U ïM n De Toverbal mag uitbreiden Bestemmingsplan Centrum actualiseren Gemeente Ven ray nvoering Wet Maatschappelijke Dndersteuning ^eboorte-cd Koopzondag 20 maart gratis parkeren Bouwen in de kerkdorpen Help, ik kan mijn schulden niet betalen Belastingen Brede School in Brabander? Nieuwe publiekshal open Lolita EN MAAS Donderdag 17 maart 2005 - Paginal9 de ov aarme emaaki iefde de oii laaktm intens mee di chreve kuns het gebou (no, n komi w; rgen. uit de otaal ndreiki ruikte 1 iuele bijbeli s chili lijke machte l van van M kei n sten z et ingang van 2006 verdwijnen :noveije welzijnswet en de Wet voor- "^^^ieningen gehandicapten (WVG). interfte regelingen uit deze wetge- e gewa ng worden met toevoeging van onderdelen van de Alge- inhoui,ene Wet B'jzondere Ziektekos- tilaan en (AWBZ) samengebracht in He e nieuwe kaderwetgeving van e Wet Maatschappelijke Onder- teuning (WMO). De gemeente rd ontenray start reeds met de voor- ereidingen voor de gefaseerde ivoering van de WMO. ;ugenj] ,s Verdfoor de WMO is de gemeente straks 26 mfoder andere ook verantwoordelijk i zond?or in ^et '1uis'10uden en huis- De tijdelijke verzorging. De gemeente ipend^eft daarbij als eerste verantwoor- ïlijkheid dat mensen die in aan- lerking komen voor ondersteuning anuit de WMO daar ook daadwer- delijk over kunnen beschikken vanaf [januari 2006. Omdat een goede amenwerking en communicatie iet alle betrokkenen voorop staat, telt de gemeente Venray op korte èrmijn een apart communicatieplan •p. Vanwege de grote omvang van WMO en de korte periode die ndë°st^st:eert voor de 'nvoerin9 stelt de Luck) emeente zich niet afwachtend op. evenk ndanks de nog lopende discussie landelijk niveau kiest zij ervoor ms) O101 tijdig met de voorbereidingen ir), Ctfoor de invoering te beginnen. j es Mu presc gehc dezec m de ummc al eei gemeente Venray schenkt dereen die de geboorte van een 30 eui nc* komt aanmelden een geboorte- 0.30 «ld. Het college van B en W heeft esloten om deel te nemen aan eze landelijke actie van Unicef ederland. nicef bestaat in 2005 vijftig jaar i brengt met het project zijn werk oor kinderen onder de aandacht, et project geeft alle Nederlandse V/Ik. emeenten de mogelijkheid om geboorte-cd aan te schaffen, gemeenten kunnen dan elke ider die op het gemeentehuis zijn isgeboren kind komt aangeven de iboorte-cd overhandigen. Op de staan rustgevende melodieën die jeciaal voor baby's toegankelijk In gemaakt. De gemeente geeft ij de cd ook een boekje waarin p de ouders feliciteert en waar de 'btenaar van de burgerlijke stand naam van de nieuwe burger in «ïjft. Zo wordt ook een geboor- er daai 'aangifte luister bijgezet en wordt jacht! 00'< °P ^et gemeentehuis een !estelijke aangelegenheid. De eboorte-cd is nergens anders metJ| Prkrijgbaar. Van elke cd gaat er (bi Cent naar Unicef om goede doe- fin in het belang van kinderen te Stiner ndersteunen. Het college van B en W heeft ingestemd met de uitbreidingsplannen van basisschool De Toverbal. De school mag een speelzaal bouwen voor het bewegingsonderwijs voor de kinderen van groep 1 en 2. En in het kader van onder wijskundige vernieuwingen mag zij uitbreiden om extra werkplekken voor leerlingen en docenten te realiseren. Voor deze uitbreidingen stelt de gemeente 424.645 euro beschikbaar. Onderwijskundige vernieuwingen In 1994 heeft de gemeente Venray een totaalbedrag van 3.017.000 euro beschikbaar gesteld om alle 21 basisscho len in Venray aan te laten passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijskundige vernieuwingen. De basisscholen Antonius in Veulen, Regina Pacis in Vredepeel en Petrus' Banden in het centrum zijn onlangs aan deze eisen aangepast. De overige scholen volgen voor het jaar 2008. Gemeentehuis Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Fax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl www.venray.nl Openingstijden Maandag van 12.00 tot 20.00 uur. Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13,00 uur- Telefonisch bereikbaar maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Alarm Centraal alarmnummer 112 Hulpaanvraag geen spoed politie 0,900 - 88 44 Hulpaanvraag geen spoed brandweer:077 - 356 56 56 Week 11 In 2005 kunnen voor het eerst in alle tien de kerkdorpen woningen worden gebouwd. Het gaat in totaal om 192 woningen. Dat is ruim de helft van het totale bouwprogramma van 350 woningen. Het aantal geplande woningen per dorp: Castenray 8, Heide 3, Leunen 29, Merselo 22, Oostrum 53, Oirlo 4, Smakt 9, Ysselsteyn 50, Veulen 7, Vredepeel 7. Wethouder Hans Teunissen van Stedelijke Ontwikkeling benadrukt: "We kunnen bouwen. Het is maar de vraag of het verstandig is om bijvoor beeld in Ysselsteyn in één keer vijftig woningen op de markt te brengen." In het verleden werd woningbouw in de kerkdorpen vooral belemmerd door contingenten en stankcirkels. Doordat er geen nieuwe woningen werden gebouwd, verhuisden vooral jonge gezinnen. Daar maakten de gemeente en dorpsraden zich lange tijd zorgen om. "Het vertrek van jongeren bedreigt de leefbaarheid van een klein dorp," aldus Teunissen. Door wijziging van de regels vormen bouwcontingenten en stankcirkels nu minder problemen. Het college van B en W heeft alles op alles gezet om de woningbouw mogelijk te maken. Kunt u uw rekeningen niet meer op tijd betalen? Lukt het deze maand niet of al langer niet meer? Voor advies of hulp bij schulden kunt u bij de gemeente terecht. Iedereen die in de gemeente Venray staat ingeschreven kan er terecht voor schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld als u niet goed meer rondkomt van uw inkomen. Of als u uw vaste lasten niet meer kunt betalen, omdat u ineens minder in komsten heeft. Of als u met de huur en de ene/gierekening in de knoei komt, omdat de (te hoge) aflossing aan een lening automatisch wordt afgeschreven. Kortom, als u niet meer aan uw financiële verplichtin gen kunt voldoen. Schuldhulpverlening Soms bent u met een advies al geholpen. Tijdens een of meerdere gesprekken helpt de gemeente u dan de zaken weer goed op de rit te krijgen. Maar het kan ook verder gaan. De gemeente helpt u dan bij het regelen van de schulden, bemid delt tussen u en uw schuldeisers, regelt zelfs uw budgetbeheer of laat u onder bewind stellen. Maar, de gemeente betaalt uw schulden niet. Dat doet u zelf. Het uitgangspunt is dat er een goede basis komt, een evenwicht tussen uw inkomsten en uitgaven. Wacht niet te lang Voor schuldhulpverlening kunt u zich melden bij de afdeling Publieks diensten. U maakt dan een afspraak voor een eerste gesprek. Daarin legt de gemeente uit wat schuldhulpver lening is en beoordeelt zij - als dat op dat moment mogelijk is - of u met uw vraag op de juiste plek bent. Schuldhulpverlening is een zwaar traject waarin elke cent die u extra heeft naar uw schuldeisers gaat. Wacht daarom niet te lang, als u het financieel niet meer redt en meld u op tijd voor hulp. Heeft u de gemeente Venray al gemachtigd om uw aanslag gemeentelijke belastingen 2005 automa tisch af te schrijven? Dat kan nog net! Als u uw machtiging vóór maandag 21 maart afgeeft, dan wordt de aan slag nog in 8 termijnen afgeschreven. Aanstaande zondag 20 maart is het koopzondag. U kunt dan gratis parkeren op alle plaatsen waar u normaal zou moeten betalen. Houd er wel reke ning mee dat het ook op de koopzondag verboden blijft om te parkeren op vergunninghoudersplaat- sen, invalidenparkeerplaatsen en het trottoir. En parkeerverboden zijn ook op koopzondag parkeer verboden. De parkeerpolitie controleert. Laat uw bezoek aan de gezellige koopzondag dan ook niet bederven door een onnodige bekeuring. De gemeente Venray heeft een onderzoek gehouden naar de haalbaarheid van een Brede Schooi in de nieuwbouwwijk Brabander. Tijdens een bijeen komst op dinsdag 22 maart 2005 om 10.30 uur in het gemeentehuis wil de gemeente over de uitkomsten daarvan van gedachten wisselen met moge lijke partners en belangstel lenden. Zij zijn van harte uit genodigd zich daarvoor aan te melden bij de afdeling Publieks diensten. De geplande bouw van een basis school in de wijk Brabander in 2008 was de aanleiding om in deze wijk een haalbaarheidsonderzoek te doen vooreen Brede School. De Brede School wil een bijdrage leveren aan het welzijn van kind, gezin en leef omgeving in de wijk. Zoals de naam al aangeeft, gaat het om een multi functioneel gebouw, waarin behalve onderwijs ook enkele maatschap pelijke en dienstverlenende voorzie ningen gehuisvest kunnen worden. Mogelijk zelfs in combinatie met ap partementen of andere vormen van bouwkundig gebruik. Ook (andere) vormen van commercieel gebruik zijn niet op voorhand uitgesloten. Onderzoek Adviesbureau DHV uit Maastricht heeft in opdracht van de gemeente onderzocht of een Brede School in Brabander financieel en inhoudelijk haalbaar is en zo ja, onder welke voorwaarden. In het kader van het haalbaarheidsonderzoek heeft DHV tal van gesprekken gevoerd met mogelijke partners voor de Brede School. Ook heeft ze onderzoek gedaan naar de ruimtelijke en finan ciële mogelijkheden. De gemeente Venray neemt op maandag 4 april de nieuwe pu bliekshal in gebruik. Die is direct achter de hoofdingang. Vanaf die dag kunt u er als klant van de ge meente Venray terecht. U wordt er klantvriendelijk ontvangen. Na binnenkomst geeft de gemeente via de receptie of via het klantge- leidingssysteem meteen duidelijk, aan waar u moet zijn. De gemeente helpt u vraaggericht, volgens de principes van de éénloketfilosofie. Dit betekent dat u op één plaats antwoord krijgt op uw vragen. Informatiecentrum In de nieuwe publiekshal is ook een informatiecentrum ingericht waar u zelf informatie kunt vergaren over alle gemeentelijke activiteiten. Indien gewenst kunt u ook hulp vra gen aan de informatiebalie. Daar is altijd iemand aanwezig, ook buiten de openingsuren voor het publiek. Verder is er een studiezaal waar de gemeente historische informatie over Venray en zijn burgers geeft. Tijdens de openingsuren van het archief kan een van de medewerkers eventueel ondersteuning bieden. Speerpunt beleid Het college van B en W heeft ver betering van de dienstverlening tot speerpunt van gemeentelijk beleid gemaakt. Een van de aandachtspun ten daarbij is het verder ontwikkelen van een klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige éénloketfunctie. De realisatie van de nieuwe publiekshal is een van de uitvoeringsmaatrege len van dit beleid. In het kader van het actualiseringprogramma van de gemeente Venray is het project bestemmingsplan Centrum van start gegaan. Daarmee wil de gemeente op zo kort mogelijke termijn komen tot een geactualiseerd bestemmingsplan voor het centrum van Venray. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het projectvoorstel voor het bestemmingsplan Centrum. Er zijn namelijk teveel verouderde bestemmingsplannen in de kern Venray. Bovendien wordt de gemeente vanuit de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) geacht om elke tien jaar de bestemmingsplannen te herzien. Het project is het laatste onderdeel van het actualiseringprogramma dat het college op 26 juni 2001 heeft vastgesteld. Bestaande situatie Bij het op te stellen bestemmingsplan ligt de nadruk op het beheersaspect. Dat betekent dat de bestaande situatie qua functie en bebouwing wordt vastgelegd. Daarmee wordt de burger zo veel mogelijk rechtszekerheid en rechtsgelijkheid geboden. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre functies en bebouwingsmogelijkheden kunnen worden verruimd c.q. dienen te worden ingeperkt. In principe worden geen nieuwe ontwikkelingen, waarvan de uit voering nog allesbehalve zeker is, meegenomen. Nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouwlocaties worden als afzonderlijke exploitatiegebieden beschouwd, die een aparte procedure op grond van de WRO (artikel 19) doorlopen. Inventarisatie Eén van de eerste acties is het uitkiezen van een adviesbureau dat het zoge noemde doe-werk voor de gemeente gaat uitvoeren. Nog voor de zomerva kantie verricht het adviesbureau de benodigde inventarisatie van de huidige situatie in het centrum. Het voorontwerp bestemmingsplan zou begin 2006 ter inzage moeten worden gelegd. Vooralsnog gaat de gemeente ervan uit dat er eind 2006 een door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan voor het centrum zal liggen. Uiteraard zijn er ook formele inspraakmomen ten. Belanghebbenden worden tijdig geïnformeerd en regelmatig op de hoogte gehouden. ■V? Venray, focus op mensen

Peel en Maas | 2005 | | pagina 19