep. Op maandag 2 mei is er van 18.30 tot 20.00 uur club voor de kinderen van groep 3- Deze keer gaan de kinderen knutselen voor Moeder dag. De clubavond voor de jeugd van de groepen 6, 7,8 en de schoolverla ters wordt gehouden op dinsdag 3 mei Op het programma dat duurt van 18.30 tot 20.00 uur staat Party en Co, onder leiding van Francien. Op woensdag 4 mei kunnen de kinderen tussen 18.30 en 20.00 uur hun kamp spullen inleveren in het clubgebouw. Het inladen van de bus wordt op don derdag 5 mei vanaf 11.00 uur gehou den. De kampdeelnemers worden om 11.45 uur verwacht en om 12.00 uur is het vertrek. In verband met Hemel vaart en het kamp is er geen club voor de kinderen van de groepen 4 en 5. Bij het minigolftoemooi is Thijs Verasdonck met 134 punten eerste geworden. Tweede werd Marleen Oudenhoven met 127 punten en met 120 punten ging de derde plek naar Olav Janssen. De vierde plaats was voor Niels Kusters met 117 punten. Carlijn en Adriaan. Lecotren; zaterdag 19.15 uur L Truijen. Zondag 9 30 uur L. Engel 11.00 uur G. de Groot. Paterskerk Zaterdag 30 april 16.30 uur: spreekuur parochiepriester; 17.00 uur biechtgelegenheid; 18.00 uur mis; Ton Bogers, Olga Pijls en overle den familie, uit dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk, jaardienst voor Sjaak en Sjang Janssen en overleden familieleden. Zondag 1 mei 8.30 uur: vroegmis voor parochie Venray-Zuid, 10.30 uur mis Johannes en Helena van Hel den en Jan van Kessel. Maandag 2 mei 18.30 uur mis Antonius Aben en overleden familie. Dinsdag 3 mei van 10.00 tot 12.00 uur openstelling kerk; 18.30 uur mis, Gerrit Koppes en familie. Woensdag 4 mei 12.15 uur huwe lijk Graig Owens en Hanneke Lins- kens (Veltumse Kapel); 18.00 uur mis familie Madou-Klaassens en klein zoon Cretien, overleden ouders ALoys en Maria Spee-Seegers. Donderdag 5 april 10.30 uur mis voor overleden ouders, oom en tante, grootouders. Uit dankbaarheid voor hetgeen ons gegeven is. Vrijdag 6 mei 17.30 uur aanbid ding van het allerheiligste; 18.30 uur mis voor een dierbare. Vincent van Gogh Instituut Zaterdag 30 april 18.30 uur litur gieviering Sewatiuskapel voorganger: G.van Loenen lector: P.Wittenbols Zondag 1 mei 10.00 uur liturgievie ring Annakapel voorganger: G.van Loenen lector: H.de Jong; 11.15 uur Liturgieviering Vincentiuskapel voor ganger: B.Faas Stilteruimte donderdag 28 april 16.45 tot 17.15 uur yoga en medita tie, P.ZandvIiet. Parochie Oostrum Zondag 1 mei 10.00 uur heilige mis bedevaart uit Leunen, Veulen en Heide. De bedevaartgangers zorgen zelf voor misdienaars en koor. Jaar dienst Wiel Tacken, zeswekendienst Doortje Arts-Thijssen, Jan Hendrix (namens fam. Geurts uit Grubben- vorst), overleden fam. Hendrix- Geurts, Mina Derks, overleden ouders Theo Hellegers en Koos Hel legers-Jeuken, Martinus Reijnders en Henrica Verstegen. Dinsdag 3 mei 9 00 uur heilige mis fam. Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie. Uit dankbaar heid (L. Weijs 95 jaar!), voor priester roepingen. Donderdag 5 mei 9.30 uur heilige mis Hemelvaart (Gemengd Koor), fam. Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie, Lena Valckx- Peters (buurt Gildestraat), voor de vrede. Misdienaars: Cheryl Cremers en Job Linskens. De Mariaprocessie van Oostrum is op 22 mei om 10.30 uur. Parochie Oirlo Vrijdag 29 april 16.30 uur mis, 50- jarig huwelijksfeest echtpaar Nab- ben-Voermans. Zaterdag 30 april 19.00 uur mis, St. Ber Willems en To Willems-Geurts, jaardienst overleden ouders Steeghs- Nelissen. Zondag 1 mei 10.00 uur mis, St.Gerard Peters en Petronella Arts, Sef Kunen en overledenen van de familie Kunen-Van Dijck. Woensdag 4 mei 9-00 uur mis voor de parochie. Vrijdag 6 mei 9-00 uur mis voor- priesterroepingen, Miel Janssen. Zaterdag 19 00 uur mis, Grad Cla- essens, Frans Maas en Leon Swinkels. Collectanten: zaterdag; L. Nelissen, zondag; A. Pouwels. Misdienaars: Vrijdag; K.Nelissen en S. Gommans. Zaterdag; Susanne Peters en D. Bisenberg. Zondag; Lei en Lauri Nelissen. Parochie Leunen Heilige Catharina Leunen; Zaterdag 30 april 18.00 uur mis voor: Dien Reintjes-Cleven, overle den familie van Ool-Jeucken, Toon van Cuijck, Jan van Cuijck, Frans Rongen en overleden familie. Misdienaars Cane en Iris. Lector Els Wijnhoven. Bedevaart van de 3 clusterparochie naar O.L.Vrouw van Oostrum. Zondag 1 mei 10.00 uur mis in Oostrum, Martinus Claessens echtge note en zoons Teng en Gerard, jaar dienst Jan van Meyel en echtgenote en dochter Jo, jaardienst Jan van Meyel. Doopviering 15.00 uur, Fleur Loenen .Pascherhof 9- Misdienaars Nathalie. Jaimy en Uz. Lector Goen Reintjes Maandag 2 mei 19-00 uur mis, Lourdescomité, To Philipsen- Michels. Dinsdag 3 mei 15.00 uur jubileum viering 50-jarig huwelijk echtpaar Jacobs-van de Bekerom. Woensdag 4 mei 16.00 uur jubi leumviering 40-jarig huwelijk van echtpaar Philipsen-van Rijswijck Donderdag 5 mei 10.30 uur mis Hemelvaart. Misdienaars Geert, Julia en Yvette. Zondag 1 mei is de jaarlijkse bede vaart van de parochies van het clus ter naar O.L.V van Oostrum. De plechtige eucharistieviering is om 10.00 uur. Aansluitend koffie in café Back in Time tegenover de kerk. De mis van 10.30 uur in Leunen en de mis van 9.15 uur in Heide komen daardoor te vervallen. Rectoraat Veulen Zaterdag 30 april 19 30 uur mis: Truus Sonnemans-Wilmsen. Misdie naars Amke, Nikki, Sef, Evi. Lector Martien Classens. Woensdag 4 mei 19-30 uur mis; kinderwoorddienst alleen voor com municanten. Rector Bennenbroek. Voor Harrie van Meijel en An van den Goor-Cre- mers. Misdienaars Loes, Lieke, Stan, Youri, Lisanne. Lector Maria Philip- sen. Rectoraat Heide Zondag 1 mei 9-15 uur geen mis in Heide in verband met bedevaart naar Oostrum. Donderdag 5 mei 9-15 uur mis voor Johan Loonen. Misdienaars Lotte, Ruud M. en Sef J. Lector Ria Derikx. Misdienaars: zondag Bart, Lisa en Rianne, donderd; ten en Wouter. Lezer: zondag Jan, donden je- Rectoraat Smakf! Zaterdag 30 april 10.00 ul ristieviering voor bedevaan van de Jozefgemeinschaft uit Wem in Duitsland. Zondag 1 mei 10.00 uure» tieviering voor overleden Moeskops-Gerritzen, René overleden ouders Ermers-Vc; Henk Ermers. Dienbeurt B en Tim Seijkens. Lectricei] der Meer. 12.30 Uur eucha ring voor de bedevaart uit dam. 14.15 Uur gebedsdienst stelling en zegen. Woensdag 4 mei 9.30 uurn St. Jozef genadekapel ter ere Jozef, Mie Bongaerts-Ken® Poels, weldoeners van de kapt Donderdag 5 mei 10.00 uu ristieviering met volkszang! familie Hesemans-Douven. Parochie Ysselsteyn Zaterdag 30 april 19.00 uur (Volks zang) (Kinderwoorddienst) Wiel en Hanneke Philipsen-Peeters (verj); Mia Philipsen Nijssen; Truus Willems- Lemmen en Win en Thea. Dinsdag 3 mei 19.00 uur voor de intenties van der parochie. Woensdag 4 mei 19-00 uur Hemel vaart van de Heer. Dodenherden king. Voor alle zieke parochianen. Misdienaars: zaterdag 19.00 uur Erwin en Stef; dinsdag 19.00 uur Niels en Mike; woensdag 19.00 uur Erwin en Kevin. Parochie Merselo Zondag 1 mei 9.30 uur eerste h. communie; Gerrit Baten. Woensdag 4 mei 17.30 uur hemel vaart van de heer. Marie van Cuyck- Hellegers en Harry van Cuyck; Piet Janssen; Leny Michels-Berens en Albert Michels; Johanna Pubben- Janssen en zoon Peter; Marie Poels Bouten en Jacobus Poels en Maurice. Vrijdag 6 mei 13.00 uur huwelijk van Martijn Mertens en Suzan Wilms. Parochie Vredepeel Zondag 1 mei 9.30 uur ouders Pee- ters-Janssen. Maandag 2 mei 19.00 uur fam. Cor- nelissen-Hendriks. Donderdag 5 mei 9.30 uur hemel vaart van de heer, Sophie v.d. Heu- vel-Slegers. Parochie Meerit Zondag 1 mei 10.30 uur® lige communie; misdienaar, Goumans, Frans Goumans.js de Kerkhof. Koster Truus Heg Donderdag 5 mei 9.00 min pi/ Smits, Piet Crijnen en Greet! Peters, Misdienaars; Donnéd- Femke Coenders, Doris de B tor Jan van Dijk. Koster fsp ders. Parochie Tienra| Zaterdag 30 april 18.00 jaardienst de heer He mevrouw Hermina Hendriki jaardienst overleden ouden Verstraelen. Zondag 1 mei 10.00 uur cessie Well, 9.30 uur wordth hoedje gebeden. Woensdag 4 mei 19-001 herdenking opgeluisterd koor van Wanssum, voor al en overledenen van de para Donderdag 5 mei 15.00 lof. Zaterdag 30 april uur; misdienaars Dylan, Si lectanten W. van Rijswic nands. Ziekencommunie; op vri vanaf 915 uur voor het g( ter. Tijdig opgeven bij de pa Protestantse kei Zondag 1 mei om 10.00 in Het Zonnelied. Voorganger^ Oosterom uit Helmond, Voc kleinsten is er kinderopva kindernevendienst gehoud| den. Jehovah's Getu Belangstellenden kunnen dag 30 april vanaf 18.00 ut zondag 1 mei vanaf 10.00 uil beltoespraak bijwonen van vah's Getuigen. De toespt gehouden aan de Henri Duw in Venray. Rehoboth Op zondag 1 mei diens 10.00 en 14.30 uur; ds. W. Mr seke. Bijbelgemeente De Bijbelgemeente Venn; iedere zondag om 10 uurea in de Kemphaan, Kennedypfe Venray. Er wordt gezongen bundel Opwekking. Tijdens 4 is er ook aandacht voor dek en er is crèche en zondags Vanuit de Bijbelgemeente s Alpha cursus georganiseerd 1 mogelijk om deel uit te mar een huiskring. Predikant van belgemeente is R. Lammers. Secretariaat.' C. Krant! Kogeldistel 35, 5803 HN Veif 0478-510337. E-mail: donk@12move.nl De Marktstraat gezien vanuit de Hoenderstraat omstreeks 1935. Réchts de huis. Verder de graanhandel van Winkelmolen, Links het kantoorïi arbeidsbeurs, met daarnaast het kantoor van het waterschap. Voorheen® de hier gemeente-opzichter Timmermans. Verder de kleermakerij van Arts, de rookartikelen zaak van aannemer Thei Maassen, eerder van PfJjr Smits, dan onbekend en op de hoek hotel en café "Het Hert".

Peel en Maas | 2005 | | pagina 26