G ["Verkoeijen is een populist" eter Winnen gaat het theater in Bevolkingsgroei blijft stagneren Aannemer riolering failliet 'Balk op Henri Dunantstraat gevaarlijk' Ingezonden 'Politie start .actie Golfslag nniiiiimimii ejanssen Omstreden kap bomen Dr. Kortmannweg "De Hoveniers gratis tuinontwerp unhoek Venray schaamt zich Verdachten tasjesroven opgepakt Gemeente voldoet niet aan arbo- regels Dorpsraad Leunen bel of mail nu voor winteraanbieding: NIEUWE FYSIOTHERAPIE IN VENRAY Donderdag 17 maart 2005 - Pagina 7 Patersstraat 16 Venray 0478-514468 1/ kunt zich nog aanmelden als patiënt Het aansluiten van 1.200 percelen in het buitengebied op de riolering heeft vertra ging opgelopen. De gemeente heeft dit werk uitbesteed aan het bedrijf Reiling dat onlangs failliet ging. Het restant van het werk is nu gegund aan aannemer Huberts Wegenbouw. Vanaf 2005 mag er in Nederland, vanuit het oogpunt van milieu, geen ongezuiverd afvalwater meer geloosd worden. Aansluiting op de riolering is een wettelijke verplichting die voor alle bedrijven en huishoudens geldt. Volgens wethouder Driessen hebben tot nu toe een vijftal burgers aansluiting gewei gerd. Tegen hen zullen verdere stappen worden ondernomen in De witte balk in het midden van de Henri Dunantstaat is gevaarlijk. Vooral nu de gele reflectoren op de verhoging verwijderd zijn. Het CDA kaartte deze kwestie herhaal delijk aan in de commissie Stedelijk Beheer. Volgens Gerda van Stelten is dit een 'levensge vaarlijke situatie' voor motorrij ders die slecht zicht hebben op de; balk. "Ze kunnen het niet onderscheiden. Als een motor hier wil inhalen zijn de gevolgen niet te overzien." Henk Bisschops (PvdA) is het er niet mee eens dat de gemeente de bomen tussen het nieuwe bedrijventerrein en de huizen aan de Dr. Kortmannweg heeft gekapt. Dit is gebeurt zonder medeweten van de omwonenden. Volgens de PvdA'er was juist afgespro ken dat de bomen zouden blij ven staan om te dienen als visu ele afscheiding. Hij kreeg als antwoord dat de kapvergunning gepubliceerd is. De bewoners hadden dit dus kunnen weten, zo redeneert de gemeente. Bisschops reageerde maandag in Op vrijdagavond als niet- Venraynaar even de Peel en Maas openslaan omdat je een huis zoekt in de regio Venray en dan de kop lezen 'Marokkaanse kinde ren flink toegetakeld'. Perplex en met toenemende walging lees je een artikel waarin beschreven wordt dat twee kinderen van vijf en acht jaar mishandeld en bedreigd zijn door drie jongeren van rondom zestien jaar. Mishandeld onder een scheld kanonnade van racistische uitla tingen en met de dood bedreigd wanneer deze kinderen over dit voorval iets zouden zeggen tegen hun ouders. Hoever moet je gezonken zijn om tot zulk gedrag in staat te zijn? Hoe ontzettend dom, kortzichtig en ziek ben je als je bereid bent om twee weerloze, onschuldige kinderen zó te beschadigen? Woorden schieten tekort om duidelijk te maken hoe sterk dit afgewezen moet worden. Mijn hart gaat uit naar de ouders van de slachtoffertjes. Ik wens hen veel kracht bij het verwer ken van dit trauma en wens hen veel wijsheid in het begeleiden van hun kinderen. Mijn medelij den gaat uit naar de ouders van de de vorm van een dwangsom, meldde Driessen maandag in de commissie Stedelijk Beheer. In 2000 is gestart met deze omvangrijke klus die in zes clus ters verdeeld is. Het voorlaatste cluster is het buitengebied van Veulen, Leunen en een gedeelte van Heide. De leidingen en de pompputten zitten in de grond. Alleen het elektromechanische gedeelte moet nog geïnstalleerd worden. In de loop van deze maand kan de riolering in dit clus ter in bedrijf gaan.Het laatste clus ter is Castenray, Heide, Smakt en Vredepeel. Vanwege het faillisse ment van aannemer Reiling heeft de uitvoering een drietal maanden vertraging opgelopen. De plan ning is nu dat medio 2005 de civieltechnische werkzaamheden gereed zijn. De gemeente heeft de gele reflectoren verwijderd omdat ze er steeds vanaf werden afgereden. Daarna is de balk wit geverfd. Verkeerskundigen, politie en 3VO vinden dat er géén sprake is van een onveilige situatie. Maar daar van is het CDA niet overtuigd. Wethouder Driessen (CDA) zegde maandag in de commissie vergadering toe te bekijken of er een tijdelijke oplossing kan komen in de vorm van vlaggetjes of reflectoren. de commissie Stedelijk Beheer boos. "Hier moet met de bewoners over gesproken worden. Het is voor hen niet duidelijk wat er gebeurt. De communicatie moet beter", eiste de PvdA'er. In de loop van dit jaar zal een groene rand van vijf meter rondom het bedrijventerrein geplant wor den. Volgens wethouder Driessen (CDA) konden de bomen niet blij ven staan. "Het waren allemaal waai-dennenbomen die geen vorm of uitstraling hadden. De nieuwe aanplant betekent een kwaliteits verbetering", aldus Driessen die beloofde de omwonenden op de hoogte te brengen. daders. Ik wens hen veel sterkte in het dragen van hun lot ouder te zijn van een kind wat tot zoiets verwerpelijks in staat is. Mijn woede gaat uit naar de daders. Ik wens hen een goed geheugen, een lang leven en een alsnog goed ontwikkelde gewetensfunctie toe. Venray als gemeente om te wonen is voor mij in één klap een stuk onaantrekkelijker geworden. Ik denk dat ik maar een dorp ver derop ga zoeken naar een huis Bart Hendriks De politie heeft donderdag avond drie jongeren aangehouden op verdenking van een tasjesroof op de Prinses Beatrixstraat. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 16, 17 en 19 jaar. De politie onderzoekt of ze in aanmerking komen voor meerdere tasjesroven die onlangs in Venray zijn gepleegd. Donderdagmiddag liep een 84-jarige vrouw uit Venray rond 16.15 uur met haar rollator op de Prinses Beatrixstraat. Plotseling kwam er een jongen die de boodschappentas van de vrouw uit het mandje van de rolla tor greep. Daarna rende de jon gen weg en vluchtte samen met een andere jongen op een fiets richting de Wilhelminastraat. De gewaarschuwde politie stelde direct een onderzoek in. 's Avonds werden de drie verdach ten op basis van signalementen van het slachtoffer en diverse getuigen opgespoord en aange houden. De 19-jarige man is don derdag in de loop van de avond in vrijheid gesteld. De twee andere jongens zijn voor verder onder zoek ingesloten en hebben inmid dels een aantal zaken bekend. De gemeente Venray kampt met een verouderde arbo- inventarisatie. Dat bleek al eind 2003 tijdens een controle van de Arbeidsinspectie. De gemeente kreeg een jaar de tijd, tot 1 november 2004, om de overtreding ongedaan te maken. Vanwege de verbou wing en de reorganisatie vroeg en kreeg de gemeente uitstel tot 1 juli 2005. Deze datum moet worden gehaald op straffe van een boete. De Arbonunie, waarmee de gemeente al zaken doet, heeft opdracht gekregen de risico- inventarisatie en evaluatie uit te voeren. Er is gekozen voor uitbe steding omdat de benodigde ken nis op het gemeentehuis ont-; breekt. Hiermee is een bedrag van1 10.925 euro gemoeid. Naast het uitvoeren van de1 inventarisatie en evaluatie dient een plan van aanpak te worden1 opgesteld van hoé en wanneer de risico's rijn weggenomen. De gemeente achtte het vorig jaar niet zinvol de risico-inventari satie uit te voeren. Vandaar dat uitstel aangevraagd werd. Na de reorganisatie van mei 2004 heb ben de medewerkers een nieuwe werkplek gekregen. Behalve de afdeling Publieksdiensten, die bin- nenkort gaat verhuizen naar de nieuwe hal. Voor het inventariseren van de risico's moeten van iedere afde ling enkele medewerkers vragen lijsten invullen. De arbowetge- ving gaat veel verder dan alleen de huisvesting. Ook zaken als agressie en geweld, inrichting werkplek, ziekteverzuimbeleid, bedrijfshulpverlening en onge wenste omgangsvormen behoren tot de te inventariseren arbeids omstandigheden. Andere aspec ten zijn functie-inhoud en werk druk. In de begroting is hiermee geen rekening gehouden. Het bedrag van 10.925 euro kan betaald wor den uit het budget voor arbo-doel- einden. De Dorpsraad Leunen vergadert op maandag 21 maart om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Brink. Op de agenda staan onder andere de voortgang van de pro jecten herinrichting dorpsplein, spelement Gussen Wie, W0C0,' DorpOmgevingsProgramma, speelterrein Korenmolen en wan delpadenplan Leunen. De verga dering is openbaar. e-mail: redactie: redactie@vandenmunckhof.nl advertentie-afdeling: advërtentie@vandenmunckhof.nl PEEL EN MAAS Zie voorwaarden op www.gunhoek.nl Oirlo- Venray iel0478-571800 .EN MAAS CDA en PvdA hekelen kritiek oppositiepartij op diftar Gerrit Verkoeijen [Samenwerking) kwam maan- g in de commissie Stedelijk :heer behoorlijk onder vuur liggen. "Hij is een populist Utffiep het CDA. Ook de PvdA ÖJi tfok fel van leer. Verkoeijen vervolgde zijn kruistocht tegen de uitwassen van afval- "ttbiitbuSsysteem diftar- "De mensen wordt een poot uitgetrokken. Het wordt alsmaar duurder", stelde hij. steeds verder uitgekleed. De men sen moeten voortaan betalen om hun oude huisraad weg te bren gen en te storten. Terwijl de gemeente een paar keer per jaar gratis grof vuil aan huis zou moe ten ophalen. Zoals dat voor de invoering van diftar ook het geval was. Toen konden de mensen ook helemaal gratis van al hun afval af." Het raadslid van Samenwerking zei dat hij niets tegen het diftar- systeem heeft met zijn groene en grijze afvalbakken. Maar hij vindt dat burgers afvalstoffenheffing betalen waarvoor ze ook van al hun afval moeten kunnen afko men. "Diftar moet betaalbaar blij ven en daar moet alles inzitten. En niet dat er nog voor van alles bij betaald moet worden." Henk Bisschops (PvdA) ergerde zich aan het relaas van Verkoeijen. "Het stoort me dat hij steeds een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Verkoeijen moet ophouden om te zeggen dat sinds diftar alles duurder geworden is. Terwijl uit onderzoek blijkt dat stoppen met diftar juist jaarlijks 600.000 meer kost." Gerda van Stelten (CDA) verge leek Verkoeijen 'met een elpee die steeds herhaald wordt'. "Ik vind het erg flauw om dit steeds te blijven roepen. Het klinkt pop ulistisch. Terwijl we toch hebben afgesproken dat de vervuiler betaalt." Wethouder Driessen (CDA) deed er nog een schepje boven op. "Verkoeijen komt met oude verhalen die niet meer opgaan gezien de huidige marktontwikke lingen. Het is inderdaad populisti sche taal." Verkoeijen verweet op zijn beurt CDA en PvdA dat ze hun spreektijd vooral gebruikten om hem de mond te snoeren in plaats van met feiten te komen. "De gemeente is namelijk wettelijk verplicht grof vuil aan huis op te halen. En we zullen blijven herha len dat de mensen steeds meer moeten betalen." John Oosterbeek (WD) had geen moeite met het nieuwe con tract met De Cirkel. "Er wordt nu geen rommel meer maar alleen herbruikbare spullen opgehaald. Dit voldoet beter aan de regeling zoals die bedoeld is." Ook CDA, PvdA en Lokaal Aktief konden instemmen met de nieuwe werkwijze die een bespa ring oplevert van 30.000 euro. Er is een contract aangegaan voor één jaar met De Cirkel. Burgers, die een afspraak heb ben gemaakt met het kringloop- bedrijf, mogen hun spullen ook niet meer aan de straat zetten. Ze moeten thuis zijn als De Cirkel langskomt. Een medewerker beoordeelt dan ter plekke of de huisraad nog te hergebruiken is. Voorheen kwam het vaak voor dat de beste spullen die aan de straat stonden al waren verdwe nen voordat het vrachtwagentje van De Cirkel arriveerde. Volgens Driessen is er tot nu toe op het gemeentehuis slechts één klacht binnengekomen over de nieuwe ophaalregeling. "En ook De Cirkel is zeer tevreden over deze manier van werken." Driessen zei dat dit een uitwer king is van de politieke wensen die zijn uitgesproken bij het gemeentelijke afvalstoffenplan. Hij sloot niet uit dat er in de toe komst opnieuw grof vuil - welis waar tegen betaling - wordt opge haald. "Dit zullen we na de ervaringen van dit proefjaar bekij ken. Het zou een extra service zijn." Aanleiding was dat kringloop- edrijf De Cirkel vanaf 1 januari iet meer alle overtollige huisraad ïeeneemt. Alleen de herbruikba- spullen worden nog gratis aan uis opgehaald. De rest moeten e burgers zelf bij het milieusta- on zien in te inleveren, imenwerking verzet zich hierte- en. "Wij ontvangen klachten", zei èrkoeijen. "De regeling wordt Oud-wielrenner Peter Winnen (47) zal volgend sei zoen als auteur debuteren bij de Tilburgse Theatergroep "rieons. Op dit moment is bij druk bezig met het schrijven van de tekst voor de muziek- 15 theaterproductie 'Fiets'. Op vrijdag 9 december gaat de voorstelling in première in De Verkadefabriek in Den Bosch. [Daarna gaat 'Fiets'op tournee door Nederland. 'Fiets' vertelt het verhaal van de driehoeksverhou ding tussen de wielersport, media en communicatie. Tijdens de voorstelling is de beklimming van de berg l'Alpe d'Huez in de ronde van Frankrijk het decor. Het toont de lijdensweg van de dood of de gladiolen. Kunstenaar Guus Voermans bouwt een installatie als decor waarmee de spelers op het toneel het wielercircus letter lijk en figuurlijk draaiende moe ten houden. Peter Winnen was profwielren ner van 1980 tot 1991. Bij zijn debuut in de Tour de France in 1981 won hij de belangrijkste ber getappe, de koninginnerit l'Alpe d'Huez, en de witte trui als de meeste succesvolle debutant. In de jaren erna won hij nog twee belangrijke bergetappes, namelijk Morzine in 1982 en nogmaals l'Alpe d'Huez in 1983 en eindigde hij als derde in de Tour van 1983- In 1990 veroverde hij de Nederlandse titel op de weg en later dat jaar reed hij zijn laatste Tour. Toen hij in 1991 tijdens de Ronde van Spanje besloot van zijn fiets af te stappen en voorgoed zijn wielercarrière te beëindigen, besloot hij naar de kunstacademie te gaan. In 2000 debuteerde hij als schrijver met zijn boek 'Van Santander naar Santander, brieven uit het peloton'. In dit boek passe ren alle wielerherinneringen de revue. In 2001 werd hij door het NRC gevraagd wekelijks een sportcolumn te schrijven. Deze stukken zijn gebundeld in de wer ken 'Valse start en andere sport- stukken'(2002) en 'Stoempwerk' (2004). Peter Winnen is nog steeds een veelge vraagd wielercommentator. De politie start met de actie lfslag. De actie richt zich oral op de jeugdige beginnen de automobilisten tussen 18 en 25 jaar. Automobilisten die zich agressief gedragen in het ver keer, en daarbij andere wegge bruikers in gevaar brengen, zul- len worden aangepakt. De naam Golfslag duidt op het type auto waarin gereden wordt, maar de toevoeging slag is in Preventieve zin bedoeld. De tolitie wil de doelgroep één slag voor zijn. Het pakket maat regelen is daarom ook preven tief opgebouwd. De actie Golfslag richt zich met name op jeugdige automobilisten tussen 18 en 25 jaar, die vaak door 'hun rijgedrag een groot verkeersge vaar betekenen voor andere wegge bruikers en zichzelf. Ze rijden veel te hard, te onvoorzichtig en hou den soms crosswedstrijden. Ook rijden onder invloed van alco- en/of andere drugs is onderdeel van de aandacht van de agenten. De actie Golfslag is nadrukkelijk niet gericht op alle jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Een aantal ken merken van de bewuste doelgroep zijn: behalve hun leeftijd, opmerke lijk en gevaarlijk rijgedrag en rijden ze veelal in VW Golf, Opel Kadett, Ford Escort of BMW, Dat dit rijge drag gevaarlijk is blijkt uit de onge vallenstatistieken. De meeste gewonden en doden in het verkeer, vallen binnen deze doelgroep. Over het algemeen zijn de bestuurders vrijwel altijd mannen. De verzamelde informatie wordt in de politiecomputer zodanig opgeslagen dat ze gemakkelijk toe gankelijk is voor alle politiemensen. Bij geconstateerde overtredingen wordt in eerste aanleg bekeurd. Overtreders krijgen vervolgens bin nen enkele dagen een brief van de politiechef met de waarschuwing dat bij een volgend soortgelijk gedrag invordering van het rijbe wijs volgt. Ook kunnen zij worden onderworpen aan een rijproef. Bij een geconstateerde snelheidsover treding van meer dan 50 km per uur moet. de automobilist onmid dellijk zijn rijbewijs inleveren. Het in beslag nemen van het voertuig is eveneens mogelijk. o.a. medisch fitness bel voor info en afspraak Ton Gevers 06-420 92 171 Kempweg 70 Venray De bevolkingsgroei in de gemeente Venray verkeert in een ongekende impasse. Voor het tweede jaar op rij nam het inwoneraantal nauwelijks toe. Op 1 januari 2005 stonden 39.129 Venraynaren geregis treerd op het gemeentehuis. Dat waren er begin 2004 nog 39-085 en een jaar eerder 39-058. Sinds 1988 was Venray gewend aan een snel groeiende bevolkings omvang. Door nieuwe wijken zoals Landweert en Antoniusveld kwamen er jaarlijks gemiddeld 350 nieuwe inwoners bij: De stagne rende woningbouw is er de oor zaak van dat de groei vrijwel is stil gevallen. In het jaar 2005 zou de omme keer moeten komen met de bouw 557 nieuwe woningen. Alhoewel het jaar nog pril is lijkt dit aantal onhaalbaar. In de kerkdorpen staan dit jaar 66 woningen op de planning. In Venray-centrum zou den 491 huizen moeten worden opgeleverd, Maar er kan nu al een streep getrokken worden door de 150 geplande woningen op Servaashof en de 75 appartemen ten in De Gouden Leeuw. En het is de vraag of de eerste cluster van 165 woningen in Brabander/Aan den Heuvel nog dit jaar geheel gerealiseerd wordt. De twee pro jecten voor starterswoningen zijn in volle gang en zullen voor eind dit jaar worden opgeleverd. Het complex aan de Noordsingel telt 44 appartementen en aan de Vlierstraat worden momenteel 48 starterswoningen gebouwd. De recente bevolkingsprognose, opgesteld door het bureau Pronexus in november 2004, blijkt nu al veel te optmistisch. Venray zou in de loop van dit jaar de magi sche grens van 40.000 passeren om rond de komende jaarwisseling op 40.273 inwoners uit te komen. Deze cijfers kunnen nu alweer naar beneden worden bijgesteld. In 2004 kwamer er per saldo 44 nieuwe inwoners bij. De tien kerk dorpen groeiden van 10.918 naar 10.938. Het aantal bewoners in de instituten daalde van 648 naar 616 en het inwoneraantal van Venray nam licht toe van 27.519 naar 27.575. Het zijn vooral de kleine kerk dorpen die achteruit gaan. Castenray zakte in 2003 na vele Inwoneraantal gemeente Venray decennia al beneden de achthon- derdgrens. De daling zette door en Castenray raakte negen bewoners kwijt om op 789 uit te komen. Smakt ziet de tweehonderdgrens steeds verder uit beeld verdwij nen. Alhoewel er binnenkort wel negen nieuwe woningen bijko men. Smakt daalde van 199 naar 194 inwoners. Ook Vredepeel moest een stapje terugdoen: van 247 naar 243. En Veulen daalde van 521 naar 515. Heide bleef als enige constant met 481 inwoners. De andere vijf dorpen kenden een lichte toename. Ysselsteyn kreeg er twaalf bij en is met 2.154 inwo ners samen met Oostrum het grootste kerkdorp. Leunen groeide het snelste. Met 21 nieuwe inwo ners kwam het aantal uit op 2.144. De 'middendorpen' Oirlo (+4) en Merselo (+2) kenden een minie- dorp 2005 2004 saldo Castenray 789 798 -9 Heide 481 481 +0 Leunen 2144 2123 +21 Merselo 1066 1064 +2 Oirlo 1198 1194 +4 Oostrum 2154 2149 +5 Smakt 194 199 -5 Veulen 515 521 -6 Vredepeel 243 247 -4 Ysselsteyn 2154 2142 +12 Dorpen totaal 10938 10918 +20 Venray 27575 27519 +56 Instituten 616 648 -32 Gemeente 39129 39085 +44

Peel en Maas | 2005 | | pagina 7