Indrukwekkende ruisweg in Castenray 'We dragen na 80 jaar altijd ons steentje bij' nog Sixtiesnight in Venray LeenDirect bij de bibliotheek Samen investeren in een prettige woonomgeving Steeds meer Limburgers voelen zich betrokken bij buurt Comedia speelt komische thriller Woensdag gehaktdag 10 kilo 2,- p/kg Asperges: het witte goud Gespreksgroep rouwenden Donderdag 31 maart 2005 - Pagina 7 ipEEL EN MAAS Leden van de bibliotheek kun nen meer dan 250.000 cd's, 300.000 lp's en 1000 muziek- dvd's 24 uur per dag, zeven dagen per week zelf aanvragen via de website van de Centrale Discotheek Rotterdam www.muziekweb.nl Vervolgens worden deze gestuurd naar de bibliotheek in Venray. Daarmee komt Europa's grootste muziekcollectie direct beschikbaar. Leendirect kan zowel via Muziekweb.nl als via www.obvenray.nl worden bena derd. Nadat de lener zich bij de bibliotheek heeft aangemeld voor het gebruik van LeenDirect, kan het grootste gedeelte van de collectie van de Centrale Discotheek Rotterdam via inter net worden aangevraagd. De lener krijgt automatisch een e- mail zodra het materiaal bij de bibliotheek Venray klaar ligt. Nog geen lid van de bibliotheek maar wel geïnteresseerd in Leendirect? De bibliotheek Venray kent verschillende soor ten abonnementen, waaronder de gelegenheidspas en het abon nement dat gratis is. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de bibliotheek Venray www.obvenray.nl. Tijdens de openingsuren kan men voor informatie over LeenDirect terecht bij de mede werkers van het inlichtingenbu reau. De openingstijden van de bibliotheek zijn maandag van 13-00 tot 17.30 uur, dinsdag van 11.00 tot 17.30 uur, woensdag van 11.00 tot 17.30 uur, donder dag van 13.00 tot 17.30 uur, vrij dag van 11.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur. Plezierig wonen. Wonen Venray is van mening dat daar meer voor nodig is dan alleen een goede woning. Met het Leefbaarheidsfonds nodigt de corporatie, die onderdeel uit maakt van Wonen Limburg, haar huurders uit om geza menlijk de woonomgeving te verbeteren. Het fonds maakt het mogelijk om bewoners financieel te ondersteunen bij hun initiatieven om de buurt veiliger of gezelliger te maken. Het Leefbaarheidfonds is een initiatief van Wonen Limburg en haar vijf huurderorganisaties. De corporatie stort jaarlijks een met de huurderorganisaties afgespro ken bedrag in het fonds. De mid delen zijn bestemd voor het ver beteren vanv het woon- en leefklimaat in de wijk. De ervaring leert dat met relatief kleine aan passingen vaak een hoop bewerk stelligd kan worden. Een goede relatie met buurtgenoten, veel groen, schone straten, een zit bankje en verlichte achterpaden zijn voorbeelden van zaken die het wonen prettiger en veiliger maken. Het Leefbaarheidfonds kan hier een goede bijdrage aan leveren. Uitgangspunt bij het Leefbaarheidsfonds is dat bewo ners zelf met een plan komen en zoveel mogelijk meehelpen dit plan uit te voeren. De corporatie beoordeelt de aanvraag en kent het te schenken bedrag toe. Bij grotere uitgaven (meer dan 7.500,-) neemt een speciaal voor dit fonds ingestelde commissie de aanvraag in behandeling. Deze commissie bestaat uit twee corpo ratiemedewerkers en twee leden van de huurderorganisaties. Zij nemen binnen twee weken een beslissing. Wonen Venray hoopt met dit laagdrempelige fonds haar huur ders meer te kunnen betrekken bij het verbeteren van de leefom geving. Wilt u meer informatie over het Leefbaarheidsfonds? Neem dan contact op met Wonen Venray, telefoonnummer (0478) 55 46 00. Of kijk op de website www.wonenlimburg.nl. Daar vindt u ook het aanvraagformu lier. Gouden en diamanten processiefeest zusjes Jenneskens Werkelijk alles zat mee bij de 'levende kruisweg' op paas zaterdagmiddag in Castenray. jen weldadig lentezonnetje ipreidde zich uit over de hon derden toeschouwers die waren afgekomen op het unie- te schouwspeL Het leek wel of )oze Lieve Heer zelf de regie roerde over de uitbeelding ran zijn lijdensweg van de Castenrayse kerk naar de ïoek van de Lollebeekweg en le Steegkamp. Daar zou door de Stichting Heemkundig ienootschap Castenray het veldkruis ter nagedachtenis aan de in 1934 verongelukte ïerritje Steeghs worden her opgericht. Al vroeg in de morgen heerste ;r bedrijvigheid in het anders zo istige kerkdorpje. Op de .ollebeekweg werden de afstan- len voor de verschillende kruis wegstaties uitgemeten en werden ïarteringen op en langs de af te eggen route aangebracht. Aan et perkje waar het veldkruis eplaatst zou worden, werd de tatste hand gelegd. De kiezel werd aangeharkt en ook tussen de >as geplante buxusplantjes werd e grond wat los gemaakt. Alles toest er perfect uitzien. Op het oefenterrein van ruiter- lub De Eendracht liet men de taarden van de Romeinse solda- en nog een extra keer wennen an het geluid van de roffelende rommels. Bordjes met de wegom- g werden waar nodig opge- :n en voor de zoveelste keer werd het draaiboek nog eens igelopen. Niets werd aan het oeval overgelaten. Om twaalf uur begaven de eer ste acteurs en actrices zich naar le kerk om geschminkt te wor- len. Alleen al voor Christus had :én grimeuse anderhalf uur werk. lij kwam er dan ook, evenals de andere spelers, levensecht uit te ien. Voor en na kwam iedereen tan de beurt en konden de aanwe zige persfotografen driftig hun eerste plaatjes schieten. Een camerateam van SBS 6 was inmid dels ook gearriveerd, evenals de schrijvende pers die het hele gebeuren blijkbaar bijzonder en spectaculair genoeg vond. Naarmate de tijd vorderde, liep de spanning langzaam maar zeker op en werden hier en daar wat nerveuze trekjes zichtbaar. Buiten galmde Gregoriaanse passie muziek en stond het talrijke publiek vol verwachting van de dingen die komen gingen. Toen de kerkklok twee uur in de namiddag sloeg, stonden koor leden en spelers in het midden pad van de kerk klaar om aan het schouwspel te beginnen. De grote kerkdeuren zwaaiden open en voorafgegaan door de tromme laars begaf het vijftigkoppige gezelschap zich naar buiten. Na een korte inleiding kondigde de voorzitter van het Heemkundig Genootschap die als verteller fun geerde, dè eerste statie aan. Met luide stem werd de geboeide en door martelingen getekende Jezus Christus door Pilatus veroordeeld, waarna deze zijn handen in onschuld waste. Toen hij Jezus nog een laatste kans wilde geven van de dood gevrijwaard te blij ven en het volk de keus liet tussen de vrijheid van Barabbas of Jezus, klonk het uit tientallen kelen: "Barabbas vrij!" en "Aan het kruis met Hem! Kruisigen!" Na deze door de hogepriesters aangezette massahysterie kon Pilatus niet anders dan te roepen: "Breng Hem nu maar naar de kruisberg!" Onder het zingen van 'O hoofd vol bloed en wonden' door de leden van het Dameskoor en het Kerkelijk Zangkoor zette de stoet zich langzaam in beweging. Voorop te paard drie Romeinse soldaten strak in het harnas, gehelmd en getooid met felrode mantels. Onder voortdurende sla gen met de gesels werd Jezus door de beulen vooruit gedreven naar de plek waar het fraaie, hou ten kruis klaar lag. De zware last werd op Zijn schouders gelegd en zo ging het onder het zingen van telkens een strofe van het Stabat Mater naar de volgende statie. Iedere keer wanneer het koor uit gezongen was, volgde het langza me en monotone geluid van de trommels. Toen Jezus voor de eer ste keer onder het kruis viel en Johannes en Simon Petrus toe snelden, flitsten de camera's en waren ook de mensen van SBS 6 vol activiteit. De beulen deden hun werk met overgave en sloe gen de apostelen terug, zodat de stoet weer verder kon. Bij de vijf de statie werd Simon van Cyrene met veel geweld gedwongen het kruis mee te dragen. De acteurs en actrices gingen helemaal op in hun rol en het geheel werd zo levensecht uitgebeeld, dat een diepe ontroering zich meester maakte van velen van de honder den meetrekkende toeschouwers. Hier en daar werd een traantje weggepinkt, toen Maria haar Zoon troostte en kuste. Sommige meelopende kinderen kregen het te kwaad en moesten overtuigd worden dat het slechts spel was. Op meesterlijke en buitengewoon indrukwekkende wijze werd de ene na de andere statie uitge beeld. Veronica toonde de doek waarmee ze Jezus' gezicht had droog geveegd. De afbeelding van het gelaat was duidelijk te zien. Nog twee maal viel Jezus onder het zware kruis, voordat Hij ontd aan werd van zijn bovenkleed en gal en azijn te drinken kreeg. Bij de elfde statie - Jezus wordt aan het kruis genageld - was de loca tie, waar het veldkruis zou wor den opgericht, bereikt. Jezus trok zich onopvallend terug en ver dween in de menigte, maar het spel ging verder. In plaats van de echte Jezus te kruisigen, schroef den de beulen, terwijl het koor 'O Jesu zoet' zong, het door de Stichting Kruisen en Kapellen Venray geschonken, nieuwe cor pus op het kruis. Ook het INRI- plaatje en het tekstbordje werden bevestigd en vervolgens werd het kruis achter de reeds eerder geplaatste bidstoel opgericht. Ingezegend hoefde het kruis niet meer te worden. Dat was reeds op Palmzondag in de Castenrayse kerk gebeurd door deken Smeets. Toen het kruis overeind stond, begaf Johannes, die Maria en Martha omarmde, zich met de treurende vrouwen naar het kruis. Wederom een zeer ontroe rend moment. Na een toespraak van Koos Swinkels, de bevlogen voorzitter van de Stichting Kruisen en Kapellen, bracht het koor 'O Cor Amoris' ten gehore. Jan Strijbos, voorzitter van de Stichting Heemkundig Genootschap Castenray, vertelde nog iets over de historie van het oorspronkelij ke kruis en bracht vervolgens dank uit aan allen die hun mede werking verleend hadden aan de 'levende kruisweg' en de realise ring van de heroprichting van het veldkruis. Het koor sloot het zeer indruk wekkende schouwspel af met 'Ik wil mij gaan vertroosten'. Nadat de nodige plaatjes geschoten waren en SBS 6 nog een interview had afgenomen konden alle medewerkers naar een welver diende kop koffie in het Castenrayse gemeenschapshuis De Wis. Iedereen was het er over eens dat het een prachtig en boeiend schouwspel was en de loftuitin gen waren dan ook niet van de lucht. Ook deken Smeets van Venray, die de kruisweg was mee gelopen, bracht zeer onder de indruk zijn felicitaties over. Het gebeuren in Castenray werd 's avonds in het SBS6-pro- gramma Hart van Nederland zelfs nog landelijk nieuws en het dorp is dankzij het Heemkundig Genootschap een fraai monu mentje van devotie rijker. de resultaten van het Bevolkingsonderzoek 2005 wor den ingezoomd. In dit debat staat de vraag centraal in hoeverre de uitvoering van de thema's op koers ligt en of de uitvoering van de thema's aanpassing behoeft. Het bevolkingsonderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd. Het daaruit voortvloeiend rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek. Voor Gedeputeerde Staten een middel om inzicht te te krijgen hoe inwoners van Limburg denken over zaken die van belang zijn voor het provinci aal beleid. Al lang is er in Noord- en Midden-Limburg naar uitgeke ken: een witte deken heeft op de aspergebedden ruimte gemaakt voor de komst van de overheerlijke asperges, ook wel het witte goud genoemd. Naar verwachting zullen in de maand april de eerste asperges geoogst kunnen worden. Om het komende asperge-seizoen aan te kondigen is nu reeds de folder Route des Aspeges van de druk persen gerold. In samenwerking met het toe ristisch bedrijfsleven, heeft Regio VW Noord- en Midden- Limburg alle informatie, om van april tot en met juni extra glans te geven aan het motto 'Lekker Genieten in Noord- en Midden- Limburg', in een kleurrijke fol der bijeen gebracht. Behalve een ruime keus aan aspergear rangementen en -menu's bij het toeristisch bedrijfsleven, is er in de folder ook veel te lezen over een twaalftal thematische fiets routes, die via het knooppun tensysteem lopen. Langs en vlakbij de routes is er vanzelf sprekend volop gelegenheid om het 'witte goud' te gaan proe ven. Ook is er een asperge-activi teitenkalender opgenomen met daarin evenementen zoals een aspergedag in het Nationaal Aspergemuseum De Locht (17 april), een aspergetentoonstel- ling in het Limburgs Museum (vanaf 21 april), de asperge fiets driedaagse Tour d'Asperges (27- 29 mei) en de eerste internatio nale aspergebeurs in Nederland (19 en 20 juni). Voor de echte smulpapen is in de folder ook nog een aspergerecept gepubli ceerd, naast de tien gouden regels om zelf asperges klaar te maken, als hoogtepunt van een lekker etentje. De folder Route des Asperges is aan te vragen via www.lekker-genieten.nl Toneelvereniging Comedia voert op zondag 3, zaterdag 9 en zondag 10 april de komische thril ler Help, Politie! Van Call O'Nell op in De Brink aan de Albionstraat in Leunen. Telkens vanaf 20.00 uur. Het toneelstuk handelt over de in haar dorp wereldberoemde actrice Betsie Braak. Braak wordt in haar eigen woonkamer ver moord. Koelbloedig en zonder mededogen vindt zij de dood in het bijzijn van haar publiek. Wie is de moordenaar en wat is het motief. Gelukkig wordt de zeer ervaren inspecteur Jan Rond op de zaak gezet. Hij gaat met dé hulp van zijn trouwe adjudant zeer voortvarend te werk. Hij is zelfs zo ijverig dat hij op een gege ven moment zelfs twee daders ontmaskerd. Echter niets is wat het lijkt. De spanning stijgt en stijgt. Zal het de inspecteur luk ken om weer een moordzaak op te lossen? In het voorprogramma kan men genieten van de eenak ters Toevallig en De Handlanger. Het Maatschappelijk Werk van Synthese start binnenkort weer met een groep rondom Rouwverwerking voor 65-pIus- sers% Deze groep is bedoeld voor mannen en vrouwen die een part ner; eïn kfnd of een ander dier baar persoon verloren hebben. Voor informatie en aanmelding Synthese Venray, 0478-517317. De Venrayse zusters en zus jes Clarisse (81) en Aniceta Jenneskens (83) vierden 17 maart respectievelijk hun gou den en diamanten processie feest. Alle Zusters van Liefde van Jezus en Maria, uit Nederland die niet in Terhaghe wonen, waren pre sent. De officiële feestdag voor de beide zusters was 19 maart, maar die dag konden niet alle activitei ten van de viering worden gere geld. Waarom beide zusters dezelfde vieringdatum hebben? Vroeger kon je op twee data in het jaar intreden. In februari of september. Eén zuster heeft 50 jaar en de ander 60 jaar op de pro cessieteller staan. De feestdag begon in de kapel van het klooster. Als dankzegging werd een eucharistieviering voor gedragen door één van de twee dienstdoende pastors. Gevolgd door een receptie binnenshuis voor de zusters van de Congregatie, medewerkers, een aantal wijkverplegende en geïnte resseerden. Daarna een samenzijn met een maaltijd en voordrachten van medezusters over vervlogen tijden, maar ook actuele onder werpen werden aangesneden. "Het was een bijzondere dag geworden," vindt Clarisse. "Een dag waaraan we nog vaak terug denken." De zusters hebben samen 110 jaar verbintenis met de Congregatie. Aniceta nam, na een officiële proefperiode van 3 jaar, definitief het besluit om een ver bintenis met de congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria, aan te gaan. Zij deed dit in het klooster van 'Sint Anna' in Venray. Dit vanwege de oorlog, Clarisse stapte in dezelfde congre gatie, maar dan in België. Aniceta volgde in Venray de 3-jarige oplei ding verpleging, daarna de oplei ding verloskundige in Leuven en tot slot de opleiding tropische stu dies in Antwerpen. Met al deze kennis in haar bagage is ze gehoor gevend aan de nood die er was in de Belgische Congo - huidige - republiek Democratie Kongo ver trokken, op eigen verzoek waar ze 40 jaar het beroep van verlos kundige heeft uitgevoerd. "Je maakt de mensen zo gelukkig. Hun kind is hun allergrootste rijk dom. Het is ontzettend zwaar, maar oh zo dankbaar werk." Zuster Aniceta kreeg steun van Venray Bisdom Roermond en Memisa. Steun in de vorm van geld. Het werd gebruikt voor medicijnen, een waterput en het bouwen van een bejaardentehuis. Zuster Clarisse heeft de huis houdschool gedaan en de oplei ding tot coupeuse. Ook zij vertrok opeigen verzoek naar Kongo, waar ze les gaf aan 1300 lagere schoolkinderen. Eén van haar andere activiteiten was naailes geven aan jonge vrouwen. Na 17 jaar werd ze afgekeurd vanwege fysieke klachten, waarna ze nog kleine werkzaamheden heeft ver richt op verschillende plekken in Nederland en België. De twee zusjes leidden in Kongo nieuwe zusters od. zo ook leken en met name verpleegsters en onderwijzeressen die zich nu nog altijd inzetten voor de lokale bevolking. In Kongo zijn ook tal van conflicten geweest tussen stammen. De zusters hebben ver schillende keren moeten vluch ten, waaronder in 1964 naar een andere missiepost. Terug konden ze niet, de missiepost was geheel vernield. CONGREGATIE De Congregatie bestaat tegen woordig uit 30 zusters in Nederland van de eigen congrega tie en 10 zusters van Onze Lieve Vrouw uit Afrika. "Zeker de laat ste twintig jaar zijn er geen intre dingen meer geweest", weet Aniceta. "Daardoor is het aantal zusters drastisch afgenomen en is het gros hoogbejaard." De jongste en derde zus, Angelo Jenneskens, is een van de weinige zusters jon ger dan 80 jaar. De zusters hou den zich, naast het belijden van hun geloofsovertuiging, voorna melijk bezie met huishoudelijke en de administratieve taken. De zusters verzorgen binnen het klooster wel nog het ziekenbe zoek, maar laten dit buitenhuis vanwege htm hoge leeftijd achter wege. "De 4 kamers die leeg ston den, worden gebruikt voor men sen die hulp nodig hebben en het nergens anders kunnen krijgen Deze worden door leken verzorgd zo ook onze bejaarden zusters. Het laatste rustmoment wordt dan gezocht en gevonden bij de kloos terlingen." Nog vijf keer in de week wordt in de kapel de eucharistieviering voorgedragen door één van de twee pastors. De viering wordt niet alleen door de zusters, maar vaak ook door leken bezocht. Aniceta: "Laatst heeft de familie van een zieke man, die hier ver bleef, in alle rust afscheid kunnen nemen van hun dierbare. De fami lie heeft de steun van de klooster lingen erg gewaardeerd. Dat is een bevestiging voor mij dat we altijd ons steentje kunnen blijven bijdragen." 'Ik voel me meer betrokken >ij wat in mijn buurt of dorp lebeurt", "De kwaliteit van het andschap vind ik belangrijk" en "Mijn opleiding is hoog genoeg om aan het werk te blijven". Enkele uitspraken üe uit het rapport Bevolkings onderzoek 2005 (BOL) naar foren komen. "Goed om te noren dat de Limburgers stij- iend trots zijn op hun imburgschap", aldus het -ollege van Gedeputeerde ''aten. Maar, we zijn er nog |iet. Er is nog genoeg werk de winkel. Bij de uitvoe- 'g van toekomstig beleid 'len wij deze resultaten mee- Een rapport vol resultaten waar uit blijkt dat Limburgers betrok ken zijn bij hun provincie. Het aantal deelnemers jian het bevol kingsonderzoek 2005 is fors toe genomen ten opzichte van vorig jaar. 2750 personen hebben eraan meegewerkt. Het bevolkingson derzoek 2004 telde 2435 respon denten. Die toename is toe te schrijven aan het feit dat 420 per sonen de vragenlijst spontaan via de provinciale website hebben ingevuld. In 2004 waren dit er 69. In het voorjaarsdebat in Provinciale Staten (de midtermre- view) zal nog nadrukkelijker op Porkland Handel BV Slachtplaats Vleesgroothandel Kijk op onze website: www.porkland.nl Tel. 077-3983564 U proeft hi et verschil I In de Witte Hoeve in Venray wordt op zaterdag 16 april vanaf 20.00 uur een Sixtiesnight gehou den. Drie bands maken deze avond hun opwachting. Het spits wordt afgebeten door de band Good Rockin'Tonight. Deze band heeft in de loop der jaren bewe zen tot een van de beste Engelse rock 'n rollbands te behoren. Met als middelpunt zanger en gitarist Mark Keeley behoren zij tot een van de meest gevraagde bands in Engeland. Specialiteit van de band is een Shaküi'Stevens Tribute met al zijn grote hits als This Ole House, Marie, Marie, You Drive Me Grazy en Oh Julie. Hierna is het de beurt aan de Nederlandse rock 'n roll band Big Caz and the Four Bobs, een nieuwe band die veel stof doet opwaaien. De muziek die ten gehore wordt gebracht stamt uit de jaren vijftig en zestig. Hits van ondermeer Elvis Presley, Chuck Berry en Buddy Holly worden weer tot leven gebracht. Als laatste kan men genieten van een optreden van de beat-sixties-soulband The Revolvers. The Revolvers bestaat uit vijf mannen, gehuld in stijlvol le sixties outfits. De band speelt vol overgave het beste dat de jaren zestig voortbrachten: The Beatles, Monkees, Rolling Stones, Kinks en vele anderen. Kaarten reserveren voor deze Sixtiesnight kan via tel. (0478)580624 of via e-mail 1-lin- ders@home.nl. Kaarten in de voorverkoop zijn verkrijgbaar bij Sigarenhuis Jansen en De Witte Hoeve in Venray.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 7