Huggers moeizaam langs Peters Weekend diensten De Springplank Ars Musica Bandelieren Confetti Euterpe Het Zonnelied MMSK St. Petrus'Banden Sub Matris Tutela Schutterij 't Zandakker Gilde St. Jan Venrode Den Hoender Wijk- vereniging Veltum KBO Venray VVB Tomorrow People ZijActief Oostrum Adelbert- vereniging Computer club Jeugdnatuur wacht KW Omroep Venray Oude foto PEEL EN MAAS Donderdag 31 maart 2005 - Pagina HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse Huis- ArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKENVERVOER TeL 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Apotheek St. Oda, Apotheek De Monnikskap en Apotheek Antoniusveld: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag en zon dag is Apotheek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 uur. Stationsweg 60d, tel. 584877. Apotheek Veltum dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur en van 13 30 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden, uitsluitend voor spoedgevallen kunt u bij Apotheek Antoniusveld terecht via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY -Y SSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: H.JANSSEN tel. 587273 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK VENRAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar, tel. 581336 of 586457 J.M. van Winden, W H. de Vocht, R.C. Goedegebuure, V. Geurts, R. Eelderink, G. Gelling en M. Theu- nissen DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel, 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 19-30 tot maandag 07.30 uur HENNY VAN EERTEN TEL. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskun dige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 19-30 uur waargenomen door: RITA VAN DER REUS EN HENNY VAN EERTEN Tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tus sen 18.00 en 19 00 uur, tel. 06-22722996 INFORMATIECENTRUM GEES TELIJKE GEZONDHEIDSZORG Stationsweg 46, 5803 AC Venray. tel. 0478-527066. E-mail: igg@wgi.nl Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en maandag, dinsdag en don derdag van 13-30 tot 16.30 uur. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09-00 tot 12.00 uur en van 13 30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulpvragen van de Algemene Hulpdienst en het Gehandicaptenplatform. OUDERENAD VISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09 00 tot 17.00 uur: tel. 0900- 0101. www.slachtofferhulp.nl BUREAU VOOR RECHTSHULP Z.O.N. De Clockert, Bergweg 4, 5801 EG Venray. Juridisch (gratis) spreek uur op afspraak: tel. 077- 3209191 Gespecialiseerd in arbeidsrecht, uitkeringsrecht, huurrecht, vreemdelingenrecht en consumentenrecht, met name voor de minder draagkrachtigen in onze samenleving. THUISZORG NOORD-LIM BURG Rayon Peel Maas, Kennedy- plein 18, 5801 VH Venray Tel. 0478-538222. Fax: 0478-513212, www. thuiszorgnoordlimburgnl Jeugdvereniging De Springplank houdt op donderdag 31 maart verge ten eieren zoeken voor kinderen van de groepen 4 en 5. De kinderen komen om 18.30 uur met de fiets naar de club om van daaruit naar de bos sen te gaan. Het zoeken duurt tot ongeveer 20.00 uur. Op maandag 4 april is er van 18.30 tot 20.00 uur een afhaaltocht voor de kinderen van groep 3- Op verschillende adressen gaan ze iets ophalen en daarnaast voe ren ze nog verschillende andere opdrachten uit. Voor de jeugd van de groepen 6, 7, 8 en de schoolverlaters is er op dinsdag 5 april een clubavond van 18.30 tot 20.00 uur. Zij gaan dan levend Stratego spelen. Op woensdag 6 april is er vanaf 20.00 uur een DB- vergadering bij Jeanne en tot slot zijn er op donderdag 7 april recordspelle tjes voor de kinderen van de groepen 4 en 5. De repetities van Ars Musica begin nen iedere dinsdagavond van 20 15 uur tot 22.30 uur. Zij repeteren in de Opmaat, hoek Oostsïngel/Henry Dunantstraat. Binnenkort starten zij weer met stemvorming en individu ele zangles. Is zingen uw hobby en hebt u zin en interesse om samen te zingen? U bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Wiske Koster tel: 0478- 583399- 5 april repetitie in Ysselsteyn, ver zamelen om 20.15 uur bij De Opmaat. 9 april eucharistieviering 19 00 uur in Ysselsteyn. Afmelding repetitie: Fried Huet tel. 0478-583130 of Harrie Hulsmans tel. 0478-583619 (dinsdag tussen 18.00 en 19-00 uur). Iedere donderdag repetitie van 18.00 tot 19.10 uur. Kinderen die graag een kijkje willen nemen kun nen vrijblijvend binnen lopen. Zit je op de basisschool en kun je lezen kom dan gezellig langs in de repetitie ruimte De vrolijke noot in de toren van de Grote Kerk. 31 maart repetitie Voor meer informatie en afmelden bel naar Carla tel.584501 of kijk op www.mykoorvenray.tk Confetti is een enthousiast gemengd koor dat close-harmony zingt in zo'n beetje alle muziekgenres. Confetti zoekt nieuwe leden. Zij zijn momenteel met name op zoek naar mannenstemmen, zowel bas als tenor. Heb je interesse of wil je meer weten kijk dan op www.confetti.tk of bel Ralf Jansen: 0478-569558. Agenda: Woensdag 6 april: repetitie en aan sluitend borrel Zondag 10 april: optreden in de schouwburg om 20.00 uur met VMK en The Antony Singers. Harmonieorkest 31 maart repetitie met vanaf 21.30 uur algemene leden vergadering 7 april repetitie Jeugdorkest 31 maart en 7 april repetitie Drumband 5 en 12 april repetitie Activiteiten 31 maart 21.30 urn- algemene ledenvergadering; 9 en 10 april solistenconcours; 16 en 23 april extra repetitie harmonieorkest 18.30 tot 20.00 uur. Gemengd koor Het Zonnelied houdt 's maandag vanaf 20.00 uur haar repetities in parochiehuis Paters kerk aan de Leunseweg in Venray. Op zondag 3 en 24 april zingt het koor vanaf 10.30 uur in de Paterskerk. Bij verhindering dient men zich af te mel den bij Iny Kuypers via tel. (0478)585226- Belangstellenden zijn van harte welkom op een van de repetitieavonden. Voor meer informa tie kan men contact opnemen met José Bakkum via tel. (0478)582767 of met Toon van den Heuvel via tel. (0478)583884. Het jeugdorkest heeft op woensdag repetitie van 18.45 tot 19 30 uur. Tamboerkorps: op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur. Op zondag repe titie samen met het muziekkorps. Muziekkorps: op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur. Bij verhindering dienen alle leden van het opleidingsorkest en muziekkorps zich af te melden bij de korpsleiding. Dit bij voorkeur monde ling en wel bij tel. 580418, of uiterlijk een half uur voor aanvang van de repetitie in de Opmaat, Oostsingel 37 in Venray. Hebt u interesse, neem contact op met tel. 581784, of kom kijken en luisteren tijdens de repeti ties in clubgebouw de Opmaat. Zaterdag 2 april 18.00 uur leerlin genorkest, aansluitend ensemble (Back in Time); zondag 3 april IO.3O uur Intern Treffen, maan dag 4 april 18.15 uur Samenspel- groep 18.45 uur Leerlingenorkest 20.00 uur orkest; dinsdag 5 april 17.30 uur flessenaktie; woensdag 6 april 18.30 uur leerlingen tam boerkorps 19.30 uur tamboer- korps; donderdag 7 april 18.30 uur groepsrepetitie tamboer korps. Agenda april 9/10 april solisten/ensemblecon cours Muziekfederatie Venray 17 april rommelmarkt 24 april communie 25 april algemene ledenvergade ring Meer info: www.aostrum.nl onder verenigingen Zondag 3 april wordt er geoefend op de schuttersweide. Aanvang 10.30 uur. Donderdag 7 april komt de firma Janfré naar Venray voor het controle ren van de uniformen Paul de Klein, Patrick de Klein, Stefan van Lierop en Rick Volleberg worden om uiterlijk 18.30 uur verwacht in het Trumke Aanwezigheid is zeer zeker noodzake lijk, afmeldingen via de voorzitter Ber- nie van Lierop (0478-510400). Zondag 10 april deelname aan de eerste schietwedstrijd van de Schut- terscombinatie Noord-Limburg, die wordt georganiseerd bij de Schutterij Sint Hubertus in Beringe. Vertrek om 13-15 uur vanaf het Trumke. De eerstvolgende repetitie van Venrode wordt gehouden op woens dag 6 april vanaf 20.00 uur in zaal Thielen op het Kennedyplein in Ven ray. De stemvorming is van 19.00 tot 20.00 uur. Afmeldingen bij Annemie Vousten via tel. (0478)513135 Woensdag 13 april is er geen repeti tie. In plaats daarvan kan men de Musical Strings onder leiding van Ven- rodes dirigent Max Smeets in de schouwburg bezoeken. Verder ver zorgt Venrode op zondag 24 april een optreden in Hegelsom en op zondag 1 mei is er een optreden op het Engels kerkhof. Verder is er op zon dag 22 mei nog een voorjaarsconcert in de schouwburg in Venray. Het programmaoverzicht van wijk centrum Den Hoender aan de Ursulas- traat in Venray ziet er voor de komen de week als volgt uit: donderdag 31 maart 14.00 uur koersbal WO Noord- West, 19-30 uur bijeenkomst over de wao; vrijdag 1 april 20.00 uur verga dering reisvereniging Efkus Weg; maandag 4 april 10.00 uur AB verga dering ouderen; 20.00 uur clubavond sjoelclub Den Hoender; dinsdag 5 april 10.00 uur teken- en schilderclub voor info telefoon 588228, 20.00 uur repetitie muziekmakereej Blaos Um Op; woensdag 6 april 10.00 t/m 11.30 uur volksdansen Nelly Rongen, 13-00 t/m 14.00 uur volksdansen Synthe- se/Ans, 14.00 uur handwerken, hand- werkgroep Den Hoender, 19 00 uur beginnerscursus coutryline- dance/Ans. Wijkvereniging Veltum houdt op dinsdag 5 april haar algemene leden vergadering. Belangrijkste agenda punten zijn het jaarverslag 2004 en de vooruitblik op de activiteiten in het lopende jaar, waarin de wijkvereni ging 25 jaar bestaat. De vergadering begint om 20.30 uur in het wijkcen trum Veltum. Alle leden zijn daarbij van harte uitgenodigd. Bij de koersbalgroepen in De Kemphaan is momenteel plaats voor een aantal nieuwe leden. Indien U belangstelling hebt kunt U zich aan melden bij de heer Huijbrechts.Mam- bostraat 29 in Venray, telefoon 589325. Op donderdag 7 april wordt er een voordracht gehouden door P. v. Mee geren, gemeentearchivaris van Ven ray met als titel Vergeten verhalen uit het Venrayse verleden. De inhoud van de lezing omvat opmerkelijke, geestige en droevige verhalen geba seerd op nog ongepubliceerde docu menten uit het Venrays archief. De lezing in De Kemphaan begint om 14.00 uur. Aanmelding kan telefo nisch of schriftelijk bij B. v.d. Voort, Gratenstraat 21, telefoon 588691 of bij H de Klerk, De Boog 6, telefoon 585132 of via de brievenbus in de Kemphaan. Ook niet-leden van oude renbonden zijn welkom. Ter afsluiting van het wintersei zoen wordt er op dinsdag 5 april een jaarvergadering gehouden. Daarna is er kienen en daarbij zijn leuke prijsjes te winnen. Men kan kaartjes reserve ren (5,50 euro) via het bestuur; voor een bezoek aan het Zoo park in Over- loon. Ook kan men zich opgeven voor een reisje. Dit kan op dinsdag 5 of donderdag 7 april bij A. van de Laar tussen 18.30 en 20,00 uur aan de St. Ambrosiusstraat 8 in Venray. De reis kost 52,50 euro en de reisdatum is dinsdag 19 april om 8.00 uur. Iedere donderdag repetitie van 19 30 tot 21:00 uur. Jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte welkom een nootje mee te komen zingen. Loop gerust eens binnen en kom naar de repetitieruimte De vrolijke noot in de toren van de Grote Kerk. 31 maart repetitie Voor meer informatie en aanmel den bel Hannie Ghielen, tel. 587142. Kun je niet dan afmelden bij Carla tel. 584501 of kijk op www.mykoor- venray.tk Op dinsdag 12 april zal een mede werker van verslavingszorg Noord- en Midden-Limburg een avond verzorgen over het onderwerp verslaving. Tevens zal een ervaringsdeskundige over haar eigen ervaringen vertellen. Allerlei aspecten rondom alcohol-, drugs-, medicijn- en gokverslaving zul len aan bod komen Ook behande- lingsmogelijken. De bijeenkomst in D'n Oesterham begint om 20.00 uur. Op het programma staat een Lim burgse knapzak wandeling, een wan deling vol verrassingen rondom Klim men voor het hele gezin door ZijActief Kring Zuidoost. Het vertrek op zondag 17 april is naar keuze om 10.30 uur, 11.00 uur, 11.30 uur, 12.00 uur en 12.30 uur vanaf zaal/café Keulen, Schoolstraat 3 in Klimmen. Inschrijving tot en met 6 april bij Ria Liebrand, telefoon 0478- 550466.Dinsdag 26 april staat een uit stapje naar Amsterdam op het pro gramma. Het vertrek is om 08.00 uur vanaf D'n Oesterham, Opgave voor 10 april bij Ine Thielen, telefoon 589027. Op het programma staat onder andere een bezoek aan de Amsterdam Arena van Ajax en een rondleiding door Amsterdam. Op maandag 4 april zal Dr. P. van Heek voor ons komen spreken over het geheime leven van Niccoló Machiavelli De aanvangstijd is dit keer vervroegd naar 19-30 uur in Beu kenrode. Als een leider of bestuurder een machiavellist wordt genoemd, is dat allerminst bedoeld als compli ment: de amoraliteit, het cynisme en het gebrek aan scrupules van een machiavellistische persoonlijkheid zijn spreekwoordelijk. Maar is het wel terecht om voor de aanduiding van dergelijke negatieve karaktertrekken de naam te lenen van de Florentijn Niccolö Machiavelli die leefde van 1469 tot 1527? In hoeverre zijn die karaktertrekken terug te vinden in zijn werk, en met name in zijn geruchtmakende essay over II Princi pe, de Vorst? Waarom schreef Machia velli dit werk eigenlijk en wat bereik te hij ermee? En wat was zijn kijk op zaken als vrijheid en onderworpen heid, trouw en ontrouw, wreedheid en barmhartigheid-' Dr. Paul van Heek is universitair hoofddocent Italiaanse taal en cultuur aan de letterenfaculteit van de Universiteit Leiden. Over Machiavelli schreef hij een aantal wetenschappelijke artikelen. Introducés zijn van harte welkom. De Computerclub Regio Venray houdt op vrijdag 1 april weer een bij eenkomst voor al haar leden in wijk centrum Veltum aan de Veltumse Kleffen 62b. Ook wanneer u geen lid bent van de computerclub en met vragen of problemen zit omtrent uw pc, kunt u de clubavond bezoeken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met tel. 06-23873178 of kij ken op homepagina: http://crv.ison- zeclub.nl Op tweede paasdag is de eerste voorjaars wandeltocht gehouden in de Ballonzuilbossen. Er hebben 53 groepen deelgenomen aan de puzzel wandeltocht. In totaal hebben er 60 Jeugdnatuurwachters en 118 niet JNW-ers gewandeld In totaal dus 178 wandelaars. Na willekeurige loting onder alle deelnemers zijn de volgen de prijswinnaars getrokken: Daan Verberne groep 8 De Toverbal en Rob Claessens en Myma Verstegen uit Merselo, beiden van groep 7. e-mail: redactie© vandenmunckhof.nl PEEL EN MAAS In de le klasse van de bedrijfstafel- tenniscompetitie Summa/Redstars wer den de voorlaatste wedstrijden gespeeld in deze spannende competi tie. Allereerst een rectificatie in de richting van Mena Berhitu. Omdat het wedstrijdformulier onjuist was inge vuld, stond in het vorige verslag van twee weken geleden dat Mena drie par tijen had verloren, terwijl hij er juist drie had gewonnen. Peters Voegwerken-Huggers Elektronica 4-6 Jac. Swinkels van Peters Voegwerken wilde laten zien dat er er met hem niet te spotten valt. Teamcaptain Geert Huggers werd redelijk vlot in 3 games verslagen door de zeer gemotiveerde Swinkels. Frans Larmene moest toen de stand gelijk trekken tegen Frans van Meijel. Uiteindelijk won Larmene moei zaam in 5 games van de uitstekend spe lende Frans van Meijel en toen stond het 1-1 Lieneke Roording deed het uit stekend tegen Mark v.d. Langenberg en rammelde er soms lustig op los. Niet alle ballen sloeg ze raak, doch als ze op de tafel kwamen dan was er voor Mark geen eer te behalen. Verdiend won Lie neke dus van een wat ontgoochelde Mark, Lieneke won tenslotte ook nog van Frans van Meijel en behaalde dus evenals haar andere teamgenoten (Geert Huggers en Frans Larmene) twee overwinningen. De ongenaakba- Dinsdag 5 april kienen. Aanvang 19 45 uur. Dit is de laatste leden avond van het seizoen. Men kan zich ook bij Tonny (telefoon 511217) nog opge ven voor het uitstapje op 19 april naar Baarle Nassau. De kosten voor dit uitje zijn 45.00 all in. 'n Uurke Streektaal is een nieuw programma dat vanaf zondag 3 april tussen 11 en 12 uur iedere eerste en derde zondag van de maand te belui steren is. Het is een programma in de Venrayse streektaal en ook de muziek zal uitsluitend van Venrayse bodem zijn. Vaste onderdelen zijn o.a.: Waor- van kumt 't hin, uut de Peel en Maas van zo'n 50 jaor geleeje en de Venrod- se les. Medewerking wordt verleend door onder andere Frits Linssen, één van de twee samenstellers van het Venray's Woordenboek. Er zullen veel oudere opnames te beluisteren zijn. De kwaliteit is dan wel niet altijd van cd-kwaliteit maar het straalt toch een bepaalde warmte uit en de herin nering is vaak aanwezig, zeker bij de wat rijpere jeugd. Zo is er een opna me uit 1985 van Engelbert Oudenho ven en uit 1991 een opname van Annemiek en Margret En ook Bert Arts uit 1991 met özze platte taal. Iedere zondag van 11.00 tot 12.00 uur. Enkel personeelsleden van St. Anna kijken in een vrolijke bui naar het bekende vogeltje van de fotograaf. Dat was omstreeks 1950. Bovenste fj v dames van huishoudelijke dienst v.l.n.r.: Elly Arts, Mientje van Veghel, achter Ger Snijders, Joke Peeters. De vier timmerlieden op de onderste n|' v.l.n.r.: Lei Verbeek, Piet van de Kruysen, Joep Loonen en Jan van Bergen Jan van der Putten Grote Kerk Deken H. Smeets, telefoon 550740, kapelaan I. Crasborn, tele foon 550790 Zaterdag 2 april 19.15 uur, heilige mis voor Frans en Maria de Vocht- Ardts: Tonia Versteegen-Jacobs- ouders Duijkers-Philipsen en kinde ren: jaardienst Harrie en Gerrit Ron gen en overleden familie: jaardienst HenkAlbers: jaardienst Helm en Har rie van de Ven en overleden familie. Zondag 3 april 9 30 uur Latijnse hoogmis voor Antoon Janssen en Nelly Janssen en Nelly Janssen-Pee- ters: jaardienst overleden echtpaar Teng van Meijel-Truijen; Annie Hel- merich; Harrie Bonden: Miet van Es en overleden familie. 11.00 uur heili ge mis, kinderwoorddienst, voor Mia Janssen: Piet en Jo Willems-Tijssen: jaardienst Sjoerd de Jong en echtge note en dochter Gotske: jaardienst Gerrit Vollenberg en overleden fami lie: Kees Schueler. ouders Janssen- Wijnhoven, zoon Antoon, dochter Nora en schoonzoon Piërre: jaar dienst Bert Ermers; Jo Naus en zoon Jan. Maandag 4 april 9.00 uur heilige mis overleden familie Thijssen-Hend- rix Dinsdag 5 april 9 00 uur heilige mis Piet Fleurkens Woensdag 6 april 9-00 uur heilige mis voor Johan SchwachÖfer e* overleden familie: ouders van Osch- Hebben en zoon Sjef: familie van Kessel-Versleijen, zonen Jan en Teng. Donderdag 7 april 9.00 uur heilige mis overleden familie de Vilder-Rutte Vrijdag 8 april 9 00 uur heilige mis voor overleden Nella Thuijls. voor zuster van den Berg. Dienbeurten: zaterdag 19-15 uur zie lijst. Zondag 9 30 uur zie lijst. Zondag 11.00 uur zie lijst. Lectoren: zaterdag 19-15 uur: N. Kuypers. Zondag 9-30 uur J. Thiesen. 11 00 uur T. Verbeek. Paterskerk Zaterdag 2 april 14.00 uur huwe lijk Quierine Vossen en Rutger Hagendoorn Veltumse Kapel; 16.30 uur spreek uur parochiepriester; 18.00 uur biechtgelegenheid; 20.00 uur heilige mis (volkszang) kinderwoorddienst, jaardienst Gerrit Volleberg en overle den familie Vollenberg-Gerrats, over leden ouders Jeuken-van Osch, Piet Jeuken, Jo Kievitsbosch, Ceciel Jeu- ken-Schreurs en Laurens Jeuken, Anna Roelofs, jaargetijde Jan Bouten en Dien Bouten-Hendrickx, overle den familie Bouten-Hagens, overle den ouders Janssen-Maurus en zoon Jan, Margaretha Veldhuizen en over leden familie, Harry en Cor Cuppen (coll), jaardienst overleden ouders Wilms-Gox en kinderen Zondag 3 april 08.30 uur vroegmis voor de parochie Venray-Zuid; 10,30 uur hoogmis-(koor: Zonnelied), Mar- tijn Wismans en overleden grootou ders, Dora Engels Maandag 4 april 18.30 uur heilige mis uit dankbaarheid Dinsdag 5 april 10.00 uur tot 12.00 uur openstelling kerk; 18.30 uur heilige mis ouders Derickx- Jacobs en Karei, Leo Robben Woensdag 6 april 18.30 uur heili ge mis Mia Helwegen, overleden echtgenoot Piet Philipsen en overle denkinderen Frits en Harriet Philip sen; Wim Koenen (coll) Donderdag 7 april 18.30 uur heili ge mis voor alle hulpbehoevenden Vrijdag 8 april 17.30 uur aanbid ding van het Allerheiligste; 18.30 uur heilige mis familie Manders-Hupen en zoon Bert, Apollonia Naus-Splin- ter, Grad van de Beuken en overle den familie. Vincent van Gogh Zaterdag 2 april 18.30 uur liturgie viering Servatiuskapel voorganger G. van Loenen, lector A. van Eijk Zondag 3 april 10.00 uur liturgie viering Annakapel voorganger G van Loenen, lector zr. Jacinta; 11.15 uur liturgieviering Vincentiuskapel voor ganger B. Faas Stilteruimte donderdag 31 maart 16.45 tot 17.15 uur yoga en medita tie P. Zandvliet. Kerk Oostrum Zondag 3 april 9.30 uur heilige mis, Jacob Vermeulen en Wilhelmina Verhaag, Piet Fleurkens, familie Ven- nekens-Verschuren en wederzijdse familie, 10.30 uur doopsel Fleur Hendriks Misdienaars, Brigitte Broeksteeg en Cheryl Cremers. Dinsdag 5 april 9.00 uur heilige mis familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie, Sjeng Smedts en overleden familie. Donderdag 7 april 9.00 uur heilige mis voor de slachtoffers van de zee beving en de vrede. De jaarlijkse parochievergadering wordt gehou den op 19 april 2005 vanaf 20.00 uur in D'n Oesterham. Kerk Oirlo Zaterdag 2 april 19.00 uur heilige mis met kinderkoor, Piet en Truus Rongen-Euwals, Thea Rongen. Mar den Rongen en Ans Moorman. Zondag 3 april 10.00 uur mis met herenkoor, overleden ouders Philip- sen-van de Ven en overleden familie, Thei Geurts namens buren Gertru- disstraat. St. Bernard Janssen en Wil helmina Janssen-Peters. Woensdag 6 april 9.00 uur heilige mis overleden parochianen. Vrijdag 8 april 9 00 uur heilige mis voor de zieken van de parochie. Zaterdag 9 april 19.00 uur heilige mis met dameskoor, Grad Claessens, Frank Voermans, Wiel van de Pasch en overleden familie, overleden ouders Nelissen-Gerards, overleden ouders in Plate-Maassen. Collectan ten zaterdag P. van Dijck, zondag G. Peters, Misdienaars zaterdag 19 00 S. Gommans, D. Bisenberg. Zondag 10.00 uur N. Janssen, G. Kusters. Kerk Castenray Zaterdag 2 april 19 00 uur zeswe- kendienst voor Har Cremers en tevens voor Truuj Cremers-Wismans. Midienaars: Yvon, Chris en Ilse. Kerk Leunen Zaterdag 2 april 19.00 uur toedie ning heiüg vormsel, jaardienst Marie van Dijck-Bouten en Ton van Dijck jaardienst To Philipsen-Michels; Harry Vullings en overleden familie. Misdienaars Patrick, Iris en Pim. Lec tor Marian Litjens Zondag 3 april 10.30 uur heilige mis,jaardienst Har Bomm, Harry Heesen, Gerard Thijssen en Fien Thijssen-Hesen en dochter Truus. Jaardienst Gerrit Jenniskens en Door Jenniskens-Reintjes Doopviering 13 30 uur Edith Heidens. Misdie naars Geert, Moniek en Liz. Lector Annie Reintjes. Woensdag 6 april 19.00 uur heili ge mis voor familie Verheyen-Droe- sen. Misdienaars Sten H en Aram. Rectoraat Veulen Zaterdag 2 april Beloken Pasen 19 30 uur heilige mis voor Gest. Jgt. Hubertus van Rijswijck en Anna Ver- heijen. Jgt. Teng Jenneskens en over leden familie Martien Hagens en Petronella Hagens-Reintjes en doch ter Truus en overleden familie Grad Wilms-Hendrika Heesen en Anna van Lin [v.w verjaardag]. Sef Linders en Bert Cremers en kleindochter Anja, voor priesterroepingen. Misdienaars Arnke, Lieke, Sef, Evi; lector Martien Classens. Rectoraat Heide Zondag 3 april tweede zondag van Pasen 9-15 uur heilige mis, Jan Maas, Jaargetijde Sef Janssen. Misdienaars Rien en Sef J. Lector Diny Drabbels. Parochie Ysselsteyn Zaterdag 2 april 19.00 uur (kinder koor) zieke, levende en overleden fam. Mulders-Maessen; Mia Philipsen- Nijssen; Truus Willems-Lemmen (buurt); Piet Stiphout, ouders Pou- wels-Voesten en overleden familie; ouders Jeu en Ida Keijsers-Smeets; overl. fam van Hoof-Ewals; jrd. Piet Litjens, Marie Claessens-Maessen Zondag 3 april 9.15 uur Albert re Jac. Swinkels met drie winstpartijen plus winst in het dubbelspel hield dus in dat Peters Voegwerken zeer eervol verloor van de aanstaande kampioen in de le klasse, die een voorsprong van 6 punten verdedigd in hun laatste wed strijd tegen After Fifty's 1 Adviesbureau Brandveiligheid-Vbit 2-8 Geert van Boven moest de spits afbij ten tegen Thea van den Bosch. Haast alle games werden beslist met mini maal verschil en pas in de allerlaatste game moest Thea buigen voor Geert van Boven met 11-9. Wim Vullings moest toen tegen Gerda van Meijel spe len en ondanks dat Gerda behoorlijk verzet bood, redde zij het toch niet tegen de weer degelijk spelende Vul lings. Ton Peeters verkleinde de voor sprong van VBit tot 1-2, omdat hij vrij gemakkelijk van Patrick Manders won in 3 games. Het dubbelspel was weer voor VBit. Adviesbureau Brandveilig heid wilde toch nog wel wat puntjes afsnoepen en Gerda van Meijel wist in een spannende partij van Patrick Man ders te winnen, mede omdat zij in de 5e game met veel backspin speelde en daar had Patrick te veel last van. Het kruit was toen verschoten voor Brand veiligheid, want zij wisten verder geen wedstrijd naar zich toe te trekken. Geert van Boven en Wim Vullings ble ven dus ongeslagen bij VBit en met het ene winstpunt van Patrick Manders tegen Thea van den Bosch was de eind stand 8-2 in het voordeel van VBit. VBit loopt daardoor twee kostbare punten in op koploper Huggers die een moei lijk avondje hadden tegen Peters Voeg werken en mar net met 6-4 wisten te winnen. Herbalife-After Fifty's (2) 5-5 After Fifty's 2 behaalde een keurig gelijkspel tegen het wat hoger op de ranglijst staande Herbalife, waar Jos Volleberg ongeslagen bleef. Anne Say behaalde een uiterst belangrijk puntje tegen Maria Clijsters en omdat ook het dubbel naar Herbalife ging, eindigde deze wedstrijd in een gelijkspel. Helaas wist Maria Willems geen winstpartij te behalen, ondanks dat zij vond dat ze fijn gespeeld had en dat is ook wat waard. Bert Engels en Gerard Moors van After Fifty's wonnen elk twee par tijen en omdat Maria Clijsters een punt je van Maria afsnoepte bleven zij op vijf punten steken. After Fifty's loopt daar door niet in op Herbalife en blijft dus voorlaatste in de le klasse. Herbalife heeft nog wel kansen om Adviesbureau Brandveiligheid te passeren en zijn hen tot op vier punten genaderd. After Fifty's (l)-NLW 9-1 NLW slaagde er wederom niet in om wat puntjes bijeen te sprokkelen tegen After Fifty's, die met Janos Rosmanics, Elly Moors en Piet Verstappen achter de tafel verschenen. Marjo Lange, Wil- bert Janssen en Jan van Gerven deden uiteraard weer hun uiterste best doch het verschil in kwaliteit was duidelijk. Wilbert Janssen redde uiteindelijk toch zeer verrassend de eer tegen Piet Ver stappen na vijf spannende games. De hatelijke nul was dus weggewerkt. Wil bert speelde deze avond toch uitste kend, want hij verloor maar net van Elly Moors in vijf nipte games. Peeters en echtg. Gerarda E« overleden familie Lemmens-Pj jrd. Grad Claessens. Dinsdag 5 april 19 00 uur Mia Jan Spreeuwenberg-Koppens; Arts en overleden familie Arts-Jet kens. Misdienaars zaterdag 19,00' Stef en Kevin; zondag 9.15 uur) en Niels; dinsdag 19.00 uur Envjn Mike. Kerk Merselo Zondag 3 april 10.45 uur jaartj Piet Janssen. Woensdag 6 april 19-00 uurj Nel Versteegen-Verlinden; Mar Cuyck-Hellegers (fam. Hellegers' Parochie Vredepee Zondag 3 april 10,45 uurvot parochie. Maandag 4 april 19.00 uur Til]» sen. Vrijdag 8 april 19.00 uur tois ning van het H. Vormsel aan del lingen van gr 7 en 8. Zaterdag 9 april 14.00 uurmj dankbaarheid bij het gouden Kt lijk van Martien Pouwels en Pouwels-van de Steeg. Zondag misdienaars Ilse, Koen en Sophie, lezer Maria; zate misdienaars Ilse en Bart. Rectoraat Smakt Zondag 3 april tweede zondag Pasen (Beloken Pasen) 10.00 eucharistieviering met medewei van het gemengd koor. Voor 01 den familie Moeskops-Genit Jozef Wismans, Rene Buijzen, van Veggel, Harrie Pingen, overt familie Pingen-Mulders, overl familie Michels-van Rijswijk, beurt Robin van Es en Boy Jam lectrice Truus Goumansf; 15 30 doopviering voor Jeroen van pen. Woensdag 6 april in de St. genadekapel ter ere van St. j O9.3O uur heilige mis voor Mie gaerts-Kersten, familie van de Hendriks, weldoeners van kapel. Kerk Meerlo Zondag 3 april [Beloken Pi 09.00 heilige mis is voor Kitty] sen-Barents [zwd]; Thery Effing Gils [zwd]; Maria van Rijswijck! wers; Martinus Mooren en Jo«j| Mooren-Pingen; Mechtilda Vbk Reijnders; Frans Coenders,l)u Coenders-Peters en dochter li Peter Jan Reijnders en Elisabeth! Rensch; Hendrica Reijnders enl leden ouders; Willem Kessela Anna Peelen. Misdienaars: Rfc Gerrits; Jacob van de Kerkhof,S Mooren Lector: Jan van Dijk. Op tering: Zanggroep kerk. Koster de week: Carel Soethout. Donderdag 7 april 9-00 heilige! Kerk Tienray Vrijdag 1 april 9-15 uur ziek» munie in het gehele cluster, O] bij de pastoor Zaterdag 2 april 18.00 hot overleden familie Beurskens, lems, Van Dijk, jaardienst Sefl en zoon Frans. Woensdag 6 april 19-00 uur mis ter ere van Onze Lieve Vi alle levende en overledenen parochie. Zaterdag 2 april 18.00 uurm naars Dylan en Lizet, collf W. Nabben en lector C. va Water Protestantse kerk Zondag 3 april om 10.00 uurd in Het Zonnelied. Voorgangen B. van Litsenburg uit Eindhfl Voor de allerkleinsten is er kindf vang. Er zal kindernevent gehouden worden. Invalshoek deur uit. Op maandag 4 april 1 V&T cursus Bijbelse woorden e geheimen gehouden worden.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 26