Soap' Nellissen duurt voort innaar tegen wil en dank 1 s Bezwaar tegen last onder dwangsom Demonstratie voor meer Geen interesse in zoutloods WmWÊ O 75 KASTSYSTEMEN WielHermk.es Parkeerprobleem bewoners Hoenderstraat Kom naar de marlet! Heupbreuk Snelheidscontrole - Paq EN MAAS Donderdag 17 maart 2005 - Pagina 5 )enraynaar wil open schuur niet slopen Nellissen is niet van zijn loods aan de ftionsweg te slopen. De _raynaar -die al jaren in de jnch ligt met de gemeente tnray en projectontwikke- irBBOM- ging maandagmor- n in de commissie bezwaar- jriften niet in op het iorstel van de raadsman van OM om de schuur op kos- i van de projectontwikke- helemaal te slopen. "Dat Jat niet door", antwoordde [ellissen kort maar krachtig, woners van Kleefkruid kla- a al jaren over de open en lf opengebroken schuur die ist aan hun achtertuintje. 2 kwestie speelt al jaren. In 103 kreeg Nellissen van de meente Venray tot 1 oktober n dat jaar de tijd om zijn loods lenlijk dicht te timmeren. Hij al vaker gesommeerd om de Is met groene of bruine iken af te werken. Dat heeft telkens geweigerd. De ineente vond BBOM bereid om Ischuur op kosten van de pro jectontwikkelaar dicht te timme ren. Nellissen weigert aan dat plan echter zijn medewerking te verlenen, omdat hij het open karakter van de schuur wil behou den. Hij wil voldoende lichtinval in zijn loods hebben en wil om die reden niet dat de schuur dichtgetimmerd wordt. Volgens hem is de constructie die BBOM voor ogen heeft ook niet stevig genoeg. Volgens de raadsman van BBOM kan de Venraynaar de loods inmiddels echter net zo goed afbreken. Nellissen is immers gestopt met zijn loonwer- kersbedrijf en heeft de schuur dus niet meer nodig, zo betoogde hij. De projectontwikkelaar wil de sloopkosten best voor haar reke ning nemen, om een einde te maken aan 'deze soap', aldus de advocaat van BBOM. "Wij willen eindelijk van deze zaak af zijn, maar willen natuurlijk niet het kind van de rekening worden." Maar Nellissen gaat niet in op het aanbod van BBOM. De voor malige loonwerker gebruikt de loods nog steeds voor de opslag van machines en materialen. "Het is een hobbyloods. En die breek ik niet af." Cor Nellissen ligt al jarenlang met BBOM en de gemeente Venray overhoop over al dan niet vervuilde grond. De Venraynaar vindt dat hij nog een fors bedrag van de projectontwikkelaar te goed heeft. BBOM wil dat bedrag echter niet betalen omdat de grond, waarop een deel van uit breidingsplan Landweert gebouwd is, vervuild zou zijn en daardoor te laat geleverd werd. Nellissen bestrijdt dit en hij beticht de gemeente ervan onder een hoedje te spelen met BBOM. Bemiddelingspogingen van burge meester Waals leverden niets op en Nellissen verloor alle juridi sche procedures over de kwestie. Projectontwikkelaar BBOM heeft de loods, om de woningen te kun nen bouwen, gedeeltelijk ges loopt. De half opengebroken schuur voldoet echter niet aan de 'redelijke eisen van welstand' en is een gevaar voor de omgeving. De constructie is instabiel en bij een stevige wind bestaat de kans dat de dakplaten van het dak af waaien. De gemeente Venray heeft nu BBOM opgedragen de schuur van een veilige constructie te voorzien en netjes af te wer ken, op kosten van de projectont wikkelaar. Maar daarmee is Nellissen het niet eens. De pro jectontwikkelaar wil de loods dichttimmeren, Nellissen wil juist het open karakter van de loods behouden. "Maar dat is voor de buren visueel gezien niet aardig", verklaarde de raadsman van BBOM. Een dichte loods met een stevige staalconstructie en vol doende ramen, wat Nellissen ook een goed alternatief vindt, is vol gens de projectontwikkelaar veel te duur. "Dat kost tussen de 30.000 en 40.000 euro. Het plan is technisch uitvoerbaar, maar niet economisch. Voor dat bedrag kunnen we de schuur beter slo pen en opnieuw van de grond af opbouwen. Wij moeten betalen en willen ook best betalen, maar het bedrag moet wel redelijk blij ven. Maar door de hoge eisen die de beste man (Nellissen, red.) stelt aan het dichtmaken van de gevel is dat niet mogelijk. We zul len de kosten op Nellissen gaan verhalen." Waarop Nellissen als door een wesp gestoken ant woordde: "Ik ben Sinterklaas niet." Inmiddels heeft de gemeente Venray zelf het heft in handen genomen. Het college besloot in december om bestuursdwang toe te passen om tot een oplossing te komen in het geschil. De gemeen te Venray laat de schuur dichttim meren, op kosten van BBOM. Een besluit waarin Nellissen zich niet kan vinden en waar hij maandag morgen (onder meer) bezwaar tegen maakte. Een nieuw juri disch conflict is geboren. Is de Venraynaar het niet eens met het advies van de commissie bezwaar schriften, een advies dat het colle ge van B en W meestal over neemt, dan kan hij hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank in Roermond. De gemeente Venray wil de bestuursdwang doorzetten, tenzij Nellissen om een voorlopi ge voorziening vraagt bij de rech ter. laul van Meegeren wint geschiedenisquiz Gemeentearchivaris Paul an Meegeren is de winnaar an de Venrayse geschiedenis- [uiz die vorige week werd I jehouden in de bibliotheek. lij mag vanavond, donderdag 7 maart, naar de provinciale lale in het Centrum van de Êunsten in Roermond. De quiz is qua presentatie te ïrgelijken met het Groot itionaal Dictee. De schriftelijke iertig vragen en meerkeuzevra- 'n per voorronde gingen over de lemene Limburgse en regionale .chiedenis met betrekking tot Lage landen. In bijna alle iburgse bibliotheken werd op zelfde moment een gemeente- jke ronde gehouden. Het motto de quiz was Spiegel van de (ge Landen. [Vierentwintig personen deden aan de regionale geschiede- [uiz in de studiezaal van de iliotheek. De avond werd ïpresenteerd door Gerard de djer, vice-voorzitter van het stuur van het Freulekeshuus. der de deelnemers opvallend ■él ouderen. De jongste deelne- jeris de 18-jarige VBO-studente sje Engels, de oudste is de 80- irige Anton Kroft. Een aantal van deelnemers staan bekend als -hte geschiedkundigen, zoals bij- >orbeeld Rien van den Brand, menig uurtje in diverse archie- (n gewerkt heeft aan onderzoe- 'n en het ontcijferen van oude idschriften. Jan Driegen is zelfs icent geschiedenis. Ook Petra lopmans is geïnteresseerd in geschiedenis. Zij heeft zich die middag in een opwelling opgege ven: "Ik zag de inschrijfformulie ren vanmiddag liggen. Niet geschoten is altijd mis." Als de schriftelijke vragen zijn uitgedeeld, lijkt het geknars van de grijze hersencellen bijna hoor baar. Hier en daar is een kleine glimlach te zien als er een vraag is waar men het antwoord op weet. Een ander wrijft zich eens over het hoofd en lijkt zich af te vragen waar hij aan begonnen is. Amoud Bruijns, de directeur van de Venrayse bibliotheek, kijkt eens in het rond, hij heeft het écht moeilijk. Presentator Gerard de Beijer leest de vragen met ruime tussenpozen één voor een hardop voor. Frans Vermeulen, medewer ker van het gemeentearchief, vliegt als het ware door de vragen heen. Na amper een kwartiertje heeft hij al de vragen ingevuld en legt zijn papieren terzijde. "Ik ben klaar", antwoordt hij desgevraagd aan De Beijer. "Nee, ik hoef de vragen niet verder na te kijken, ik vind het wel goed zo. De eerste ingeving is toch altijd het beste." Vermeulen schat dat hij toch wel een kwart van de antwoorden goed zal hebben. De Beijer: "Er zijn veel mensen die helemaal niet in de geschiedenis gestudeerd hebben, maar vaak hebben men sen zich gespecialiseerd in een bepaald onderwerp en zijn op die manier toch thuis in de geschiede nis." De minister die de steenkoolen- mijnen in Limburg heeft doen sluiten, weet vrijwel iedereen. ■VI AA T W E R K 1 N KFUKFN-..FJNJjnr^RIEURBOÜW Slaapkamer pKantoor Woonkamer ■Keuken Industriestraat 17a, 5961 PH HORST tel. 077-3980889 Fax 077-3980890 e& Hoogveld www.wielhermkes.nl Maar de eerste katholieke minis ter-president van Nederland, afkomstig uit Roermond, lijkt toch wel wat moeilijker. Joop den Uyl en Charles Joseph Marie Ruijs de Beerenbrouck zijn de antwoor den. Het aanwezige publiek denkt mee, maar veelal moeten zij de antwoorden schuldig blijven. Harry Linskens lacht. "Ik weet wie die president was, daar heb ik zelfs een doodsprentje van." Iedereen schiet in de lach vanwe ge zijn reactie. Ook sport komt aan bod. Waar werd de dramati sche wedstrijd tegen de Duitse Mannschaft in 1974 gehouden? Linskens weet het niet. Terwijl anderen het antwoord noteren, kijkt Linskens hulpeloos om zich heen. De Beijer vertelt dat hij pre cies op het moment dat het Duitse team het beslissende doel punt maakten hij precies langs het stadion reed op weg naar zijn vakantieadres in het zuiden en het luide gejuich van de Duitsers kon horen. Een glimlach verschijnt op het gezicht van Linskens. Het moet wel München zijn. Wederom scoort hij een punt. FEITENKENNIS De Beijer loopt tijdens de pre sentatie als een schoolmeester tussen de rijen schoolbanken door. Zo nu en dan kijkt hij bij de deelnemers naar de antwoorden. Hij heeft hier en daar toch wel wat twijfels. De gestelde vragen over het vaderland, daar gaat het in veel gevallen over dingen die vroeger tijdens de geschiedenisles ooit eens een keer geleerd zijn. Maar wat moet je met een gedicht over moeder de vrouw die met een schip onder een brug door voer? Hoe moet je nou weten dat het om de brug bij Zaltbommel gaat? En hoe heette toch ook al weer die knul die vorig jaar Idols heeft gewonnen? Opvallend genoeg weet vrijwel iedereen zijn achternaam, maar in dit geval zijn artiestennaam Boris, nee, daar weet men toch niet meer op te komen. En wie kent nou het Verdrag van Meerssen? De win naar van de toch wel historische Elfstedentocht in 1963 wist wel vrijwel iedereen te noemen. De naam Reinier Paping lijkt bij menigeen in de hersenen gekerfd te zijn. Maar na veertig vragen wordt er een korte pauze gehouden. Terwijl de jury de antwoorden gaat beoordelen, gaan de deelne mers en publiek met elkaar in dis-, cussie over de vragen en antwoor den. Niemand van de deelnemers durft te zeggen dat hij alles goed heeft beantwoord. Maar de uitslag is evengoed verrassend.Wim van Delft en Jan Driegen hebben bei den 34 vragen goed, maar gemeentearchivaris Paul van Meegeren en de 80-jarige Anton Kroft hebben beiden 36 vragen goed beantwoord. Dit betekent dat er een extra vragenronde komt. Van Meegeren besluit zich dan terug te trekken uit de strijd om de eerste plaats. "Ik heb dit vooraf al besloten. Ik doe geschie denis uit professie. Voor Anton is het niets beroepsmatigs. Ik wil graag dat Anton naar Roermond gaat." De jury vindt het voorstel van Van Meegeren zeer nobel, maar gaat er niet mee akkoord. We spelen het spel geheel vol gens de spelvoorschriften, luidt haar oordeel. De spelregels ver melden niets over een eindprijs weggeven aan een ander. Maar ook een verlenging maken nog niet dat Van Meegeren thuis mag blijven. Jan Driegen legt beslag op de derde plaats. Wim van Delft valt buiten de prijzen met een evengoed verdienstelijke vierde plaats. Maar Kroft en Van Meegeren blijken beiden alle vra gen goed beantwoord te hebben. Tijdens een derde ronde gaat Kroft éénmaal in de fout. In tegen stelling tot Van Meegeren, hij moet nu wel naar Roermond. "Deze quiz is een prachtkans om de geschiedenis te promoten", vertelt de winnaar. "Op een speel se manier komen de mensen met geschiedenis in aanraking. De prijs, een cadeaubon van 50 euro, heeft ook een bestemming. Die wordt besteed aan een onlangs verschenen deel over Amsterdam." Sinds 1 januari geldt betaald parkeren, op de grote onverharde parkeerplaats aan de Hoenderstraat. De omwonenden zijn sindsdien hun gratis parkeer plek kwijt. Jacques Lamers (Samenwerking) kaartte de kwes tie al in januari aan in de commis sie Stedelijk Beheer Vooral de huisnummers 26 tot en met 34 kunnen hun auto nu niet meer in de buurt (gratis) neerzetten. De gemeente beloofde de bewoners scliriftelijk op de hoog te te stellen van de nieuwe par keersituatie en tevens aan te geven waar gratis parkeermoge- lijkheden op loopafstand zijn. De Hoenderstraat-bewoners kunnen ook tegen betaling een parkeer- vergunning aanvragen. Het boze commissielid Lamers kwam maandnv nn rle kwestie terug. De bewoners hebben nog steeds geen brief ontvangen en er is geen enkel contact geweest. "De mensen krijgen niet eens de kans om op het gemeentehuis hun zegje te doen", klaagde Lamers. "Dit is pure minachting. Het is zwaar knudde hoe deze mensen behandeld zijn. Wat bezielt de ambtenaren? Dit kan niet door de beugel." Wethouder Driessen (CDA) beloofde beterschap: "Dit is kwa lijk. De brieven moeten snel de deur uit en we nemen contact op met de bewoners." PEEL EN MAAS een abonnement waard t i t i t marktmerk Noord Hollands belegen onze specialiteit! C99 per kilo normaal 6.95 nu Roombrie v/d mat per 100 gram nu 10.00 - 16.30 u bij u op de markt Een 51-jarige vrouw uit Venray fietste vrijdagmiddag op de ver bindingsweg tusen genoemde straat en de Sint Servatiusweg. Ter hoogte van een bocht naar links kwam een 58-jarige vrouw, even eens uit Venray, de weg op met haar fiets. De 51-jarige zag echter haar plaatsgenote niet, waardoor de 58-jarige moest uitwijken. Hierdoor kwam ze ten val. De vrouw is met een heup breuk overgebracht naar het zie kenhuis. Rob Smits Dakbedekkingen Merselo Rob Smits is het niet eens met de last onder dwangsom die de gemeente Venray hem heeft opgelegd. De eigenaar van het gelijknamige dakdek- kersbedrijf in Merselo moet van de gemeente per direct stoppen met de opslag van tweedehands dakpannen bui ten zijn eigen bedrijfsterrein aan de Veldstraat 22 in Merselo. Volgens de gemeente is de ondernemer in overtre ding omdat de pannen op een perceel in het buitengebied zijn gestald. Maandagmorgen lichtte Smits zijn bezwaar schrift tegen het besluit van de gemeente Venray toe in de commissie bezwaarschriften. De ondernemer heeft bij de rechtbank een voorlopige voorzie ning gevraagd, om te voorkomen dat hij de dwangsom van 10.000 euro per maand met een maxi mum van 50.000 euro moet gaan betalen. Maar de gemeente is niet van plan om het geld op korte ter mijn te gaan innen, zo verklaarde een woordvoerder. Voordat tot actie wordt overgegaan, wordt eerst het advies van de commissie bezwaarschriften in deze kwestie afgewacht. Rob Smits verklaarde de hele procedure niet meer te kunnen volgen. Hij snapt niet dat de gemeente Venray zo'n drukte maakt over een strook grond die hij gebruikt als opslagterrein voor dakpannen. En daarbij: de gemeente mag blij zijn dat hij de dakpannen achter een heg aan de Veltweg neerlegt, op een plek waar niemand er last van heeft, zo betoogde hij."Ik kan de tweede hands dakpannen ook aan de Metaal weg hoog opstapelen, op een locatie langs de A73 die ieder een kan zien. Maar dat is toch geen gezicht? Wat heeft de gemeente liever? Aan de Metaalweg heb ik een recyclingbe drijf (BituRec red.). Het is voor mij niet moeilijk om de dakpannen daarheen te brengen hoor!" Inmiddels heeft hij zijn dakpannen verplaatst naar een plek waar ze wel mogen staan. VERHARDE WEG Om op zijn bedrijfsterrein aan de Veltweg te kunnen komen, heeft Smits een weg over het per ceel dat in het buitengebied ligt verhard. En ook dat is in strijd met het geldende bestemmingsplan buitengebied. In 1991, 1992 en 2004 waarschuwde de gemeente Venray hem al dat hij in overtre ding is. Smits verklaarde de weg nodig te hebben voor zijn bedrijfs voering. "Anders komt ik met de routing van mijn bedrijf in de pro blemen." Volgens de ondernemer komt de gemeente Venray haar toezeg gingen niet na. Wethouder Ruyten zou hem in het verleden beloftes hebben gedaan om tot een oplos sing te komen in de kwestie. Maar er is nooit iets van die afspraken op schrift gezet, ondanks herhaal delijke verzoeken van zijn kant, zo verklaarde hij. Wel beschikt de ondernemer over een email van Ger Driessen, waarin de CDA- gedeputeerde van de provincie Limburg schrijft dat legalisatie van de 'achterroute' in zijn ogen mogelijk moet zijn. Maar de visie van Driessen is niet die van de gemeente Venray, zo bleek maan dagmorgen. De gemeente Venray handhaaft haar standpunt dat het terrein een andere bestemming heeft. "Als er verwachtingen zijn gewekt door ambtenaren, wet houders of wie dan ook, dan ver dient dat niet de schoonheids prijs", vond een woordvoerder van de gemeente Venray. "Maar daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Er moet een collegebesluit zijn." En dus blijft de gemeente bij haar standpunt dat legalisering van de situatie niet mogelijk is. Binnenkort geeft de commissie bezwaarschriften haar advies aan het college van B en W van de gemeente Venray. De docenten Lichamelijke Opvoeding van het Raayland College zijn het al langer beu. Ze vinden dat de gemeente Venray veel te lang talmt met de broodnodige uitbreiding van de sportaccommodaties. Door de samenvoeging van alle scholen van voortgezet onderwijs op de locatie aan de Zuidsingel zijn in de loop der jaren acht gymnastieklokalen afgebroken. En daar kwam alleen sporthal De Weert in Landweert voor terug. Het gevolg is dat veel Raayland-leerlingen al jarenlang kriskras door Venray moeten fiet sen voor een uurtje gymnastiek in Brukske, Landweert of aan de Langeweg. Het fietsen door het centrum zorgt niet alleen voor gevaarlijke situaties maar het gaat ook ten koste van de lestijd. Zoals ook de docenten van hot naaf haar moeten rennen om hun les sen te kunnen geven. De uitbrei ding van sporthal De Wetteling, tegenover het Raayland College aan de Zuidsingel, laat al vele jaren op zich wachten. De school verwijt de gemeente al tien(!) jaar lang aan het lijntje te zijn gehouden. Er zijn al talloze besprekingen geweest en er werd van alles beloofd maar er gebeurt nog steeds niets. Docenten en leerlingen grijpen de Nationale Sportweek, van 25 maart tot 3 april, aan om hun wensen kracht bij te zetten. Ze eisen dat de gemeente nu eindelijk werk maakt van uitbreiding van de sportac commodaties. Op donderdag 31 maart, de dag van het onderwijs, vindt er een demonstratietocht plaats naar het gemeentehuis. Het vertrek is om 14.30 uur vanaf sporthal De Wetteling. Via de Kruisstraat, Henseniusstraat en Grotestraat trekt de stoet leraren en leerlingen naar de Grote Markt. Daar worden enkele ludieke sportieve activitei ten op touw gezet. Vervolgens gaat de tocht via de Hofstraat naar het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat. Aan het college van B en W wordt een brief over handigd en de Raaylanders willen tevens een gesprek om te zeggen dat de maat vol is. Ze hopen nu eindelijk concrete toezeggingen te kunnen krijgen. Dit alles moet binnen een tijd bestek van een uur gebeuren. Om 15.15 uur is de terugtocht naar school gepland. Vanaf de fusie in 1995 van de middelbare scholen in Venray en Horst was bekend dat er een nij pend tekort zou komen aan gym nastieklokalen. Voorheen had iedere school zijn eigen soortloka- len. Zoals bij mavo De Kolk, Marianium en de KTS. Deze schoolgebouwen werden afgebro ken of kregen een andere bestem ming. Daarmee verdween ook de gymlokalen. Sporthal De Wetteling is op te delen in drie zalen. Maar door de tussenwanden is de accommoda tie zo gehorig dat bijvoorbeeld bewegen op muziek er niet gege ven kan worden. Omdat de ande re lesgroepen er teveel geluidshin der van ondervinden. De gemeente moet op zoek naar een nieuwe locatie voor de loods van strooizout. De huidige zoutloods bij de voormalige gemeentewerf aan de Acaciastraat in De Brier wordt binnenkort ges loopt om plaats te maken voor winkels en bouwmarkten. Voor het nieuwe strooiseizoen 2005/06 moet er een nieuwe loca tie gevonden zijn. Een mogelijk heid is de zoutloods aan de Jan Poelsweg in Ysselsteyn die door de provincie is afgestoten. De gemeente zou die kunnen overne men maar volgens wethouder Driessen is de vraagprijs van de provincie veel te hoog. Bovendien is de ligging niet ideaal omdat de loods niet centraal op het gemeentelijk grondgebied ligt. Driessen meldde maandag in de commissie Stedelijk Beheer dat de gemeente nu overweegt om met een particulier bedrijf in zee te gaan. In het politiedistrict Venray zijn vorige week in totaal 9.560 automo bilisten gecontroleerd op hun snelheid. Hiervan hebben 670 wegge bruikers een proces-verbaal gekregen. De controles vonden plaats in Oöstrum, Venray en Ysselsteyn. De hoogste snelheid die met de radar- auto werd gemeten, was op de Middenpeelweg in Koningslust: 115 km/u waar 80 km/u de limiet is. 32 Bestuurders zijn bij een staande controle geverbaliseerd voor verschillende overtredingen. Achttien bestuurders voor het niet dragen van de verplichte autogordel (boete 45) en verder onder andere voor het niet kunnen tonen van geldig rijbewijs (1) en rijden zonder geldig APK (2). Bij een snelheidscontrole met de lasergun werden drie automobilisten staande gehouden en geverbaliseerd omdat zij werden betrapt op te snel rijden. TLigenziK.)tigkeid levert zeidat eer caui^eLtrlde uodeltniK Uitgesproken ideeën over inrichten beperken zich niet tot de woning. Welbeschouwd maakt een tuin deel uit van de totale woonbeleving. Waarom dan niet Rien van Mierlo geraadpleegd. Uw wensen en zijn scheppend vermogen komen samen in een tuinontwerp dat onmiskenbaar uw persoonlijk stempel draagt. 1 >V1 VAN MIERLOT Rien van Mierlo geeft uw tuin een eigen signatuur

Peel en Maas | 2005 | | pagina 5