iaad van State stuurt echtende honden terug ~orse kritiek CDA op brief college Passi FLora ies Techniek trekt ruim 3000 bezoekers 'We gaan niets op slot zetten" 'Speelveldje Laagheide onveilig' In Oostrum gelden twee snelheden TUIN ONTWERP TUIN AANLEG TUIN ONDERHOUD River Woods p ii BliÉil #0 PaÏEL EN MAAS VENRAY 06 20 43 99 57 www.passsflorahoveniers.nl Uneto-Vni S&SSS52I6'5831 JE Boxmeer 0485-576131 Venray is flink wat bomen rijker... Gemeentehuis tijdelijk gesloten WOMAN z MAN WOMAN het ministerie van LNV en Ikenshouder J. Swinkels in Jselsteyn mogen hun huis- |rk overmaken. Voorzitter J. j-tel van de Raad van State Lloot dinsdag tot deze onge- §ae maatregel, omdat de fei- _J in een juridisch geschil ïsen Swinkels en het minis- kie hem niet duidelijk Jioeg werden. 'ijdens de behandeling van de 1' 'lestie bij de Raad in Den Haag de verwarring de vorm van klucht aan. "Ik vind dat wij traat 23trst goede gegevens moeten 'pben, voordat wij uitspraak hnen doen", vertelde Bartel. kap k.k. Beide partijen krijgen drie maan den de tijd om met onbetwistbaar feitenmateriaal te komen. Daarna doet de Raad van State uitspraak. De kwestie draait om de ver gunning op grond van de Natuurbeschermingswet, die Swinkels heeft aangevraagd bij het ministerie. De veehouder wil uitbreiden, maar zijn bedrijf ligt op korte afstand van het natuurge bied De Bult, onderdeel van de Deumse Peel. De minister weiger de de vergunning, omdat de uit breiding leidt tot een te grote uit stoot van ammoniak. Had Swinkels een iets kleinere uitbrei ding gewenst, dan was hij wel binnen de normen gebleven en zou een vergunnmg gewoon zijn verleend. De raadsman van Swinkels bekritiseerde dit systeem van het ministerie bij de uitvoering van de Natuurbeschermingswet. "De minister zou ook gewoon direct een vergunning kunnen afgeven voor een kleinere uitbreiding en het teveel aangevraagde kunnen weigeren. Nu weigert de minister de hele vergunning en moet er weer een nieuwe aanvraag wor den ingediend. Dit leidt tot steeds meer aanvragen en het ministerie krijgt de stroom aanvragen nu al niet verwerkt. Het ministerie is veel te halsstarrig." Ook raadsvoorzitter Bartel deel de die kritiek. Hij maande de woordvoerder van het ministerie om in de komende huiswerkpe riode te streven naar een pragma tische oplossing. Ook de letter van de wet zou wat Bartel betreft iets soepeler kunnen worden gehanteerd. Kern van het geschil vormde de afstand tussen de veehouderij en de rand van het nabijgelegen natuurgebied. Die afstand is bepa lend voor de hoeveelheid ammo niak die mag worden uitgestoten. Het ministerie gebruikte voor het meten van die afstand een lucht foto. Ook dat kon er bij de raads voorzitter niet mee door. "De minister zou zich op betrouw- HOVENIERS bijzondere mensen, bijzondere badkamers Voor doe-het-zelvers deskundige begeleiding 2 jaar garantie op installatie Bezoek onze showroom met: Ruime keuze in sanitair en tegels Bubbelbaden - Stoom cabines - Sauna's Sauna's (maatwerk) en infraroodcabines Badkamermeubels Grote collectie accessoires Toppers! Cleopatra infrarood sauna van 2850,- voor 1999,- Signatuur bubbelbad van 1370,- voor 999,- Vervolg voorpagina "De kinderen die over een leng te van 1 kilometer langs de Jaegerhofweg bezig waren met het planten van bomen, hebben de oude boomstronken van de populieren laten liggen", vertelt wethouder Driessen. "Want die boomstronken zijn een prima schuilplaats voor bijvoorbeeld muizen en hermelijnen. De bedoeling is dat de flora en fauna zich in het gebied verder ontwik kelen. Er zijn al torenvalken gesig naleerd en sporen van reeën op de oevers gevonden. Maar ook wulpen, diverse soorten vinken en de ijsvogel voelen zich uitste kend thuis in het gebied." Inmiddels is zeven kilometer van het twintig kilometer lange beek heringericht. De gemeente Venray werkt hard aan de voorbereidingen voor de opening van de nieu we publiekshal. Na een officië le opening op vrijdag 1 april, is vanaf maandag 4 april de hal geopend voor publiek. Ter voorbereiding hierop is het gemeentehuis de week hieraan voorafgaand gesloten. Vanaf maandag 4 april 2005 kan iedereen met vragen en verzoeken terecht in de nieuwe hal, het nieu we informatiecentrum én de nieu we studiezaal gemeentearchief. Om alles hiervoor in gereedheid te brengen is de gemeente genood zaakt het gemeentehuis vanaf dinsdag 29 maart tot en met vrij dag 1 april te sluiten voor het publiek. In verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is het gemeentehuis ook op vrijdag 25 maart en maandag 28 maart aan staande de hele dag gesloten. De gemeente vraagt iedereen op om met hun vragen en verzoeken voor vrijdag 25 maart naar het gemeentehuis te komen. Er is in die week wel mogelijkheid voor geboorte- en overlijdensaangiften, het inleveren van inkomstenbrief jes en het inzien van termijnge bonden stukken. Burgers kunnen zich hiervoor melden via gebruik van de deurbel bij de noodingang. Op dinsdag tot en met donderdag tussen 10.00 en 11.00 uur kan iedereen in het gemeentehuis terecht voor het doen van aangifte geboorte of overlijden. Op don derdag 31 maart 2005 kunnen klanten van de afdeling Maat schappelijke Diensten tussen 09.00 en 13-00 uur hun inkom stenbriefje afgeven in het gemeen tehuis. De gemeente heeft de klan ten hierover geïnformeerd in een nieuwsbrief. En burgers die stuk ken willen inzien die een bepaalde termijn ter inzage liggen, kunnen op afspraak terecht in het gemeentehuis. Maar op vrijdag 1 april, als de officiële opening is, is het gemeentehuis geheel gesloten voor alle publiek. m= PAUL BROUWER MODE wilhelminastraat 2-4 venray telefoon 0478 510943 www paulbrouwer.nl PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Grotestraat 68 5801 BH Venray Postbus i 5800 AA Venray Tel. 0478-582727 Fax 0478-510916 Redactie Ron Koenen Henk Lammen Christ van den Munckhof Henk Willemssen redactie@vandenmunckhof.nl Advertenties: Arie Snellen e-mail: asnellen@vandenmunckhof.nl telefoon: 0478-58 27 27 Thrieven op aanvraag e-mail: advertentie@vandenmunckhof.nl Aanleveren advertenties: Uiterlijk dinsdag 18.00 uur. Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Verspreidingsbureau Periodiek - Tel. 0478-582877 uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws tot .uiterlijk dinsdag 10.00 uur. Ab onnementen 18,95 (postcode 58..) 33,50 (overige binnenland) www.baderieboxmeer.nl Donderdag 17 maart 2005 - Pagina 3 baarder kaartmateriaal moeten baseren", zo stelde Bartel. Volgens een woordvoerder van het ministerie is Swinkels juist de oorzaak van de misverstanden over de afstand. Hij zou met ver schillende uitkomsten zijn geko men. De woordvoerder schermde ook mét een advies van de Werkgroep Behoud de Peel, dat negatief uitpakte voor Swinkels. Maar volgens de raadsman van Swinkels is de werkgroep op dat advies teruggekomen. De Raad van State handelt de kwestie over drie maanden achter gesloten deuren af. De uitspraak volgt over ruim vier maanden. ;ri:. 'gelopen zaterdag bleek de festatie Kies Techniek fderom een geslaagd evene- int. Ruim 3000 bezoekers wis- tti die dag de weg te vinden naar |t Keizers veld, waar Manders :omation, Rotodyne itilatoren en JDS Irijfsautomatisering hun deu- voor het publiek hadden geo pend. In de tent naast Rotodyne hielden bovendien honderden kinderen zich bezig met allerhan de technische activiteiten. Ook stonden daar de molens opge steld, die de basisscholen dit jaar hadden gemaakt voor de ont werpwedstrijd. De winnende scholen werden later die dag door de jury bepaald: Het Diekske uit Afferden, de Meent uit Leunen en de Stek uit Castenray. Welke prijs ze hebben blijft nog eventjes geheim tot de prijsuitreiking op 31 maart in de kantine van Inalfa Roof Systems. Een eervolle ver melding was er verder voor De Toverbal, Het Kendelke en de Landweert. Kies Techniek blijkt elk jaar weer aan te spreken. De deelne mende bedrijven lieten zich ook dit jaar van hun beste zijde zien om de kinderen (en hun ouders) een leuke en vooral leerzame dag te bezorgen. Een rodeoritje, zelf een trompet maken, een hanger tje met Schnappie maken (een grote hit) en gewoon heel veel informatie over techniek. Bij Rotodyne kon je bijvoorbeeld aan den lijve ondervinden, hoeveel kracht een ventilator wel niet kan uitoefenen. De reacties van de kinderen waren in elk geval zeer enthousiast. Ook de Kinderjury was weer van de partij en de jury leden hadden het maar druk om alle stands af te gaan (en alle acti viteiten uit te proberen). !a1p0AReactie op contourenbeleid getuigt van onwetendheid en stemmingmakerij' J Na CDA-statenlid Jan Loonen "itte ook raadslid Patrick van Ier Broeck forse kritiek op de jrief die het college verstuurde jan de provincie. Van der •eek liet dinsdag in de com- |pissie Stedelijke Ontwikkeling spaan heel van de meentelijke reactie op het fontourenbeleid. "Een blijk [an onwetendheid en stem- ingmakerij", oordeelde hij. jHet college verweet de provin- een gebrekkige communicatie, gemeente zou 'overvallen' zijn ►or het contourenbeleid dat ikke bouwgrenzen om de rpskernen legt. Het zou de dor- [n weer op slot zetten. B en W bitten daarom voor uitstel. Van der Broeck beweert het ;endeel. "De provincie kiest niet {oor restricties maar juist voor Tffl foei, kwaliteit en woningbouw." e CDA'er vindt het verwijt van nvoldoende communicatie van- Nt het provinciehuis onterecht, ij, verwijt op zijn beurt de ineente dat het geen 'antenne' seft voor actuele zaken die spe- iiSn. Volgens Van der Broeck is er weeni,enoe8 bestuurlijk en ambtelijk verleg geweest en er zijn confe- Enties geor8aniseerd. "Ik waag e a et ten zeerste te betwijfelen dat renray stelselmatig buiten geslo- 'n Is- Het is niet de eerste keer dat het skiassi:ollege een brief schrijft die niet e gevoelens van de gemeente- tttM t&d vertolkt. Ook bij een reactie P het Reconstructieplan werd Jet college teruggefloten. Het <y 'DA wil dat het college een nieu- Jf e brief schrijft met een meer lL/J 'Phouwende toonzetting. Ook de dorpsraden reageerden - literst negatief op het contouren- «leid. Tom van den Hoek (Lokaal SS k'*o wil niet zo somber zijn. "ouwifl '°'§ens hem biedt het mogelijk- «van Cllcn genoeg om flexibel met met p voningbouw op de dorpen om te raa 5{aan. "Het woord flexibel komt teeds terug. Het is zo negatief >°g niet", meent Van den Hoek. PvdA en WD gaven geen reac tie op dé brief van het college. Verrassend was dat oppositie partij Samenwerking Venray, in tegenstelling tot het CDA, zich wel kon scharen achter de omstre den brief. "We ondersteunen de weerzin tegen het contourenbe leid. Want we gaan erop achteruit. De dorpen komen strakker in het keurslijf te zitten. Dit is ook geen deregulering", vond Theo Mulders. Het raadslid van Samenwerking vindt dat de gemeente zich zelf in de vingers heeft gesneden met de nieuwe bestemmingsplannen. Mulders heeft er vaker tegen geageerd dat dit louter beheer- plannen zijn. Slechts de bestaande situatie is vastgelegd terwijl toe komstige (bouw)ontwikkelingen niet in kaart zijn gebracht. Met het instellen van de contouren komt Venray nu in de problemen. Voor iedere uitbreiding zal de gemeente bij de provincie moeten aanklop pen. "Hier hebben we voor gewaarschuwd. Alles komt nu vol ledig in handen van de provincie te liggen." Bij het Reconstructieplan pleitte Mulders voor het instellen van zones rond om de dorpskernen waar in de toekomst woningbouw mogelijk is. Zoals dat ook in de provincie Brabant is gebeurd. Mulders vreest nu dat de intensieve veehouderij en hun stankcirkels weer gaan oprekken tot aan de rand van de huidige bebouwing. Waardoor verruiming van de dorpsgrenzen weer veel lastiger wordt. Samenwerking wijst het contou renbeleid dan ook af en wil voor ieder dorp ruimte creëren voor uitbreiding. Wethouder Teunissen (Lokaal Aktief) nam al voorzichtig wat afstand van de brief. "Het was inderdaad fors aangezet. Er was ook weinig tijd om een reactie te geven. In de afgelopen week is er intensief overleg geweest met de provincie. Er is wat kou uit de lucht genomen. Ik ben nu wat optimistischer." Statenlid Jan Loonen vindt veel kritiek ongenuanceerd De dorpen én de gemeente Venray uitten forse kritiek op het contourenbeleid van de provincie. Door strakke lijnen rondom dorpskernen te trek ken zou de woningbouw flink belemmerd worden. Buiten de contouren kan alleen nog onder strikte (financiële) voorwaarden gebouwd wor den. CDA-statenlid Jan Loonen is enerzijds blij met alle kriti sche geluiden maar anderzijds vindt hij véél reacties ongenu anceerd. Zoals de brief van de gemeente Venray aan de provincie. B en W spreken van een gebrekkige com municatie. Het college verwijt de provincie dat de gemeente 'over vallen' is door het nieuwe beleid dat tijdens carnaval een maand ter inzage is gelegd. "Dit betreuren wij ten zeerste", schrijven B en W die pleiten voor uitstel van het contourenbeleid. "Dit klopt gewoon niet. Het is een ongenuanceerde brief', reageert Loonen. "Op 10 februari was er een bijeenkomst in Roermond en daarbij waren drie Venrayse ambtenaren aanwezig. Het lijkt een brevet van onvermo gen. Dit contourenbeleid speelt al vijftien maanden. Er is voortva rend aan gewerkt en de gemeen ten zijn er wel degelijk herhaalde lijk bij betrokken geweest. En ze moeten ook niet zeuren dat het net voor carnaval ter inzage is gelegd." In mei stellen provinciale staten het nieuwe contourenbeleid vast. Het is een herziening van een onderdeel uit het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg). Loonen vindt een nuancering op zijn plaats. Dat de provincie de dorpen weer op slot wil zetten, vindt hij onzin. "Wij willen hele maal niets op slot zetten. De bouwmogelijkheden die er nu eindelijk zijn in de kleine kernen willen we juist behouden. En mij is verzekerd dat alle lopende ont wikkelingen door kunnen gaan." Het instellen van strakke con touren rondom dorpen heeft te maken met het principe 'voor wat, hoort wat'. In de mooie open gebieden vlak buiten de bebouw de kommen liggen de mooiste kavels. Grondeigenaren of pro jectontwikkelaars die hier willen bouwen zullen er iets tegenover moeten stellen. Daarvoor is het instrument VOR (Verhandelbare Ontwikkelings Rechten) in het leven geroepen. Bouwers buiten de contouren moeten voortaain zo'n VOR kopen. De opbrengst verdwijnt in een fonds dat kan worden ingezet voor natuurcom pensatie of andere doelen ter ver betering van de omgeving. "Op deze manier kan er gebouwd wor den op plaatsen waar het nu abso luut niet kan. Door het geld dat vrijkomt uit de VOR's wordt het kwaliteitsverlies gecompenseerd", licht Loonen toe. De kritiek luidt dat 'de waarde van een VOR nog onbekend is en dat dit systeem geen wettelijke status heeft. Ook is het nog ondui delijk hoe en waar de bedragen uit het fonds worden ingezet. Er komt een adviescommissie die de aanvragen gaat beoordelen. De dorpsraden klagen over betutteling, rechtsongelijkheid, extra regelgeving, vertraging en ontmoedigingsbeleid. Volgens het Venrayse statenlid komt er gedu rende twee jaar interimbeleid tot dat minister Dekker (VROM) het contourenbeleid heeft uitge werkt. Loonen vindt de reacties te negatief. "De fles is niet half leeg maar halfvol", luidt zijn stelling. Volgens hem biedt het nieuwe contourenbeleid de gemeenten de kans om geld te genereren voor kwaliteitsslagen. "Wil je iets kunnen verkopen dan moet je schaarste creëren. Er zullen dus contouren moeten komen. Hoe groot die moeten zijn staat nog ter discussie." Grondeigenaren en projectont wikkelaars kunnen forse winsten maken op bouwkavels in het bui tengebied. Dit kan wel oplopen tot 100.000 euro. "Door deze win sten af te romen kan op andere plaatsen weer ruimte gemaakt worden. Dit zijn volop kansen voor win-win situaties", denkt het statenlid. "Het laatste wat wij met dit beleid beogen is extra regelge ving, betutteling, of nog erger het blokkeren van woningbouw in de kleine kernen en dorpen. Als dat het gevolg zou zijn dan slaan we de plank mis. Het moet de uitda ging zijn voor de gemeenten om dit instrument op te pakken en die kwaliteitsslag te maken. Ik zou iedereen op willen roepen die kansen te zien. Ik ben blij met de reacties. Liever nu hard ageren dan achteraf dingen teleurgesteld constateren." Loonen vraagt wel goed naar de intentie van het voorstel te kijken. "Met constructief meedenken komen we het verst. Want er zal best een en ander aan schorten." De publieke tribune bij de commissie Stedelijk Beheer werd maandagavond geheel bezet door bewoners van de nieuwbouwwijk Laagheide in Brabander. Ze vroegen aan dacht voor het onveilige nieu we speelveldje langs de Overloonseweg en voor de verkeersonveiligheid op de Buitenweg die vaak als slui proute gebruikt wordt. De bewoners zijn blij met het pas aangelegde speelveldje. Vooral nu het de lente ingaat en de kinderen weer naar buiten kunnen. "Maar we durven de kin deren er niet alleen te laten spe len. Het ligt er veel te gevaarlijk", zei Angelie Fassotte. Het speel veldje grenst aan het Lavendelplein pal in de hoek tus sen de Buitenweg en de drukke Overloonseweg die per etmaal liefst 1700 verkeersbewegingen telt. Het speelterreintje is nauwe lijks omheind. Alleen langs de Overloonseweg is met paaltjes een enkele draad gespannen. Langs de Buitenweg ontbreekt een trottoir. Ook is de wijk nog niet als 30-kilometerzone inge richt. Wil Coopmans: "Bij de ambte naren komen we niet verder. We voorzien grote problemen met de Buitenweg. Onze kinderen kun nen niet veilig buiten spelen. Dit is onze laatste noodkreet." De Buitenweg verbindt de Overloonseweg in een ruime bocht met de Beekweg. Veel vrachtverkeer dat richting Merselo en de Middenpeelweg moet gebruikt de Buitenweg als sluiproute. De buurtbewoners hebben verkeersorganisatie 3VO ingeschakeld die een rapport uit bracht over de onveilige verkeers situatie in Laagheide. Het rapport werd maandag overhandigd aan de fracties. Ruim een jaar geleden hadden de wijkbewoners een gesprek met wethouder Driessen. "Sindsdien is er alleen een ver keerstelling gehouden. Maar dat is niet voldoende", zei Coopmans. Driessen zei het jammer te vin-' den dat de bewoners, na het vast lopen in de ambtelijke molen, het niet hogerop hebben gezocht. "Want dit is voor mij nieuw. Bij deze doe ik een uitnodiging voor een gesprek op het gemeente huis. Naast jullie verhaal wordt ook het rapport 3VO erbij betrok ken", reageerde Driessen. De commissieleden wilden de kwestie eerst goed bekijken en vroegen dit onderwerp op de agenda van de volgende commis sievergadering te zetten. Hanssenstraat is tegelijkertijd in zuidelijke richting opgeschoven. De commissie Stedelijk Beheer moest advies geven over de wijzi ging van de bebouwde kom waar na de gemeenteraad het besluit nog moet bekrachtigen. Jan Classens (CDA) beklaagde zich ervover dat een advies uitbrengen weinig zin heeft als het werk toch al is uitgevoerd en de borden geplaatst zijn. Henk Bisschops (PvdA) wilde weten of de bewo ners er nadeel van ondervinden. Mart Kessels (Lokaal Aktief) komt uit Oostrum en hij wist te vertel len dat iedereen blij is met de nieuwe situatie. Wethouder Driessen sprak van een 'komisch en hilarisch voor val'. Hij complimenteerde Martin Wijnhoven voor zijn opmerk zaamheid. Volgens Driessen was het de bedoeling dat de nieuwe borden zolang afgeplakt zouden blijven totdat de gemeenteraad een besluit had genomen. "We hopen dat dit in de toekomst niet meer voorkomt en we zullen het zo spoedig mogelijk ongedaan maken." PEEL EN MAAS een abonnement waard In de bebouwde kom van Oostrum gelden twee maxi mumsnelheden: 30 en 50 kilo meter. Wie vanaf de rotonde op de Wanssumseweg Oostrum binnenrijdt, komt eerst het nieuwe bord van 30 kilometer tegen terwijl een stuk verder nog het oude bord van 50 kilometer staat "Er gelden dus twee snelheden in Oostrum", merkte Martin Wijnhoven (Samenwerking) maandag op in de commissie Stedelijk Beheer. Hij had foto's van de situatie genomen. "Dit zijn twee conflicterende verkeersbor den. Hoe kan dit gebeuren en welke snelheid geldt er nu", vroeg Wijnhoven zich af. Het commis sielid drong er bij wethouder Driessen (CDA) op aan één van de borden snel te verwijderen. Vanaf de Stationsweg is er geen verwar ring voor de automobilisten. Daar staat alleen het bord van 30 kilo meter bij de komgrens. De 'fout' is ontstaan doordat de grens van de bebouwde kom op de Mgr. Hanssenstraat 65 meter is opgeschoven richting de rotonde. Dit is gedaan om de nieuwbouw wijk Ghunenbeek bij de dorps kern te betrekken. Onlangs zijn de nieuwe ingangsborden in Oostrum geplaatst. Ook de snel heidsremmer op de Mgr.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 3