Harry en de Rest in De Evenaar Ons Genoegen naar landskampioenschap Het Groot Niet Te Vermijden en Percossa Kunst Cultuu Nieuwe expositie in De Lochting Frans Megens exposeert in Koningskerkje Lucky Aces presenteert cd Just a Few Strijdkrachten i De Locht Domkoor Kaliningrad Jeugdorkesten Hobbymarkt Ensembles Uitvoering nv yia. Dm PEEL EN MAAS Donderdag 17 maart 2005 - Pagij De Venrayse bluesrockformatie Harry en de Rest speelt op zondag 20 maart in de zaal van café De Evenaar in Venray. Lekker swin gen op bekende en minder beken de nummers, niet te hard maar wel duidelijk aanwezig en geïnspi reerd door oude blueslegenden als Little Walter en Jimmy Reed, maar ook door hedendaagse bluesgrootheden als Lester Butler en Julian Sas. Een mix van oud en nieuw met de eigen invulling die de Venrayse band geeft aan de nummers die ze speelt. Drums en bass, de vette mondharmonica en meeslepende gitaarimprovisaties werken aanstekelijk. Harry en de Rest bestaat uit: Mart Faessen (gitaar), Jos Faessen (drums), Richy Collet (bass) en Harry Jans sen (zang, mondharmonica). De middag begint om 18.00 uur, de entree bedraagt drie euro. Op zondag 20 maart zal fanfare Ons Genoegen uit Oirlo deelne men aan de wedstrijd voor het landskampioenschap van de FKM Nederland. Nadat fanfare Ons Genoegen op 31 oktober jongst leden in Roermond de Limburgse titel behaalde in de derde divisie, probeert zij nu dus het Neder lands kampioenschap te behalen. Daarvoor heeft fanfare Ons Genoegen de afgelopen periode flink gerepeteerd onder leiding van dirigent Geert Jacobs. Als het de fanfare lukt zou dat de eerste keer in de geschiedenis zijn van muziekvereniging Ons Genoe gen. Eerder lukte dat wel de drumband van Ons Genoegen maar dat is reeds meer dan dertig jaar geleden. Dat was de tijd dat de huidige dirigent Geert Jacobs zelf net begon aan zijn muzikale carrière bij Ons Genoegen. De fanfare waarvan hij sedert twee jaar nu zelf dirigent is en dat heeft toch wel een speciale bete kenis. Een fanfare die nu ruim zestig leden heeft waarvan ruim eenderde deel jonger is dan acht tien jaar. De laatste jaren is de fanfare geleidelijk aan naar dit totaal uitgegroeid wat de vereni ging duidelijk ten goede komt. Het zijn niet alleen de oudere muzikanten die de solopartijen spelen. Op zondag 20 maart wil de fanfare graag haar kunnen laten horen. De jury zal de uit voering van twee muziekstukken beoordelen, te weten: Vuurgees ten van Jan Bosveld en Penta gram van Johan de Mey. Deze stukken zijn uitermate geschikt om de fanfareklank ten volle tot uitdrukking te laten komen wat fanfare Ons Genoegen dan ook zal proberen. Als de jury een beoordeling van 83 punten of meer geeft wordt daarmee het kampioenschap behaald. Dit omdat er geen andere kandidaten zijn in de sectie fanfare derde divisie. De ervaring van de afgelo pen jaren maakt duidelijk dat de jury de titel niet zo maar weg geeft. Zij eist een gedegen en goede muzikale uitvoering; er is dus wel degelijk spanning. Het kampioenschap wordt gehouden in Cultureel Centrum De Haan- dert in Tegelen. Het optreden van de fanfare is gepland om 12.45 uur, na het optreden van de harmonie van Well die om 12.00 uur als eerste speelt op deze dag. Deze harmonie staat onder leiding van dirigent Chris Derikx die ook nog enige jaren actief is geweest bij Ons Genoe gen. En het is met de harmonie van Well waarmee dirigent Geert Jacobs ook vele successen mocht beleven. Om circa 13.30 uur wordt de uitslag bekendgemaakt. Onge acht het resultaat is er na afloop is in café D'n Terp in Oirlo nog volop gelegenheid om gezellig na te praten. Programma Schouwburg Venray Met Het Groot Niet Te Vermij den, Opera Studio Nederland en slagwerkgroep Percossa heeft Schouwburg Venray de komende week drie bijzondere voorstellingen op het pro gramma staan. Het Groot Niet Te Vermijden, Wunderful Live, vrijdag 18 maart, aanvang 20.00 uur. 'Het Groot Niet Te Vermijden brengt geroutineerd een show die velen een fantasti sche avond bezorgt. Zelfs tussen de acts door als het podium geheel in het duister is gehuld, liggen er mensen nog compleet in een deuk!' De pers over Het Groot Niet Te Vermijden: en steeds blijkt het vijfkoppige gezelschap te bestaan uit veelzijdig instrumentalisten die een feestelijk sfeertje weten op te roepen. Het programma draait als een geoliede machine. Het is hila risch het is spitsvondig en altijd is de muziek van technisch zeer hoge kwaliteit. Een kwalitatief dus danig hoog peil is een lust voor het oog en het oor en dwingt zeer veel respect af. Een ding weet je zeker: dit is altijd een kwalitatief sterke hilarische trip in beeld, rekwisie ten en geluid. En de show ont vouwt zich met een snelheid waar bij anderen wel off the road zouden raken; echter zij niet, want qua belichting, timing en spekta kel zit het allemaal perfect in elkaar. Iedere keer weten de leden van Het Groot Niet Te Vermijden de sfeer van het land perfect neer te zetten. En is schijnbaar geen muziekstijl die ze niet beheersen. De sfeer wordt nog versterkt door het uitbeelden van typetjes die de volksaard heel goed weergeven. Zij het met een vette knipoog. Zo maar enkele recensies die alles zeggen over Het Groot Niet te Ver mijden. Opera Studio Nederland, harmo nieorkest St. Michael van Thorn, dirigent Jos van de Braak, zondag 20 maart, aanvang.20.00 uur. Met Harmonie-orkest St. Michaël als gastorkest treden in deze concert serie jonge talentvolle zangers van Opera Studio Nederland voor de tweede maal voor het voetlicht. Opera Studio Nederland begeleidt een kleine groep geselecteerde, jonge operazangers bij de eerste stappen in de professionele opera- wereld. U hoort en ziet een zestal jonge toptalenten die het operare pertoire zeer toegankelijk presen teren. Dirigent Jos van de Braak is de mede-initiatiefnemer van dit project. Hij gaat samen met het harmonieorkest uit Thom graag de uitdaging aan om, ondersteund door zijn kleurrijke en transparan te arrangementen, dit toptalent aan u te presenteren. De zangers voor het ensemble worden in eer ste instantie door middel van audi ties geselecteerd. Zij worden daar beluisterd door een commissie waarin alle Nederlandse operabe- drijven en enkele andere professio nele operaproducerende instellin gen zijn vertegenwoordigd. De zangers worden bij de selectieaudi ties beoordeeld op hun talent en technische vaardigheden en er wordt van ze verwacht dat ze rijp zijn voor een kleine of middelgrote rol in de professionele operawe reld. De bij deze audities geselec teerde zangers worden vervolgens uitgenodigd voor een kennisma- kingsweek bij de Opera Studio. Tij dens die werkweek gaan de kandi daten aan het werk met docenten en gastdocenten van de Studio en wordt nader onderzocht of ze beschikken over alle kwaliteiten die nodig zijn om een succesvolle carrière in de operawereld moge lijk te maken. Aan het einde van de werkweek wordt definitief beslist over toelating tot het programma. Slagwerkgroep Percossa, een van de opvallendste slagwerkgroe- pen van Europa, woensdag 23 maart, aanvang 20.00 uur. Percos sa slaat alles. En erop los. De von ken vliegen er vanaf. Wat Percossa op de planken zet, is puur drum vuurwerk. Laat je meevoeren door het beste in slagwerkentertain- ment, het swingende ritme, de rake humor, het zichtbare plezier van vier slagwerkers die tot het uiterste gaan. Percossa moet je zien. Percossa moet je voelen. De pers over Percossa: 'De mannen van de Haagse percussiegroep Per cossa, die furore maakten tijdens hun optredens met Golden Ear- ringdrummer Cesar Zuiderwijk- tevens een groot bewonderaar van de groep - bewijzen muzikaal bui tengewoon goed te zijn onderlegd Ze zijn zo erg op elkaar ingespeeld dat ze de meest ingewikkelde rit mes, zonder elkaar aan te kijken en zonder hoorbare misslagen, in elkaar weten te vlechten. Muziek stijlen als jazz, funk, supersnelle dance en 'tribal beats' wisselen elkaar af en worden gespeeld op talloze slagwerkinstrumentén van drumcomputers, olievaten tot xylofoons en Afrikaanse trommels. Zo ontstaat een symbiose tussen zaal en Percossa. Na het opzwepende slot en nog een toegift krijgt Percossa een staande ovatie. Vanaf 20 maart tot en met 5 mei exposeren twee Belgische kunste naars, Michel Flamme en Guy Janssen, en de Nederlandse kun stenares Janny Endstra-Docters van Leeuwen werken in galerie De Lochting aan de Laagheidse- weg 16 in Venray. Guy Janssen heeft zich na een technische opleiding en enkele jaren Academie voor Schone Kun sten in Antwerpen ontwikkeld tot beeldhouwer. Zijn favoriete mate riaal is belgisch hardsteen. Zijn werk heeft de afgelopen jaar een konstante ontwikkeling doorge maakt. Opvallend is het contrast tussen de hardheid van het mate riaal en de organische vorm en uitstraling van zijn beelden. Elke lyrische beschrijving doet tekort aan zijn werk omdat de vorm, of dit nu de plooi, scheur, knoop of vouw in de steen is, gezien en in zekere zin gevoeld moet worden. Jaarlijks laat hij zijn werk bewon deren in verschillende exposities en jaarlijks wordt hij uitgenodigd om deel te nemen aan beeldhou wersymposia; recent nog in 2004 in Sprimont - Belgie.Veel overhe den en bedrijven hebben werk van hem aangekocht. Janny Endstra-Docters van Leeu wen toont kleuretsen die vol doende abstract zijn om de toe schouwer ruimte te laten om de eigen fantasie de vrije loop te laten. De kunstenares werkt intui- tief om haar innerlijke belevenis in lijnen, vormen en kleuren vast te leggen. Het ambachtelijke van de ets-techniek en het experimen teren daarmee blijft voor haar een grote uitdaging. Haar kleuretsen met hun eigen beeldtaal, zijn land schappen van de wisselwerking tussen haar en de haar omringen de wereld. Maar ook etsen die ervaren en verder ingevuld of "verhaald"moeten worden door de toeschouwer. Michel Flamme was jarenlang architect en etser, totdat hij uit eindelijk een synthese vond in de schilderkunst. De schilderijen van Michel Flamme overstijgen de tegenstelling tussen figuratie en abstractie. De herkenbare elemen ten neigen naar abstractie. Soms is een gothische kathedraal, een historische gebeurtenis of oude landkaart de inspiratie. Hij werkt graag in reeksen, schilderijen die eikaars vervolg zijn, die elkaar aanvullen of in vraag stellen. De kunstkriticus R. Mena zegt over zijn werk: "De techniek en het materiaal zijn bijna maniakaal identiek bij alle schilderijen. De basis wordt gevormd door het loktha-papier dat met speciale lij men op verstevigde doeken wordt aangebracht. Daarna vol gen kalligrafische inkt, acryl en olieverf. De eindlaag wordt gevormd door UV-bestèndig ver nis. Het loktha-papier wordt in Nepal vervaardigd volgens een oud Tibetaans procédé Het wordt om zijn kwaliteiten van duurzaamheid gebruikt door de Tibetaanse monniken om hun gebedsboeken van te maken.De keuze van papier als drager is niet toevallig. Papier is de materie waarop poëzie wordt geschreven, het is de overbrenger van kennis en emotie. De liefde voor het geschreven woord is alom tegen woordig in het werk van Michel Flamme. De onleesbare annotaties doorkruisen de schilderijen en geven aan het geheel de sfeer van een intrigerend dagboek. Het is intrigerend om bladen uit dit dag boek op je in te laten werken en te zien welke betekenis ze voor je krijgen. Tijdens de openingsmiddag zul len de kunstenaars vanaf 14.30 uur aanwezig zijn. Het is inmiddels traditie gewor den dat kinderen op Palmzondag, 20 maart, in de Locht palmhöltjes maken en versieren. Zo wordt een eeuwenoude traditie in leven gehouden. Het palmpasenstokje zit vol symbolen. De kruisvorm herinnert aan het kruis waaraan Christus is gestorven, de palmtak jes herinneren aan de intocht in Jerusalem en het haantje herin nert aan het verraad van Petrus. Het is verstandig de palmtakjes de rest van het jaar te bewaren want er wordt beweerd dat er dan min der kans is op blikseminslag. In het ambachtenstraatje is de kap perswinkel geopend. De kapper geeft een toelichting op het kap persvak in vroeger tijden. Mannen met baard kunnen zich laten sche ren! Het museum is geopend op dinsdag, donderdag en zondag van 14.00-17.00 uur (www.delocht.nl) Op zondag 20 maart treedt in de Mariakapel in Holthees het Koor van de Dom van Kaliningrad op. Het koor verzorgt op die dag twee concerten in de kapel, om 15.30 uur en om 20.00 uur. Voor de pauze brengt het koor liturgi sche gezangen uit de vastentijd uit de Russisch-Orthodoxe litur gie, en na de pauze volgt er een keur van bekende en minder bekende Russische volksliederen. Voor beide concerten zijn nog kaarten beschikbaar. Wie in december 2003 het concert heeft meegemaakt van het koor, dat toen nog onder de naam LADO optrad, weet zich vast en zeker nog te herinneren welk een geweldig muzikaal en vocaal spektakel dat optreden was. De entreeprijs voor dit concert bedraagt 10,= per persoon, kin deren tot en met 12 jaar betalen de helft. Kaarten kunnen gereser veerd worden bij de fam. Ermers, Kapelstraat 3, tel. 0478-636480, en bij de fa. Wijenberg, Gilde- straat 6, tel. 0478-636390, beide in Holthees. Kaarten kunnen ook gereserveerd worden via de web site van de kapel: www.mariaka- pel.nl. Zondag 20 maart zal er in zalen centrum Concordia in Vierlings beek een uniek muziekconcert ten gehore worden gebracht. Het jeugdorkest van Harmonie de her leving uit Vierlingsbeek organi seert samen met het jeugdorkest van fanfare St. Cornelius een muziekconcert. Beide korpsen brengen tijdens een halfuur durend optreden diverse muziek stukken ten gehore. Het concert begint om 11.30 uur. Entree is gratis. p zondag 20 maart houdt Hob byclub Ysselsteyn weer een grote tentoonstelling/markt in gemeen schapshuis Smelehof, Puttenweg 2 in Ysselsteyn. De openingstijd is van 11.00 tot 17.00 uur. De entree is een euro.De tentoonstel ling staat geheel in het teken van het komende paasfeest. Het is dit jaar voor de zevende keer dat bovengenoemde club deze ten toonstelling organiseert. De meest uiteenlopende creaties op velerlei gebied zijn te bewonderen. Kin deren kunnen onder deskundige leiding voor drie euro zelf een nestkastje timmeren. De hobbyclub bestaat alleen uit inwoners van Ysselsteyn, van jong tot oud, en telt momenteel ruim 170 leden, waarvan er enke le zeer actief zijn. Het doel van de club is dat de leden hun kennis aan elkaar doorgeven. Een enke ling is elders naar een cursus geweest, maar geeft hetgeen hij/zij geleerd heeft weer door. Het is voor de leden een ontspan nende en goedkope hobby. Het materiaal hoeft alleen maar betaald te worden. Maar velen zijn erg vindingrijk en kunnen met, wat voor velen waardeloos lijkt, nog iets moois maken. Dit kunt u met eigen ogen komen zien, want er worden doorlopend demonstraties gegeven. Inlichtin gen over de tentoonstelling: 0478541563. Op dinsdag 22 maart vindt in de aula van Kunstencentrum Jerusa lem een uitvoering plaats door volwassenen ensembles. Vanaf 20.00 uur tot 21.15 uur zijn er verschillende optredens door vol wassen leerlingen van Marjo Schroën (saxofoon), Ans Thijssen (blokfluit) en Jac Wiermans (dwarsfluit). Iedereen is van harte welkom op deze openbare uitvoe ring. Het Kunstencentrum is gevestigd aan de Heuvelstraat 4 in Venray. Informatie is te verkrijgen via tel. 0478-585320 of www.kun- stencentrumjerusalem.nl De toe gang is gratis. Vrijdag 18 maart vindt in de aula van Kunstencentrum Jerusa lem een leerlingenuitvoering plaats. Vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur zijn er verschillende optre dens waarbij de leerlingen van Anjo Jacobs (accordeon en key board), Hans Mooren (trombone en klein koper) en Peter Thissen (gitaar) hun beste beentje voor zetten. U bent allen van harte wel kom op deze openbare uitvoe ring. Het Kunstencentrum is gevestigd aan de Heuvelstraat 4 in Venray. Informatie is te verkrijgen via tel. 0478-585320 of www.kun- stencentrumjerusalem.nl De toe gang is gratis. Het jaar 2005 zal voor het Koningskerkje in Vierlingsbeek de geschiedenis ingaan als het Megensjaar. In dat jaar worden in het kerkje namelijk werken geëxposeerd van het in Nijme gen woonachtige kunstenaars echtpaar Frans en Maria Megens. Op zondag 20 maart wordt een overzichtstentoonstelling geopend van werken van de afgelopen tien jaar van Frans Megens. In het najaar zullen de kleurrijke impressies van Maria Megens worden geëxposeerd. Op zichzelf beschouwd zijn let ters abstracte tekens zonder inhoud, zonder betekenis. Let ters beginnen pas betekenis te krijgen als ze zijn gevormd tot woorden en als de woorden tot zinnen zijn gemaakt. Door deze abstracte symbolen op een afge sproken wijze te ordenen wordt de mens in staat gesteld om een gevoel, een boodschap of infor matie naar een ander over te brengen. Teksten spelen een belangrijke rol in het werk van Frans Megens. Woorden als dra ger van informatie, worden als beeldgegevens gebruikt. Niet de betekenis van het woord maar de inhoud van het beeld wordt belangrijk. De zo ontstane wer ken gaan verder dan de feitelijke informatie die de woorden geven. In de serie Lettres d'Amour heeft Megens zich laten inspireren door een correspon dentie tussen twee gelieven. De correspondentie dateert uit een tijd dat het schrijven van brieven nog bijna de enige manier was om op afstand te communiceren. Alle facetten van het leven komen in de brieven aan de orde, maar wat Frans Megens vooral raakte, was de poëtische wijze waarop de beide gelieven uiting gaven aan hun liefde. In zijn heldere, lichte wer ken heeft Megens de woorden vaak onleesbaar gemaaki de diepte van hun liefde des te sterker uit de oi beelden. Megens maakt m Lettres d'Amour de intens ties voelbaar waarmee d ven zijn geschreven. In de serie Ongeschrevc ven onderzoekt de kuns de andere kant van het de beelden zijn opgebou kluwen van letters die (no tot woorden kunnen komi werken houden dat, w; moet komen, verborgen. Ook aan teksten uit dc geeft Megens een totaal interpretatie. De handreik uitgaat van de gebruikte teksten transformeert J heel subtiel tot visuele De keuze van de bijbeli tot onderwerp van schik heeft een wonderlijke king. Je zou verwachte door de directheid van sten op de werken van M al je aandacht enkel n inhoud van de teksten z et ir gaan. Maar het tegenovei de is het geval. Door een ingreep van de kuns gebeuren er heel intert dingen. Na de eerste gew; ng v ding, waarbij je opper nke|, een eerste indruk probi krijgen van de tekstinhou de woorden zich stilaan ken van hun inhoud. He e dende element gaat de ovM We krijgen en lijkt daarmei metafoor te worden vFeuni inhoud die het woord ont|enra iereic De tentoonstelling wol zondag 20 maart om 15." geopend door de Beugensi dend kunstenaar Ans Verdjoor d expositie kan van 26 nm^er en met 24 april wordend tigd op zaterdag en zond?or 13 00 tot 17.00 uur. De tep.el stelling is tevens geopend (eft d de beidé paasdagen. e We ienin e re; lene in [fi De Venrayse band Lucky Aces presenteert op zaterdag 19 maart haar nieuwe cd Jus a Few in De Kiosk in Venray. De band, opge richt in 1996, brengt aanstekelijke muziek uit de jaren 70 en 80, maar ook oldies uit de jaren 60 en meer recentere hits komen aan bod. Rock and roll, blues, slow- fox, ballads en andere populaire genres, verpakt in covers van top pers van onder andere Dire Straits, Creedence Clearwater Revival, The Eagles, Van Morris- son, Eric Clapton, Thin Lizzy, de Mavericks en instrumentale hits van de Shadows passexen de revue. Bij een optreden van de Lucky Aces komt een groot gedeelte van de Top 2000 aller tij den voorbij. Herkenbaar en vol herinneringen. Veel variatie door lerkin anuit elijk c janu; amen iet all telt d< arm ij r p. Vai afwisseling in leadzang WM totaal vier verschillende st<ïsteei emee ndan lan< binnen de band. Luck) bestaat uit een zevenk bezetting. Dorrie Bierings Coy Koopal (zang), I Huwaë (zang en drums), o|m Dijk (zang en gitaar), Cotoordi (keyboards), Jan Reintjes taar) en Frie van den Mui (bas). Lucky Aces pre« zaterdag ook haar gehe opgenomen cd. Op deze c elf nummers uit het totalt toire en heeft daarom de p de titel Just a few gekrejPc keuze voor deze numme met zeven leden al een e ger ideree gevolgd door de voorberen t de opnames en de produc entree bedraagt 2,50 eui N concert begint om 20.30 uiid. Hel leslote leze la Boekrecensie in Peel en Maas Generaal van de Mariniers Tony Zinni stond tijdens zijn veertigjarige loopbaan in het Amerikaanse leger bekend als soldaat en diplomaat. Als sol daat reisde hij over de hele wereld en bezocht alle grote brandhaarden van na de Tweede Wereldoorlog. Hij vocht in Vietnam, voerde levensgevaarlijke reddings missies uit in Somalië en was opperbevelhebber van CENT- COM, waar hij leiding gaf aan de aanvallen op Irak en Al Qaeda. Als diplomaat heeft hij min stens even grote invloed gehad. Hij voerde uiterst geheime en gevoelige missies uit in Afrika, Azië en Europa en was tot 2003 de speciale gezant voor het Mid den-Oosten van minister van Bui tenlandse zaken Colin Powell. Na de inval in Irak besluit hij af te tre den, omdat hij het niet eens is met deze operatie. Strijdkracht is een meesterlijke combinatie van militaire geschie denis, biografisch materiaal en een razend spannend verhaal. Het boek laat zien hoe de wereld in de afgelopen veertig jaar is veran derd en hoe het leger daaifeaang omgegaan. Tom Clancy islL. 0Q^ van thrillers als de jacht 11 October, Het rode gevaar!estel' tanden van de tijger. Bboor schreef hij samen met gf «rkrijc (b.d.) Chuck Horner W' storm, met generaal (b.d n Franks Slag om Kuweit f!n in f generaal (b.d.) Carl Stiner ndersi Forces. Strijdkracht is te koop I handel Van den Munckhoj 22.95 euro.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 18