BIJ DEZE PRIJZEN BLIJF JE GLIMLACHEN Goede waardering voor openbaar vervoer Sjang 40 jaar vrijwilliger bij De Springplank Themadagen in bibliotheek Jills mSmm 39.95 29.95 ioe mee en tteun de lehandicapten- iport :andubdag Cash On iel i very ietsers Velkom Hotels Uil pip 1 """N Henk van der Rijt Meubelen in nieuw jasje Elf persoonlijke verhalen RAVITALONS JACKS Paas knutselen Niets! BEZORGEN? - pg gEL EN MAAS Donderdag 17 maart 2005 - Pagina 21 >0 88 44 r 077 31 Week HEREN VAN BEKEND LABEL HEREN GEKLEED EN SPORTIEF Vakbekwaam personeel Prettige bediening f Goede service HEREN DIVERSE MODELLEN HEREN FRISSE TINTEN A.S. ZONDAG KOOPZONDAG rganisatie Powerman zoekt bedrijven [ijdens het Powerman- ;kend, op 23 en 24 april [en er ook dit jaar weer idbike- en wielerwedstrij- plaatsvinden in het cen- i van Venray. larmee krijgt het geslaagde itief van de Invaliden Sport- irvoor Belangen Vereniging Venray e afdeli-. het Wieier Comité Venray en [Stichting Powerman Holland 9 a li vervolg. "9 terfc 2003 werd John 0 meerpdschelders, de voorzitter van tjert .Stichting Powerman door het 'jC*NSF benaderd om evene- eem erjnten v00r Sp0rters met een 1 aangtperking te organiseren. Dat sprakedde tot het EK Powerman, eem Jombineerd met het open NK ndbike en een Avondcriterium, is, W)e organisatie geschiedde auspiciën van de ucjeni|derlandse Triathlon Bond en Koninklijke Nederlandse aadshd^ier unie. Daarnaast werd er Z't een omlijstend programma de ra^rganiseerd dat bestond uit usement en een prominenten- sponsorenwielerwedstrijd. -£ organisaties heeft nu voor '5 NLW Groep en TV Limburg als hoofdsponsor weten aan te trekken. Daarnaast is de Rabobank Venray-Meerlo- Wanssum medesponsor van dit evenement. De handbike- en wielerwedstrij den vinden plaats op zaterdag avond. Tussen de handbike- en het amateurcriterium zal de pro- minentenrace voor wielrenners plaatsvinden. Vorig jaar werd deze race gewonnen door Venraynaar Thei van Els. Bedrijven worden uitgenodigd om aan deze prominenten- cq. sponsorrace deel te nemen. Zij kunnen een of meerdere wielren ners inzetten. De opbrengst van deze race komt geheel ten goede aan de gehandicaptensport in Venray en omstreken. Hoe meer deelnemers, hoe hoger de opbrengst. Daarnaast wordt onderzocht of volgend jaar in Venray het wereld kampioenschap voor handbikers georganiseerd kan worden. Wilt u meedoen, neem dan con tact op met info@powerman.nl Op de site wee.powerman.nl vindt u aanvullende informatie over dit evenement. het pr ijvoorb^ band Cash On Delivery, met laar gelederen de Venrayse dekleraar Ad Weiten, houdt zondag 10 april voor de vierde t met dir haar jaarlijkse fanmiddag in redes j Pa'azzo Theater aan de itraat 12 in Grave. Clubleden dat eer •ben op vertoon van hun fan- ilke ma a deunfopas gratis toegang. Fans die dat hij {geen lid zijn betalen vijf euro. schuld!ciale §ast deze middag is de band New Gig in Town. De band speelt live alle hits van The Eagles. Bekend persoon in New Gig in Town is leadvocalist Gerben Visser, die op de Emmylou Harris-cd van Jacqueline van der Griend alle backingvocals voor zijn rekening nam. De mid dag begint oml3.30 uur. Informatie is te vinden op cashon- delivery.org in vlak landschap vol afwisse- een netwerk van grenzenlo- etsroutes met een lengte van jr dan 3000 kilometer. In 'rd- en Midden-Limburg en de [renzende Duitse Niederrhein- 0 vindt de recreatieve fietser denkbare voorzieningen voor geslaagde Fietsvakantie. In de iwe brochure Fietsers kom Hotels worden belang enden wegwijs gemaakt. 1 samenwerking met het toe- sch bedrijfsleven en het grens- 'schrijdend samenwerkings- and 2-LAND, heeft Regio VW »td- en Midden-Limburg, een t fietsers informatieve folder engesteld. Ondermeer wor- 29 Fietsers Welkom Hotels weerszijden van de grens rgesteld. Dat zijn hotels, van voudig tot luxe, waar de fiet- een extra hartelijk welkom wacht. Nog vóór de zomer zal het fietstochtje over de grens extra aantrekkelijk worden gemaakt. Aan de (groene) grensovergangen komen nieuwe informatieborden, om de fietsers in het buurland de weg te wijzen. Echt luxe voor de fietsers in Noord- en Midden- Limburg is het in de vaart gaan van de fietspendelboot, op de Maas tussen Baarlo en Afferden. Varen op de Maas in combinatie met een fietstocht is vanaf 1 mei 2005 een nieuwe attractie en voor Limburg een nieuwe toeristische primeur! Speciaal voor de liefheb bers van mooie tuinen, is de thema-fiets-route De Tuin van Limburg in voorbereiding. Een folder, met veel informatie over de fietsroutes en de te bezichti gen particuliere tuinen in Midden- Limburg. Meer weten? Surf naar http://www.lekker-geriieten.nl. Klanten van het busvervoer in Limburg waarderen dit ver voer met een 7,4. Landelijk ligt het waarderingscijfer voor vervoer per bus, tram of metro op 7,2. Ook de waarde ring voor veiligheid ligt in •Limburg iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Gedeputeerde Vestjens ver wacht dat in de toekomst de waardering nog hoger kan wor den. "Wij willen in de toekomst alle openbaar vervoer in Limburg in één hand onderbrengen. Daarmee wordt het vervoer beter op elkaar afgestemd. En daarmee voor de klanten aantrekkelijker." Sinds 2001 wordt jaarlijks in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een lande lijk onderzoek gehouden naar de mening van reizigers over het openbaar (stads- en streek) ver voer, de zogenoemde OV-klanten- barometer. In het najaar van 2004 zijn in een periode van ongeveer zes weken landelijk bijna 100.000 reizigers geënquêteerd. Reizigers geven rapportcijfers aan verschil lende aspecten die met hun reis te maken hebben. Deze aspecten lopen uiteen van de kans op een zitplaats tot de sociale veiligheid. Het onderzoek, dat in november is gehouden onder bus-, tram- en metropassagiers, heeft in Limburg alleen betrekking op het open baar vervoer per bus. Voor Limburg komt het algemeen klan tenoordeel uit op 7,4, landelijk ligt dit op 7,2. De scores voor de verschillende gebieden in Limburg zijn: Noord- en Midden- Limburg 7,3, Zuid-Limburg 7,4 en Stadsdienst Maastricht 7,4. In de onderzoeksmethodiek zijn met ingang van 2004 een aan tal wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor levert de OV-klantenba- rometer waarderingscijfers op die de werkelijkheid beter weerge ven dan in het verleden het geval was. Nadeel is dat de waarderings cijfers van 2004 en voorgaande jaren hierdoor niet zonder meer met elkaar kunnen worden verge leken. Toch kan worden gecon cludeerd dat de prestaties in Limburg in vergelijking met ande re gebieden in Nederland zijn ver beterd. Dit blijkt uit de positie op de ranglijst van de onderzoekge bieden bij vergelijking met 2003. Noord- en Midden-Limburg nam in 2003 de 52e plaats in op de ranglijst en steeg in 2004 naar plaats 40. Bij een vergelijking tus sen soortgelijke gebieden vallen Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg in de OV-klantenba- rometer onder de categorie Streekdienst overige gebieden. In deze categorie bezet Noord- en Midden-Limburg een gedeelde vijfde plaats. Deze categorie omvat 34 gebieden. Noord- en Midden-Limburg scoort 7,8 en Zuid-Limburg 7,9 voor sociale vei ligheid algemeen. Deze waarde ring is hoger dan c.q. het landelijk gemiddelde (7,6). De OV-klantenbarometer geeft ook aan dat de reiziger het open baar vervoer een onvoldoende geeft op het gebied van informa tievoorziening (met name bij ver tragingen) en de prijsstelling. Het beeld in Limburg wijkt hierin niet af van het landelijke beeld. Optimale informatievoorziening zal worden opgenomen in het programma van eisen voor de nieuwe aanbesteding. Deze maand is het 40 jaar geleden dat Venraynaar Sjang Vollenberg zijn carrière als vrijwilliger in het jeugdwerk begon. Sjang werd op 18 jarige leeftijd leider en was destijds al verschillende jaren lid van het patronaat. In 1972 ging het patronaat verder als Jeugdcentrum de Springplank, waar Sjang nu nog steeds als vrijwilliger actief is. Sjang werd leider in een perio de dat het patronaat nog een ster ke binding had met de kerk en deze jeugdclub zich alleen richtte op vrijetijdsbesteding voor jon gens. Met zorg bewaart Sjang nog een contributiezakje uit die tijd, waaruit blijkt dat hij op 20 maart 1965 voor het eerst als leider het kasgeld afdroeg aan de penning meester. Sjang heeft van dichtbij meegemaakt hoe in 1972 de over stap plaatsvond naar een jeugd club voor gemengde groepen van jongens en meisjes. Dat was ook het moment dat de naam Jeugdcentrum de Springplank is geïntroduceerd. In 1974 trad Sjang toe tot het bestuur van de Springplank. Onderwijl bleef hij gewoon actief als leider op de clubavonden. In oktober 1980 ruilde hij de functie van bestuurslid in tegen de func tie van voorzitter. Deze rol ver tolkt hij nog steeds voor de Springplank. Feitelijk is dit jaar dus sprake van een dubbel jubi leum, 40 jaar vrijwilliger en 25 jaar voorzitter. Vlak na zijn aantre den als voorzitter stond hem de eerste grote klus te wachten: de verhuizing vanuit de oude houten barakken achter het voormalige politiebureau aan de Wilhelminastraat, naar het nieuw gebouwde clubgebouw aan de Beukenlaan. Deze klus heeft hij succesvol geklaard getuige het feit dat de Springplank nog steeds aan de Beukenlaan is gehuisvest. In al die jaren is Sjang ook gewoon als leider op de clubavon den actief gebleven en heeft zo de ontwikkeling meegemaakt naar een steeds uitgebreider activitei tenaanbod. Zo wordt de jeugd nu wekelijks een afwisselend pro gramma aangeboden op het gebied van sport, spel quiz toch ten, creativiteit en expressie. De laatste jaren is Sjang als leider te vinden op de donderdaggroep, bestemd voor kinderen van de groepen 4 en 5 van de basis school. Met zijn uitbundige en soms kolderieke gedrag weet hij nog altijd de jeugd te boeien en met hen voeling te houden, iets wat hem ondanks het leeftijdsver schil toch gemakkelijk afgaat. Er mag wel gesteld worden dat hij door de wol is geverfd. Wie denkt dat Sjang met zijn inzet bij de Springplank zijn han den vol heeft, komt bedrogen uit; hij is bepaald geen stilzitter. Op diverse terreinen zet hij zich in voor jeugd en maatschappij. Zo heeft hij zich jarenlang ingezet als vrijwilliger bij de SOOS (nu Dingus) en jeugdcamavalsvereni- ging de Hazekeutel. Ook Sinterklaas heeft menig maal van Sjang's diensten gebruik gemaakt of laat zich ook wel door Sjang onthalen. Wie kent Sjang daar naast niet als presentator bij Venray Muziek Totaal, spreker bij de jeugd-avondvierdaagse of van de Kennedymars Venray, waar hij de wandelaars over de finishlijn wist te praten. Verder heeft Sjang zitting in het bestuur van de Verenigde Jeugdclubs Limburg en is bestuurslid bij MATCH, het Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray. Uiteraard laat de Springplank het dubbel jubileum van Sjang - 40 jaar vrijwilliger en 25 jaar voorzitter - niet ongemerkt voorbijgaan. Als feestdatum wordt aangesloten bij het moment dat hij nagenoeg 25 jaar als voorzitter actief is bij de Springplank. Dus wordt hem oktober 2005 een receptie aange boden en zal aansluitend een reü nie voor oud-leden en oud-leiding worden gehouden. Deze week viert de Bibliotheek Venray het 50-jarig bestaan. Iedere dag zijn er diverse activitei ten in de bibliotheek. Zo stond afgelopen dinsdag in het teken van lichaam en gezond heid en uiterlijk. Er waren diverse stands waar men informatie kon krijgen en demonstraties te zien. Zo was er onder andere een nagelstudio met een demonstratie op het gebied van hand- en nagel verzorging en een demonstratie uiterlijke verzorging met make-up producten. Diëtisten uit Noord- Limburg beoordeelden het gebruik van voeding met behulp van de eetmeter. Een opticien ver richtte oogmetingen in de biblio theek. Verder was er informatie over iriscopie en photonwave kleur- lichttherapie, een uitleg over de wondere wereld van stenen en mineralen, die ook een genees krachtige werking kunnen heb ben. Het publiek kon ook genie r* f .1 ten van een stoelmassage en een speciale demonstratie EHBO voor de jeugd van het Rode Kruis. EHBO afdeling Venray gaf aan de hand van praktijkvoorbeelden met 'echte' slachtoffers een demonstratie over EHBO vaardig heden. De themadagen zijn nog tot het einde van deze week. De sfeervolle woonwinkel van Henk van der Rijt Meubelen in Boekei heeft onlangs een fikse metamorfose ondergaan. „Zoals de klanten van ons gewend zijn, ademen zowel de winkel als de nieuwe collectie houten meube len een gezellige, huiselijke sfeer uit", vertelt Henk van der Rijt. De ruimere opzet van de meubelen nodigt uit tot lekker rondneuzen op de twee verdiepingen tellende winkel aan de Bergstraat 28 in Boekei. De keus aan massieve meubelen in grenen of teakhout is enorm. Bovendien kunnen alle meubelen voor de inrichting van uw huis, van tafel tot opbergkast en van computermeubel tot bank stel, naar wens op maat gemaakt worden. Henk van der Rijt: „In samenspraak met de klant zijn eigenlijk alle aanpassingen moge lijk. Ook maken we meubelen naar eigen ontwerp en kunnen we de complete wooninrichting voor onze rekening nemen. De teakhouten meubelen worden ambachtelijk vervaardigd in Indonesië en de grenen meubelen in Nederland. Deze worden afge leverd in de kleur die de klant wenst. Dat geldt overigens ook voor onze teakhouten produc ten." Nieuw in het assortiment zijn de haarden die branden op keramische brandstof. Hierdoor creëert men een schonere en fel lere vlam dan bij gelhaarden én zijn de stookkosten aanzienlijk lager. Naast de restyling van de winkel is het assortiment acces soires zoals schilderijen, vazen, klokken, hoezenbanken en lam pen ook fors uitgebreid. Om de nieuwe stijl helemaal compleet te maken? wordt ook de website www.henkvanderrijt.nl up-to-date gemaakt met nieuwe foto's en informatie. Om dit alles met eigen ogen te komen kijken is Henk van der Rijt Meubelen geopend op woensdag en donderdag van 10.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Veel mensen hebben een ver keerd beeld van mensen met psy chische problemen. De Vriendendiensten in Nederland willen graag laten zien dat deze mensen meer zijn dan hun proble men. Daarom hebben elf journa listen een jaar lang meegelopen als 'maatje' van iemand met psy chische problemen. Zij deden dat als vrijwilliger van een plaatselijke Vriendendienst en hebben hun ervaringen op papier gezet. Hun verhalen zijn gebundeld in het boekje Verhalen van vrienden diensten dat op 17 maart wordt gepresenteerd op een landelijk congres over Vriendendiensten. Het congres is de aftrap van de publiekscampagne IKZIEJE. Het congres over Vriendendiensten wordt georganiseerd door het Trimbos-instituut en de Stichting Vriendendiensten Nederland, die zich specifiek bezighoudt met maatjescontacten voor mensen met psychiatrische problemen. Het congres is zowel het start punt van een landelijke publici teitscampagne als de feestelijke afsluiting van het project Verhalen van Vriendendiensten. Op het congres worden ook de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar Succesfactoren van Vriendendiensten. Een belangrijke uitkomst is dat de meeste mensen met psychische problemen zich minder eenzaam voelen dankzij het maatjescon tact. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Het programma van het congres bestaat uit debatten en works hops, waarbij onderwerpen aan bod komen als: lokale samenwer king, verbreden van het activitei tenaanbod, de inzet van ervarings deskundigen bij vriendendiensten, financierings mogelijkheden en de contacten met gemeenten. Het congres richt zich zowel op intern als extern betrokkenen van Vriendendiensten. De toegangs prijs voor externen is 50 euro en 15 euro voor betrokkenen bij Vriendendiensten. Deelnemers aan het congres ontvangen het boek Verhalen van Vriendendiensten en een eenma lig uitgebrachte vrijwilligerskrant, naar aanleiding van dit project. Ook het Maatjesproject Venray heeft meegedaan aan het jouma- listenproject en het onderzoek door het Trimbos-instituut. Op zaterdag 19 maart houdt Aktiviteitenvereniging Brukske Aktief een knutselmiddag in het wijkgebouw de Kiosk in Venray. Aanvang 14.00 uur. De middag staat in het teken van Pasen en is bestemd voor kinderen uit 't Brukske van 4 tot 8 jaar. De entree bedraagt €0,50. Wat gebeurt er als U niet adverteert PEEL EN MAAS Wil jij PEEL EN MAAS of andere bladen zoals E3 JOURNAAL WEEKENDLOOP DE TELEGRAAF Neem dan contact op met Verspreidingsburo "PERIODIEK" Tel. 582877 Noorderhof 6 Venray

Peel en Maas | 2005 | | pagina 21