125) Koester uw ostrums talent raagt om vervolg Monument Kunstmarkt en rondleidingen in Annapark Levende kruisweg in Castenray Bloeiende bermen Braderie HEfb Collecte Amnesty SYSTEMsCARE Honderdzesentwintigste jaargang - week 11 - donderdag 17 maart 2005 L EN MAAS c/n Stichting Venray Monumentaal Böjjum Live overtreft stoutste verwachtingen zocht nog een Ali B. Of dat niets voor mij was? Pas na de drukte van de carnaval kwamen wij aan repeteren toe. Inderdaad, een vrij korte periode, waarin we maar enkele malen hebben kun nen repeteren. De muziek van Ah B. heb ik tijdens mijn ritten op de vrachtwagen talloze manier afgedraaid en meegezon gen. Maar ik vind het niet terecht dat ons nummer naar voren geschoven wordt als zijn de de top-act van de avond, want dat is beslist niet waar. Alle optredens waren stuk voor stuk super! Je kunt je niet voorstellen hoe wij in het artiestencafé genoten hebben van alle optre dens." Deze week het St. Jozefklooster in Smakt. Deze maand zullen weer vele bedevaartgangers de nabijgelegen St. Jozefkapel bezoe ken ter gelegenheid van de feest dag van St. Jozef op 19 maart. Smakt is de eerste en enige St. Jozef bedevaartplaats in Nederland. De afgelopen tijd is duidelijker geworden dat de hui dige bewoners van het klooster, de paters van de Orde van de Ongeschoeide Karmelieten, bin- vleugel. Architect nen afzienbare tijd- het klooster— Architectenburo Schots Op de luchtfoto is te zien dat het klooster bestaat uit twee statige vleugels, die haaks op elkaar staan. Direct vóór het klooster, aan de zijde van de St.Jozeflaan, bevindt zich een afzonderlijk dat dateert uit 1936, namen de paters bij hun komst naar Smakt in 1947 hun intrek. In 1950-1951 werd de noordelijke vleugel van het kloos ter door de Karmelieten gereali seerd, en in 1954 de westelijke was uit definitief zullen verlaten. Na de ~*Üeïeen en aannemer was de fa. Tweede Wereldoorlog waren de Karmelieten voor hun seminarie in Geleen op zoek naar een ande re locatie. Door Mgr. Lemmens, bisschop van Roermond, werd daarvoor in 1947 Smakt aangewe zen. Die toewijzing ging verge zeld van de opdracht om te zor gen voor de bedevaartsplaats van St. Jozef en van de wens om in Smakt een klooster te bouwen. Koenen uit Holthees. Het klooster was sinds 1951 Klein-Seminarie voor de filosofiestudenten uit Geleen, sinds 1955 ook Groot- Seminarie, toen de theologiestu denten uit Geleen hun intrek in het klooster namen. Vanwege een landelijke reorganisatie van Groot- Seminaries verhuisden de studen ten in 1967 naar de Universiteit van Amsterdam. Het St. Jozefklooster is een prachtig voor beeld van traditionele klooster- bouw en is deel van een ensemble waartoe niet alleen het rectoraats huis en de St. Jozefkapel, maar ook de St. Jozefkerk, het Pelgrimshuis en de St. Jozefhof op de begraafplaats aan de Pelgrimslaan gerekend moeten worden. Het St. Jozefklooster bezit geen beschermde status, maar verdient die om bovenver melde redenen wel. Het is nog niet bekend wat de nieuwe bestemming van het klooster zal worden. Kent u ook zo'n beeldbepalen de, monumentale plek in Venray of een van haar kerkdorpen Wilt u reageren of wilt u een (digitale) foto ter beschikking stellen Die kunt u sturen naar het secretariaat Stichting Venray Monumentaal, p/a Groene Hart 7, 5801 SX Venray. E-mail: venraymonumen- taal@hccnet.nl Uit de Kunst. Onder deze titel wordt zondag 3 april een kunst markt gehouden in de schouw burg van Sint Anna in Venray. Het kunstenaarscollectief van de Kunst en Muziek Werkplaats Venray houdt een presentatie van haar werk en muziek en wil daar het publiek actief bij betrekken. Er wordt een gevarieerde selectie van kunstwerken geëxposeerd. Daarnaast kunnen de bezoekers de kunstenaars zelf aan het werk zien en kan men kennismaken met hun werkwijze en werktechnieken. De grote restaurantzaal wordt inge richt als atelier. In de schouwburg zaal zullen muzikanten van de Muziek Werk Plaats live muziek ten gehore brengen en zijn er optredens van een speciale percus- siongroep. Bezoekers die nader kennis willen maken met het Annapark en haar vele cultuurhis torische monumenten kunnen deelnemen aan een van de rondlei dingen onder leiding van Twan van Els. De rondwandelingen beginnen om 13.30 uur en 15.00 uur en vertrekken vanaf de schouwburg. Ook voor kinderen is er van alles te doen. Er is de moge lijkheid om met klei te werken en zelf keramische werkstukken te maken. Daarnaast kan de jeugd deelnemen aan een fotozoektocht door het mooie Annapark. Voor alle jeugdige deelnemers wordt een kleine beloning in het vooruit zicht gesteld. Het programma begint om 13.00 uur en duurt tot 17 00 uur. Voor informatie; Jos Faessen, coördinator Kunst Werk Plaats, telefoon (0478)-527694, mobiel 06-10515510383 Uit de Kunst is een manifestatie in het kader van de landelijke Week van de Psychiatrie die jaar lijks wordt gehouden. Doelstelling van de Week van de Psychiatrie 2005 is aandacht vragen voor kun stuitingen en kunstbeleving van mensen met een achtergrond bin nen de GGZ door het etaleren van kunst in de ruimste zin van het woord en het aanbieden van infor matie over de mogelijkheden van kunstbeoefening. Daarnaast is het doel om de aandacht te vestigen op de rol van de gemeentelijke overheid onder andere in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor de meeste artiesten is het de vuurdoop, maar ook een ras artiest als Will Cremers die toch met grote regelmaat op het podi um staat, blijkt compleet over donderd door het succes van die avond. Als allerlaatste artiest komt hij op als Jacques Herb. Zeshonderd kelen galmen mee met Manuela. Ook hij heeft het evenement grotendeels via het scherm in het artiestencafé gevolgd: "Ik heb de hele avond genoten van de band, de organi satie, de rest van de Oostrumse toptalenten, en zeker het publiek! Wat een feest, van het eerste tot het laatste liedje zo uit je dak gaan...geweldig! Mag ik de volgende keer weer meedoen?" Ook de 21-jarige Loes Kessels is helemaal lyrisch over de avond. Zij is één van de organisa toren van dit evenement. "Het was een superavond! De manier waarop de avond wérd afgeslo ten, met alle artiesten èn het publiek dat gezamenlijk het lied de clown zong, sloeg alles. Tijdens de voorverkoop raakten wij al volledig uitverkocht. Wij zijn vorig jaar mei begonnen met de voorbereidingen, en als je dit prachtige resultaat dan ziet dan is het gewoon niet te geloven. We zijn er allemaal dik tevre den. Het liep gewoon als een trein. Onze stoutste verwachtin gen werden overtroffen. Het is vrijwel zeker dat er een vervolg op deze avond komt." Organisatieburo Eeri houdt op zondag 20 maart van 12.00 tot 17.00 uur een grote braderie in het centrum van Venray. Er zijn negentig kramen te bezichtigen en op het Schouwburgplein staan diverse kinderattracties. IVN-afdeling Geysteren houdt op zondag 20 maart vanaf station Vierlingsbeek een B(l)oeiende Bermen excursie van tien kilome ter. Vertrektijden zijn vanaf 12.30 uur, 13.15 uur, 13-30 uur en 14.15 uur. De aankomst is op station Venray om 15.45 uur, 16.30 uur, 16,45 uur en 17.30 uur. De Limburgse IVN-afdelingen houden tot en met oktober 44 van dergelij ke excursies van drie tot tien kilo meter lang. Wandelaars kunnen onder begeleiding van deskundige gidsen op stap in zowel Noord- als Zuid Limburg. Deze estafette is een van de activiteiten van de lan delijke IVN campagne NatuurNetwerk die juist de kleine netwerken in de natuur, zoals ber men uitlicht. Er wordt deze dag tien kilometer gewandeld via kas teel Macken, door het dorpje Smakt langs de kapel van St. Jozef en natuurgebied de Boshuizerbergen naar het station van Venray, waar men de trein terug naar Vierlingsbeek kan nemen. De gidsen van IVN Geysteren Venray hebben deze wandelroute uitgestippeld. Men kan deze tocht aangrijpen om nader kennis te maken met het fenomeen weg-, spoor-, slootber- men. Het IVN zet zich in voor het behoud van ecologische verbin dingszones. Bermen vormen de kleine ecologische verbindingszo nes in de natuur. Het zijn deze klei ne stukjes natuur die de 'snelwe gen' zijn voor de kleine planten en dieren naar de grote natuurgebie den. Denk daarbij aan wegen, spoorranden, slootkanten, bos- en akkerranden. Meer informatie is verkrijgbaar bij Piet Weijers via tel. (0478)531878 of via ivn-lim- burg.nl Böjjum Live in was een groot suc- In een feesttent nabij het gingen afgelopen een kleine 600 tekers cortipleet uit hun Twintig Oostrummers een nummer van een Nederlandse artiest, namen van de Oostrumse werden tot op het moment geheim De verrassing was ■or vele bezoekers daardoor s te groter. Vol verbazing vol bewondering keken ze ar stuk voor stuk spette- nde optredens. Harmonie Sub Matris Tutela ganiseerde jarenlang het cama- Isconcert, maar vond het tijd LCfCarden voor iets anders. Men llde iets opzetten voor en door i Oostrumse bevolking en yam daarvoor terecht in erlingsbeek. Daar bezocht het jganiserend comité een soort- :lijke avond en was meteen tthousiast over het concept, trvolgens werd een artiesten- ïreau opgezet, een begelei dingsband bij elkaar gezocht en werden Oostrummers benaderd die normaal gesproken niet op het podium te vinden zijn. Daarnaast werden ook mensen benaderd die wel ervaring als artiest hadden. Al deze mensen kregen een nummer voorgelegd of konden zelf een nummer kie zen. Tijdens alle voorbereidin gen werden de namen van de artiesten zorgvuldig geheim gehouden. Het openingsnummer is voor niemand anders dan voorzitter Bén Rühl van de organiserende vereniging. Met aangeplakt borsthaar vertolkt hij als zanger van de Zeeuwse groep BL0F het lied Aan de kust. De bezoekers in de zaal kijken en luisteren bewonderend toe. Zijn korte vakantie onlangs aan de kust lijkt daadwerkelijk een goed effect te hebben gehad op de perfecte uitvoering Zeeuwse nummer. Vervolgens kruipt de een na de andere Oostrummer in de huid van een beroemdheid. René Froger, Willeke Alberti, de Sjonnies, One Two Trio, Rob de Nijs, Big Bennie en vele anderen passeren de revue, vakkundig aangekondigd door Bas Künen. Het publiek geniet met volle teu gen. Lekker meezingen, maar vooral ook nieuwsgierig kijkend naar de artiesten die het podium beklimmen. Natuurlijk ontbreekt ook onze eigen Limburgse Beppie Kraft niet. Beppie is al vaker te gast geweest in het dorp en de organisatoren zijn zich bewust van het contractueel vastgelegde borreltje na het optreden. Presentator Bas Künen staat na haar toegift dan ook gereed met een töt'de rand toe gevuld borrelglaasje. Liedy Janssen gaat volledig op in haar rol. Terwijl het publiek applau disseert, nipt zij rustig aan het glaasje. Topact is zeer zeker het num mer Wat zou je doen van Marco Borsato en Ali B., vertolkt door Bert Linskens en Rob Jeucken. Linskens heeft al eerder tijdens andere evenementen in het dorp gezongen, maar voor Jeucken is het zijn debuutoptreden. Hij heeft zich goed in zijn rol inge leefd. Het verschil met een optreden van de beroemde Ali B. is bijna niet te zien. Het publiek gaat compleet uit z'n dak. Gillende meiden lopen naar het podium. De Oostrumse Ali B. blijkt zelfs een hele fanclub mee genomen te hebben. "Ihhh, hij kan het echt goed!", krijsen de dames geheel door het dolle heen. Als het duo tijdens de toe gift op het ritme van de muziek Aostrum, Aostrum scanderen, is er geen houden meer aan. "Het ging perfect" reageert Rob na afloop. "De generale repetitie ging helaas wat minder. Ik kon het niet bijhouden met praten. En vanavond had ik wat gezonde plankenkoorts. Maar toen ik hier eenmaal op het podium stond, met al dat geweldige publiek voor me, viel alles van mij af. Podiumervaring heb ik niet. Vorig jaar heb ik als prins carna val wel regelmatig op het podi um gestaan, en dit jaar tijdens het aftreden heb ik bij een act een stukje van André Hazes gezongen. Dat is alles. Enkele maanden geleden werd ik door Bert Linskens benaderd. Hij Op zaterdag 26 maart wordt de hoek van de illebeekweg en de eegkamp in Castenray een ildkruis herplaatst Het verd- pnen kruis, dat in 1936 op irticuliere grond werd opge- cht, moest in 1964 plaats aken voor de bouw van een oning. )e toenmalige eigenaar van de ining ruimde zonder pardon en iten medeweten van de stenrayse inwoners het kruis, t corpus en de bijbehorende Istoel. Waarschijnlijk is het utwerk gesloopt en voor ande doeleinden gebruikt, of is het gestookt. De brokstukken van ft corpus werden, naar men ?t, begraven op een stuk land- nwgrond. Toen in 2001 de -hting Heemkundig nootschap Castenray werd gericht, kwam men al snel op |t idee een kruis aan de lebeekweg terug te plaatsen, ■liswaar een nieuw kruis en :t e*act op de oorspronkelijke :atie, maar op enkele tientallen tters daar vandaan. Omdat 'ere projecten de afgelopen tr jaar voorrang kregen, heeft even geduurd voordat het e van de plaatsing van het dkruis kon worden uitge lei, maar op paaszaterdag is t dan zover. Jan Strijbos, voor ter van het Heemkundig nootschap uit Castenray, vatte plan op om het veldkruis or middel van een levende lisweg van de St. Matthiaskerk 'r de betreffende locatie te •ngen. Strijbos: "Enkele decen- j geleden trok op Goede 'jdag nog steevast een kruis- 8 langs de veertien in de kerk ebeelde staties. Bij de levende lisweg worden de taferelen de staties door een groep eurs uitgebeeld. De eerste sta- sPeelt zich op paaszaterdag 14.00 uur af voor de jtenrayse kerk en vervolgens (ste trekt de stoet naar de bijna een kilometer verder gelegen plek, waar het kruis wordt opgericht. Onderweg wordt op diverse plaatsen halt gehouden en terwijl een verteller verhaalt wat er bij de lijdensweg van Christus naar de Calvarieberg zoal gebeurde, beelden de acteurs het uit. Het dameskoor en de heren van het Kerkelijk Zangkoor zingen onder leiding van dirigent Joop Simons uit Venray bij elke statie een stro fe van het Stabat Mater." Het Stabat Mater is een van oor sprong liturgisch gedicht dat in de Middeleeuwen ontstond. De tekst van de hymne beschrijft het leed van Maria bij de kruisdood van Jezus. Ook zal het koor onderweg enkele passieliederen ten gehore brengen. Onlangs werden de rollen onder de groep van twintig acteurs verdeeld en werd de bijbehorende kleding uitgereikt. Voor deze kleding werd contact opgenomen met Pierre Driessen, regisseur van de Tegelse Passiespelen. Ondanks zijn drukke werkzaamheden - in mei zijn in De Doolhof weer de eerste uitvoeringen van de Passiespelen - was hij toch meteen bereid te helpen. En zo kon het gebeuren dat de voorbije twee zaterdagen onder regie van Piet Kuijpers de eerste repetities in bijbelse kleding plaatsvonden. In de grote loods van augurken teler Jan Classens aan de Roffert in Castenray zijn de acteurs en actrices 's middags om half vijf bij elkaar gekomen. Een enkeling is lid van toneelgroep Vondel en reageert ervaren op de aanwijzin gen van Piet Kuijpers. Aanvankelijk wordt er nog heel wat gelachen om de komische opmerkingen die deze of gene plaatst, maar alras begint eenie der zich in zijn of haar rol in te leven. Thijs Arts, die de Christusrol gaat vertolken, is enigszins verlaat en daarom neemt Simon van Cyrene tijdelijk zijn rol over. Annas en Kajafas hebben Christus ondertussen naar het hof van Pilatus gebracht, waar hij tot de kruisdood veroor deeld wordt. Een dienaar komt met een plastic bak, waarin nor maal de aardappelen geschild worden. Nu zit er water in, zodat Pilatus zijn handen in onschuld kan wassen. De beulen hebben zichtbaar plezier in het martelen van Jezus. Met hun meest sadisti sche tronie slaan ze er vol overga ve op los met hun gesels. Dan gaat plotseling de mobiele telefoon bij Kajafas over. 'Herodes aan de lijn', roept iemand en gelijk is iedereen weer uit zijn rol. Inmiddels is ook Christus binnengekomen en na zich in het lange gewaad gehesen te hebben, krijgt hij bij de tweede statie het zware kruis op zijn schouders gelegd. De doornen kroon blijft nog niet goed zitten en uiteraard wordt gesuggereerd ze omgekeerd, met de lange, scherpe doornen naar het hoofd De collecte van Amnesty International heeft in de regio Peel Maas exact 2.669,88 euro opgebracht. Tijdens de landelijke collecteweek in februari is gecol lecteerd in Venray, Horst, Oostrum, Geysteren, Well en Sint Anthonis. Amnesty is afhankelijk van giften van particulieren voor het uitoefenen van haar taken: het bevorderen van de naleving van mensenrechten. Maatwerk in: Automatisering Computers TV-Video Multimedia Benieuwd naar de folder? Kijk op onze Website Oude Oostrumseweg 12a Venray 9 0478-569666 www.systemcare.nl De dertiende en veertiende sta tie worden niet uitgebeeld, omdat tijdens de twaalfde statie het veldkruis zal worden opge richt. "De groep is tevreden over het verloop van de eerste repeti ties. De betrokkenheid was groot en volgende keer zal het er alle maal weer wat serieuzer aan toe gaan. Naar het zich laat aanzien, zal het op zaterdag 26 maart een spectaculair en uniek gebeuren worden in Castenray", aldus Strijbos. gericht, op te zetten. Nadat ieder een weer in zijn rol zit, trekt de stoet verder door de grote loods. Als Jezus voor de eerste keer valt, snellen Johannes en Simon Petrus toe, maar ze worden met harde hand door de beulen teruggedre ven. Maria kan het lijden van haar zoon niet langer aanzien en wringt zich langs de beulen. Haar innige kussen vallen goed in de smaak bij Thijs Arts. Dan wordt Simon van Cyrene gedwongen het kruis mee te dragen. Het flin ke postuur van Leo Büddiger leent zich prima voor deze rol. Veronica komt op Jezus toe en droogt zijn gelaat af. Dit keer gebeurt dit nog met een gewone handdoek, maar straks zal het een witte doek zijn, waarop het gelaat van Jezus is afgebeeld. De ene na de andere statie wordt uitge beeld. Bij de tiende statie moet Jezus een beker met azijn drin ken, maar er is nog geen beker. 'Daar is water', roept iemand, wij zend naar de aardappelbak waar in Pilatus zijn handen heeft gewassen.

Peel en Maas | 2005 | | pagina 17