Parkeren in en rond het centrum Gemeente Venray Planontwikkeling De Brier N t i< F Raad stelt kaders beleid Handhaving: veiligheid voorop Aanmelden vierjarigen voor basisonderwijs Schuldhulp voor jongeren '3 Openbare bekendmakingen II PEEL EN MAAS Donderdag 17 maart 2005 - PagPüL Gemeentehuis Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Fax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl www.venray.nl Openingstijden Maandag van 12.00 tot 20.00 uur. Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Telefonisch bereikbaar: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Alarm Centraal alarmnummer 112 Hulpaanvraag geen spoed politie 0900 - 88 44 Hulpaanvraag geen spoed brandweer 077 - 35 Week De gemeente Venray wil het bedrijventerrein De Brier revitaliseren en er een aantrekkelijk, levendig gebied van maken. Vorige week heeft de gemeente samen met ontwikkelaar 3W twee informatieavonden gehou den over De Brier. De eerste was voor de omwonenden, de tweede voor de huidige ondernemers op De Brier en ondernemers uit het centrum van Venray. De bijeenkomsten stonden in het teken van de voorgenomen plannen om de voormalige gemeentewerf en het aangelegen trapveld te herontwikkeien. De gemeente wil er grootschalige detailhandel huis vesten, zoals bouwmarkten en keukenspeciaalzaken. Architect Manuel Op 't Root van het bureau Op 't Root Beerts Architects presenteerde het eerste ontwerp. Dat gaat uit van vier gebouwen die ruimte bieden aan circa 13.000 m2 winkeloppervlak. Ook is uitgebreid van gedachten gewisseld over de plannen. De uitkomsten daarvan zijn voor gemeente en ontwikkelaar aandachtspunten bij de verdere planontwikkeling. Indien mogelijk worden opmerkingen en ideeën in de plannen verwerkt. ■■v P G ga In de woongebieden rondom het centrum staan wonen en leefbaar heid centraal. Het aantal openbare parkeerplaatsen is er beperkt. Om optimaal gebruik te maken van deze parkeerplaatsen heeft de gemeente voor het centrum en de daaraan grenzende woongebieden een parkeerregeling vastgesteld. De regeling gaat uit van invoering van parkeren voor vergunninghouders in de woongebieden rondom het centrum, eventueel in combinatie met betaald parkeren. Dat laatste is het geval als sprake is van andere functies, zoals bij winkels, praktijken en eventuele extra parkeerbehoefte van het centrum. Parkeren voor vergunninghouders Bewoners en bedrijven in de gebieden waar de gemeente parkeren voor vergunninghouders invoert, kunnen in aanmerking komen voor één of meer parkeervergunningen. In die gebieden mogen dan alleen mensen met een vergunning parkeren. Wordt het parkeren voor vergunninghouders gecom bineerd met betaald parkeren, dan hoeven mensen met een vergunning geen geld in de parkeerautomaat te werpen. In principe geldt het parkeren Venray wil een gemeente zijn waar de inwoners veilig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren. Zo moet iedere inwoner het gevoel kunnen hebben dat hij elk gebouw in de gemeente veilig kan betreden. Daarom staat veiligheid voorop bij het handhavingsbeleid. De gemeente Venray heeft binnen het handhavingsbeleid prioriteiten gesteld. Zo is de prioriteit voor brandveiligheid hoog. Ook bouw- en woningtoezicht en monumenten staan hoog op het lijstje. Als de gemeente iemand betrapt op onrechtmatigheden grijpt ze dan ook onmiddellijk in. Bijvoorbeeld als ie mand zonder of in afwijking van de bouwvergunning bouwt. In die situaties moét diegene meteen de bouw staken. Als hij dat niet doet, moet hij een dwangsom betalen. Daarnaast zijn er situaties waarbij achteraf blijkt dat zonder of in afwijking van de bouwvergunning is gebouwd. De bouwer moet dan de overtreding ongedaan maken. Soms kan de gemeente zo'n situ atie nog legaliseren door een bouwvergunning te verlenen of het bestem mingsplan aan te passen. Het college van B en W is wel van mening dat de overtreder dan de extra werkzaamheden voor het legaliseren van illegale bouwwerken moet betalen. Het college heeft aan de gemeenteraad voorge steld om daarvoor een legesbedrag van 364 euro in rekening te brengen. Samenwerking De gemeente Venray heeft deze ingezette lijn in het Handhavingspro- gramma 2005 doorgezet. Ze is samen met de. gemeenten Meerlo-Wanssum, Horst aan de Maas en Sevenum bezig met het vormgeven van een samen werking op het gebied van handhaving. Met deze samenwerking willen de gemeenten de kwaliteit van handhaving vergroten. voor vergunninghouders en betaald parkeren tijdens de betaaltijden in het centrum. Op werkdagen en zaterdag is dat van 9.00 tot 19.00 uur, op (extra) koopavonden tot 22.00 uur. Buiten deze tijden is het voor iedereen toege staan in de gebieden te parkeren. Vergunning aanvragen U kunt een parkeervergunning aanvragen voor iemand in uw bedrijf of per huishouden, indien u kunt aantonen dat u over een auto beschikt. Als de aanvraag voldoet aan de gevraagde criteria verleent de gemeente een vergunning op het kenteken van het op naam staande voertuig. U kunt een aanvraagformulier ophalen bij de afdeling Publieksdiensten of het parkeer- bureau aan de Eindstraat 2a. Kijk voor meer informatie op www.venray.nl. De gemeenteraadsleden en het college van B en W en de ambte lijke organisatie houden zich elk op een andere manier bezig met het besturen van de gemeente Venray. Waarvoor kunt u als burger bij wie terecht? Met de invoering van de Wet duali- sering gemeentebestuur per 7 maart 2002 zijn de kaderstellende en uitvoerende taken van de gemeente uit elkaar getrokken. Het is de taak van de gemeenteraad de kaders van nieuw beleid vast te stellen en hiervoor geld beschikbaar te stellen. Het is aan het college van Burge meester en Wethouders om het gewenste beleid uit te voeren met het geld dat daarvoor beschikbaar is. De raad hoort zich dus niet langer met de uitvoering van beleid dan wel bestuur bezig te houden. Algemeen probleem Een praktijkvoorbeeld. Als in één straat het onkruid te hoog staat, is dat geen onderwerp van gesprek iaarn tiatie. voor de raad. U kunt hiervoor Bela contact opnemen met de afdelL het Publieksdiensten die zorgt datrl'C* p ven de desbetreffende afdeling terfa komt. Als het onkruid op meergdsd itich plaatsen in Venray welig tiert,t !N! het een algemeen probleem ei;nten het beleid misschien wel aangiperki worden. Pas dan, als er sprakedde van een algemeen probleem nieuw beleid noodzakelijk is, W)e het een zaak waar de gemeenfler zich mee bezig moet houden. lder'a burger, kunt altijd een raadslid^ naderen met een probleem. Zsfc eet ook in het duale stelsel, de ratftgar voor u als burger betekenen. useiT spor or Leerlingen die in het schooljaar 2005-2006 voor het eerst één van de basisscholen in Venray zullen gaan bezoeken, kunnen op donderdag 24 maart 2005 bij de betreffende school worden aangemeld. De ouders/verzorgers kunnen daarvoor van 16.00 tot 17.00 uur in alle katholieke, protestants-christelijke en openbare basisscholen terecht. De kinderen die gebo ren zijn tussen 1 augustus 2001 en 1 oktober 2002 kunnen worden aangemeld. De ouders van deze kinderen hebben daar inmiddels een brief over ontvangen. Bij het opgeven van de leerlingen moeten de juiste persoonsgegevens van het kind worden overlegd. Daarom vragen de scholen het trouwboekje of paspoort mee te brengen. Ook jongeren kunnen in de schulden komen. Het aantal jon geren dat zich bij de gemeente meldt voor schuldhulpverlening groeit jaarlijks. Vooral telefoon schulden zijn een probleem. Tijdig ingrijpen is dan belang rijk. Want als de deurwaarder eenmaal is ingeschakeld, wordt het niet alleen lastiger, maar ook onnodig duur. Dus praat met je ouders, leraar of mentor als je je financiën niet meer kunt overzien. Je kunt ook altijd bij de schuldhulpverleners van de gemeente terecht. Een voorbeeld. Een 18-jarige student. Hij woont bij zijn ouders, houdt van leuke kleding, heeft een mobieltje, gaat in het weekend uit en rijdt op een scooter. Voor de scooter heeft hij geld geleend bij de bank - zijn ouders staan garant. Dè lening betaalt hij af met de verdien sten van zijn krantenwijk. Van zijn studiefinanciering betaalt hij zijn 5 NI kleding, zijn biertjes, de benzin en het telefoonabonnement. mF p hij blijkt meer te bellen dan eiy£ lijk kan. Hij kan zijn steeds hoi rekeningen niet meer betalen.™ vertelt het niet aan zijn ouders dat hij bang is dat hij zijn mobj moet inleveren. Dan wordt zijfl telefoon afgesloten. Hij heeft schillende brieven gekregen v hij gevraagd werd om te beta! deurwaarder komt met een dJ ding: de telefoonmaatschappij! een vonnis halen bij d.e rechtb zodat ze beslag kan leggen op inkomsten. De ouders begrijpf j hoe het zover is gekomen. '•r. Schuldhulpverlening In dit soort gevallen kun je hufj inroepen van de gemeente. UflB gesprek met een van de medejj kers blijkt al gauw waar het pij bleem zit. De student bijvoorb moet met geld leren omgaan.I gemeente zorgt ervoor dat eer^oncj. regeling getroffen wordt metdtrhaa Pal taar siekli deurwaarder. Er wordt precies rekend wat de student elke ma isstra ben mag uitgeven en met de deunfopas Vergaderingen Agenda voor de openbare vergadering van het seniorenconvent op maandag 21 maart, aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis. 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen. 2. Vaststelling verslag Seniorenconvent d.d. 31 januari 2005. 3. Spreekrecht publiek. 4. Ingekomen stukken. 5. Vaststelling raadsagenda d.d. 5 april 2005. 6. Evaluatie vorige raadsvergadering d.d. 15 februari 2005. 7. Evaluatie vorige informatieavond d.d. 1 maart 2005. 8. Voorstel tot benoeming van de heer L. Everaerts tot lid van de commissie Maatschappelijke Diensten. 9. Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake wijziging van de commissieverordening. 10. Rondvraag en sluiting. Bouwplannen Aangevraagd Bouwvergunningen en vrijstellingen - Vliezenweg - woning met garage (nr. ba050092, 02/03) - Hoefblad 9 - vergroten woning (nr. ba050093, 03/03) - Verdistraat 44 - carport (nr. ba050094, 04/03) - Stationsweg 63 - vergroten woning (nr. ba050095, 03/03) - Henseniusstraat 13a - verbouwen pand (nr. ba050096, 07/03) - Zilverschoon 17 - carport (nr. ba050097, 07/03) - Horsterweg 14 - vergroten woning (nr. ba050098, 07/03) - Droesenweg 2 - vergroten bedrijfsruimte (nr. ba050099, 07/03) - Buitenhof 26 - veranderen garage (nr. ba050100, 08/03) - Meester de Haanstraat 9 - veranda (nr. ba050101, 25/02) - Merseloseweg - woning met garage (nr. ba050102, 09/03) - Timmermannsweg 56 - woning en bedrijfsruimte (nr. ba050103, 09/03) Sloopvergunningen - Timmermannsweg 56 - pand (nr. slp050012, 09/03) De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen zienswijze indienen. Voorgenomen vrijstellingen Burgemeester en Wethouders zijn van plan medewerking te verlenen - voor zover nodig met toepassing van art. 15; 17; 19, lid 1; 19, lid 2 of 19, lid 3 Wet ruimtelijke ordening en art. 50, lid 4, 5 of 6 Woningwet - voor: - Hoefblad 9 - vergroten woning (nr. ba050093) - Laagheidseweg 19a - veranderen bedrijfsruimte (nr. ba050043) - Stationsweg 155 - vergroten woning (nr. ba050035) U kunt de desbetreffende stukken van 18 maart 2005 t/m 14 april 2005 inzien bij de afdeling Publieksdiensten. Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij Burgemeester en Wethouders. Verleend Vergunningen verleend door Burgemeester en Wethouders - Kleefkruid 7 - wijzigen pui garage (nr. ba040499, 08/03) - De Vlies 32 - carport (nr. ba050049, 08/03) - De Vlies 34 - verbouwen woning/carport (nr. ba050050, 08/03) - Langstraat 110 - erfafscheiding (nr. ba040154, 10/03) - Keizersveld 21 - bedrijfsruimte t.b.v. groothandel (nr. ba040482, 08/03) - Spurkt 3c - loods t.b.v. opslag en transportbedrijf (nr. ba040504, 09/03) - Spurkterweg la,b,c,d - drie loodsen (nr. ba050061, 09/03) - De Hulst 17a - units (driejaar) (nr. ba040469, 09/03) - Hoefslag 7 - zwembad (nr. ba040169, 09/03) - Keizersveld 32 - vernieuwen afgebrande hal (nr. ba040480, 10/03) - Hansenberg 13 - varkensstal (nr. 2002.6820, 10/03) U kunt de desbetreffende stukken zes weken inzien. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u - binnen zes weken na de dag van verzending - een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht - de gronden van het bezwaar. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - als onverwijlde spoed dit vereist - de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Wet milieubeheer Besluit Burgemeester en Wethouders hebben besloten voor de inrichting gelegen aan: - Blakterweg 3b en 4a te Oirlo - een veranderingsvergunning te verlenen aan Pluimvee- bedrijf Colbers BV, Blakterweg 4a, 5808 BL te Oirlo voor een pluimvee- en schapenhouderij met caravanstalling. Aan de vergunningen zijn voorschriften verbonden om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. U kunt de desbetreffende stukken van 17 maart 2005 t/m 28 april 2005 inzien. U kunt van 18 maart 2005 t/m 29 april 2005 een beroepschrift (in tweevoud) Indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag), wanneer u: - tijdig een bedenking tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend - belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een bedenking tegen het ontwerpbesluit in te dienen. De besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: - de naam en het adres van de indiener - de dagtekening - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (en een kopie van het besluit) - de gronden van het beroep. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Een folder over de beroepsprocedure kunt u aanvragen vla Postbus 51, 0800-8051, of via www.postbus51.nl. Informatie vindt u ook op www.raadvanstate.nl. Donderdag 17 maart 2005 Burgemeester en Wethouders van Venray der wordt afgesproken dat hij rest overmaakt om zijn schuld betalen. Het zijn heel strakke a ken. Hij kan voorlopig op zatei 1 niet meer uit en zijn scooter n hij een tijdje laten staan. De gaat nu op de fiets naar schoo Kleding koopt hij alleen als iets nodig heeft. De student Ie hij heel goed op wat hij uitgee Als hij zuinig is, houdt hij zelfs beetje over om op de bank te geer ciale Colofon De gemeentepagina is een uitgave van de gemeente Venray. De redactie stelt deze pagina samen met veel aandacht en zorg. Toch kan. niemand aan de inhoud ervan rechten ontlenen. Overnemen van artikelen mag alleen met toestemming van de hoofdredactie. Hoofdredactie Claudia Hendrickx, 52 33 33 Eindredactie Jansen Houbiers, Venray Fotografie Gé Hirdes, Mijntje Wismans Basisontwerp LaVerbe, Nijmegen Lay-out Studio Accent, Venray :n vli een ietsrc d; ird-e jrenz 0 vin denli gesl; ïwe kom ende sam schb rschr •and: »rd- t rfiet enge 29 1 wet rgest Voud een

Peel en Maas | 2005 | | pagina 20