telelens botst met commissie Woningbouw in Oirlo stap dichterbij' 'Wie mij slaat, maak ik dood' Hoge kosten invoering WMO Patersstraat 16 Venray 0478-514468 Kavelruil Natuur en recreatie in bossen bade^^ ggtSïïSHS6'5831 JE Boxmeer 0485-576131 Jubileumkrant Peel en Maas WOMAN Lia Roefs naar Venray Terrassen 's nachts dicht - Pa3iWL EN MAAS Donderdag 24 maart 2005 - Pagina 5 ené Francken (WD) verwijt wethouder 'grenzeloze arrogantie' fPethouder Heidens (CDA) am vorige week woensdag ntaal in botsing met de [jnmissie Middelen over het [koopbeleid van de gemeen- i pit is het stokpaardje van Lislid René Francken. De j/p'er is ondertussen de tel Wjtgeraakt. In bijna iedere [jgadering vroeg hij wel naar fenota over het inkoop- en jnbestedingsbeleid. Maar tel- werd het onderwerp C hoven. :ken en veel andere com- ^sieleden haalden in januari jn ook opgelucht adem toen ein- Hijk de conceptnota in de com- fosie op de agenda stond. Het Koopbeleid was weliswaar nog jet helemaal uitgewerkt, maar er |g nu eindelijk iets op tafel. De facties in de commissie Middelen feden toen tal van suggesties en aanbevelingen over hoe het gemeentelijk inkoopbeleid er vol gens hen uit moet komen te zien. Op 16 maart zou de nota in de commissie Middelen terugkomen. Maar het college heeft de politi ci plotseling buitenspel gezet. B en W behandelen de nota intern en daarbij blijft het. "Inkoopbeleid valt onder de bedrijfsvoering. En dat is een ver antwoordelijkheid van het colle ge", verklaarde Heidens. De commissieleden stonden op hun achterste benen. Ze voelden zich al die tijd voor de gek gehou den. Heidens wekte steeds de indruk dat de commissie mocht meepraten over het inkoopbeleid. De wethouder kon de irritaties wel begrijpen. "Ik voel me er ook ongemakkelijk bij. Ik heb inder daad verwachtingen gewekt. Maar we hebben nu eenmaal te maken met de spelregels van het duale bestel. De bevoegdheden blijken anders te liggen." De fracties lieten zich niet zo gemakkelijk aan de kant zetten. Met René Francken voorop. Hij verweet Heidens een 'grenzeloze arrogantie'. Paul Vriesekoop (PvdA) zei dat dit onderwerp lange tijd op de toezeggingenlijst van de commissie stond. "En nu blijkt het in één keer een bevoegdheid van het college te zijn. Dit veroorzaakt teleurstelling en irritatie. Het college heeft zit ten slapen en verwachtingen gewekt", aldus Vriesekoop, die vond dat de nota enkele missers vertoonde. Toon Loonen (CDA) sloot zich bij de kritiek van WD en PvdA aan. "Want dit heeft geen pas." Theo Mulders (Samenwerking) vond dat er veel te weinig met de opmerkingen vanuit de commis sie is gedaan. "We zijn er abso luut niet over te spreken." Voorzitter Bert Linskens (PvdA) sprak van een 'heel ongelukkige situatie'. "Het inkoopbeleid is als sneeuw voor de zon verdwenen. Het is blijkbaar niet meer belang rijk genoeg voor deze commissie. Ook ik ben er ontevreden over dat het maandenlang op toezeg gingenlijst heeft gestaan." Francken was het niet met Heidens eens dat het inkoopbe leid niet tot de kaderstellende taak van raad en commissie behoort. Volgens de wethouder gaat het om de bedrijfsvoering en dat is een interne aangelegenheid van het college. De WD'er is het daar helemaal niet mee eens. Hij vindt dat inkoop en aanbesteding tot het strategisch of tactisch beleid behooren. "En dat is wel degelijk kaderstellend. Juist dit stuk wil ik daarom terugzien in de commissie." fin Nederland werden afgelo pen weekend voor de 28ste op rij. de Landelijke renkijkavonden gehouden, p een tachtigtal plaatsen Jor heel Nederland was het publiek, jong en oud, welkom. Ijdens deze kijkavonden kon- pn de bezoekers op een infor mele wijze kennismaken met e sterrenhemel en met de oie hobby sterrenkunde. hen van de Weer- en ;rrenkundige Vereniging Jean rising uit Venlo boden belang eenden de gelegenheid om is een kijkje in het immense :lal te nemen. Vrijdag bij het lyland College in Venray, zater- j in Deurne en zondagavond in r~'tuin van Jack Vefheek in jayieerlo. Maar spijtig genoeg gooi- ril de weergoden roet in het ten. Werden de eerste twee ;en al afgelast vanwege het e wolkenpakket, ook de laat- avond kon alleen maar door- in vanwege enkele kleine gaten ihet zware wolkendek. "Jammer loeg kwam er dit jaar slechts handjevol mensen op de kijk- :n af, vertelt Jack Verbeek. "In ;enstelling tot vorig jaar, toen tijdens de drie kijkavonden in ailen wel vijfhonderd belang eenden mochten begroeten. nu hadden ze blijkbaar alle- il al de conclusie getrokken dat te bewolkt was. Af en toe was r wel een klein wolkenvrij plek- maar veel meer dan de maan en iturnus viel er helaas niet te zien. eel erg jammer, maar het is niet fders. De maan toonde wel in jebreid detail haar vele kraters Jbergen." Saturnus is zonder twijfel de pla- et die altijd de show steelt. De 'oiste planeet van ons zonne cel laat heel duidelijk haar rin- instelsel zien en is daarmee de voel\ aneet die het meest tot de ver leiding spreekt. Saturnus staat op zo'n slordige 1,5 miljard kilo meter van de aarde. "Het is een belevenis om Saturnus te zien", vindt Verbeek. "Het is een unieke planeet doordat ze omgeven is door een aantal prachtige, glan zende ringen. Veel mensen den ken dat die ringen, die vaak op televisie te zien zijn, 'een soort van filmeffect' zijn, maar ze bestaan echt. Zij bestaan uit kleine ijs- en rotsdeeltjes die heel veel zonlicht reflecteren. Bij helder weer kun je de Plejaden, oftewel het Zevengesternte, en de Hyaden zien, in het beeldveld van de teles coop een bijzondere bezienswaar digheid." Jack Verbeek heeft zijn grote telescoop achter in zijn tuin opge steld. Een hele grote kijker met een klein kijkgaatje zoals bij een verrekijker. Mensen die Saturnus in beeld hebben, moeten snel kij ken. Want door het draaien van de aarde draait de planeet weer vrij snel uit beeld en daarna moet de telescoop bijgesteld worden. Behalve deze telescoop staan er nog drie kleinere toestellen opge steld, waarvan een zowaar met een ingebouwde computer. Als de plaatsbepalinggegevens eenmaal zijn ingevoerd, volgt deze kijker automatisch een hemellichaam. De kijker stelt -zichzelf telkens bij en dat is voor een leek wel zo prettig. Verbeek wordt vergezeld door zijn collega's Jacques en Hetty Lemmen, Math van de Pasch uit Venray en Jan Aerts uit Veulen. Van de Pasch toont foto's van de zon en wijst naar een lus van een zonnevlam, het gevolg van zonne- activiteiten rondom een magne tisch veld. Er worden verhalen opgehaald over zonsverduisterin gen. "Binnenkort ga ik naar Madrid en op 24 maart volgend jaar naar Turkije om speciale ver duisteringen te kunnen zien", ver telt Hetty Lemmen. 'Voor een bui tenstaander klinkt het vreemd, maar ik ga er echt voor op reis. Ik vind dat iedereen ooit één eer in zijn leven een totale eclips moet meemaken." Verbeek vervolgt: "Op deze locatie hebben we eigenlijk een beetje mazzel met de donkerte. Op veel plaatsen is het namelijk veel te licht en dan zie je stukken minder door de telescoop." Zijn collega-sterrenkijkers beamen zijn verhaal. "De lichtvervuiling is een groot probleem", weet Math van de Pasch. "Er zijn nog maar weinig plekken in Nederland waar het 's nachts helemaal donker is. Als het een beetje vochtig weer is en er staat binnen enkele kilometers een verlichte tuinderkas, dan straalt dat licht heel ver. Maar om naar de hemellichamen te kunnen kijken, werkt dat ontzettend sto rend." Hoe sterk de lichtvervuiling is, blijkt als er een groot verkeers vliegtuig laag overvliegt. De onderzijde van het toestel steekt duidelijk af tegen de pikzwarte hemel, en dat komt niet alleen door de kleine knipperende lamp jes op het toestel. Eén van de weinige bezoekers is de zevenjarige Joris Willers. Hij is een neefje van Verbeek en is nau welijks bij de telescoop weg te slaan. Zodra er geroepen wordt dat er iets in beeld is, komt hij er meteen aan. Joris sjouwt een trap- laddertje met zich mee. De kijker van zijn oom staat op een stevig, maar wel hoog statief. Zonder lad dertje kan Joris er niet bij. Het is duidelijk te merken dat hij vaker door de telescoop van zijn oom mag kijken. Hij weet precies wat hij allemaal ziet. "Ik vind dit heel leuk, maar vorig jaar was het alle maal veel leuker. Toen kon ik de ringen van Saturnus veel' beter zien. Toen zag ik ook veel sterren, maar nu is er geen enkele ster te zien. Maar de kraters op de maan kun je wel heel goed bekijken" Terwijl Joris door de kijker tuurt, wordt er een foto van hem gemaakt. "Hé, nu zie ik helemaal niets meer", roept hij uit en hij kijkt om zich heen waar de licht flits vandaan kwam. Er is geen ster aan de hemel te bekennen, maar Joris is wel mooi de enige die deze avond sterretjes heeft gezien... U kunt zich nog aanmelden als patiënt De gemeente Venray koopt 5.000 vierkante meter grond om woningbouw in Oirlo mogelijk te maken. Venray heeft over de aan koop van de grond overeenstem ming bereikt met eigenaar J. Gommans. Door de aanpassing van de milieuwetgeving is een gedeelte van Oirlo 'stankvrij' geworden; onder andere de gron den ten zuiden van de Depute Petersstraat en ten oosten van de Hoofdstraat. In Oirlo is al lange tijd behoefte aan bouwmogelijk heden, maar vanwege milieube lemmeringen was dit tot nu toe niet mogelijk. De locatie die door de gemeente is aangekocht, ligt in het gebied dat nu stankvrij is geworden. Om tegemoet te komen aan de woonwensen van het dorp Oirlo houdt de gemeen te, mede op verzoek van de heer Gommans, graag zelf de regie in handen bij de verdere planvor ming. De gemeente is blij dat ze overeenstemming heeft bereikt over de aankoop van de grond. Om het plan daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, moeten nog enkele percelen worden aange kocht. Ook de planvorming en de procedure voor het bestemmings plan moeten nog worden opge start. De LLTB afdeling Venray orga niseert op woensdag 30 maart een informatieavond over vrijwil lige kavelruil. De bijeenkomst wordt gehouden in gemeen schapshuis De Gelderkoel in Heide en begint om 20,00 uur. Kavelruil in het buitengebied is een speerpunt uit het Reconstructieplan. Tegen geringe kosten en met minimaal drie deel nemers is grondruil vrij eenvou dig te realiseren. De informatiebijeenkomst is bedoeld voor iedereen die hier voor belangstelling heeft of erbij betrokken is. Er zijn gedetailleer de plattegronden van de gemeen ten Venray en Meerlo-Wanssum aanwezig en een projectleider van de Dienst Landelijk Gebied geeft tekst en uitleg. De avond is ook toegankelijk voor niet-LLTB leden. Bert Linskens vond dat er een veel duidelijker inzicht moet komen over wat aan het college en wat aan de politiek is. Eind vorig jaar struikelde PvdA-wet- houder Emonts met Synthese bijna over een vergelijkbare kwes tie. Een motie van afkeuring van het CDA werd toen aangenomen, wat tot een crisis in de coalitie leidde. Francken wilde weten of Heidens 'overruled' is door de andere collegeleden. "De wethou der had dwars voor het college moeten gaan liggen." Vriesekoop was het met hem eens. "U moet woord houden. Het inkoopbeleid is hier al vier keer aan de orde geweest. Dit doet het vertrouwen in de wethouder geen goed. Dat dit zo gemakkelijk wordt wegge ven. Het is heel teleurstellend en dan druk ik me nog netjes uit." Het college van Venray heeft een beheersplan vastgesteld voor de gemeentebossen. De gemeen te Venray is een zeer bosrijke gemeente en volgens het college van B en W niet voor niets geno mineerd voor de competitie 'de groenste stad van Nederland'. Het college vindt dat de bossen toe gankelijk moeten blijven voor de inwoners. 'Dit mag niet ten koste gaan van de natuur. Als de natuur de kans krijgt zich te ontwikke len, ontstaat een afwisselend bos met verschillende soorten bomen, struiken en dieren. Dat heeft tijd nodig. Een goed beheersplan vin den burgemeester en wethouders daarom erg belangrijk'.De gemeentebossen van Venray beslaan 1278 hectare en liggen verspreid in de gemeente. De ter reinen zijn eigendom van de gemeente Venray en worden sinds 1997 beheerd door Stichting De Marke. De wijze waarop de stichting dit beheer uitvoert, legt ze vast in een beheersplan. De gemeente Venray, betrokken par tijen en Stichting De Marke gaan de bossen op een natuurlijke wijze beheren en vergroten de mogelijkheden voor recreatie. Daarbij gaan ze de lokale bevol king actief betrekken. Het college legt het beheersplan gemeente bossen in mei ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 2e Paasdag, show van 11.00-17.00 uur AR soxmeei'Bfl Ontwerp - Sloop Verbouwing - Tegelwerk Installatie Alles in één hand Bezoek onze showroom met: Ruime keuze in sanitair en tegels Bubbelbaden - Stoom cabines - Sauna's Sauna's (maatwerk) en infraroodcabines Badkamermeubels Grote collectie accessoires Voor doe-het-zelvers deskundige begeleiding 2 jaar garantie op installatie Uneto-Vni q Toppers, laatste week! Cleopatra infrarood sauna van 2850.- voor 1993,* Signatuur bubbelbad van 1370.- voor 999.- www.baderieboxmeer.nl Rechtbank veroordeelt jongen tot twee jaar cel De rechtbank in Roermond heeft maandag in de zaak van de moord op een 46-jarige Vietnamees in Venray, vorig jaar september, de verzoeken van het Openbaar Ministerie én het verweer van de advo caat van de verdachte - een 16- jarige Vietnamese jongen - naast zich neergelegd. De rechtbank haakt daarente gen aan bij de conclusies en aan bevelingen van de gedragsdeskun dige die de jongen heeft onderzocht. Dat houdt in: géén lange gevangenisstraf en wél behandeling in een jeugdinrich ting. De verdachte werd veroor deeld tot twee jaar jeugddetentie. Bovendien moet de Vietnamese jongen gedurende twee jaar in een inrichting voor jeugdigen - zogeheten jeugd-tbs - worden behandeld. Hij dient verder een schadevergoeding van 5335,60 euro te betalen aan de nabestaan den van het slachtoffer. Het Openbaar Ministerie (OM) had tien jaar cel en een schadevergoe ding van 4500 euro geëist. Het OM beraadt zich of ze in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. De rechtbank legde het verzoek van het OM om gezien de ernst van het gepleegde feit het meer derjarigenstrafrecht toe te passen in deze zaak, naast zich neer. De rechtbank gaf ook geen gehoor aan het verzoek van het OM om geen tbs-maatregel of plaatsing in een inrichting voor jeugdigen op Voor de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet de gemeente Venray hoge kosten maken. De commissie Maatschappelijke Diensten besprak donderdag een kre dietaanvraag van 485.000 euro. Daarvan kan 130.000 euro uit de WVG-reserve worden gehaald. Het restant van 355.000 euro komt ten laste van de algemene reserve. Er heerst nog veel ondui delijk over de nieuwe welzijnswet, die met ingang van 1 januari 2006 in fases wordt ingevoerd. Het is de vraag hoe groot de vergoeding van het rijk is voor de invoeringskos ten. Door de WMO worden rijksta ken neergelegd bij de lokale over heid. Met ingang van 2006 verval len de welzijnswet en de WVG (Wet Voorziening Gehandicapten) die beiden opgaan in de WMO. De huishoudelijke hulp wordt ook per 1 januari 2006 vanuit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten. Naast de inzet van eigen ambte naren heeft Venray ook een exter ne adviseur ingehuurd om op tijd klaar te zijn met de invoering. "Bijna een half miljoen euro is veel geld voor Venray", zei Ton Mulders (Lokaal Aktief). "Ik hoop dat Den Haag dat beseft en dat er snel een invoeringsbudget komt. Want anders komen we in de pro blemen." Martin Wijnhoven (Samenwerking) was wantrou wend over de mogelijke rijksbij drage. "Gemeenten worden niet altijd beter van decentralisatie. Want er moet vaak eigen geld bij. Het is lastig dat er onvoldoende informatie vanuit het rijk is. Dit is geen bestuurlijke zorgvuldigheid", vindt Wijnhoven, die zich verbaas de over het hoge uurtarief' van 82,50 waarmee de interne uren berekend worden. "Uit navraag bij ambtenaren blijkt dat de helft van dit uurtarief bestaat uit overhead kosten." Ad Steverink (WD) weet dat inhoudelijk nog niet alles bekend is. "Maar er komen wel veel ver schuivingen. Ik wil een pleidooi houden voor extra aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers." Piet Kroft (PvdA) had moeite met de onzekerheid over de voorfi nanciering. "Dit vormt een risico. Het rijk wil alles zo spoedig moge lijk realiseren, maar geeft onvol doende garanties. Ik twijfel ook aan de ondersteuning. En als de gemeenten de uitvoering niet tij dig halen, dan krijgen zij de zwar tepiet toebedeeld." Kroft vindt het van belang de cliëntenorganisaties er actief bij te betrekken. "Dit is nodig. Er wordt straks een veel grotere verant woordelijkheid van het individu verwacht. Ik vraag me af of er een vangnet komt. Want er zullen men sen buiten de boot vallen." Martin Leenders (CDA) vroeg alle gebruikers en organisaties vooraf de raadplegen. "Want er wordt veel inzet van hen ver wacht." Wethouder Emonts (PvdA) vond de WMO 'in intentie een goede wet'. "De kracht is dat welzijn en zorg plus de financiën bij elkaar komen." Er komt in Venray een cliëntenpanel. Emonts wees erop dat het project eerst moet worden opgestart voordat de cliëntenorga nisaties er daadwerkelijk bij betrokken worden. De gemeente zoekt samenwerking met de ande re gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Volgens Emonts zal het budget van 485.000 euro hard nodig zijn. "Want er moeten bergen werk worden verzet." De wethouder zei er een hard hoofd in te hebben dat de gemeen ten de uitvoeringskosten vergoed krijgen van het rijk. "Daar geloof ik geen snars van." Er moet in hoog tempo een projectstructuur opge zet worden om op tijd klaar te zijn voor de WMO. "Want anders lopen we achter de feiten aan. Alhoewel de wet nog niet in volle omvang duidelijk is. Ook in de Tweede Kamer is er veel commentaar. Er is ruis en onduidelijkheid." Volgens Emonts heeft de WMO een grote impact voor de gemeen te. "De gemeente krijgt een heel andere positie. Ze moet zaken gaan doen met allerlei nieuwe partners in het veld van de zorg. Het gaat om kwaliteit, contracten en financiën." De kern van de wet is de eigen verantwoordelijkheid van het individu op het gebied van welzijn en zorg. Emonts: "De men sen moeten het maximale zelf kun nen. Er is een vangnet, in de vorm van inkoop van zorg, voor wie dat niet kan." te leggen, Justitie vindt dat die maatregel geen zin heeft. De jon gen spreekt niet of nauwelijks Nederlands en heeft bovendien geen verblijfsvergunning. Die zal hij in de toekomst ook niet krij gen. Daarom zal het doel van een behandeling in een tbs-kliniek of jeugdinrichting, namelijk resocia liseren of reïntegreren in de Nederlandse samenleving, dan ook nooit worden gehaald. De rechtbank is echter van mening dat het moreel niet ver antwoord is om alleen een gevan genisstraf op te leggen, zonder iets aan een gedragsverandering van de jongen te doen. Bovendien kan hij na de behandeling resocia liseren in het land van herkomst. De rechtbank volgt daarmee het advies van de gedragsdeskundige die de verdachte heeft onder zocht. NOODWEER De dodelijke steekpartij vond plaats op 28 september bij de woning van het slachtoffer, Q. Vo Nguyen. De 16-jarige jongen en het 46-jarige slachtoffer, beiden van Vietnamese afkomst, kenden elkaar. Volgens getuigen lag een fikse ruzie ten grondslag aan de steekpartij. Het slachtoffer had de verdachte geslagen en dat was voor hem onacceptabel. 'Wie mij slaat, die maak ik dood', zou hij hebben gezegd. Later in de avond haalde de jongen, gewapend met drie messen, verhaal bij het slachtoffer en stak hem dood. Volgens de advocaat handelde de jongen uit noodweer: hij stak uit zelfverdediging en uit angst. De jongen gaf zelf aan dat hij de ruzie wilde uitpraten, maar dat hij bij binnenkomst in de woning meteen werd aangevallen door het slachtoffer en werd vastge pakt door twee andere personen die in de woning aanwezig waren. Hij raakte vervolgens in paniek en zag geen andere oplossing meer dan uit angst toe te steken. De drie messen had hij meegenomen, omdat hij niet wist of de man nog agressief of boos wras en hij zich zelf wilde beschermen. De advo caat vroeg dan ook om de ver dachte vrij te spreken. De rechtbank maakte echter korte metten met het verweer van de jongen en zijn advocaat. Volgens de rechters moordde de jongen met voorbedachten rade uit boosheid en wraak, en was hij slechts licht verminderd toereke ningsvatbaar, In de uren tussen de ruzie en de fatale messteken is bij hem het plan ontstaan om zijn landgenoot te vermoorden. De rechtbank baseert dat onder meer op het feit dat hij drie messen had meegenomen en dat hij had gezegd 'wie mij slaat, die maak ik dood'. En het verhaal dat hij bij binnenkomst werd vastgepakt door twee mannen en werd aan gevallen door het slachtoffer, deed de rechtbank af als 'onge loofwaardig'. PEEL EN MAAS een abonnement waard De jubileumkrant is gedrukt en wordt op paaszaterdag 26 maait onder de bijna 13-000 abonnees van Peel en Maas verspreid. In het kader van het 125-jarig bestaan van Peel en Maas heeft de redac tie zich de afgelopen weken extra ingespannen om de historie van het Venrayse nieuwsblad in beeld te brengen. Met interviews, ach tergrondverhalen en weetjes over Peel en Maas. In de jubileumuitga ve wordt natuurlijk ook vooruit- geblikt op de toekomst van Peel en Maas. De krant is helemaal in kleur gedrukt en verschijnt in weekendformaat. Op zondag 27 maart 2005 is het precies 125 jaar geleden dat de Venraysche Courant voor het eerst verscheen. Na anderhalfjaar werd deze naam gewijzigd in Maas en Peel en op 23 maart 1889 in Peel en Maas. Na 125 jaar is Peel en Maas een niet meer weg te denken nieuwsblad voor Venray, Meerlo-Wanssum en omgeving. Peel en Maas is sinds 1887 in handen van de familie Van den Munckhof. Extra exem plaren van de jubileumkrant zijn na de paasdagen a 2 euro ook te koop in boekhandel Van den Munckhof, Grotestraat 68. jfaen/ïrujf MAN PAUL BROUWER MODE wilhelminastraat 2-4 venray telefoon 0478 510943 www.paulbrouwer.nl Zaterdag 26 maart komt Lia Roefs naar Venray. Roefs zit voor de PvdA in de Tweede Kamer en is woonachtig in Bergen. In haar woonplaats is zij ook jaren wet houder geweest. Haar specialisme in de Tweede Kamer is onder meer onderwijshuisvesting. Als Tweede-Kamerlid wil zij de relatie met Noord-Limburg nadrukkelijk aanhalen. De afdeling Venray van de PvdA heeft het volgende programma samengesteld. Van 11.00 uur tot 12.00 uur is er een discussie met de directie SPOV over de huisves ting van het basisonderwijs in Venray en de ontwikkelingen in de komende jaren en van 12.00 tot 13 00 uur is er een rondgang met de fractie en wethouder Emonts door Venray en uitdelen rode rozen. Nieuws uit Venray en omgeving leest U in PEEL EN MAAS De gemeente Venray heeft het nieuwe terrassenbeleid vastgesteld. De belangrijkste verandering ten opzichte van de regels die er al waren is dat de terrassen niet meer de hele nacht open mogen zijn. Op vrij dag, zaterdag en als de volgen de dag een feestdag is, mogen de terrassen tot 02.00 uur geo pend zijn. Op andere dagen tot 01.00 uur. Verder zijn er voor schriften verbonden aan de afmetingen van het terras, de vrije doorgangen voor voetgan gers en voertuigen, de terrasaf scheidingen en -inrichting. Het terrassenbeleid gaat over de wijze waarop in de gemeente Venray wordt omgegaan met de vergunningverlening van terrassen in de openbare ruimte. In het ter rassenbeleid worden zaken als plaats, omvang en inrichting van terrassen geregeld. De ingangsda tum van het beleid is 1 april 2005. Ook een strak tuinontwerp biedt ruimte voor speelse nuances Als lid van 'Tophoveniers' staat Rien van Mierlo garant voor een hoogwaardig tuinontwerp en dito aanleg. Vakmanschap en artistiek inzicht bepalen het eindresultaat: Een strakke vormgeving, zo u wilt, met subtiele accenten. Die elke tuin, groot of klein, zo'n heel eigen sfeer geven i VAN MIERLO Rien van Mierlo geeft uw tuin een eigen signatuur ndseweg 1115751 PH Deu 0493 314593

Peel en Maas | 2005 | | pagina 5