Wie zal dat betalen? Oude foto Weekend diensten Tomorrow People Aostrumse Zang- kompeneej Cantorij En Bloc Venray's Gregoriaans Koor Opanka Sub Matris Tutela Venray's Mannenkoor Het Zonnelied Ars Musica Bandelieren Confetti Euterpe Koor Chrisko MMSK St. Petrus'Banden Zangers van Sint Frans Venrode PEEL EN MAAS Donderdag 17 maart 2005 - PaginajPE HUISARTSENDIENSTEN Voor spoedgevallen waarneming door de Noord-Limburgse Huis- ArtsenPosten: tel. 0900-8818. ZIEKE NVERVOER TeL 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 APOTHEKEN VENRAY Openingstijden van Apotheek St. Oda, Apotheek De Monnikskap en Apotheek Antoniusveld: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17-30 uur. Op zaterdag en zon dag is Apotheek Antoniusveld tevens geopend van 17.00 tot 18.00 uur. Stationsweg 60d, tel. 584877. Apotheek Veltum dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden, uitsluitend voor spoedgevallen kunt u bij Apotheek Antoniusveld terecht via het dienstluik. TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: C. VAN GEMERT tel. 580700 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK VENRAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedgevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar, tel. 581336 of 586457 j.M. van Winden, W.H. de Vocht, R.C. Goedegebuure, V. Geurts, R Eelderink, G. Gelling en M. Theu- nissen H. VAN WINDEN EN M. THEUNISSEN DIERENAMBULANCE NOORD-LIMBURG 24 uur per dag bereikbaar, tel. 077-3522088 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 19 30 tot maandag 07.30 uur LONNEKE SPAN TEL. 06-22922151 WEEKDEENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskun dige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 19-30 uur waargenomen door: TOINE TIGGELOVEN EN LONNEKE SPAN TeL 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tus sen 18.00 en 19 00 uur. tel. 06-22722996 INFORMATIECENTRUM GEES TELIJKE GEZONDHEIDSZORG Stationsweg 46, 5803 AC Venray. tel. 0478-527066. E-mail: igg@wgi.nl Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 09-00 tot 12.00 uur en maandag, dinsdag en don derdag van 13-30 tot 16.30 uur. MELDPUNT ALGEMENE HULPDIENST VENRAY Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09 00 tot 12.00 uur en van 13 30 tot 16.30 uur. Buiten deze tijd is het meldpunt via voice-mail bereikbaar voor hulpvragen van de Algemene Hulpdienst en het Gehandicaptenplatform OUDERENAD VISERING SYNTHESE Informatie en advies bij ouderen thuis over Wonen, Welzijn, Zorg en Financiële regelingen. Voor een afspraak kunt u bellen met de ouderenadviseur van Synthese, tel. 517317 VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06-55790271 SLACHTOFFERHULP Maandag tot en met vrijdag van 09 00 tot 17.00 uur: tel. 0900- 0101. www.slachtofferhulp.nl BUREAU VOOR RECHTSHULP Z.O.N. De Clockert, Bergweg 4, 5801 EG Venray. Juridisch (gratis) spreek uur op afspraak: tel. 077- 3209191. Gespecialiseerd in arbeidsrecht, uitkeringsrecht, huurrecht, vreemdelingenrecht én consumentenrecht, met name yoor de minder draagkrachtigen in onze samenleving. THUISZORG NOORD-LIM BURG Rayon Peel Maas, Kennedy- plein 18, 5801 VH Venray. Tel 0478-538222. Fax: 0478-513212, www. thuiszorgno ordlimburgnl Iedere donderdag repetitie van 19 30 tot 21:00 uur. Jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte welkom een nootje mee te komen zingen. Loop gerust eens binnen en kom naar de repetitieruimte De vrolijke noot in de toren van de Grote Kerk. j 17 maart repetitie 20 maart gezinsviering palmpasen 10.15 uur aanwezig in de toren 27 maart gezinsviering Pasen 10.15 uur aanwezig in de toren Voor meer informatie en aanmel den bel Hannie Ghielen, tel. 587142. Kim je niet dan afmelden bij Carla tel. 584501 of kijk op www.mykoor- venray.tk De Aostrumse Zangkompeneej houdt op zaterdag 2 april het jaarlijks Lenteconcert. Dit jaar zullen tijdens dit concert optreden: het Houts Gemengd Koor St. Cecilia uit Hel mond, de Gemengde Zangvereniging De Maasgalm uit Lomm, de Gemeng de Zangvereniging Vivace uit Hout- Blerick en de Aostrumse Zangkompe neej. Het Lenteconcert wordt gehouden in het gemeenschapshuis D'n Oesterham in Oostrum. Aanvang 20.00 uur en zoals gebruikelijk is de toegang gratis. De Aostrumse Zang kompeneej repeteert wekelijks onder leiding van Marcel Kuepers in 't Alle- manscafé te Oostrum en wel van 20.30 tot 22.00 uur. Enkele mannen stemmen zijn welkom. Houdt u van zingen, kom gerust eens luisteren. Meer weten, neem contact op met voorz. A.Derks tel. 586418 of secr. H.Crins tel. 511251. Doel van de Cantorij is de gemeen tezang te ondersteunen, nieuwe liede ren te introduceren, liturgische response te verzorgen in vieringen, de eerste zondagen van de maand, en op hoogtijdagen. Iedere maandag wordt er door het koor geoefend in het Zonnelied en er wordt begonnen om 19.45 uur. Op 20 maart wordt gezongen tijdens de doopdienst; iedereen wordt verzocht een half uur voor de dienst aanwezig te zijn om in te zingen. Tijdens de Paaswake zal medewerking verleend worden. Hier voor worden diverse nieuwe liederen ingestudeerd. Nieuwe leden kunnen nog steeds gebruikt worden, vooral een tenor, een sopraan en een alt. Kom eens aan op maandagavond wanneer er gerepeteerd wordt. Blokfluitensemble En Bloc uit Ven ray repeteert op woensdag van 20.00 tot 22.15 uur. In voorbereiding is de kindervoorstelling Peter en de Wolf. De voorstelling vindt plaats op de zondagen 17 en 24 april in de Petrus Bandenschool. Meer informatie is ver krijgbaar via tel. (0478)589186. Zondag 20 maart 10.30 uur uitvoe ring in uniform in Beukenrode palm zondag Donderdag 24 maart 17.00 uur in uniform in het Schuttersveld Witte Donderdag Aan: en afmelden bij J. v. Loon, "secretaris, telefoon 0478-585422. Op maandag in basisschool De Vlaswei kidsdance (groep 1 t/m 4) van 15.30-16.15 uur, streetdance (groep 5 t/m8) van 16.15 -17.00 uur en in Wijkcentrum Veltum van 18.15- 1915 uur streetdance (12-18 jaar). De lesgroepén Internationale dans recre atief in Wijkcentrum Veltum: maan- daggroep van 21.00-22.00 uur, dins- daggroep 9.30-11.00 uur. De demonstratiegroep oefent op maan dag van 19-30-20.45 uur, ook in Wijk centrum Veltum. Kom eens vrijblij vend kijken. Nadere informatie is te verkrijgen bij Jolanda Jaspers, tel. 0478-510995, e-mail: info@opanka.nl. Of kijk op website, www.opanka.nl. Maandag 21 maart 18.15 uur samenspelgroep, 18.45 uur leerlin genorkest, 20.00 uur orkest Woensdag 23 maart 18.30 uur leer lingen tamboerkorps, 19 30 uur tam boerkorps Agenda maart 29 maart flessenactie 29 maart serenade 19-00 uur Meer informatie: www.aostrum.nl onder verenigingen Donderdag 17 en 24 maart 19 30 uur repetitie gehele koor. Programma: Zaterdag 19 maart: repetitiedag van 09-30 tot 13-15 uur Maandag 21 maart: commissieleden vergadering Maandag 28 maart: (tweede paas dag) opluisteren heilige mis 50 jarige bruiloft Zondag 10 april concert Different Faces Schouwburg Venray Donderdag 14 april: algemene ledenvergadering Afmelden per e-mail: afmel- denvmk@venray.net Telefo- nisch:0478-513019 Oud papier, kunt u afleveren bij de VMK-container aan de Molenhofweg, Repetitielokaal: Partycentrum De Witte Hoeve Websitewwwvenraynet/vmk Gemengd koor Het Zonnelied houdt op maandag vanaf 20.00 uur in het parochiehuis van de Paterskerk aan de Leunseweg in Venray repeti tie. Witte Donderdag 24 maart om 19.15 uur zingen in de Grote Kerk. Bij verhindering afmelden bij Iny Kuy- pers via tel. 585226. Belangstellenden zijn op de repetitieavonden van harte welkom. Voor meer informatie kan men contact opnemen met José Bak- Icum via tel. 582767 of met Toos van den Heuvel via tel. 583884. De repetities van Ars Musica begin nen iedere dinsdagavond van 20.15 uur tot 22.30 uur. Zij repeteren in de Opmaat, hoek Oostsingel/Henry Dunantstraat. Binnenkort starten zij weer met stemvorming en individu ele zangles. Is zingen uw hobby en hebt u zin en interesse om samen te zingen? U bent van harte welkom. .Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Wiske Koster tel: 0478- 583399. 9 april eucharistieviering 19.00 uur in Ysselsteyn. Afmelding repetitie: Fried Huet tel. 0478-583130 of Harrie Hulsmans tel. 0478-583619 (dinsdag tussen 18.00 en 19.00 uur). Iedere donderdag repetitie van 18.00 tot 1910 uur. Kinderen die graag een kijkje willen nemen kun nen vrijblijvend binnen lopen. Zit je op de basisschool en kun je lezen kom dan gezellig langs in de repetitie ruimte De vrolijke noot in de toren van de Grote Kerk. 17 maart repetitie 19 maart palmpasenstok maken 20 maart gezinsviering palmpasen 10.15 uur aanwezig in de toren Voor meer informatie en afmelden bel naar Carla tel.584501 of kijk op www.mykoorvenray.tk Confetti is een enthousiast gemengd koor dat close-harmony zingt in zo'n beetje alle muziekgenres. Confetti zoekt nieuwe leden. Zij zijn momenteel met name op zoek naar mannenstemmen, zowel bas als tenor. Heb je interesse of wil je meer weten kijk dan op www.confetti.tk of bel Ralf Jansen: 0478-569558. Agenda. Woensdag 23 en 30 maart: repetitie om 20.15 uur. Woensdag 6 april, repetitie en aan sluitend borrel Zondag 10 april: optreden in de schouwburg om 20.00 uur met VMK en The Antony Singers. Harmonieorkest 17 maart van 20.00 tot 21.00 uur groepsrepetitie voor trombones, bas sen, baritons, fagot, bariton-sax en van 21.15 tot 22.30 uur repetitie voor iedereen, afmelden 589363 24 maart repetitie, afmelden 589363 Jeugdorkest 17 maart en 24 maart repetitie, afmelden 588545 Drumband 22 maart en 29 maart repetitie Algemene activiteiten 19 maart en 26 maart potgrondac tie. 31 maart vanaf 21.30 uur algeme ne ledenvergadering. Elke maandagavond repetitie om 19-30 uur tot 21,00 uur in het zaaltje van de Paterskerk. Het programma: Zaterdag 23 april 18.00 uur Heilige Mis Paterskerk. Voor informatie en/of afmelding kun je bellen met Marly Driessen tel: 0478-588176 of Norma Ansin- ger tel: 0478-585234. Komende zondag om 11.45 uur overleg over het optreden in Gerard- mer, in Frankrijk, op 16 en 17 april. Het jeugdorkest heeft op woensdag repetitie van 18.45 tot 19-30 uur. Tamboerkorps: op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur. Op zondag repe titie samen met het muziekkorps. Muziekkorps: op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur. Bij verhindering dienen alle leden van het opleidingsorkest en muziekkorps zich af te melden bij de korpsleiding. Dit bij voorkeur monde ling en wel bij tel. 580418, of uiterlijk een half uur voor aanvang van de repetitie in de Opmaat, Oostsingel 37 in Venray. Hebt u interesse, neem contact op met tel. 581784, of kom kijken en luisteren tijdens de repeti ties in clubgebouw de Opmaat. Vrijdag 18'maart 19 30 uur repeti tie sopranen en alten, 20.15 uur repe titie tenoren en bassen Zondag 20 maart 10.30 uur hoog mis PK in uniform Dinsdag 22 maart 19.00 uur repeti tie sopranen en alten. Grote Kerk Zaterdag 19 maart heilige Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria. Plechtige heilige mis vanaf 19-15 uur voor Toos van Dijck- Geurts; overleden ouders Tijssen-Van Asten; Johan en Marie Jonkers-Claes- sens en overleden familie; Toon van Grinsven en familie overleden ouders Jac en Nel Gommans-Arts, zoon Pie- ter en schoondochter Mieke; overle den ouders Kortenoeven-Hegger; jaardienst Fer Hanen en overleden familie Hanen en overleden familie Loonen; ouders Hendriks-Ariins en dochter Marjan. Zondag 20 maart, palm- of passie zondag met üjdensverhaal. Plechtige Latijnse hoogmis vanaf 9-30 uur. Jaar- dienst voor Antoon van Osch, echt genote en zoon Sjef; Gerrit van Gas tel en zoon Wim; Jo Jeuken, Lies en Herman Jeuken en Martin en Emmy Jeuken. Plechtige heilige gezinsmis vanaf 11.00 uur. Jaardienst voor over leden familie Geurts-Rieter; jaardienst Wim (W.A.O.) van Soest; overleden ouders Pierre en Nora Laurensse-Jans- sen en overleden familie; Teng van Vegchel; voor Jo Buijssen; voor Mia Janssen-Deters. Maandag 21 maart om 9.00 uur een heilige mis voor een bijzondere intentie. In de goede week op dins dag 22 maart, heilige mis vanaf 9.00 uur voor Harrie en overleden ouders Cornelissen-Pingen; Kees Schueler. Boeteviering met aansluitend biecht gelegenheid vanaf 19-15 uur Woensdag 23 maart om 9.00 uur een heilige mis voor de zieken en eenzamen uit de parochie. Op Witte Donderdag 24 maart geen heilige mis vanaf 9 00 uur. Vanaf 19-15 uur is er een heilige mis voor beide parochies met Zonneliedkoor met daarin voet wassing en herdenking laatste avond maal. Aansluitend is er tot 21.30 uur gelegenheid tot aanbidding. Voor Antoon Lucassen, schoonzoon Luciïn en kleinzoon Marcio; overleden fami lie de Vilder-Rutte.Op Goede Vrijdag 25 maart is er geen heilige mis vanaf 9 00 uur. Vanaf 15.00 uur is er een kruisweg met kruisverering. Dienst van woord en gebed met Petrus Ban denkoor. Dienbeurten; Zaterdag 19-15 uur; Cas, Job, Danny, Yannick, Marloes en Carlijn. Zondag 9 30 uur; Gerrit, Jaqueline, Laurens, Judith, Niek en Laura. Zondag 11.00 uur; Marjoleine, Anne, Mare, Wouter, Milou en Gabriïlle. Lectoren; zater dag 19-15 uur; W. Bistervels en J. Thiesen. Zondag 9-30 uur; M. Gou- mans en T. Verbeek. Vanaf 11 00 urn- is er een gezinsviering. Paterskerk Zaterdag 19 maart 16.30 uur spreekuur parochiepriester, 17.00 uur biechtgelegenheid, 18.00 uur h. mis (koor) gezinsviering overleden ouders Oudenhoven-Evers en doch ter Bertha, Piet Martens en overleden familie, Lambertus Pouwels, Anna Derks en zoon Pierre, Jan Bardoel en overleden familie (coll) Zondag 20 maart 8.30 uur vroeg mis voor parochie Venray-Zuid, Teng Hendrix, 10.30 uur hoogmis (koor: Zangers v. St. Frans), Petronella Bae- ten-Martens en overleden familie, overleden leden van de Fransiscus Derde Orde, Pierre Gommans (coll), Teng Hendrix Maandag 21 maart 19.00 uur h. mis Martha v. Valkengoed-van Bijlevelt en Riet van Bijlevelt, boeteviering, aan sluitend biechtgelegenheid Dinsdag 22 maart 10.00 uur tot 12.00 uur openstelling kerk, 18.30 uur h. mis ouders Derickx-Jacobs en Karei Woensdag 23 maart 18.30 uur h. "mis Riek Wismans-Manders, KW moederdagviering Donderdag 24 maart 19-15 uur Witte Donderdag geen viering in de Eerstvolgende repetitie woensdag 23 maart om 20.00 uur bij zaal Thie- len, Kennedyplein in Venray. Afmel dingen bij Annemie Vousten, telefoon 513135. Woensdag 13 april is er geen repetitie, maar in plaats daarvan een bezoek aan de Schouwburg Venray naar Musical Strings onder leiding van dirigent Max Smeets. Denk aan de stemvorming van 19.00 tot 20.00 uur. Wil je meer weten over dit pop koor, wil je ook graag komen zingen of vind je het leuk wanneer zij een keer op komen treden, neem dan eens contact op of bezoek website www.venrode.nl voor adressen en verdere bijzonderheden. Agenda: Maart tot en met juni stemvorming 13 april schouwburgbezoek musi cal Strings. Toneelvereniging Crescendo uit Ysselsteyn brengt op maandag 28 maart, tweede paasdag, de komedie Wie zal dat betalen? van Carl Slot boom op de planken van Schouw burg Venray. de voorstelling begint om 20.00 uur. De Grote Markt in kersttijd. We horen de schapen van de levende kerststal blaten en het carillon kerst liedjes spelen Annemiek en haar vriendin Suus leiden hotel Het Zwaan tje. De zaak draait echter niet zo goed: er is geen geld om het lekkende dak te repareren en de gasten moeten daarom noodgedwongen eten in de lounge. Ook KarelBosman heeft geld zorgen. Zijn huis staat in brand en samen met zijn vader Johannes en zijn zusje Gijsje zoekt hij, midden in de nacht, onderdak in deze herberg. De Paterskerk, gezamenlijke h. mis in de Grote Kerk Vrijdag 25 maart 15.00 uur kruis weg 17.30 uur aanbidding van het Allerheiligste, 19.00 uur herdenking van het lijden van Christus m.m.v. Collegium Vocale, Herman Scholten Op zaterdag 19 maart vieren ze het feest van PalmPasen in de gezinsvie ring. Maak zelf een mooi palmpasen- stok en breng deze mee naar de kerk. Na de viering mogen de kinderen de palmpasenstok naar de bewoners van Beukenrode brengen. Op zaterdag 26 maart is er tijdens de paaswake geen kinderwoorddienst. Deze wordt gehouden op paaszondag 27 maart tijdens de hoogmis. Vincent van Gogh Dinsdag 22 maart 10.30 uur litur gieviering Heuvel voorganger W. den Hartog Woensdag 23 maart 11.00 uur liturgieviering Vincentiuskapel voor ganger B. Faas Donderdag 24 maart 10.30 uur liturgieviering Heuvel Witte Donder dag voorganger: W. den Hartog 15.30 uur liturgieviering Vincentiuskapel voorganger B. Faas 19.00 uur liturgie viering Kempke voorganger W. den Hartog Vrijdag 25 maart 15.00 uur liturgie viering Annakapel Goede Vrijdag voorganger W. den Hartog lector P. Wittenbols 15.00 uur liturgieviering Vincentiuskapel voorganger P. van der Broeck Stilteruimte maandag 21 en don derdag 24 maart 16.45 tot 17.15 uur yoga en meditatie P. Zandvliet. Parochie Oostrum Zondag 20 maart palmzondag 9-30 uur h mis, waaronder palmwijding (Harmony), jaardienst overleden ouders Litjens-Hendriks, jaardienst Gerrit Vermeulen en zoon Harrie, Truus Vandevenne-Vermeulen en familie Vermeulen, fam. Vennekens- Verschuren en wederzijdse familie. Misdienaars Hilde Verhoeven en Anouk Willems. Dinsdag 22 maart 9-00 uur h. mis fam Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie, voor de slacht offers van de zeebeving. Donderdag 24 maart Witte Don derdag 19.00 uur h. mis (Harmony), Lena Valckx-Peters (buurt Gilde- straat). voor priesterroepingen en voor de vrede Misdienaars Klinte de Rijck en Iris Oudenhoven. Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg Zaterdag 26 maart paaszaterdag 19.00 uur gezinsmis/paaswake (Kin derkoor). Aan de misviering gaat de wijding van de paaskaars en het doopwater vooraf. Piet Jansen, voor onze Parochie Oostrum en in het bij zonder voor de zieken van onze parochie. Misdienaars Job Linskens, Serena Luijkx, Brigitte Broeksteeg en Cheryl Cremers. Kerk Oirlo Zaterdag 19 maart 19.00 uur boe teviering, palmwijding en eucharis tieviering St. overleden ouders Loonen-Raijmakers, Jac. Martens (jaardienst) en overleden familie. Zondag 20 maart 10.00 uur boete viering, palmwijding en eucharistie viering, St.Mart. Bomm, Maria Poels Grada en Jan Bomm. Woensdag 23 maart 9-00 uur H Mis voor pastoor E Steneker. Donderdag 24 maart 19.00 uur Witte Donderdagdienst met Dames koor. Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag Vasten-en Onthoudingsdag, 15.00 uur kruisweg, 19.00 uur Goede Vrij dagviering met de kinderen. Zaterdag 26 maart 19-00 uur paas wake met herenkoor, overleden ouders Tielen-Verstappen en dochter Nellij, overleden ouders Hesen-Heijli- gers en overleden kinderen. Collec tanten zaterdag P. van Dijck, zondag G.Peters. Misdienaars: zaterdag 19 00 uur Sil via Gommans, S. Peters, zondag 10.00 uur K. en Lei Nelissen, donder dag 19.00 uur A. Drabbels, G. Kus- ters, vrijdag 15.00 uur S. Gommans, K. Nelissen, N. Janssen, vrijdag 19.00 uur L, Nelissen, D. Bisenberger. Parochie Castenray Zaterdag 19 maart 19:00 uur gezinsviering palmpasen. Tijdens deze dienst stellen de communican ten zich aan ons voor; Teng Vollen- berg, Bert Philipsen (namens de fan fare), overleden familie Friesen, overleden ouders Maes-Baeten en zoon Martien. Na de dienst uitreiking van het palmtakje. Vrijdag 25 maart 19.00 uur viering van Goede Vrijdag. Zaterdag 26 maart 19.00 uur paas viering. Zondag 27 maart 9.15 uur eerste paasdag dienst met medewerking van dames- en herenkoor). Misdienaars zaterdag 19-3 19.00 uur Roel, Chris, Nick, Mark, vrijdag 25-3 19 00 uur Lisanne, Ilse, Chantal, Chris, zaterdag 26-3 19.00 uur Roel, Inge, Nick, Yvon, zondag 27-3 19-00 uur Karlijn, Mark, Fons en Ilona. Parochie Leunen Zaterdag 19 maart 18.00 uur H. Mis voor Dien Vogelzangs-Bonants en Bertus Vogelzangs; jaardienst Grada Claessens; zeswekendienst Leen Ach- ten-Fleurkens Misdienaars Aram en Felix. Lector Annie Reintjes Zondag 20 maart 10.30 uur H. Mis voor: Mientje Croymans en overl familie; Piet Beckers. Misdienaars Nathalie, Yvette en Liz. Lector Goen Reintjes Woensdag 23 maart vervalt Donderdag 24 maart 19.30 uur vie ring van Witte Donderdag van de drie clusterparochies LVH in Heide Vrijdag 25 maart 19 30 uur viering van Goede Vrijdag van de drie clus terparochies LVH in Veulen Zaterdag 26 maart 19-00 uur paas wake van drie clusterparochies LVH in Leunen met kinderwoorddienst Rectoraat Veulen Zaterdag 19 maart 19-30 uur H. Mis voor overl. fam Takken-Nabuurs. Harrie van Meijel. Misdienaars Loes, Lieke, Stan, Youri, Lisanne. Lector Maria Philipsen. Donderdag 24 maart 19-30 uur vie ring van Witte Donderdag van alle drie de clusterparochies LVH in Heide Vrijdag 25 maart 19.30 uur viering van Goede Vrijdag van alle drie de clusterparochies Leunen, Veulen en Heide Zaterdag 26 maart 19.00 uur paas wake voor alle drie de clusterpa rochie LVH in Leunen met kinder woorddienst. Rectoraat Heide Zondag 20 maart 9-15 uur H. Mis Herman Janssen en Petronella Jans- sen-Franssen, Truus van Kempen en overleden familieleden, overleden ouders Smits-vd Hoogen, Jaargetijde Harry Nellen en voor Peter Nellen en overleden familie leden, uit dank baarheid. Misdienaars Lotte, Rien en Ruud M. Lectoren Gerrie vd Haghen en Diny Drabbels Donderdag 24 maart 19-30 uur vie ring Witte Donderdag in Heide voor het gehele cluster Leunen-Veulen- Heide Vrijdag 25 maart 19.30 uur Goede Vrijdag viering in de kerk van het Veulen voor het cluster Leunen-Veu- len-Heide. Parochie Ysselsteyn Zaterdag 19 maart 19.00 uur gezinsviering (Enjoy Together) Frank van de Pas; jaardienst Jan Janssen en overleden familie Janssen-van Gom- pel; Lies Koonings-Veron; Toon Lem- mens en Wiel van den Heuvel en ouders Lemmens-Poels; Johan Vogels en overleden, familie; Bertha en Wim Jagers en Jo en Wim Thoonen. Zondag 20 maart 9.15 uur palmzon dag. Mien Arts-Heidens; ouders Helle gers-Maas. Dinsdag 22 maart 19 00 uur boete viering. Piet Cox. Donderdag 24 maart 19.00 uur Witte Donderdag, viering in Vrede peel. Vrijdag 25 maart 19.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg in de kerk. Misdienaars, zaterdag 19.00 uur Kevin en Mike; zondag 9.15 uur Stef en Niels; dinsdag 19.00 uur Erwin en Kevin. Parochie Merselo Zondag 20 maart 10.45 uur palm zondag. Bernard Gielen en Maria Arts en familie Henricus van Osch en Theodora Poels. Woensdag 23 maart 19.00 uur boe teviering. Piet Creemers (buurt); Jan Mathijs Michels en Christina van de Hoven en kinderen. Donderdag 24 maart 19.00 uur Witte Donderdag, viering in Vrede peel. Vrijdag 25 maart 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg in de kerk. Parochie Vredepeel Zondag 20 maart 10.45 uur palm zondag, Thinka Ruigrok. Maandag 21 maart 19-00 uur boete viering familie Comelissen-Hendriks. Donderdag 24 maart 19 00 uur .Witte Donderdag, viering in de kerk. Vrijdag 25 maart 15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg in de kerk Zondag misdienaars Ilse, Bart, Lisa en Rianne; lezer Liesje en Cor. Rectoraat Smakt Zaterdag 19 maart hoogfeest H. Jozef, Bruidegom van de H. Maagd Maria, patroon van de kerk. 08.30 uur eucharistieviering met volkszang voor de familie Ebus. Hesemans-Douven. 10.00 uur eucha ristieviering met medewerking van het gemend koor voor vander en moeder Kersten, Sraar en Corry. Jan Kersten. Jozef Wismans. Fransiscus Ponjee en Christina Broekman. Fami lie Ponjee en Broekman. Bijzondere intentie algeheel herstel, ons huisge zin, familie de Veer, familie van den Dries. Math Hendrix. Jos Beys, overle den mevrouw M. Emst-Hensen, lectri- ce Olga van der Meer. Collectanten: Truus Goumans en Leo van Dijck; 14.30 uur bedevaart Tegelen; 15 00 uur gebedsdienst met uitstelling en zegen. Collectant: Leo van Dijck. 19 00 uur eucharistieviering met volkszang voor overleden ouders Nel len en overleden familie. Familie Keijzers-Cillessen. CollectantHarrie Wijenberg. Zondag 20 maart palmzondag 08.30 uur eucharistieviering met volkszang voor de familie Hendricks (47e bedevaart.) Familie Ebus; 10.00 uur eucharistieviering met medewer king van het gemengd koor Vondel voor Harrie Koopmans (jaardienst), overleden familie Versteegen-Kuij- pers en Dora Versteegen-van Kem pen. André Moorrees, overleden fami lie G. Janssen, Fie van de Kerkhof-Schwering, Joost en Stiena Daniels. Arnold Reijnders. Thea van Triel- Reijnders, overleden familie Martens-Michiels en familie. Dienbeurt Boy Janssen en Tim Seijkens. Collectant: Truus Goumans lectrice Riek van Kempen; 15.0(| gebedsdienst met uitstelling en Leo van Dijck. Maandag 21 maart 15.00 uur en ristieviering met medewerking het koor voor de Bedevaart KB( Leunen. Woensdag 23 maart in de St. genadekapel ter ere van St. J 09.30 uur H. Mis voor Mie Bongj Kersten, de weldoeners van kapel, Hesemans-Douven, T[ Demandt-Janssen, ouders Beys Aubel, 11.00 uur eucharistievit voor de bedevaart Gilze, Rijen, Mi schot, Tilburg en Eindhoven; uur gebedsdienst met uitstellin; zegen. Donderdag 24 maart 19-00 Witte Donderdagviering (euchari Hesemans-Douven, tot zekére tie, ouders Bechtold-Sedee. Vrijdag 25 maart 19.00 uurGi vrijdag viering. Parochie Meerlo Zaterdag 19 maart 19-15 uur h en presentatie communicanten, dienaars Reinie Gerrits, DoriH Boer, Danique Steeghs. Lector Poels. Koster: Carel Soethout. Zondag 20 maart Palmzondag uur h. mis voor Sef Poels en Poels-Janssen; Arnold Hanraets, ruda Hanraets-Gielen en zoon Misdienaars: Donné de Ruyter, nique de Ruyter, Koen in 't l Lector: Ank Stoffels. Opluistt Goarkoor. Koster: Wiel Coenders Maandag 21 maart [Goede 19.00 uur boeteviering. Misdien Jacob van de Kerkhof, Vic Koster: Wiel Coenders. Donderdag 24 maart Witte Do dag ochtendmis vervalt. 19-00 u mis voor de cluster. Misdien Noud Goumans, Frans Goumans tor: May Verbeek. Opluistering:! koor. Koster: Carel Soethout.. Vrijdag 25 maart Goede Vi 15.00 uur kruisweg. Misdiet Femke Coenders, Doris de Boer, ter: Truus Hegger. 19.00 kruis! in Tienray voor de cluster. Zaterdag 26 maart paaszait 19.00 uur paaswake in Swolgen de cluster. Lector: Ank Stoffels. Parochie Tienray Zaterdag 19 maart 18.00 uuri zaterdag intentie voor de lede overleden leden van de vroi bondin verband met 40-jarig leumfeest; intentie ter ere va Jozef voor een bijzondere inli Riek Reijnders-Poos tevens ouders en schoonouders, overl familie Cox-Camps, Sef Vosten Misdienaars Sandra en Jose, collt P. Dinghs en lector E, Timmerni Woensdag 23 maart 19.00 uu tevoering Donderdag 24 maart 19 0 Witte Donderdag voor het g cluster in Meerlo Vrijdag 25 maart 15.00 uurG Vrijdag kruisweg in elke j misdienaars Tessa en Lotte, colldj J. Koppes en lector J. Wijnands; I uur kruishulde voor het gehelq ter in Tienray,misdienaars LizetJ Tessa en Dylan, collectant W. wiek en lectoren W. Jacobs en Cj de Water. Protestantse kerk Zondag 20 maart om 10.01 dienst in Het Zonnelied, Voorg is ds. T. Braam uit Zeist. De staat in het teken van palmzoi Voor de allerkleinsten is er kind vang. Er zal kindemevendienst g den worden. Rehoboth Diensten: zondag 13 maar 10.00 en 14.30 uur. Kand. G. v Brink, Bunschoten. Goede Vrijcb 19 00 uur ds. J. Schalkoort, ren. Jehova's Getuige Jehova's Getuigen houden a Henri Dunantstraat 11 in Vent J donderdag 24 maart een sp< avond, de herdenking van J dood. Aanvang 19-30 uur. Grati gang. tot over zijn oren verliefde hotelgast Frans, vraagt aan Suus of ze met hem wil gaan schaatsen op de kunstijs baan. Of misschien wel gezellig funs- hoppen? Het is immers koopzondag. Karei heeft een advertentie in week blad Peel en Maas gezet waarin een Amerikaanse notaris hem oproept zich te melden in verband met een omvangrijke erfenis. Deze advertentie hoeft hij alleen maar te laten lezen aan de overige hotelgasten en vanaf dat moment kan hij een luizenleven tje gaan leiden... De regie is in handen van de Venrayse zangeres en actrice Josje Oudenhoven, die met deze pro ductie haar regiedebuut maakt bij Crescendo. Kaarten voor de voorstel ling zijn te verkrijgen bij: Snack Point Snackers Ysselsteyn tel. 545025, Wil lie Koonings tel. 545105 of aan de kassa van de schouwburg. Ook Castenray had zijn geliefde plekje ongeschonden natuur in alle jaargetij den. Een veel gezocht natuurgebied waren de vennen in het Cassels Broek gelegen aan de rand van Castenray. In 1934 maakte de Castenrayse Bertje van Rhee bekend in het Cassels Broek een schaatsbaan te hebben geopend. Maar Jan van der Putten

Peel en Maas | 2005 | | pagina 30